Doč­ká­me sa na Slo­ven­sku zdie­ľa­ných bicyk­lov?

Linda Cebrová / 26. apríla 2016 / Zo Slovenska

Mest­ské bicyk­le posky­tu­jú lac­ný spô­sob dopra­vy, majú poten­ciál odľah­čiť miest­ne komu­ni­ká­cie a cel­ko­vo zlep­šiť život v mes­tách. O bikes­ha­rin­gu na Slo­ven­sku sa hovo­rí už nie­koľ­ko rokov, mno­hí by ho aj chce­li, avšak finan­cie na rea­li­zá­ciu jeho komerč­né­ho fun­go­va­nia, kto­ré by pre­vádz­ko­va­li súkrom­né spo­loč­nos­ti, sa dote­raz nenaš­li.

Efek­tív­ny spô­sob poži­čia­va­nia bicyk­lov, kto­rý sa osved­čil v mno­hých európ­skych mes­tách, ako je Vie­deň, Lon­dýn ale­bo Pra­ha, na Slo­ven­sku stá­le chýba.Vo väč­ši­ne miest ho spon­zo­ru­jú väč­šie fir­my (naprí­klad ban­ky ale­bo reklam­né spo­loč­nos­ti). Vo Vied­ni je to spo­loč­nosť JCDe­caux, v Lon­dý­ne ban­ka Barc­la­ys. Na Slo­ven­sku je zatiaľ našou jedi­nou záchra­nou komu­nit­ný bikes­ha­ring.

Whi­te Bikes Bra­ti­sla­va

V uli­ciach Bra­ti­sla­vy sa už od sep­tem­bra 2013 zača­li obja­vo­vať malé a nená­pad­né bie­le bicyk­le, kto­ré dala do obe­hu Cyk­lo­ku­chy­ňa s tech­nic­kou pod­po­rou Cyk­lo­ko­alí­cie. Všet­ky bie­le bicyk­le pochá­dza­jú z holand­ské­ho par­ku De Hoge Velu­we, kto­rý bicyk­le bra­ti­slav­skej komu­ni­te daro­val. Aktív­ni Bra­ti­slav­ča­nia tak majú mož­nosť pou­ží­vať asi 50 bicyk­lov dostup­ných na 25 odkla­dis­kách.

wb

Pro­ces vypo­ži­čia­va­nia fun­gu­je čias­toč­ne na báze dôve­ry, tre­ba sa doň­ho v cen­trá­le regis­tro­vať, absol­vo­vať krát­ke zaško­le­nie a potom poslať smsku o mies­te, kde ste „whi­te bike“ necha­li. Apli­ká­ciu na poži­čia­va­nie bicyk­lov sa auto­ri sna­ži­li vytvo­riť čo naju­ni­ver­zál­nej­šie, aby ju moh­li poskyt­núť voľ­ne ako tzv. „open sour­ce“. Rov­na­ký sys­tém tak môžu pou­žiť aj v iných mes­tách a kra­ji­nách, využi­li to už naprí­klad v Kež­mar­ku ale­bo v chor­vát­skom Zada­re.

appbike

Náš otvo­re­ný sys­tém je sve­to­vým uni­ká­tom, pre­to­že zvy­čaj­ne to býva zastre­še­né komerč­ne ale­bo neja­kou uni­ver­zi­tou. Ak chce malé mes­to zaviesť bikes­ha­ring, tak na komerč­nej báze je to pre nich nere­a­li­zo­va­teľ­né, pre­to­že bež­né sta­ni­ce sto­ja 10-tisí­ce eur. S naším sys­té­mom sa to však dá,“ pove­dal tvor­ca apli­ká­cie Daniel Ďuriš.

Taký­to komu­nit­ný bikes­ha­ring je záro­veň dob­rým tes­tom pre ten komerč­ný, kto­rý by na ňom mohol sta­vať. Čle­no­via zdru­že­nia dokon­ca pre mes­to vypra­co­va­li manu­ál, kto­rým by sa mohol mest­ský bikes­ha­ring ria­diť.

Zdie­ľa­né Žlté bicyk­le v Kež­mar­ku

Aj občian­ske zdru­že­nie s náz­vom Vlk, kto­rý nikdy nespí chce roz­bi­cyk­lo­vať mes­to Kež­ma­rok. Pro­stred­níc­tvom kam­pa­ne Žlté bicyk­le, tak plá­nu­jú vytvo­riť sys­tém zdie­ľa­ných bicyk­lov pre všet­kých Kež­mar­ča­nov.

zb

Žlté bicyk­le by mali byť zamknu­té bez­peč­ný­mi klad­ka­mi na kód. Záu­jem­ca o jaz­du by dostal kód, kto­rý by pou­žil pri otvo­re­ní klad­ky a nový kód, kto­rý by pou­žil po odlo­že­ní bicyk­la na nie­kto­rý zo sto­ja­nov. Kam­paň má do dneš­né­ho dňa až 77 per­cent­nú úspeš­nosť.

zbb

Mini­mál­na cie­ľo­vá suma kam­pa­ne je 3 000€. Pri niž­šej sume sa bude pro­jekt rea­li­zo­vať v obme­dze­nom roz­sa­hu a naopak pri vyš­šej sa akti­vis­tom poda­rí pro­jekt zre­a­li­zo­vať lep­šie, kva­lit­nej­šie a vo väč­šom merít­ku. Akti­vis­ti však tvr­dia, že pri­bliž­ne až polo­vi­ca z vyzbie­ra­nej sumy pôj­de na odme­ny pre pris­pie­va­te­ľov.

Chý­ba­jú­ca infra­štruk­tú­ra

Mno­hí ľudia tvr­dia, že v mes­tách nie je dosta­tok cyk­lot­rás, aby sa odvá­ži­li cez ne bicyk­lo­vať. Exis­tu­jú­ce cyk­lo­chod­ní­ky sú v súčas­nos­ti roz­kús­ko­va­né po celom mes­te a v pod­sta­te vedú od nika­diaľ, nikam.

cyklo1111

Zdá sa, ako by sme sa báli ísť do nových rie­še­ní a náš sys­tém povo­ľo­va­nia a pro­jek­to­va­nia cyk­lot­rás je stá­le veľ­mi skost­na­te­ný a pro­ces trvá veľ­mi dlho. Nie­kto­ré rie­še­nia magis­trát vôbec neak­cep­tu­jeroz­poč­ty na cyk­lo­dop­ra­vu sa aj po prí­sľu­boch pri­má­to­ra stá­le zni­žu­jú. Bohu­žiaľ, je tu skôr regres a nie prog­res, ako inde vo vyspe­lej Euró­pe.

cyklo33

Avšak len kvô­li tomu, že zatiaľ nemá­me per­fekt­né pod­mien­ky, ľudia by sa cyk­lo­dop­ra­vy nema­li vzdá­vať. V mes­tách potre­bu­je­me obo­je – cyk­lo­tra­sy aj bicyk­le. Keď sa roz­ší­ri sys­tém zdie­ľa­ných bicyk­lov, viac ľudí môže začať bicyk­lo­vať a spo­lu násled­ne bude­me môcť vytvo­riť tlak na poli­ti­kov, aby sa zlep­ši­la infra­štruk­tú­ra. Asi nám tak nezos­tá­va nič iné, než sa bicyk­lo­vať a veriť, že raz sa doč­ká­me.

zdroj: startlab.sk,cyklokoalicia.sk zdroj foto­gra­fií: cyklokoalicia.sk

Pridať komentár (0)