Ebook zadarmo: Ako vybu­do­vať úspešný eshop

Katarína Krutá, Vibration.sk / 2. júl 2015 / Tools a produktivita

Čoraz viac ľudí sa snaží o vlastný biz­nis, či budo­va­nie príjmu popri zamest­naní. Jed­ným z mož­ností je vybu­do­vať eshop. Nevieš ako na to? Digi­tálna agen­túra Vib­ra­tion ti pomôže. Práve pre teba napí­sala knižku o budo­vaní úspeš­ných esho­pov. Rozt­vor slneč­ník, lahni na deku a začni čítať.

Inter­ne­tové obchody sú tren­dom súčas­nosti. Stále viac uží­va­te­ľov pre­fe­ruje online. Aby boli eshopy pre zákaz­ní­kov atrak­tívne, mali by ich maji­te­lia správne postu­po­vať už pri ich vytvá­raní. Ebook slúži ako odra­zový mos­tík pre všet­kých, ktorí chcú začať pod­ni­kať na inter­nete. Je to návod ako začať s vlast­ným esho­pom. Spo­loč­nosť vib­ra­tion do neho vlo­žila svoje zna­losti, skú­se­nosti a nápady.

V ôsmych kapi­to­lách sa dozvieš:

1. Na čo treba mys­lieť pred zalo­že­ním vlast­ného eshopu?

Pre­čí­tate si o prvých kro­koch pred zalo­že­ním eshopu. Ako spra­viť pries­kum trhu, ana­lýzu kon­ku­ren­cie, ako vybrať naj­lep­šieho dodá­va­teľa eshopu a ako spra­viť zada­nie eshopu.

2. Dizajn na mieru vs. pre­na­jaté šab­lóny

Prvý dojem je dôle­žitý! Vyberte si pekný dizajn, ktorý naplní vaše ciele.

3. Pre­hľadná navi­gá­cia eshopu

Čo by v eshope nemalo chý­bať a ktoré prvky Vám zvý­šia kon­ver­zie v eshope? Pár rád ako neod­ra­diť zákaz­níka od nákupu.

4. Ako má vyze­rať detail pro­duktu

Pub­li­kujte pekné fotky, píšte kva­litné popisy a ukážte zákaz­ní­kom čo od nich vlastne chcete.

5. 5 chýb v objed­náv­ko­vom pro­cese

Chcete, aby zákaz­ník dokon­čil objed­návku? Uľah­čite mu objed­náv­kový pro­ces!

6. Viete ako pre­me­niť nepre­dané pro­dukty v eshope na peniaze?

Využite zopár tri­kov ako mini­ma­li­zo­vať nepre­dané zásoby a ešte aj zaro­biť.

7. Ako písať texty na web

Napíšte texty určené presne pre zákaz­ní­kov, kto­rých chcete oslo­viť.

8. Tipy ako sa sta­rať o eshop na sociál­nych sie­ťach

Nepre­dáte nič ak o Vás nikto nebude vedieť. Využite sociálne siete a budujte si dobré meno.


Stiah­nite si ebook zadarmo na
http://vibration.sk/#ebook .

Pridať komentár (0)