DO DOMÁ­CEJ LEKÁR­NIČKY 21. STO­RO­ČIA PRI­BUDNE VES­TI­GEN

Stanka Brezániová / 3. jún 2014 / Business

Možno sa mi to len zdá, ale cítim okolo seba posun mys­le­nia ľudí k lep­šiemu. Zdra­vie sa dostáva na pop­redné priečky hod­no­to­vého reb­ríčka u mno­hých. Chceme vedieť čo jeme, pijeme, dýchame a hlavne, aký to má vplyv na náš orga­niz­mus. Tento trend sa pre­náša aj do sveta apli­ká­cií a novinka sve­to­vého for­mátu má korene práve v našich zeme­pis­ných šír­kach. Počuli ste už o star­tupe Ves­ti­gen? Bude pomá­hať odha­ľo­vať cho­roby, ktoré sa môžu v tele „poti­chu“ vyví­jať.

K nesmr­teľ­nosti je ešte dlhá cesta. Ak teda vôbec exis­tuje. Ale teraz ruku na srdce, koľko pre­ven­tív­nych vyšet­rení absol­vu­jete počas roka? Veď dnes je to také jed­no­du­ché. Bolí hlava — tab­letka. Tam ma bolí, tu ma pichá — tab­letka a tab­letka. Nie­kedy takýmto spô­so­bom svoje prob­lémy pod­ce­níme, lebo nám chýba istota, či je to niečo vážne alebo je to len pre­c­hlad­nu­tie.

Ves­ti­gen komu­ni­kuje jed­no­du­chú myš­lienku: Prečo čakať, až kým je neskoro a už musíte ísť do nemoc­nice?

Zaria­de­nie slúži ako domáce diag­nos­tické cen­trum, ktoré umožní sle­do­vať stav vášho tela. Má veľ­kost zapa­ľo­vača a dokáže ana­ly­zo­vať naprí­klad krv, vodu alebo akú­koľ­vek teku­tinu. Zaria­de­nie tak vytvára more mož­ností využi­tia — od hľa­da­nia cho­ro­bo­plod­ných zárod­kov, cez zis­ťo­va­nie zne­čis­te­nia vody až po tes­to­va­nie kva­lity jedla. To všetko pre zdravší život.

Teku­tina sa kvapne na ste­rilný mik­ro­čip. Ten sa zasu­nie do zaria­de­nia, ktoré spraví ana­lýzu a výsledky sa pomo­cou apli­ká­cie zobra­zia na disp­leji mobilu alebo počí­tača. Umož­ňuje tak pozo­ro­vať vývoj výsled­kov v čase, ich vizu­ali­zá­ciu, ale aj ich uskla­dňo­va­nie a zdie­ľa­nie. Otvára mož­nosť vytvo­riť si niečo ako domácu zdra­votnú kartu. Viem si živo pred­sta­viť, že by to v prí­pade potreby pomohlo aj leká­rom pri vyšet­ro­vaní.

Kon­krét­nej­šia forma tohto vyná­lezu je naprí­klad Neph­ro­sense. Sen­zor sa zame­riava na tých, čo trpia cuk­rov­kou a chcú otes­to­vať obsah pro­te­ínu v moči. Alebo na tých, ktorí majú v rodine nie­koho, kto trpí ocho­re­ním obli­čiek a chcú mať riziká cho­roby pod kon­tro­lou v maxi­mál­nej mož­nej miere.

Pro­jekt majú na sve­domí šesti ľudia, odbor­níci v tech­nic­kej, obchod­nej aj vedec­kej oblasti. Meno­vite? Ale­xan­der Kriško, Andrej Mošať, Vin­cent Tou­quet, Lucia Kva­pi­lová, Mar­tin Holický a naj­nov­šia posila, Vero­nika Kole­já­ková. Inves­to­rom je spo­loč­nosť Grid Inves­tment.

Aj keď na pro­jekte ešte pra­cujú, už teraz by som im rada vyslo­vila veľké ĎAKU­JEM za ich prácu.

Zdroj: vestigen.com, nephrosense.com, wisegeek.org, vestigen.com, pharmaceutical-int.com

Pridať komentár (0)