Defek­ty na bicyk­li budú mož­no one­dl­ho minu­los­ťou

Alexandra Dulaková / 24. augusta 2015 / Tech a inovácie

Stá­va sa to. Naj­čas­tej­šie vte­dy, keď to naj­me­nej potre­bu­je­me. Pre­pic­hnu­tá, pop­rí­pa­de prask­nu­tá pneuma­ti­ka na bicyk­li vie roz­jas­niť deň nejed­né­mu špor­to­vé­mu váš­niv­co­vi, no mož­no si na podob­né zážit­ky one­dl­ho ani nebu­de­me pamä­tať.

Bri­Tek vyví­ja tzv. Ener­gy Return Whe­el, kto­ré navž­dy zamá­va vzdu­chom plne­ným pneuma­ti­kám zbo­hom. Namies­to dofu­ko­va­nia a vymie­ňa­nia prask­nu­tých duší sta­čí na novom kole­se nasta­viť tlak gumy, kto­rá je natia­hnu­tá na kar­bó­no­vej kos­tre kole­sa — a môže sa ísť, hoc aj ces­tou-neces­tou.

Kole­so Ener­gy Run Whe­el je zlo­že­né z dvoch vrs­tiev gumy. Jed­nu, tú umiest­ne­nú hlb­šie, držia na mies­te malé kolí­ky, s kto­rý­mi sa pod­ľa potre­by dá mani­pu­lo­vať a uťa­ho­vať tak ich napnu­tie. Medzi vnú­tor­nou a von­kaj­šou vrstvou gumy sa namies­to vzdu­chu nachá­dza­jú elas­tic­ké van­kú­ši­ky a v nich sa skrý­va celá záha­da kole­sa. Vďa­ka tej­to výstu­ži celé kole­so a s ním aj bicy­kel lep­šie odo­lá­va nápo­ru tla­ku, akým sú naprí­klad pre­káž­ky na praš­nej ces­te či hor­skom chod­ní­ku. Elas­tic­kosť kole­sa poten­ciál­nu ener­giu kon­ver­tu­je na hyb­nú silu, kto­rá bicy­kel odra­zí dopre­du. A jaz­da môže pokra­čo­vať. 

Tes­ty už pre­beh­li na autách, teraz sú na rade samot­né bicyk­le. Či už sa ten­to model v budúc­nos­ti uchy­tí, je otáz­ne. Roz­hod­ne by to vyrie­ši­lo a znač­ne zjed­no­du­ši­lo stret­nu­tia s klin­ca­mi a ostrý­mi kameň­mi na našich (cyk­lis­ti­chých) ces­tách. Star­tI­tup pod­ro­bí tie­to pneuma­ti­ky inter­né­mu tes­tu a pri­pra­ví­me ver­dikt, či kúpiť, ale­bo ostať pri sta­rej kla­si­ke. 

Zdroj: In Habi­tat

Pridať komentár (0)