David Čaj­ko: Tech Sum­mit chce pomôcť slo­ven­ské nápa­dy udr­žať na Slo­ven­sku

Šandi / 21. apríla 2016 / Rozhovory

Aká je myš­lien­ka Tech Sum­mi­tu, kto­rý v spo­lu­prá­ci so Star­ti­tup pri­chá­dza? Pre­čo ten­to event vlast­ne vzni­kol na Slo­ven­sku a čo všet­ko ti ponú­ka? O tom, ale aj o ďaľ­šich témach sme sa bavi­li s člo­ve­kom, kto­rý za Tech Sum­mi­tom sto­jí – Davi­dom Čaj­kom. Z jeho odpo­ve­dí je jas­né, že nepôj­de o len neja­ký bež­ný event. 

Na Slo­ven­sku si zopár ľudí pove­da­lo, že pre­čo nespra­viť obdo­bu sve­to­vé­ho expo CEBIT aj u nás v Bra­ti­sla­ve a ono sa to sku­toč­ne zača­lo diať. Davy, pre­zraď nám pre­čo trva­lo tak dlho, aby sme aj u nás na Slo­ven­sku mali IT expo so sve­to­vým poten­ciá­lom?

Správ­na otáz­ka, odpo­veď na ňu vie­me pove­dať len tým spô­so­bom, že sa pokú­ša­me vytvo­riť pilot­ný roč­ník u nás, zame­ra­ný pri­már­ne na kon­fe­renč­ná časť s ohľa­dom na veľ­kosť lokál­ne­ho trhu. Roz­hod­nu­tie odštar­to­vať tra­dí­ciu ovplyv­ni­lo via­ce­ro fak­to­rov. Z his­tó­rie Slo­ven­ska, vedec­kých ústa­vov, vývo­ja odbor­ných vyso­kých škôl, úspeš­ných ino­vá­to­rov v aktu­ál­nom obdo­bí, je jas­né, že v našom DNA je obja­vo­va­nie, ino­vá­cie, čo je jed­no­du­chý pred­po­klad, kto­rý tvo­rí dob­rý základ, ak k tomu pri­dá­me, že sa pokla­dá­me sami za ino­vá­to­rov a den­ne sa stre­tá­va­me s výzva­mi, úspechmi/neúspechmi, vývo­jom, cieľ­mi, .…..V zása­de, ale pla­tí, že asi nie je ambí­ci­ou ška­tuľ­ko­vať sa, ale skôr inšpi­ro­vať von­kaj­ším pro­stre­dím.

Náš trh je špe­ci­fic­ký, glo­bál­ne tech­no­lo­gic­ké novin­ky budú vždy od výrob­cov sme­ro­va­né na even­ty ako spo­mí­na­ní Cebit, IFA, Slush, ale­bo množ­stvo ďal­ších po celom sve­te, kde sú veľ­ké trhy pris­pô­so­be­né mar­ke­tin­go­vo, obchod­ne a majú vytvo­re­né kaná­ly, čo Slo­ven­sko aktu­ál­ne nepo­nú­ka.

Náš cieľ je v rám­ci V4 vytvo­riť pro­stre­die, prí­le­ži­tosť na stret­nu­tie sa aj „tech­no“ ľudí, ale aj bež­ných pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí by si mali uve­do­mo­vať to, že sme už súčas­ťou revo­lú­cie… revo­lú­cie nie len tech­no­lo­gic­kej ale aj men­tál­nej (osob­nost­nej), z toho dôvo­du vní­ma­me akciu skôr ako dis­kus­nú plat­for­mu, inšpi­rá­ciu s pre­zen­tá­cia­mi best prac­ti­ce rie­še­ní nástu­pu tech­no­ló­gii a ich poten­ciál­nych ale­bo reál­nych imple­men­tá­cii do celej šír­ky eko­no­mi­ky pre náv­štev­ní­kov, kto­rí zastu­pu­jú rôz­ne seg­men­ty eko­no­mi­ky.

V čom má byť Tech Sum­mit výni­moč­ný a čo si od toho celé­ho slu­bu­ješ?

Výni­moč­ný je už tým, že sa sna­ží­me pre­po­jiť nie vždy „pre­po­ji­teľ­né“ tzn. na even­te uvi­dí­te zastú­pe­né Cor­po­rat­né fir­my, ale aj Gover­ment až po veľ­mi dôle­ži­tú star­tu­po­vú komu­ni­tu. To všet­ko vytvá­ra prí­le­ži­tosť na dis­ku­sie, networ­king v prie­re­ze trhu, keď­že je nám jas­né, že bez ino­va­tív­nych prí­stu­pov, ale aj zapo­je­nia mla­dej gene­rá­cie nevyt­vo­rí­me ino­vač­né pro­stre­die, kto­ré by moh­lo byť dlho­do­bo udr­ža­teľ­né.

20160418_154553-e1461004510739

Viem, že si sa o rea­li­zá­ciu Tech Sum­mi­tu pokú­šal už minu­lý rok. Pre­čo to teda minu­lý rok nevyš­lo a ten­to už áno? 

Minu­lý rok sme chce­li začať v Pra­he. Pri­znám sa, že prvé desiat­ky reak­cií boli také že hurá­áá, stret­ne­me sa ako v minu­los­ti na Inve­xe, chr­li­la sa na nás slá­va zo všet­kých strán slo­va­mi „koneč­ne, fan­tas­tic­ké“, ale okol­nos­ti živo­ta zahra­jú sled uda­los­ti tak, aby veci dozre­li, tak to s odstu­pom času vní­ma­me. Kon­krét­ne v roku 2014 posled­ný kvar­tál padol IT trh v Čechách, čo sa odzr­kad­li­lo na kľú­čo­vých par­tne­roch a hneď v prvom pol roku 2015 priš­lo k raci­ona­li­zá­cii inves­tí­cii do nákla­dov, čo by si odnies­la aj naša akcia, tak sme si ju dovo­li­li spra­viť ako pilot­ný pro­jekt „doma“ v Bra­ti­sla­ve.

Na aké témy, hos­tí a star­tu­py sa náv­štev­ní­ci môžu tešiť?

Pri­da­nou hod­no­tou, kto­rú akci­ou pri­ná­ša­me, je vyvo­lať pocit nut­nos­ti ino­vo­vať aj u ľudí, kto­rí dote­raz o ino­vá­ciách viac-menej iba poču­li, a nebo­li pro-aktív­ni v tej­to otáz­ke a záro­veň aj poskyt­núť „pomoc­nú ruku“ roz­vo­ju ino­vá­cií v našej kra­ji­ne.

Prog­ram bude pre­to vyvo­lá­vať tiež via­ce­ro otá­zok. Sme pri­pra­ve­ní na ino­vá­cie? Aké sú mož­nos­ti ich finan­co­va­nia? Ako sa nás bude dotý­kať revo­lú­cia Smart indus­try, kto­rá je ini­ci­ova­ná pria­mo zo Slo­ven­ska? Môže byť  cen­trál­na Vlá­da kra­ji­ny po ras­te zdie­ľa­nej eko­no­mi­ky zby­toč­ná? Uve­do­mu­je­me si, že zvy­šo­va­nie výno­sov a zni­žo­va­nie nákla­dov je mož­né v roz­ho­du­jú­cej mie­re iba nasa­de­ním ino­vá­cií?

S Jura­jom Stan­ka­y­om z Goog­le Slo­ven­sko pred­sta­ví­me ino­vá­cie „a la Goog­le“ . Máme pri­pra­ve­nú stre­do­európ­sku pre­mi­é­ru nové­ho mode­lu Ocu­lus Rift- vir­tu­ál­nej rea­li­ty s live vstu­pom zakla­da­te­ľa tej­to myš­lien­ky Jame­sa Bla­hu počas kon­fe­ren­cie zo San Fran­cis­ca.

Dozvie­me sa aká je sku­toč­ná prav­da o 3D — techo­ló­giách, ako sa vyhnúť poru­še­niu záko­na pri pou­ží­va­ní tech­no­ló­gii, naprí­klad dro­nov, ale­bo aká je budúc­nosť výkla­dov obcho­dov pre­po­je­ná s ume­lou inte­li­gen­ci­ou.

Dis­ku­to­vať bude­me o budúc­nos­ti smart city, kde napr. sen­zo­ry dete­ku­jú dostup­né mies­ta „park-and-ride“ s Luci­ou Jas­za­y­o­vou zo spo­loč­nos­ti Bosch. Ale­bo aké je to byť vždy jed­nou nohou v našich domác­nos­tiach pomo­cou smart­fó­nu, nevy­ní­ma­júc glo­bál­ny poten­ciál Inter­net of Things v zdra­vot­níc­tve.

Infor­má­cie o nástu­pe jed­not­né­ho digi­tál­ne­ho trhu, jeho kon­krét­ne prí­no­sy a obchod­né prí­le­ži­tos­ti, kto­ré sú kľú­čo­vé pre budúc­nosť slo­ven­ských firiem.

Bude­me hovo­riť o digi­tál­nom expor­te a hroz­bách pre naše digi­tál­ne súkro­mie.

S Luká­šom Hav­rá­ne­kom z Grow Job ins­ti­tu­te bude­me dis­ku­to­vať o tom ako vytvá­rať elit­né tímy.

Aké sú skú­se­nos­ti pri tvor­be sve­to­vé­ho líd­ra zo stred­nej Euró­py sa s nami pode­lí Ivan Jakú­bek z Enter­pri­se Inves­tors s kon­krét­nym prí­kla­dom spo­loč­nos­ti AVG. Toľ­ko snáď prie­re­zo­vo vybra­né infor­má­cie. 

Sil­nou čas­ťou Tech Sum­mi­tu majú byť aj star­tu­py. Ako ty vní­maš prog­res slo­ven­skej star­tu­po­vej scé­ny? Pova­žu­je také­to kon­fe­ren­cie ako Tech Sum­mit za základ­ny pilier tme­le­nia slo­ven­skej a stre­do­európ­skej IT komu­ni­ty?

Za posled­né roky si mys­lím, že priš­lo k mar­kant­né­mu prog­re­su a náras­tu ino­vač­ných poin­tov a orga­ni­zá­cii, kto­ré sú súčas­ťou toh­to ino­vač­né­ho eco­sys­té­mu čo je pozi­tív­ne. Máme však skú­se­nosť z mapo­va­nia z Čes­ké­ho trhu, že vyrást­li tiež ako huby po daž­di, ale napr. inku­bá­to­ri zača­li strá­cať na kva­li­te, čiže tu vní­ma­me ako nevy­hnut­ne aby medzi sebou komu­ni­ko­va­li a využí­va­li skôr syner­gic­ké efek­ty čo pomo­že kaž­dej stra­ne.

Ako vie­me, kto si nevyt­vá­ra prí­le­ži­tos­ti, oča­ká­va­ný výsle­dok nemu­sí dosiah­nuť a my by sme radi boli pozi­tív­na prí­le­ži­tosť na stret­nu­tie, pre zde­le­nie nápa­dov, pre­po­je­nie tech kon­tak­tov, ale aj kon­krét­nych ino­vač­ných rie­še­ní, z toho dôvo­du si mys­lím že even­ty toh­to cha­rak­te­ru majú pres­ný cieľ kde pod jed­nou stre­chou v krát­kom čase zís­kam všet­ko potreb­né a najak­tu­ál­nej­šie, čiže je to pozi­tív­ne pre všet­ky stra­ny, či už pre ino­vá­to­ra, ale aj pre toho čo plá­nu­je ino­vo­vať, ale­bo aj toho čo chce nie­kto­rú zo strán finanč­ne pod­po­riť.

Odhliad­nuc od toho sa na akciách toh­to cha­rak­te­ru potie­ra čias­toč­ne mýtus, že len cez tech­no­ló­gie spo­lu komu­ni­ku­je­me (poze­ra­nie stá­le do mobi­lu), ale nie, radi sa aj osob­ne stret­ne­me to by malo byt vždy to naj ☺.…V nepo­sled­nom rade aj výsled­ky z dis­kus­ných pane­lov sú sig­ná­lom pre Gover­ment, kto­rý nám môže pomôcť neklásť neus­tá­le pole­na pod nohy, ale naopak počú­vať, adap­to­vať sa a spo­lu­vyt­vá­rať koor­di­no­va­ne ino­vač­né pro­stre­die neza­ťa­že­né toľ­ký­mi obš­trukč­ný­mi pro­ces­mi, daňa­mi, atď.. ale to už zachá­dzam do tej prob­le­ma­tic­kej­šej čas­ti, kto­rá je pre nás tiež dôle­ži­tá aby bola dis­ku­to­va­ná s neja­kým ďal­ším prog­re­som z even­tu.

techsummit-banner

Skús nám teda bliž­šie pri­blí­žiť, na čo všet­ko sa náv­štev­ní­ci môžu tešiť.

Prie­re­zo­vé pre­zen­tá­cie nových tech­no­ló­gií z rôz­nych oblas­tí, od Busi­nes­su, cez Health, Edu­ca­ti­on, Inter­net of Thnings, Smart City, Smart Indus­try, az po Vedu, čiže Digi­tal­nu eko­no­mi­ku na dla­ni.

Free Expo zone, pre­zen­tá­cie star­tu­pov, ale aj nových tech­no­ló­gií.

Rôz­ne súťa­že ako napr. o jaz­du v elek­tro­mo­bi­le TES­LA pria­mo na even­te.

Star­tu­po­vý sube­vent.…

B2B mat­ching room — naplá­nuj­te si indi­vi­du­ál­ne stret­nu­tia so spe­ak­ra­mi. Okrem nich sú pri­pra­ve­ní pro­fe­si­onál­ni zástup­co­via spo­loč­nos­tí, kto­rí sa špe­cia­li­zu­jú na inves­tí­cie, ale­bo digi­tál­ny export do Číny, Izra­e­la, Juž­nej Kórei, Anglic­ka, Rakús­ka, atd.. tre­ba využiť prí­le­ži­tosť že budú na jed­nom mies­te.

Aké sú tvo­je plá­ny s Tech Sum­mi­tom? Sta­ne sa z toho pra­vi­del­ná kon­fe­ren­cia so sve­to­vým poten­ciá­lom?

Páči sa mi ta výzvo­vo lade­ná otáz­ka, ale samoz­rej­me big pic­tu­re vidím a už teraz máme nápa­dy ako spra­viť ďal­ší roč­ník, okrem toho by sme radi rea­li­zo­va­li ešte jeden špe­cia­li­zo­va­ný tech event v roku. Aktu­ál­ne verí­me, že ale ten­to pilot bude len prie­re­zo­vá ochut­náv­ka, a len účast­ní­ci, Vy ako komu­ni­ta a ďal­šie stra­ny a ich reak­cie uká­žu čo je pre nich to akým sme­rom by sa akcia mala ube­rať, kaž­do­pád­ne s ňou počí­ta­me min. jeden krát za rok s cie­ľom vytvo­riť uni­kát­ne pro­stre­die v rám­ci V4, kto­ré bude zod­po­ve­dať na otáz­ky, pre­zen­to­vať tech rie­še­nia, pod­po­ro­vať star­tu­py pev­ne verí­me že s glo­bál­nym expor­tom ☺.

5

Ako veľ­mi je nároč­ná orga­ni­zá­cia tak veľ­kej kon­fe­ren­cie?

Na prvý pohľad je to „kla­sic­ky event“ kto­rých sme rea­li­zo­va­li desiat­ky, mys­lím že ťaž­šie ale je ak nie­čo robí­te prvý krát a na malom trhu, lebo s tým boju­je­te časo­vo na začiat­ku pod­stat­ne via­cej, ako už pri prá­ci kto­rá fun­gu­je a len sa pro­lon­gu­je ale­bo cus­to­mi­zu­je, tzn. je to ener­ge­tic­ké veľ­mi nároč­né ale pre Slo­ven­sko máme sil­nú moti­vá­ciu začať tech tra­dí­ciu, tak­že boju­je­me.

Plá­nu­ješ, že už prvý roč­ník bude zis­ko­vý, či cie­ľom je ísť teraz hlav­ne na nákla­dy a spra­viť to tip top, aby ďal­šie roč­ní­ky už vede­li gene­ro­vať zau­jí­ma­vé príj­my?

Pilot­ny roc­nik bude aj vel­kost­ne aj aktu­al­nym trho­vym moz­nos­tiam pris­po­so­be­ny tak aby vysiel na 0.

Pokiaľ majú star­tu­py záu­jem obja­viť sa so svo­jím cool pro­duk­tom na Tech Sum­mi­te, čo majú spra­viť a koľ­ko ich to bude stáť? Je ešte čas na pri­hláš­ku star­tu­pu?

Pre star­tu­py mame špe­ciál­ny balí­ček, kto­rý nesto­jí sko­ro nič. Aktu­ál­ne robí­me nábor, ak nie je nie­kto roz­hod­nu­tí, nech nás požia­da o viac infor­má­cií ale­bo si pozrieť www.techsummit.sk, radi poskyt­ne­me všet­ko potreb­né.

techsummit-display

Tvoj odkaz pre star­tu­py a náv­štev­ní­kov Tech Sum­mi­tu?

Ste pri­pra­ve­ní na Tech revo­lú­ciu ? odpo­ve­de aj na také­to otáz­ky dosta­ne­te na tech­sum­mi­te, keď­že už sme súčas­ťou gene­rá­cie glo­bál­ne­ho ras­tu tech­no­ló­gií, kto­ré sú v rake­to­vom ras­te, kde je o.i. tech­no­ló­gia­mi zís­ka­va­jú prí­nos aj bež­ní ľudí ako napr. zvý­še­nie kon­for­tu, pri­da­nej hod­no­ty k pro­duk­tom, mali by sme byt pri­pra­ve­ní na adap­tá­ciu nástu­pu tech­no­ló­gií pri ich pou­ží­va­ní. Prvá tech­no zoznam­ka na Slo­ven­sku, kto­rá vznik­la „od spo­du“, príď­te! Vaša účasť je kľú­čo­vá, chce­me pomôcť Slo­ven­sku, aby odpo­ve­ďou na digi­tál­ny export našich nápa­dov nebol len per­so­nál­ny odchod zo Slo­ven­ska ☺, ale aj vytvo­re­ne „moti­vač­né domá­ce pro­stre­die“ u nás, doma.

zdroj foto­gra­fií: archív/David Čaj­ko, FB/Tech Sum­mit

Pridať komentár (0)