Doč­káme sa na Slo­ven­sku zdie­ľa­ných bicyk­lov?

Linda Cebrová / 26. apríla 2016 / Zo Slovenska

Mest­ské bicykle posky­tujú lacný spô­sob dopravy, majú poten­ciál odľah­čiť miestne komu­ni­ká­cie a cel­kovo zlep­šiť život v mes­tách. O bikes­ha­ringu na Slo­ven­sku sa hovorí už nie­koľko rokov, mnohí by ho aj chceli, avšak finan­cie na rea­li­zá­ciu jeho komerč­ného fun­go­va­nia, ktoré by pre­vádz­ko­vali súkromné spo­loč­nosti, sa dote­raz nenašli.

Efek­tívny spô­sob poži­čia­va­nia bicyk­lov, ktorý sa osved­čil v mno­hých európ­skych mes­tách, ako je Vie­deň, Lon­dýn alebo Praha, na Slo­ven­sku stále chýba.Vo väč­šine miest ho spon­zo­rujú väč­šie firmy (naprí­klad banky alebo reklamné spo­loč­nosti). Vo Viedni je to spo­loč­nosť JCDe­caux, v Lon­dýne banka Barc­lays. Na Slo­ven­sku je zatiaľ našou jedi­nou záchra­nou komu­nitný bikes­ha­ring.

White Bikes Bra­ti­slava

V uli­ciach Bra­ti­slavy sa už od sep­tem­bra 2013 začali obja­vo­vať malé a nená­padné biele bicykle, ktoré dala do obehu Cyk­lo­ku­chyňa s tech­nic­kou pod­po­rou Cyk­lo­ko­alí­cie. Všetky biele bicykle pochá­dzajú z holand­ského parku De Hoge Veluwe, ktorý bicykle bra­ti­slav­skej komu­nite daro­val. Aktívni Bra­ti­slav­ča­nia tak majú mož­nosť pou­ží­vať asi 50 bicyk­lov dostup­ných na 25 odkla­dis­kách.

wb

Pro­ces vypo­ži­čia­va­nia fun­guje čias­točne na báze dôvery, treba sa doňho v cen­trále regis­tro­vať, absol­vo­vať krátke zaško­le­nie a potom poslať smsku o mieste, kde ste „white bike“ nechali. Apli­ká­ciu na poži­čia­va­nie bicyk­lov sa autori sna­žili vytvo­riť čo naju­ni­ver­zál­nej­šie, aby ju mohli poskyt­núť voľne ako tzv. „open source“. Rov­naký sys­tém tak môžu pou­žiť aj v iných mes­tách a kra­ji­nách, využili to už naprí­klad v Kež­marku alebo v chor­vát­skom Zadare.

appbike

Náš otvo­rený sys­tém je sve­to­vým uni­ká­tom, pre­tože zvy­čajne to býva zastre­šené komerčne alebo neja­kou uni­ver­zi­tou. Ak chce malé mesto zaviesť bikes­ha­ring, tak na komerč­nej báze je to pre nich nere­a­li­zo­va­teľné, pre­tože bežné sta­nice stoja 10-tisíce eur. S naším sys­té­mom sa to však dá,“ pove­dal tvorca apli­ká­cie Daniel Ďuriš.

Takýto komu­nitný bikes­ha­ring je záro­veň dob­rým tes­tom pre ten komerčný, ktorý by na ňom mohol sta­vať. Čle­no­via zdru­že­nia dokonca pre mesto vypra­co­vali manuál, kto­rým by sa mohol mest­ský bikes­ha­ring ria­diť.

Zdie­ľané Žlté bicykle v Kež­marku

Aj občian­ske zdru­že­nie s náz­vom Vlk, ktorý nikdy nespí chce roz­bi­cyk­lo­vať mesto Kež­ma­rok. Pro­stred­níc­tvom kam­pane Žlté bicykle, tak plá­nujú vytvo­riť sys­tém zdie­ľa­ných bicyk­lov pre všet­kých Kež­mar­ča­nov.

zb

Žlté bicykle by mali byť zamknuté bez­peč­nými klad­kami na kód. Záu­jemca o jazdu by dostal kód, ktorý by pou­žil pri otvo­rení kladky a nový kód, ktorý by pou­žil po odlo­žení bicykla na nie­ktorý zo sto­ja­nov. Kam­paň má do dneš­ného dňa až 77 per­centnú úspeš­nosť.

zbb

Mini­málna cie­ľová suma kam­pane je 3 000€. Pri niž­šej sume sa bude pro­jekt rea­li­zo­vať v obme­dze­nom roz­sahu a naopak pri vyš­šej sa akti­vis­tom podarí pro­jekt zre­a­li­zo­vať lep­šie, kva­lit­nej­šie a vo väč­šom merítku. Akti­visti však tvr­dia, že pri­bližne až polo­vica z vyzbie­ra­nej sumy pôjde na odmeny pre pris­pie­va­te­ľov.

Chý­ba­júca infra­štruk­túra

Mnohí ľudia tvr­dia, že v mes­tách nie je dosta­tok cyk­lot­rás, aby sa odvá­žili cez ne bicyk­lo­vať. Exis­tu­júce cyk­lo­chod­níky sú v súčas­nosti roz­kús­ko­vané po celom meste a v pod­state vedú od nika­diaľ, nikam.

cyklo1111

Zdá sa, ako by sme sa báli ísť do nových rie­šení a náš sys­tém povo­ľo­va­nia a pro­jek­to­va­nia cyk­lot­rás je stále veľmi skost­na­tený a pro­ces trvá veľmi dlho. Nie­ktoré rie­še­nia magis­trát vôbec neak­cep­tujeroz­počty na cyk­lo­dop­ravu sa aj po prí­sľu­boch pri­má­tora stále zni­žujú. Bohu­žiaľ, je tu skôr regres a nie prog­res, ako inde vo vyspe­lej Európe.

cyklo33

Avšak len kvôli tomu, že zatiaľ nemáme per­fektné pod­mienky, ľudia by sa cyk­lo­dop­ravy nemali vzdá­vať. V mes­tách potre­bu­jeme oboje – cyk­lo­trasy aj bicykle. Keď sa roz­šíri sys­tém zdie­ľa­ných bicyk­lov, viac ľudí môže začať bicyk­lo­vať a spolu následne budeme môcť vytvo­riť tlak na poli­ti­kov, aby sa zlep­šila infra­štruk­túra. Asi nám tak nezos­táva nič iné, než sa bicyk­lo­vať a veriť, že raz sa doč­káme.

zdroj: startlab.sk,cyklokoalicia.sk zdroj foto­gra­fií: cyklokoalicia.sk

Pridať komentár (0)