Dočkáme sa na Slovensku zdieľaných bicyklov?

Linda Cebrová / 26. apríla 2016 / Zo Slovenska

Mest­ské bi­cykle po­sky­tujú lacný spô­sob do­pravy, majú po­ten­ciál od­ľah­čiť miestne ko­mu­ni­ká­cie a cel­kovo zlep­šiť ži­vot v mes­tách. O bi­kes­ha­ringu na Slo­ven­sku sa ho­vorí už nie­koľko ro­kov, mnohí by ho aj chceli, av­šak fi­nan­cie na re­a­li­zá­ciu jeho ko­merč­ného fun­go­va­nia, ktoré by pre­vádz­ko­vali sú­kromné spo­loč­nosti, sa do­te­raz ne­našli.

Efek­tívny spô­sob po­ži­čia­va­nia bi­cyk­lov, ktorý sa osved­čil v mno­hých európ­skych mes­tách, ako je Vie­deň, Lon­dýn alebo Praha, na Slo­ven­sku stále chýba.Vo väč­šine miest ho spon­zo­rujú väč­šie firmy (na­prí­klad banky alebo re­klamné spo­loč­nosti). Vo Viedni je to spo­loč­nosť JC­De­caux, v Lon­dýne banka Barc­lays. Na Slo­ven­sku je za­tiaľ na­šou je­di­nou zá­chra­nou ko­mu­nitný bi­kes­ha­ring.

 

White Bi­kes Bra­ti­slava

V uli­ciach Bra­ti­slavy sa už od sep­tem­bra 2013 za­čali ob­ja­vo­vať malé a ne­ná­padné biele bi­cykle, ktoré dala do obehu Cyk­lo­ku­chyňa s tech­nic­kou pod­po­rou Cyk­lo­ko­alí­cie. Všetky biele bi­cykle po­chá­dzajú z ho­land­ského parku De Hoge Ve­luwe, ktorý bi­cykle bra­ti­slav­skej ko­mu­nite da­ro­val. Ak­tívni Bra­ti­slav­ča­nia tak majú mož­nosť po­u­ží­vať asi 50 bi­cyk­lov do­stup­ných na 25 od­kla­dis­kách.

wb

 

Pro­ces vy­po­ži­čia­va­nia fun­guje čias­točne na báze dô­very, treba sa doňho v cen­trále re­gis­tro­vať, ab­sol­vo­vať krátke za­ško­le­nie a po­tom po­slať sm­sku o mieste, kde ste „white bike“ ne­chali. Ap­li­ká­ciu na po­ži­čia­va­nie bi­cyk­lov sa au­tori sna­žili vy­tvo­riť čo na­ju­ni­ver­zál­nej­šie, aby ju mohli po­skyt­núť voľne ako tzv. „open source“. Rov­naký sys­tém tak môžu po­u­žiť aj v iných mes­tách a kra­ji­nách, vy­užili to už na­prí­klad v Kež­marku alebo v chor­vát­skom Za­dare.

 

appbike

 

„Náš ot­vo­rený sys­tém je sve­to­vým uni­ká­tom, pre­tože zvy­čajne to býva za­stre­šené ko­merčne alebo ne­ja­kou uni­ver­zi­tou. Ak chce malé mesto za­viesť bi­kes­ha­ring, tak na ko­merč­nej báze je to pre nich ne­re­a­li­zo­va­teľné, pre­tože bežné sta­nice stoja 10-ti­síce eur. S na­ším sys­té­mom sa to však dá,“ po­ve­dal tvorca ap­li­ká­cie Da­niel Ďu­riš.

Ta­kýto ko­mu­nitný bi­kes­ha­ring je zá­ro­veň dob­rým tes­tom pre ten ko­merčný, ktorý by na ňom mo­hol sta­vať. Čle­no­via zdru­že­nia do­konca pre mesto vy­pra­co­vali ma­nuál, kto­rým by sa mo­hol mest­ský bi­kes­ha­ring ria­diť.

 

Zdie­ľané Žlté bi­cykle v Kež­marku

Aj ob­čian­ske zdru­že­nie s náz­vom Vlk, ktorý ni­kdy ne­spí chce roz­bi­cyk­lo­vať mesto Kež­ma­rok. Pro­stred­níc­tvom kam­pane Žlté bi­cykle, tak plá­nujú vy­tvo­riť sys­tém zdie­ľa­ných bi­cyk­lov pre všet­kých Kež­mar­ča­nov.

zb

 

Žlté bi­cykle by mali byť za­mknuté bez­peč­nými klad­kami na kód. Zá­u­jemca o jazdu by do­stal kód, ktorý by po­u­žil pri ot­vo­rení kladky a nový kód, ktorý by po­u­žil po od­lo­žení bi­cykla na nie­ktorý zo sto­ja­nov. Kam­paň má do dneš­ného dňa až 77 per­centnú úspeš­nosť.

 

zbb

 

Mi­ni­málna cie­ľová suma kam­pane je 3 000€. Pri niž­šej sume sa bude pro­jekt re­a­li­zo­vať v ob­me­dze­nom roz­sahu a na­opak pri vyš­šej sa ak­ti­vis­tom po­darí pro­jekt zre­a­li­zo­vať lep­šie, kva­lit­nej­šie a vo väč­šom me­rítku. Ak­ti­visti však tvr­dia, že pri­bližne až po­lo­vica z vy­zbie­ra­nej sumy pôjde na od­meny pre pris­pie­va­te­ľov.

 

Chý­ba­júca in­fra­štruk­túra

Mnohí ľu­dia tvr­dia, že v mes­tách nie je do­sta­tok cyk­lot­rás, aby sa od­vá­žili cez ne bi­cyk­lo­vať. Exis­tu­júce cyk­lo­chod­níky sú v sú­čas­nosti roz­kús­ko­vané po ce­lom meste a v pod­state vedú od ni­ka­diaľ, ni­kam.

cyklo1111

 

Zdá sa, ako by sme sa báli ísť do no­vých rie­šení a náš sys­tém po­vo­ľo­va­nia a pro­jek­to­va­nia cyk­lot­rás je stále veľmi skost­na­tený a pro­ces trvá veľmi dlho. Nie­ktoré rie­še­nia ma­gis­trát vô­bec ne­ak­cep­tuje a roz­počty na cyk­lo­dop­ravu sa aj po prí­sľu­boch pri­má­tora stále zni­žujú. Bo­hu­žiaľ, je tu skôr re­gres a nie prog­res, ako inde vo vy­spe­lej Európe.

 

cyklo33

 

Av­šak len kvôli tomu, že za­tiaľ ne­máme per­fektné pod­mienky, ľu­dia by sa cyk­lo­dop­ravy ne­mali vzdá­vať. V mes­tách po­tre­bu­jeme oboje – cyk­lo­trasy aj bi­cykle. Keď sa roz­šíri sys­tém zdie­ľa­ných bi­cyk­lov, viac ľudí môže za­čať bi­cyk­lo­vať a spolu ná­sledne bu­deme môcť vy­tvo­riť tlak na po­li­ti­kov, aby sa zlep­šila in­fra­štruk­túra. Asi nám tak ne­zos­táva nič iné, než sa bi­cyk­lo­vať a ve­riť, že raz sa doč­káme.

zdroj: start­lab.sk,cyk­lo­ko­ali­cia.sk zdroj fo­to­gra­fií: cyk­lo­ko­ali­cia.sk

Pridať komentár (0)