Digi­tálne nomád­stvo naberá nový smer, na lodi!

Gabika Krehelová / 24. júla 2015 / Zaujímavosti

Ak ste už počuli o digi­tál­nom nomád­stve a ako fre­e­lan­cer sa s touto myš­lien­kou pohrá­vate, či už ste si to aj na vlast­nej koži vyskú­šali, určite vašu pozor­nosť upú­tame novým star­tu­pom, ktorý bol pred­sta­vený na konci júna tohto roku.

Coboat je prvá cowor­kin­gová loď na svete, na kto­rej môžete spo­jiť prí­jemné s uži­toč­ným. Myš­lienka sa zro­dila v cowor­kin­go­vom cen­tre v Thaj­sku medzi 4 zakla­da­teľmi, kto­rými sú: Kars­ten Knorr (Aus­trá­lia), James Abbott (Thaj­sko), Tommy West­lin (Fín­sko) a Gerald Schömbs (Nemecko). Ich snom bolo jed­no­du­cho spo­jiť prácu s plav­bou na mori. 

Ako uvá­dza Tommy West­lin, jeden zo zakla­da­te­ľov: “Coboat je skvelé dob­ro­druž­stvo, ktoré kom­bi­nuje cowor­king, spoz­ná­va­nie sveta, vytvá­ra­nie nových vzťa­hov a vzá­jomnú výpo­moc. Tento pro­jekt je výsled­kom šty­roch chla­pí­kov, ktorí prišli so šia­le­ným nápa­dom a roz­hodli sa ho aj rea­li­zo­vať.”

Už po prvých dňoch si táto myš­lienka zís­kala mno­hých priaz­niv­cov.

Loď vypláva na svoju prvú okružnú jazdu v novem­bri tohto roka. Plavba sa začína v Thaj­sku a pokra­čuje cez Malé Divy, Sey­chely až do Kari­biku, kde by mala byť nie­kedy na jar alebo v lete 2016 ukon­čená.

Počas plavby bude mať loď každý týž­deň jedno nástupné a výstupné miesto, kde nasadí alebo vysadí čle­nov. Na lodi sú uby­to­vaní mini­málne traja čle­no­via posádky a maxi­málne 20 pla­tia­cich účast­ní­kov. Za celú plavbu sa tak môže na palube vys­trie­dať niečo okolo 1000 fre­e­lan­ce­rov.

V cene je zahr­nuté uby­to­va­nie na lodi, inter­net a strava. Jeden týž­deň na lodi vyjde na 980 a nece­lých 4000 za mesiac. Aj keď sa to môže zdať tro­cha drah­šie než bežné cowor­kin­gové cen­trá, je potreba mys­lieť na to, že na lodi sa nie len pra­cuje ale aj žije nor­málný život. 

Maji­te­lia Cobo­atu vyz­dvi­hujú spo­lu­ži­tie fre­e­lan­ce­rov na jed­nom mieste. Spo­ločné vstá­va­nie, spo­ločné raňajky, či spo­ločné pauzy počas práce a pop­ra­covné akti­vity sú samoz­rej­mos­ťou. Vo voľ­nom čase je možné sa len tak flá­kať a opa­ľo­vať na lodi, zahrať si doskové hry, ísť sa potá­pať alebo zakot­viť na pobreží a nav­ští­viť jedno z oko­li­tých miest. 

Čo sa týka inter­ne­to­vého pri­po­je­nia, tak to je zabez­pe­čené na celej lodi. V blíz­kosti pobre­žia je využí­vaná 3G/4G sieť a Wi-Fi. Na oce­áne sa využí­vajú naj­nov­šie tech­no­ló­gie v sate­lit­nej komu­ni­ká­cii.

Plavbu je možné rezer­vo­vať už teraz a momen­tálne je ešte šanca zakú­piť lís­tok s 5% a 10% zľa­vou.

Kto by do toho šiel?

Ďal­šie infor­má­cie na www.coboat.org

Pridať komentár (0)