Digi­tál­ne nomád­stvo nabe­rá nový smer, na lodi!

Gabika Krehelová / 24. júla 2015 / Zaujímavosti

Ak ste už poču­li o digi­tál­nom nomád­stve a ako fre­e­lan­cer sa s tou­to myš­lien­kou pohrá­va­te, či už ste si to aj na vlast­nej koži vyskú­ša­li, urči­te vašu pozor­nosť upú­ta­me novým star­tu­pom, kto­rý bol pred­sta­ve­ný na kon­ci júna toh­to roku.

Cobo­at je prvá cowor­kin­go­vá loď na sve­te, na kto­rej môže­te spo­jiť prí­jem­né s uži­toč­ným. Myš­lien­ka sa zro­di­la v cowor­kin­go­vom cen­tre v Thaj­sku medzi 4 zakla­da­teľ­mi, kto­rý­mi sú: Kars­ten Knorr (Aus­trá­lia), James Abbott (Thaj­sko), Tom­my West­lin (Fín­sko) a Gerald Schömbs (Nemec­ko). Ich snom bolo jed­no­du­cho spo­jiť prá­cu s plav­bou na mori. 

Ako uvá­dza Tom­my West­lin, jeden zo zakla­da­te­ľov: “Cobo­at je skve­lé dob­ro­druž­stvo, kto­ré kom­bi­nu­je cowor­king, spoz­ná­va­nie sve­ta, vytvá­ra­nie nových vzťa­hov a vzá­jom­nú výpo­moc. Ten­to pro­jekt je výsled­kom šty­roch chla­pí­kov, kto­rí priš­li so šia­le­ným nápa­dom a roz­hod­li sa ho aj rea­li­zo­vať.”

Už po prvých dňoch si táto myš­lien­ka zís­ka­la mno­hých priaz­niv­cov.

Loď vyplá­va na svo­ju prvú okruž­nú jaz­du v novem­bri toh­to roka. Plav­ba sa začí­na v Thaj­sku a pokra­ču­je cez Malé Divy, Sey­che­ly až do Kari­bi­ku, kde by mala byť nie­ke­dy na jar ale­bo v lete 2016 ukon­če­ná.

Počas plav­by bude mať loď kaž­dý týž­deň jed­no nástup­né a výstup­né mies­to, kde nasa­dí ale­bo vysa­dí čle­nov. Na lodi sú uby­to­va­ní mini­mál­ne tra­ja čle­no­via posád­ky a maxi­mál­ne 20 pla­tia­cich účast­ní­kov. Za celú plav­bu sa tak môže na palu­be vys­trie­dať nie­čo oko­lo 1000 fre­e­lan­ce­rov.

V cene je zahr­nu­té uby­to­va­nie na lodi, inter­net a stra­va. Jeden týž­deň na lodi vyj­de na 980 a nece­lých 4000 za mesiac. Aj keď sa to môže zdať tro­cha drah­šie než bež­né cowor­kin­go­vé cen­trá, je potre­ba mys­lieť na to, že na lodi sa nie len pra­cu­je ale aj žije nor­mál­ný život. 

Maji­te­lia Cobo­atu vyz­dvi­hu­jú spo­lu­ži­tie fre­e­lan­ce­rov na jed­nom mies­te. Spo­loč­né vstá­va­nie, spo­loč­né raňaj­ky, či spo­loč­né pau­zy počas prá­ce a pop­ra­cov­né akti­vi­ty sú samoz­rej­mos­ťou. Vo voľ­nom čase je mož­né sa len tak flá­kať a opa­ľo­vať na lodi, zahrať si dosko­vé hry, ísť sa potá­pať ale­bo zakot­viť na pobre­ží a nav­ští­viť jed­no z oko­li­tých miest. 

Čo sa týka inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia, tak to je zabez­pe­če­né na celej lodi. V blíz­kos­ti pobre­žia je využí­va­ná 3G/4G sieť a Wi-Fi. Na oce­áne sa využí­va­jú naj­nov­šie tech­no­ló­gie v sate­lit­nej komu­ni­ká­cii.

Plav­bu je mož­né rezer­vo­vať už teraz a momen­tál­ne je ešte šan­ca zakú­piť lís­tok s 5% a 10% zľa­vou.

Kto by do toho šiel?

Ďal­šie infor­má­cie na www.coboat.org

Pridať komentár (0)