Do reštaurácie budeš môcť po novom prísť aj so psom, ale aj králikom

  • Do reštaurácií bude možné vstúpiť aj s domácim zvieraťom
  • Bude to mať však nastavené jasné pravidlá
pexels.com
  • Do reštaurácií bude možné vstúpiť aj s domácim zvieraťom
  • Bude to mať však nastavené jasné pravidlá

Zá­kon v sú­čas­nosti za­ka­zuje, aby do re­štau­rá­cií, ka­viarní, po­hos­tins­tiev a ďal­ších za­ria­dení spo­loč­ného stra­vo­va­nia mohli byť vo­dené alebo vpúš­ťané zvie­ratá. Ak to pre­vádz­ko­va­teľ ne­za­bez­pečí, za po­ru­še­nie tejto po­vin­nosti je možné pod­ni­ka­te­ľovi ulo­žiť po­kutu vo výške od 150 eur do 20 000 eur.

„Zá­kaz­níci stra­vo­va­cích za­ria­dení, ale aj ich pre­vádz­ko­va­te­lia, po­va­žujú uve­dený zá­kaz za ne­odô­vod­nený a zby­točne ob­me­dzu­júci. V an­kete By­rok­ra­tický ne­zmy­sel roka, ktorú kaž­do­ročne or­ga­ni­zuje Zdru­že­nie mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska, sa zá­kaz vstupu zvie­rat do ka­viarní za rok 2018 umiest­nil na pr­vom mieste,” píše sa v dô­vo­do­vej správa NRSR.

Ministerstvo zdravotníctva však teraz oznámilo dobré správy. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne, že umožní vstup zákazníka so spoločenským zvieraťom do konzumnej časti prevádzky, bude musieť zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste priamo pri vstupe do konzumných priestorov prevádzky.

zdroj: Unsplash.com

“Chceli sme tak nastaviť pravidlá, ktoré budú prijateľné pre širokú populáciu. Ľudia sa tak budú môcť rozhodnúť, či takúto prevádzku navštívia. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva predloží materiál v najbližších dňoch do medzirezortného pripomienkového konania,” oznámilo ministerstvo.

Tieto zmeny prichádzajú ako reakcia na  diskusiu v podnikateľskom prostredí a medzi verejnosťou. Diskusia vznikla v súvislosti s aktuálne platným obmedzením vstupu spoločenských zvierat do konzumných priestorov prevádzok verejného stravovania, s výnimkou osôb so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom.

Umožnenie vstupu spoločenských zvierat do priestorov určených na konzumáciu stravy nesmie znížiť, respektíve ohroziť hygienickú úroveň prevádzky, ani ohroziť zdravotnú bezpečnosť podávaných pokrmov a nápojov. Z tohto dôvodu bude musieť prevádzkovateľ verejného stravovania doplniť v prevádzkovom poriadku požiadavky na hygienicko-sanitačný režim,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

zdroj: Unsplash.com

Pôjde napríklad o požiadavky na priebežné čistenie a vyčlenené samostatné čistiace náradie. Tiež bude potrebné zabezpečiť jednorazové nádoby na napájanie pre zvieratá.

Ak prevádzkovateľ, napríklad reštaurácie, súhlasí, tak zákazník bude môcť so spoločenským zvieraťom vstúpiť do konzumných priestorov napr. reštaurácie, kaviarne, cukrárne alebo na ich letné terasy. Na Slovensku je registrovaných približne 18 000 zariadení verejného stravovania, pričom z konzultácií nám predbežne vyplynulo, že o túto službu bude mať záujem 20 až 30 % zariadení  verejného stravovania, “ povedal Ján Mikas, hlavný hygienik SR.

zdroj: pexels.com

Nepôjde teda o zariadenia školského stravovania ani o stravovacie prevádzky v zdravotníckych zariadeniach. Za spoločenské zviera sa podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR o ochrane spoločenských zvierat považuje napríklad domestikovaný druh psa, mačky či králika.

Úrad verejného zdravotníctva SR pracoval na zmene legislatívy niekoľko týždňov, rokoval aj so Združením mladých podnikateľov Slovenska, ako aj Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska.

Účinnosť vyššie uvádzaných zmien sa odhaduje od začiatku budúceho roka.

zdroj: health.gov.sk  NRSR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK