Do bratislavského lesoparku sa po novom odvezieš úplne tichým elektrobusom

Linda Cebrová / 9. novembra 2018 / Zo Slovenska

zdroj: Zdeněk Nesveda, Naše Karpaty
  • Do ob­ľú­be­ného le­so­parku v Bra­ti­slave pre­máva elek­tro­bus
  • Die­se­lový au­to­bus na linke 43 na­hra­dilo eko­lo­gické vo­zidlo s po­ho­nom na elek­trinu

Emi­sie z do­pravy trá­pia dr­vivú väč­šinu miest, vrá­tane Bra­ti­slavy. Aj preto sa mesto roz­hodlo pre ná­kup níz­ko­emis­ných vo­zi­diel pre mest­skú hro­madnú do­pravu. Elek­tro­busy to­tižto ne­pro­du­kujú po­čas pre­vádzky škod­livé plyny a ich mo­tory sú tak­mer bez­hlučné. Naj­nov­šie ta­kéto vo­zidlá jaz­dia aj do bra­ti­slav­ského le­so­parku.

Podľa Mi­nis­ter­stva pô­do­hos­po­dár­stva, ak má nie­kde na­ozaj zmy­sel na­hra­diť die­se­lový au­to­bus elek­tro­bu­som, je to práve bra­ti­slav­ský le­so­park, ktorý je ob­ľú­be­nou re­kre­ač­nou zó­nou pre Bra­ti­slav­ča­nov. Linka 43 pre­máva z Pat­rónky cez Že­leznú stu­dienku po­pod Čer­vený most až po Le­so­park. Cez pra­covný týž­deň túto trasu prejde denne 24 spo­jov a cez ví­kend a štátne sviatky 28 spo­jov pre­važne s pol­ho­di­no­vým in­ter­va­lom.

Prvé elek­tro­busy za­čali v Bra­ti­slave jaz­diť v ja­nu­ári tohto roku. Mi­nis­ter­stvo pô­do­hos­po­dár­stva a roz­voja vi­dieka ešte mi­nulý rok schvá­lilo pre Bra­ti­slavu fi­nan­cie na ná­kup 18 elek­tro­bu­sov za 10,4 mi­li­óna eur. Ide o pros­triedky z euro­fon­do­vej vý­zvy z In­teg­ro­va­ného re­gi­onál­neho ope­rač­ného prog­ramu (IROP). Z fon­dov EÚ sa fi­nan­co­vala čias­tka 8, 5 mil. eur, zo štát­neho roz­počtu 1 mil. eur a 900 ti­síc eur bolo vy­kry­tých z roz­počtu mesta. Pri­bližne 21 mi­li­ó­nov eur je vy­čle­ne­ných ok­rem Bra­ti­slavy aj pre Ži­linu a Ko­šice. Tie majú po­slú­žiť na ná­kup vy­soko en­vi­ron­men­tál­nych níz­ko­pod­laž­ných au­to­bu­sov spolu s bu­do­va­ním zod­po­ve­da­jú­cej zá­so­bo­va­cej in­fra­štruk­túry a na­bí­ja­cích sta­níc.

Do­pravný pod­nik Bra­ti­slavy od ná­kupu elek­tro­bu­sov oča­káva, že v hlav­nom meste na­štar­tuje trend eko­lo­gic­kej do­pravy tak ako je tomu aj v mno­hých vy­spe­lých mes­tách Európy. Vďaka na­sa­de­niu elek­tro­bu­sov má kles­núť za­ťa­že­nie ži­vot­ného pro­stre­dia pri­bližne o 976 kg/rok oxidu uhoľ­na­tého, o 277 kg/rok aro­ma­tic­kých uhľo­vo­dí­kov, o 1914 kg/rok oxidu du­síka a o 12,61 kg/rok pev­ných čas­tíc. 

Ne­me­nej dô­le­žité je zní­že­nie zne­čis­te­nia ovzdu­šia a zní­že­nie hluku v cen­tre mesta. Elek­tro­busy zni­žujú ener­ge­tickú ná­roč­nosť pre­pravy, a to vďaka tomu, že pri brz­dení vy­uží­vajú re­ku­pe­rá­ciu ener­gie. Zjed­no­du­šene po­ve­dané, ener­gia pri brz­dení sa vra­cia späť do aku­mu­lá­to­rov.

Pridať komentár (0)