Der­moSc­reen: Apli­ká­cia, ktorá odhalí rako­vinu kože

Petra Kochanova / 4. jún 2014 / Business

Blíži sa leto a väč­šina z nás občas poza­budne na to, aké nebez­pečné môže byť nad­merné a nechrá­nené vysta­vo­va­nie sa slnku. Tak sa môže stať, že aj malé, nená­padné zna­mienko môže byť pre­d­zves­ťou rako­viny kože. Aby sa tomuto závaž­nému ocho­re­niu pre­d­išlo, musí byť odha­lené v ranom štá­diu. Presne pre tento účel bola vytvo­rená mobilná apli­ká­cia Der­moSc­reen.

Prin­cíp apli­ká­cie Der­moSc­reen je jed­no­du­chý — zna­mienko odfo­títe tele­fó­nom, nahráte ho do vsta­va­ného prog­ramu a ten v prie­behu nie­koľ­kých sekúnd zistí, či je zna­mienko rako­vi­not­vorné. Ide o jed­no­du­chú a nená­ročnú tech­niku, ktorá by pomohla mili­ó­nom ľudí vo finanč­nej núdzi a bez prí­stupu k špe­ciál­nej lekár­skej sta­rost­li­vosti.

Apli­ká­cia Der­moSc­reen dokáže rozo­znať rako­vi­nové bunky veľmi rýchlo a ľahko. Na základe detek­cie vizu­ál­nych vlast­ností je schopná odha­liť počiatky rako­viny kože s 85%-nou pres­nos­ťou. V súčas­nosti je apli­ká­cia tes­to­vaná v Cen­tre na výskum rako­viny na uni­ver­zite v Texase, avšak na pro­jekte Der­moSc­reen pra­cuje pro­fe­sor George Zou­ri­da­kis z Uni­ver­sity of Hous­ton už od roku 2005.

Jeho cie­ľom bolo vytvo­riť apli­ká­ciu pre ľudí vo vidiec­kych oblas­tiach, kde im finančná situ­ácia nedo­vo­ľuje pod­stú­piť vyšet­re­nia u špe­cia­lis­tov. Výhody zaria­de­nia môžu tak­tiež slú­žiť aj oby­va­te­ľom tre­tieho sveta, kde nie je zdra­votná sta­rost­li­vosť vo vše­obec­nosti k dis­po­zí­cii.

Okrem mobil­ného tele­fónu totiž tech­no­ló­gia využíva špe­ciálnu lupu, nazý­vanú der­ma­to­skop. Stojí pri­bližne 500 dolá­rov a zabez­pe­čuje osvet­le­nie pries­toru, ktorý sa foto­gra­fuje. Der­moSc­reen by tak mohli lekári využí­vať aj ako fle­xi­bilné zaria­de­nie v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách.

Der­moSc­reen mohol byť uve­dený na trh už dávno. Inves­tori oň totiž pre­ja­vili záu­jem rok po tom, čo štu­dent­ský tím z Wolf Cen­tra vytvo­ril pod­ni­ka­teľky plán, ktorý vyhral 60 000 dolá­rov a hlavnú cenu na Cali­for­nia Dre­a­min’ Nati­onal Busi­ness Plan Com­pe­ti­tion 2013. Jeho ini­ciá­tor a vyná­lezca pro­fe­sor Zou­ri­da­kis však chcel s uve­de­ním počkať, aby mohol sle­do­vať aj iné diag­nos­tické využi­tie tech­no­ló­gie a záro­veň zabez­pe­čiť, aby bolo čo najp­res­nej­šie.

Podľa výskum­ní­kov, ktorí sa Der­moSc­reen venujú, je pro­jekt v počia­toč­ných štá­diách plá­no­va­nia a schvá­le­nia uve­de­nia na trh. Keďže apli­ká­cia sa zame­riava na vyhod­no­te­nie rizík vzniku rako­viny kože, bola na soft­vér a súvi­siace tech­no­ló­gie pou­ží­vané k diag­nos­tike vzras­ta­jú­ceho sa mela­nómu, podaná žia­dosť o patent. A niet sa čo čudo­vať, Der­moSc­reen v sebe skrýva sku­točne veľa práce. Samotný prog­ram je prie­ni­kom z oblasti stro­jár­stva, fyziky, bio­ló­gie, výpoč­to­vej tech­niky a pre­dov­šet­kým medi­cíny.

Mobil­ných apli­ká­cií, ktoré uľah­čujú život, je sku­točne veľa. Bez väč­šiny z nich by sme však mohli naďa­lej bez­prob­lé­movo fun­go­vať. Práva preto pova­žu­jem Der­moSc­reen za apli­ká­ciu, ktorá má sku­točne ďale­ko­siahly význam. Snaží sa byť kva­litná a záro­veň finančne dostupná, čo určite dopo­môže k zlep­še­niu lekár­skej sta­rost­li­vosti o pacienta v kaž­dom kúte sveta.

Zdroj: uh.edu, technocrazed.com, naked-science.ru

Pridať komentár (0)