Dušan Plichta – začal od nuly, stal sa blogerom roka a rozbehol firmu s inovatívnymi potravinami

Ľudovít Nastišin / 2. júna 2016 / Rozhovory

In­špi­ra­tívny roz­ho­vor s úspeš­ným Slo­vá­kom Du­ša­nom Plich­tom o jeho ka­ri­ére, ži­vote a mys­lení.

Meno Du­šan Plichta je na Slo­ven­sku známe stále viac a viac. Pred troma rokmi za­čal ako je­den z pi­onie­rov vo svete vý­be­ro­vej kávy a vy­tvo­ril slo­ven­skú značku Po­wer­Cof­fee. Dnes sa však už za­me­riava na oveľa širší sor­ti­ment „vy­lep­še­ných po­tra­vín“ a na kom­plexnú os­vetu pre pro­duk­tívny ži­votný štýl Slo­vá­kov.

Ok­rem toho sa ne­dávno stal ví­ťa­zom v sú­ťaži Blo­ger Roka 2015 v ka­te­gó­rii Zdra­vie a ži­votný štýl. Viac o jeho prin­cí­poch úspe­chu, ži­vot­ných skú­se­nos­tiach a no­vých vý­zvach nám po­ve­dal v tomto roz­ho­vore.

13255957_1044783698891929_2131769883448057694_n

 

Ahoj Du­šan, už je to ne­jaká doba, čo sme sa s te­bou roz­prá­vali a už dávno to nie je len o Po­wer­Cof­fee. Po­vedz nám v skratke, kam si sa za ten čas po­su­nul.

Zdra­vím ino­va­tív­nych či­ta­te­ľov Star­ti­tUp a rovno od­po­viem, že vďaka to­muto roz­ho­voru sa as­poň ko­nečne tro­chu za­sta­vím a za­mys­lím nad tým, kam som sa po­su­nul. Tí čo ma po­znajú aj osobne ve­dia, že ne­us­tále rie­šim niečo nové, ino­vu­jem a za­mýš­ľam sa nad tým, ako svo­jou troš­kou zme­niť zdra­votnú a pro­duk­tívnu re­a­litu Slo­ven­ska. Proste či chcem, či nie, máme tu prob­lém a prob­lém treba rie­šiť. Tak som sa roz­ho­dol, že nemá zmy­sel na­ťa­ho­vať sa o to, kto má lep­šiu, ovoc­nej­šiu, ze­mi­tej­šiu, kys­lej­šiu či aci­dit­nej­šiu kávu…

Skôr si mys­lím, že nám treba rie­šiť kom­plexný prob­lém ra­ňa­jok a snac­kov, ktoré si mnoho ľudí vy­berá zle a po­tom sa ču­duje, že sa im nič nechce, že ne­majú do­sta­tok ener­gie či veľmi pre­ce­ňo­va­nej pev­nej vôle. Tak som jed­no­du­cho zme­nil fo­cus na celý kon­cept  PO­WER­LOGY.  Na­šim úmys­lom je uká­zať ľu­ďom, aký je roz­diel v sku­točne ener­gic­kých ra­ňaj­kách pri za­cho­vaní zá­žitku pl­nej chute. Takto sa mnoho na­šich fa­nú­ši­kov pre­sved­čilo, že na kva­lite zá­leží a na­šimi pro­duktmi si vy­lep­šujú aj bežné jedlá.

 

Ako pod­ni­ka­teľ, blo­ger a tré­ner ži­vo­tosprávy si stále v jed­nom kole. Ako sa ti darí udr­žať pri tom všet­kom mo­ti­vá­ciu a in­špi­rá­ciu na nové veci?

Fas­ci­nuje ma po­zna­nie, hľa­da­nie kau­za­lity a jed­no­du­cho má baví jedlo a jeho vplyv na or­ga­niz­mus. Sa­moz­rejme, že mám aj ja svoje de­mo­ti­vačné chvíľky, ale tu mi po­má­hajú jasne sta­no­vené hod­noty, jasná ví­zia a orien­tá­cia na pro­ces uče­nia. Ciele a úspech sú len naše vy­kon­štru­ované fan­tá­zie, ale sku­točné na­pl­ne­nie po­ten­ciálu sa podľa mňa skrýva v pro­cese uče­nia sa a ná­sled­ného rie­še­nia prob­lé­mov.

Kto to do­káže s úsme­vom, hu­mo­rom a nad­hľa­dom, ten je podľa mňa fra­jer a tak ako vzor do­káže in­špi­ro­vať ľudí k lep­šej ver­zii sa­mých seba. Ako nech­cem tu pí­sať ne­jaké mo­ti­vačné po­učky, ale jed­no­du­cho mám svoje vzory, ktoré ma in­špi­rujú a sna­žím sa svo­jim spô­so­bom na­pl­niť svoj po­ten­ciál a pri­niesť ľu­ďom hod­notu.

 

Tvoja značka Po­wer­logy je (mi­ni­málne) v ko­mu­nite vy­zná­va­čov zdra­vého ži­vot­ného štýlu dobre známa. Čo všetko si to vy­ža­do­valo, aby sa z oby­čaj­ného mena firmy stal BRAND?

Podľa mňa až tak známi nie sme I keď po­teší, keď nás už ľu­dia za­čí­najú roz­poz­ná­vať. Av­šak mu­síme byť re­a­listi, že ne­pra­cu­jeme s bud­ge­tom ako iné väč­šie firmy a nie­kedy mi to príde až ako hra Dá­vida s Go­liá­šom.

Na dru­hej strane, som pre­sved­čený, alebo to skrátka ne­cí­tim na mar­ke­tin­gový pus­hing a skôr sa sna­žíme orien­to­vať na hod­notný ob­sah a kon­takt s na­šimi fa­nú­šikmi. Ve­rím, že keď pro­dukt a značka pri­náša ľu­ďom  hod­notu, tak si to ľu­dia od­po­ru­čia. A tak sa možno po čase stane z oby­čaj­ného mena, značka.

Powerlogy veci (1)

 

Viem, že sa vždy sna­žíš svoje tvr­de­nia o vý­žive pod­kla­dať vý­sled­kami vý­sku­mov a nie len tak ho­vo­riť do vetra. Ale úp­rimne, na 100 vý­sku­mov, ktoré ob­ha­jujú kávu náj­deme ďal­ších 100, ktoré tvr­dia opak. Čomu teda ve­riť alebo ako to rie­šiš, že sa ne­bo­jíš po­sta­viť za svoje tvr­de­nie?

Díky za skvelú otázku, ktorú podľa mňa ne­rie­šim v hlave len ja, ale mi­li­óny ľudí po ce­lom svete. Prob­lém je to­tiž podľa mňa tzv. „in­for­ma­tion over­load“, silné ego ved­cov, do­kto­rov a ďal­ších vy­bra­ných au­to­rít, ktorí na­miesto hľa­da­nia kon­senzu a ko­mu­ni­ká­cie ak­tu­ál­nych po­znat­kov, skôr brá­nia svoju te­óriu alebo sú­časný stav sys­tému.

Sám som si pre­šiel cez xxx štú­dií a po­viem rovno, že ma to už až nie­kedy ne­baví. Prečo? Pre­tože veľa tých štú­dii má ne­správnu me­to­diku, ne­rieši kau­za­litu, ale len ko­re­lá­ciu a často sa pri tom za­ned­báva kom­plex­nosť cel­ko­vého ži­vot­ného štýlu. Ne­ho­vo­riac o vplyve ďal­ších fak­to­rov ako ge­ne­tika, pro­stre­die, v kto­rom člo­vek žije, ak­tu­álny stav me­ta­bo­lizmu, úro­veň stresu atď.

Na­vyše mô­žeš štu­do­vať aj mi­lión štú­dii a aj tak bude každý ro­biť naj­viac to, čomu verí a ako veľmi po­volí svojmu pro­stre­diu ovplyv­niť svoj úsu­dok. Tak som sa ja osobne do­stal k tomu, že ne­exis­tuje je­diná 100% pravda a vždy zá­leží od kon­krét­nej si­tu­ácie, úsudku člo­veka a pro­stre­dia. Na dru­hej strane však po­tre­bu­jeme ne­jakú štruk­túru, man­ti­nely alebo pra­vidlá, ktoré nám dá­vajú zmy­sel. Tak sa sna­žím k ve­ciam pri­stu­po­vať s nad­hľa­dom a cez pra­vidlo 80/20, kde sa sna­žím iden­ti­fi­ko­vať kľú­čové kau­za­lity, ktoré pri­ná­šajú vý­sledky.

Preto mi v zmysle efek­ti­vity a ap­li­ko­va­teľ­nosti dáva väčší zmy­sel pris­pô­so­bené PA­LEO, ako ve­ge­ta­rián­stvo či do­konca ve­gán­stvo. Av­šak na dru­hej strane mu­sím uznať, že ak člo­vek vie, ako na to, tak sa dá fun­go­vať aj ve­ge­ta­rián­sky a nemá zmy­sel byť sa za ne­jaký vy­braný štýl. V kon­krét­nom prí­pade kávy, celé je to jej kva­lite a správ­nej ap­li­ká­cii. Tak ti viem ga­ran­to­vať, že ak si vy­be­rieš na­prí­klad Po­wer Cof­fee a dáš si denne 2-3 es­pressa, tak si mô­žeš byť aj na 90 % istý, že zdravo sti­mu­lu­ješ svoj or­ga­niz­mus. Rov­nako je lep­šie dať do kávy maslo alebo ko­ko­sový olej ako sladké si­rupy, litre ko­merč­ného mlieka či kilá cukru.12768287_1070654156324945_4854603505592012916_o

 

Ur­čite sa však nájde aj veľa ne­praj­ní­kov, veď na Slo­ven­sku sa úspech ne­nosí… Aké máš v tomto skú­se­nosti?

Po­viem pravdu, že ma to často mrzí! Nie preto, že by sa ma to ne­jako dot­klo, ale pre ľud­skú je­šit­nosť, zá­visť alebo ja ne­viem aký prob­lém, čo ľu­dia majú. Do­stať na Slo­ven­sku kon­štruk­tívnu kri­tiku je veľmi zried­kavé, schy­tať hate je priam sa­moz­rejmé. Žia­den ha­ter však nie je ochotný prísť po­de­ba­to­vať zoči voči, na­vr­hnúť zlep­še­nia, alebo vy­tvo­riť vlastný pro­dukt službu.

Prečo? Podľa mňa preto, že ľu­dia ktorý tvo­ria, ve­dia aké to je ťažké, koľko fak­to­rov vstu­puje do vý­sled­ného pro­duktu. Z tohto po­hľadu u se­ri­óz­nej kon­ku­ren­cie fun­guje re­špekt. Ja si ne­do­vo­lím „hate-ovať“ kon­krétne značky kávy a ich au­to­rov. Skri­ti­zu­jem možno prin­cípy ktoré sa mi ne­pá­čia, na­pí­šem ako by to mohli ro­biť lep­šie a čo naj­viac sa sna­žím ne­brať veci osobne a so za­po­je­ním svojho EGA. Pre­tože práve to naše EGO je asi naj­väč­šia prí­čina „ha­ter­ského prob­lému“.

 

Ako vní­maš vplyv pro­stre­dia na mo­ti­vá­ciu pod­ni­kať na Slo­ven­sku?

Ako som už spo­mí­nal, či rie­šime zlep­šo­va­nie ži­vo­tosprávy, osob­nostný rast, alebo roz­voj a rast pod­ni­ka­nia, tak sa vždy do­sta­neme k naj­sil­nej­šiemu fak­toru, kto­rým je naše pro­stre­die. To s akými ľuďmi sa stre­tá­vame, aké in­for­má­cie spra­cú­vame a cel­kovo v čo vlastne ve­ríme. Ja ve­rím v slo­bodný trh, v to, že pod­ni­ka­nie je tvor­bou hod­noty a ces­tou se­ba­re­a­li­zá­cie. Takto však v re­a­lite roz­mýšľa malé per­cento mla­dých Slo­vá­kov.

Väč­šina si kla­die otázky ako za­ro­biť a byť v po­hode alebo ako ši­kovne oba­brať sys­tém, zís­kať za­mest­na­nie s be­ne­fitmi alebo žijú v ilú­zii, že v za­hra­ničí je všetko lep­šie, pre­tože mzdy sú vyš­šie. Na dru­hej strane však ve­rím, že si­tu­ácia sa po­stupne mení a tak ako je to pri­ro­dzené v ce­lom svete, zmena pri­chá­dza cez hlavné mesto, prvé prí­klady úspe­chov mla­dých pod­ni­ka­te­ľov, ktorý tak de­fi­nujú správne vzory a mo­ti­vujú os­tat­ných, že ono sa to asi dá aj inak ako nás učili v škole.

Sa­moz­rejme, štát nám ešte vy­tvára stále viac pre­ká­žok ako pod­pory pre pod­ni­ka­nie, ale na to sa podľa mňa až tak ne­treba sťa­žo­vať, lebo pra­vidlá hry sú pre všet­kých rov­naké. A tak len za­čnime ve­riť, že práve aké­koľ­vek pod­ni­ka­nie a do­konca aj živ­nosť je práve tá cesta tvorby hod­noty pre našu kra­jinu aj bez ne­ja­kej expan­zie do za­hra­ni­čia.  Zo­berme zod­po­ved­nosť za svoj ži­vot do vlast­ných rúk.

58271_427414957330431_1361885803_n

Kto ti pri tvo­jom na­pre­do­vaní po­mo­hol v ži­vote naj­viac? Ne­musí to byť len jedna osoba.

Sa­moz­rejme, že to nie je je­diná osoba a hoci to znie ob­li­ga­tórne, tak je to v pr­vom rade ro­dina. Ro­di­čia, brat a naj­viac ur­čite man­želka, na ktorú som mal asi naj­väč­šie šťas­tie. Ona to­tiž myslí oveľa viac ra­ci­onálne a vy­va­žuje moju kre­a­tívnu a vi­zi­onár­sku po­vahu.

Po­tom by som ur­čite zdô­raz­nil silu pro­stre­dia, v kto­rom člo­vek ras­tie. Ka­ma­ráti, spo­lu­žiaci v triede, par­ťáci do ži­vota. Tak ako nie­kto robí šport a získa správne ná­vyky a prin­cípy, tak som ja tan­co­val v Zem­plíne a Lúč­nici, ces­to­val po svete, tré­no­val a vy­stu­po­val v ko­lek­tíve su­per ľudí. Preto si mys­lím, že aj v pro­fe­si­onál­nom ži­vote pod­ni­ka­teľa je dô­le­žité mat svo­jich men­to­rov a vní­mať po­zi­tívne a pro­ak­tívne pro­stre­die. Keď sa tak ale hl­b­šie za­mys­líme, tak práve toto je je­den z na­šich slo­ven­ských prob­lé­mov, kde slovo pod­ni­ka­teľ vní­mame skôr ne­ga­tívne ako po­zi­tívne.

400302_3244807717436_1801993907_n

 

Poďme trošku mo­ti­vo­vať či­ta­te­ľov. Chcieť niečo do­siah­nuť a do­siah­nuť to sú dve od­lišné veci. Ako sa ty do­stá­vaš od chcem ku mám?

Ako som už spo­me­nul, tak to podľa mňa nemá byť mys­le­nie chcem a po­tom bu­dem mať. Oveľa dô­le­ži­tej­šie je orien­to­vať sa na kaž­do­denné ná­vyky, myš­lienky, činy. Tak prí­deme na to, že oveľa viac po­tre­bu­jeme za­pra­co­vať nad tým, čím chceme byť ako nad tým, čo chceme mať.

Ak bu­dem zod­po­vedný ino­va­tívny pod­ni­ka­teľ, ktorý pri­náša hod­notu, in­špi­ruje a re­a­li­zuje, tak som spo­kojný. Ja nie som až tak orien­to­vaný na čísla, ale chva­la­bohu z mo­jich skú­se­nosti tie v prí­pade, že člo­vek nájde to, čím chce byť, sadnú. Nie v zmysle, že z vás budú mi­li­onári, ale v zmysle pre­ží­va­nia kaž­dého dňa na­plno. S jed­no­du­chou ví­ziou po­stup­ného na­pĺňa­nia vlast­ného po­ten­ciálu, ktorý v sebe mnoho ľudí veľmi dusí, alebo mu ne­verí.

 

Pred­ne­dáv­nom si sa stal Blo­ge­rom roka 2015. Ako vní­maš toto oce­ne­nie? Čo ti to dalo a k čomu ťa to in­špi­ro­valo do bu­dúcna?

Som za to veľmi vďačný, je to po­vzbu­dzu­júca spätná väzba a zá­ro­veň aj veľký zá­vä­zok voči fa­nú­ši­kom. Teší ma ich dô­vera a tak nech­cem skla­mať, aby som ne­stag­no­val, ale stále pri­ná­šal nové po­znatky a úvahy zo sveta chut­ného a funkč­ného jedla či vy­lep­šo­va­nia ži­vo­tosprávy.

Zá­ro­veň chcem spo­jiť via­cero po­znat­kov pre eli­mi­ná­ciu vojny me­dzi rôz­nymi vý­ži­vo­vými smermi a po­núk­nuť kri­tické za­mys­le­nie sa nad štan­dar­dami, ktoré si každý z nás môže sám de­fi­no­vať. Ja som to­tiž pre­sved­čený, že platí “EAT SMART, THINK BET­TER, LIVE GREAT”.

BLOGERROKA-2015--730x1024

 

 

Vieme o tebe, že máš malú dcérku Lauru. Kto má malé dieťa vie, že je ob­rov­ský kon­zu­ment času. Ako sa ti darí zvlá­dať prácu a ro­dinu sú­časne? 

Ťažko! :-) Mo­men­tálne sme vo fáze stor­mingu a teda ešte hľa­dáme ne­jaký sys­tém. Rovno pri­znám, že tro­chu tr­pím, lebo sa mi veľa fo­cus času takto kús­kuje a to je na­ozaj jedna vec, ktorú ja ne­mám rád. Preto sa mi ťažko do­vo­lať do 11.00 lebo mám vlastne vy­pnutý mo­bil. Cel­kovo si  mys­lím, že práve schop­nosť eli­mi­no­vať ne­dô­le­žité veci, sys­tém a tré­ning sú ces­tou k slo­bode a aj schop­nosti nájsť adek­vátny čas pre ro­dinu. Tu však mám čo ro­biť a pri­znám sa, že tak ako mám pre seba spo­ľah­livý sys­tém vo vý­žive, tak ešte mám čo ro­biť.

 

blogerroka-2015-8394

 

Čo tvoje plány do bu­dúcna? Ne­jaké nové ener­ge­tické chu­ťovky?

Plá­nov je veľmi veľa a na­ozaj mám nie­koľko pro­duk­tov, čo by som chcel re­a­li­zo­vať čím skôr. Nie je to však také jed­no­du­ché, lebo pro­ces vý­voja dob­rej re­cep­túry si vy­ža­duje svoj čas na de­gus­to­va­nie, tes­to­va­nie a cel­kové vy­la­ďo­va­nie. Tento me­siac spúš­ťame nové Ghee maslo z mlieka spo­koj­ných kráv pa­se­ných na tráve v Al­pách a to mys­lím, že ener­ge­ticky a chu­ťou na­ozaj stojí za to.

V rámci štú­dia ma čaká Bul­letp­roof se­mi­nár v Lon­dýne a na­sle­dovná pol­ročná cer­ti­fi­ká­cia. Celé to však po­tre­bu­jem ne­jako ši­kovne skĺbiť s roč­ným kur­zom Nut­ri­tion Science na Har­varde, ktorý som do­stal k mo­jím 30-tym na­ro­de­ni­nám. Ve­rím, že takto bu­dem môcť na Slo­ven­sko pri­niesť naj­nov­šie po­znatky a to nie­len pre osobnú ap­li­ká­ciu, ale aj pre po­stupné zmeny v rámci zlep­še­nia vzde­lá­va­nia o ži­vo­tospráve na zá­klad­ných a stred­ných ško­lách.

V sep­tem­bri si však do­pra­jem tro­cha “do­vo­lenky”, keď or­ga­ni­zu­jem 18-dňový dob­ro­družný zá­jazd na Fi­li­píny, kde som osob­ným sprie­vod­com. Ak nie­kto roz­mýšľa nad ces­tou do Ma­laj­zie, Sin­ga­puru alebo na Fi­li­píny, tak rád po­ra­dím, pri­čom naše zá­žitky z mi­nu­lého roka, náj­dete aj u mňa na blogu.

 

Keby si mal jed­ným od­stav­com na­mo­ti­vo­vať za­čí­na­jú­ceho pod­ni­ka­teľa, čo by si mu po­ve­dal?

Pra­cuj na osob­nom roz­voji, snaž sa vi­dieť pre­kážku ako cestu, orien­tuj sa na pro­ces, nie až tak na že­laný vý­sle­dok a roz­mýš­ľaj oveľa viac nad tým čím chceš byť ako nad tým čo chceš mať.

foto: ar­chív Du­šan Plichta, co­ver: Ma­túš Lago

Pridať komentár (0)