David Čajko: Tech Sum­mit chce pomôcť slo­ven­ské nápady udr­žať na Slo­ven­sku

Šandi / 21. apríla 2016 / Rozhovory

Aká je myš­lienka Tech Sum­mitu, ktorý v spo­lu­práci so Star­ti­tup pri­chá­dza? Prečo tento event vlastne vzni­kol na Slo­ven­sku a čo všetko ti ponúka? O tom, ale aj o ďaľ­šich témach sme sa bavili s člo­ve­kom, ktorý za Tech Sum­mi­tom stojí – Davi­dom Čaj­kom. Z jeho odpo­vedí je jasné, že nepôjde o len nejaký bežný event. 

Na Slo­ven­sku si zopár ľudí pove­dalo, že prečo nespra­viť obdobu sve­to­vého expo CEBIT aj u nás v Bra­ti­slave a ono sa to sku­točne začalo diať. Davy, pre­zraď nám prečo trvalo tak dlho, aby sme aj u nás na Slo­ven­sku mali IT expo so sve­to­vým poten­ciá­lom?

Správna otázka, odpo­veď na ňu vieme pove­dať len tým spô­so­bom, že sa pokú­šame vytvo­riť pilotný roč­ník u nás, zame­raný pri­márne na kon­fe­renčná časť s ohľa­dom na veľ­kosť lokál­neho trhu. Roz­hod­nu­tie odštar­to­vať tra­dí­ciu ovplyv­nilo via­cero fak­to­rov. Z his­tó­rie Slo­ven­ska, vedec­kých ústa­vov, vývoja odbor­ných vyso­kých škôl, úspeš­ných ino­vá­to­rov v aktu­ál­nom období, je jasné, že v našom DNA je obja­vo­va­nie, ino­vá­cie, čo je jed­no­du­chý pred­po­klad, ktorý tvorí dobrý základ, ak k tomu pri­dáme, že sa pokla­dáme sami za ino­vá­to­rov a denne sa stre­tá­vame s výzvami, úspechmi/neúspechmi, vývo­jom, cieľmi, .…..V zásade, ale platí, že asi nie je ambí­ciou ška­tuľ­ko­vať sa, ale skôr inšpi­ro­vať von­kaj­ším pro­stre­dím.

Náš trh je špe­ci­fický, glo­bálne tech­no­lo­gické novinky budú vždy od výrob­cov sme­ro­vané na eventy ako spo­mí­naní Cebit, IFA, Slush, alebo množ­stvo ďal­ších po celom svete, kde sú veľké trhy pris­pô­so­bené mar­ke­tin­govo, obchodne a majú vytvo­rené kanály, čo Slo­ven­sko aktu­álne nepo­núka.

Náš cieľ je v rámci V4 vytvo­riť pro­stre­die, prí­le­ži­tosť na stret­nu­tie sa aj „techno“ ľudí, ale aj bež­ných pod­ni­ka­te­ľov, ktorí by si mali uve­do­mo­vať to, že sme už súčas­ťou revo­lú­cie… revo­lú­cie nie len tech­no­lo­gic­kej ale aj men­tál­nej (osob­nost­nej), z toho dôvodu vní­mame akciu skôr ako dis­kusnú plat­formu, inšpi­rá­ciu s pre­zen­tá­ciami best prac­tice rie­šení nástupu tech­no­ló­gii a ich poten­ciál­nych alebo reál­nych imple­men­tá­cii do celej šírky eko­no­miky pre náv­štev­ní­kov, ktorí zastu­pujú rôzne seg­menty eko­no­miky.

V čom má byť Tech Sum­mit výni­močný a čo si od toho celého slu­bu­ješ?

Výni­močný je už tým, že sa sna­žíme pre­po­jiť nie vždy „pre­po­ji­teľné“ tzn. na evente uvi­díte zastú­pené Cor­po­ratné firmy, ale aj Gover­ment až po veľmi dôle­žitú star­tu­povú komu­nitu. To všetko vytvára prí­le­ži­tosť na dis­ku­sie, networ­king v prie­reze trhu, keďže je nám jasné, že bez ino­va­tív­nych prí­stu­pov, ale aj zapo­je­nia mla­dej gene­rá­cie nevyt­vo­ríme ino­vačné pro­stre­die, ktoré by mohlo byť dlho­dobo udr­ža­teľné.

20160418_154553-e1461004510739

Viem, že si sa o rea­li­zá­ciu Tech Sum­mitu pokú­šal už minulý rok. Prečo to teda minulý rok nevyšlo a tento už áno? 

Minulý rok sme chceli začať v Prahe. Pri­znám sa, že prvé desiatky reak­cií boli také že hurááá, stret­neme sa ako v minu­losti na Invexe, chr­lila sa na nás sláva zo všet­kých strán slo­vami „konečne, fan­tas­tické“, ale okol­nosti života zahrajú sled uda­losti tak, aby veci dozreli, tak to s odstu­pom času vní­mame. Kon­krétne v roku 2014 posledný kvar­tál padol IT trh v Čechách, čo sa odzr­kad­lilo na kľú­čo­vých par­tne­roch a hneď v prvom pol roku 2015 prišlo k raci­ona­li­zá­cii inves­tí­cii do nákla­dov, čo by si odniesla aj naša akcia, tak sme si ju dovo­lili spra­viť ako pilotný pro­jekt „doma“ v Bra­ti­slave.

Na aké témy, hostí a star­tupy sa náv­štev­níci môžu tešiť?

Pri­da­nou hod­no­tou, ktorú akciou pri­ná­šame, je vyvo­lať pocit nut­nosti ino­vo­vať aj u ľudí, ktorí dote­raz o ino­vá­ciách viac-menej iba počuli, a neboli pro-aktívni v tejto otázke a záro­veň aj poskyt­núť „pomocnú ruku“ roz­voju ino­vá­cií v našej kra­jine.

Prog­ram bude preto vyvo­lá­vať tiež via­cero otá­zok. Sme pri­pra­vení na ino­vá­cie? Aké sú mož­nosti ich finan­co­va­nia? Ako sa nás bude dotý­kať revo­lú­cia Smart indus­try, ktorá je ini­ci­ovaná priamo zo Slo­ven­ska? Môže byť  cen­trálna Vláda kra­jiny po raste zdie­ľa­nej eko­no­miky zby­točná? Uve­do­mu­jeme si, že zvy­šo­va­nie výno­sov a zni­žo­va­nie nákla­dov je možné v roz­ho­du­jú­cej miere iba nasa­de­ním ino­vá­cií?

S Jura­jom Stan­ka­yom z Google Slo­ven­sko pred­sta­víme ino­vá­cie „a la Google“ . Máme pri­pra­venú stre­do­európ­sku pre­mi­éru nového modelu Ocu­lus Rift- vir­tu­ál­nej rea­lity s live vstu­pom zakla­da­teľa tejto myš­lienky Jamesa Blahu počas kon­fe­ren­cie zo San Fran­cisca.

Dozvieme sa aká je sku­točná pravda o 3D — techo­ló­giách, ako sa vyhnúť poru­še­niu zákona pri pou­ží­vaní tech­no­ló­gii, naprí­klad dro­nov, alebo aká je budúc­nosť výkla­dov obcho­dov pre­po­jená s ume­lou inte­li­gen­ciou.

Dis­ku­to­vať budeme o budúc­nosti smart city, kde napr. sen­zory dete­kujú dostupné miesta „park-and-ride“ s Luciou Jas­za­y­o­vou zo spo­loč­nosti Bosch. Alebo aké je to byť vždy jed­nou nohou v našich domác­nos­tiach pomo­cou smart­fónu, nevy­ní­ma­júc glo­bálny poten­ciál Inter­net of Things v zdra­vot­níc­tve.

Infor­má­cie o nástupe jed­not­ného digi­tál­neho trhu, jeho kon­krétne prí­nosy a obchodné prí­le­ži­tosti, ktoré sú kľú­čové pre budúc­nosť slo­ven­ských firiem.

Budeme hovo­riť o digi­tál­nom exporte a hroz­bách pre naše digi­tálne súkro­mie.

S Luká­šom Hav­rá­ne­kom z Grow Job ins­ti­tute budeme dis­ku­to­vať o tom ako vytvá­rať elitné tímy.

Aké sú skú­se­nosti pri tvorbe sve­to­vého lídra zo stred­nej Európy sa s nami podelí Ivan Jakú­bek z Enter­prise Inves­tors s kon­krét­nym prí­kla­dom spo­loč­nosti AVG. Toľko snáď prie­re­zovo vybrané infor­má­cie. 

Sil­nou čas­ťou Tech Sum­mitu majú byť aj star­tupy. Ako ty vní­maš prog­res slo­ven­skej star­tu­po­vej scény? Pova­žuje takéto kon­fe­ren­cie ako Tech Sum­mit za základny pilier tme­le­nia slo­ven­skej a stre­do­európ­skej IT komu­nity?

Za posledné roky si mys­lím, že prišlo k mar­kant­nému prog­resu a nárastu ino­vač­ných poin­tov a orga­ni­zá­cii, ktoré sú súčas­ťou tohto ino­vač­ného eco­sys­tému čo je pozi­tívne. Máme však skú­se­nosť z mapo­va­nia z Čes­kého trhu, že vyrástli tiež ako huby po daždi, ale napr. inku­bá­tori začali strá­cať na kva­lite, čiže tu vní­mame ako nevy­hnutne aby medzi sebou komu­ni­ko­vali a využí­vali skôr syner­gické efekty čo pomože kaž­dej strane. 

Ako vieme, kto si nevyt­vára prí­le­ži­tosti, oča­ká­vaný výsle­dok nemusí dosiah­nuť a my by sme radi boli pozi­tívna prí­le­ži­tosť na stret­nu­tie, pre zde­le­nie nápa­dov, pre­po­je­nie tech kon­tak­tov, ale aj kon­krét­nych ino­vač­ných rie­šení, z toho dôvodu si mys­lím že eventy tohto cha­rak­teru majú presný cieľ kde pod jed­nou stre­chou v krát­kom čase zís­kam všetko potrebné a najak­tu­ál­nej­šie, čiže je to pozi­tívne pre všetky strany, či už pre ino­vá­tora, ale aj pre toho čo plá­nuje ino­vo­vať, alebo aj toho čo chce nie­ktorú zo strán finančne pod­po­riť.

Odhliad­nuc od toho sa na akciách tohto cha­rak­teru potiera čias­točne mýtus, že len cez tech­no­ló­gie spolu komu­ni­ku­jeme (poze­ra­nie stále do mobilu), ale nie, radi sa aj osobne stret­neme to by malo byt vždy to naj ☺.…V nepo­sled­nom rade aj výsledky z dis­kus­ných pane­lov sú sig­ná­lom pre Gover­ment, ktorý nám môže pomôcť neklásť neus­tále polena pod nohy, ale naopak počú­vať, adap­to­vať sa a spo­lu­vyt­vá­rať koor­di­no­vane ino­vačné pro­stre­die neza­ťa­žené toľ­kými obš­trukč­nými pro­cesmi, daňami, atď.. ale to už zachá­dzam do tej prob­le­ma­tic­kej­šej časti, ktorá je pre nás tiež dôle­žitá aby bola dis­ku­to­vaná s neja­kým ďal­ším prog­re­som z eventu.

techsummit-banner

Skús nám teda bliž­šie pri­blí­žiť, na čo všetko sa náv­štev­níci môžu tešiť.

Prie­re­zové pre­zen­tá­cie nových tech­no­ló­gií z rôz­nych oblastí, od Busi­nessu, cez Health, Edu­ca­tion, Inter­net of Thnings, Smart City, Smart Indus­try, az po Vedu, čiže Digi­talnu eko­no­miku na dlani.

Free Expo zone, pre­zen­tá­cie star­tu­pov, ale aj nových tech­no­ló­gií.

Rôzne súťaže ako napr. o jazdu v elek­tro­mo­bile TESLA priamo na evente. 

Star­tu­pový sube­vent.…

B2B mat­ching room — naplá­nujte si indi­vi­du­álne stret­nu­tia so spe­ak­rami. Okrem nich sú pri­pra­vení pro­fe­si­onálni zástup­co­via spo­loč­ností, ktorí sa špe­cia­li­zujú na inves­tí­cie, alebo digi­tálny export do Číny, Izra­ela, Juž­nej Kórei, Anglicka, Rakúska, atd.. treba využiť prí­le­ži­tosť že budú na jed­nom mieste.

Aké sú tvoje plány s Tech Sum­mi­tom? Stane sa z toho pra­vi­delná kon­fe­ren­cia so sve­to­vým poten­ciá­lom?

Páči sa mi ta výzvovo ladená otázka, ale samoz­rejme big pic­ture vidím a už teraz máme nápady ako spra­viť ďalší roč­ník, okrem toho by sme radi rea­li­zo­vali ešte jeden špe­cia­li­zo­vaný tech event v roku. Aktu­álne veríme, že ale tento pilot bude len prie­re­zová ochut­návka, a len účast­níci, Vy ako komu­nita a ďal­šie strany a ich reak­cie ukážu čo je pre nich to akým sme­rom by sa akcia mala ube­rať, kaž­do­pádne s ňou počí­tame min. jeden krát za rok s cie­ľom vytvo­riť uni­kátne pro­stre­die v rámci V4, ktoré bude zod­po­ve­dať na otázky, pre­zen­to­vať tech rie­še­nia, pod­po­ro­vať star­tupy pevne veríme že s glo­bál­nym expor­tom ☺.

5

Ako veľmi je náročná orga­ni­zá­cia tak veľ­kej kon­fe­ren­cie?

Na prvý pohľad je to „kla­sicky event“ kto­rých sme rea­li­zo­vali desiatky, mys­lím že ťaž­šie ale je ak niečo robíte prvý krát a na malom trhu, lebo s tým boju­jete časovo na začiatku pod­statne via­cej, ako už pri práci ktorá fun­guje a len sa pro­lon­guje alebo cus­to­mi­zuje, tzn. je to ener­ge­tické veľmi náročné ale pre Slo­ven­sko máme silnú moti­vá­ciu začať tech tra­dí­ciu, takže boju­jeme.

Plá­nu­ješ, že už prvý roč­ník bude zis­kový, či cie­ľom je ísť teraz hlavne na náklady a spra­viť to tip top, aby ďal­šie roč­níky už vedeli gene­ro­vať zau­jí­mavé príjmy?

Pilotny roc­nik bude aj vel­kostne aj aktu­al­nym trho­vym moz­nos­tiam pris­po­so­beny tak aby vysiel na 0.

Pokiaľ majú star­tupy záu­jem obja­viť sa so svo­jím cool pro­duk­tom na Tech Sum­mite, čo majú spra­viť a koľko ich to bude stáť? Je ešte čas na pri­hlášku star­tupu?

Pre star­tupy mame špe­ciálny balí­ček, ktorý nestojí skoro nič. Aktu­álne robíme nábor, ak nie je nie­kto roz­hod­nutí, nech nás požiada o viac infor­má­cií alebo si pozrieť www.techsummit.sk, radi poskyt­neme všetko potrebné.

techsummit-display

Tvoj odkaz pre star­tupy a náv­štev­ní­kov Tech Sum­mitu?

Ste pri­pra­vení na Tech revo­lú­ciu ? odpo­vede aj na takéto otázky dosta­nete na tech­sum­mite, keďže už sme súčas­ťou gene­rá­cie glo­bál­neho rastu tech­no­ló­gií, ktoré sú v rake­to­vom raste, kde je o.i. tech­no­ló­giami zís­ka­vajú prí­nos aj bežní ľudí ako napr. zvý­še­nie kon­fortu, pri­da­nej hod­noty k pro­duk­tom, mali by sme byt pri­pra­vení na adap­tá­ciu nástupu tech­no­ló­gií pri ich pou­ží­vaní. Prvá techno zoznamka na Slo­ven­sku, ktorá vznikla „od spodu“, príďte! Vaša účasť je kľú­čová, chceme pomôcť Slo­ven­sku, aby odpo­ve­ďou na digi­tálny export našich nápa­dov nebol len per­so­nálny odchod zo Slo­ven­ska ☺, ale aj vytvo­rene „moti­vačné domáce pro­stre­die“ u nás, doma.

zdroj foto­gra­fií: archív/David Čajko, FB/Tech Sum­mit

Pridať komentár (0)