Roman z Eco­he­art chce obno­viť stá­rú kef­ká­reň z čias Rakús­ko-Uhor­ska

Hana Šormová / 16. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: archív Ecoheart

Mali by sme ju pou­ží­vať kaž­dý deň aspoň dva­krát. Naj­lep­šie pred jed­lom. O čom je reč? Pred­sa o zub­nej kef­ke. Už aj malé detí vedia, že čis­te­nie zubov, je pre ich zdra­vie dôle­ži­té. Správ­na tech­ni­ka čis­te­nia je len časť celé­ho ran­né­ho a večer­né­ho pro­ce­su. Dôle­ži­tá je aj voľ­ba správ­nej kef­ky. Prá­ve o pro­jek­te “Prvá kef­ká­reň v Euró­pe” je dneš­ný člá­nok.

Späť do dejín kef­ká­ren­ské­ho prie­mys­lu

Vráť­me sa až do čias Rakús­ka-Uhor­ska. Už bra­tia Gru­ne­ber­gov­ci sa sta­ra­li o bla­ho obča­nov celé­ho Uhor­ska a vo svo­jich budo­vách továr­ní v Bra­ti­sla­ve vyrá­ba­li kef­ky. Ten­to are­ál bra­tov Gru­ne­ber­gov­ců vzni­kol v roku 1875. V tej dobe to bol naj­väč­ší závod svoj­ho dru­hu v Uhor­sku a na pre­lo­me sto­ro­čí jeden z naj­väč­ších prie­my­sel­ných kom­ple­xov v Bra­ti­sla­ve. O veľa rokov neskôr, v prvej polo­vi­ci 20. sto­ro­čia, na rov­na­kých mies­tach zača­la vyrá­bať spo­loč­nosť Cos­mos zub­né kef­ky, kto­ré expe­do­va­li do celé­ho sve­ta. Tá po nie­koľ­kých rokoch skra­cho­va­la a pries­tor schát­ral.

Roman Kovács chce túto tra­dí­ciu do bra­ti­slav­ských továr­ní vrá­tiť späť. Jeho dneš­nú výro­bu kefiek zastre­šu­je fab­ri­ka v Číne, a to kvô­li finan­ciám. Vďa­ka mno­ho­roč­ným skú­se­nos­tiam v obo­re Roman spoz­nal celý rad skve­lých ľudí, kto­rí mu pomoh­li na jeho ces­te s novým pro­jek­tom. Naskyt­la sa mu tak prí­le­ži­tosť odkú­piť his­to­ric­ké nevy­uží­va­né stro­je európ­ske­ho pôvo­du za lik­vi­dač­nú cenu, kto­ré sú pre pre­vádz­ku kef­kár­ne nevy­hnut­né. Zho­dou okol­nos­tí ide prá­ve o stro­je z roku 1969, kto­ré vlast­ni­la spo­loč­nosť Cos­mos.

foto: archív Eco­he­art

Ambi­ci­óz­ny pro­jekt slo­ven­ských kefiek

Cie­ľom pro­jek­tu je oži­viť prie­my­sel­nú výro­bu kefiek na Slo­ven­sku. Postup­ne z nej uro­biť trans­pa­rent­ný pries­tor, kto­rý bude otvo­re­ný pre kaž­dé­ho, kto sa chce pozrieť na výro­bu — od žia­kov, štu­den­tov exkur­zií až po milov­ní­ka dre­va. Jed­no­du­cho pre všet­kých záu­jem­cov. Odkú­pe­ním uni­kát­nych stro­jov a ich reno­vá­ci­ou tak chce pod­po­riť lokál­nu výro­bu, využí­vať mate­riál­ne suro­vi­ny vlast­nej kra­ji­ny a pri­ľah­lých kra­jín. Jed­no­du­cho pove­da­né: “Stať sa tak prvou kef­kár­ňou dre­ve­ných kefiek v Euró­pe.”

Mla­dý pod­ni­ka­teľ ide ale ešte ďalej a dodá­va: “Chcel by som vytvo­riť oko­lo toho pro­jek­tu kam­paň, kto­rá sa volá #nie­je­mi­to­jed­no. Chce­me uká­zať, že Slo­ven­sko a Čes­ko sú krás­ne kra­ji­ny a že si zaslú­žia ove­ľa viac. Že nám to nie je ukrad­nu­té a spra­ví­me všet­ko pre­to, aby sme sa mali kraj­šie naše rodi­ny, naše deti a našich kama­rá­tov.”

foto: archív Eco­he­art

Samoz­rej­me jeho život­ným snom a cie­ľom je v budúc­nos­ti pre­tvo­riť celú výrob­ňu na chrá­ne­nú diel­ňu. Tým by tak mohol dať šan­cu hen­di­ke­po­va­ným ľuďom, aby sa vrá­ti­li späť do “bež­né­ho” živo­ta. Expor­tom výrob­kov do sve­ta by tak šíril aj posols­tvo, že zme­na sve­ta k lep­šie­mu začí­na kaž­dé ráno pri pohľa­de do zrkad­la.

Zapoj sa a pomôž aj TY

Napo­môcť tým­to myš­lien­kam môžeš aj ty. Nájsť finan­cie pre odkú­pe­nie, reno­vá­ciu a roz­be­hnu­tie celej výro­by nie je vždy ľah­kou zále­ži­tos­ťou. Pre­to Roman roz­bie­ha cro­wd­fun­di­go­vou kam­paň na ser­ve­ri hithit.com. Odme­nou ti okrem dob­ré­ho poci­tu môže byť aj nie­kto­rý z dar­če­kov, ako je naprí­klad meno na ste­ne slá­vy, účasť na sláv­nost­nom otvo­re­ní, cus­tom zub­ná kef­ka z dubo­vé­ho dre­va a ďal­šie.

Pridať komentár (0)