Defekty na bicykli budú možno one­dlho minu­los­ťou

Alexandra Dulaková / 24. augusta 2015 / Tech a inovácie

Stáva sa to. Naj­čas­tej­šie vtedy, keď to naj­me­nej potre­bu­jeme. Pre­pic­hnutá, pop­rí­pade prask­nutá pneuma­tika na bicykli vie roz­jas­niť deň nejed­nému špor­to­vému váš­niv­covi, no možno si na podobné zážitky one­dlho ani nebu­deme pamä­tať.

Bri­Tek vyvíja tzv. Energy Return Wheel, ktoré navždy zamáva vzdu­chom plne­ným pneuma­ti­kám zbo­hom. Namiesto dofu­ko­va­nia a vymie­ňa­nia prask­nu­tých duší stačí na novom kolese nasta­viť tlak gumy, ktorá je natia­hnutá na kar­bó­no­vej kos­tre kolesa — a môže sa ísť, hoc aj ces­tou-neces­tou.

Koleso Energy Run Wheel je zlo­žené z dvoch vrs­tiev gumy. Jednu, tú umiest­nenú hlb­šie, držia na mieste malé kolíky, s kto­rými sa podľa potreby dá mani­pu­lo­vať a uťa­ho­vať tak ich napnu­tie. Medzi vnú­tor­nou a von­kaj­šou vrstvou gumy sa namiesto vzdu­chu nachá­dzajú elas­tické van­kú­šiky a v nich sa skrýva celá záhada kolesa. Vďaka tejto výstuži celé koleso a s ním aj bicy­kel lep­šie odo­láva náporu tlaku, akým sú naprí­klad pre­kážky na praš­nej ceste či hor­skom chod­níku. Elas­tic­kosť kolesa poten­ciálnu ener­giu kon­ver­tuje na hybnú silu, ktorá bicy­kel odrazí dopredu. A jazda môže pokra­čo­vať. 

Testy už pre­behli na autách, teraz sú na rade samotné bicykle. Či už sa tento model v budúc­nosti uchytí, je otázne. Roz­hodne by to vyrie­šilo a značne zjed­no­du­šilo stret­nu­tia s klin­cami a ostrými kameňmi na našich (cyk­lis­ti­chých) ces­tách. Star­tI­tup pod­robí tieto pneuma­tiky inter­nému testu a pri­pra­víme ver­dikt, či kúpiť, alebo ostať pri sta­rej kla­sike. 

Zdroj: In Habi­tat

Pridať komentár (0)