Elon Musk sa bojí ume­lej inte­li­gen­cie: Nalial miliardu do boja proti robo­tom!

Martin Bohunický / 14. decembra 2015 / Tools a produktivita

CEO Tesla Elon Musk sa nikdy nehan­bil za svoj strach zo zabi­jác­kych robo­tov. Roz­ho­dol sa konať.

Pred dvoma dňami ozná­mil Musk spolu so sku­pi­nou par­tne­rov pro­jekt Ope­nAI, nezis­kovú orga­ni­zá­ciu, ktorá skúma umelú inte­li­gen­ciu. Všetky infor­má­cie sú pri­tom open-source, takže sa môže zapo­jiť každý. Musk je hla­vou pro­jektu spolu so Ceo Y Com­bi­na­tor Samom Alt­ma­nom, v Ope­nAI pôso­bia aj via­ceré známe mená a spo­loč­nosti zo Sili­con Val­ley — naprí­klad Peter Thiel, Jes­sica Living­ston či Ama­zon Web Ser­vi­ces.

1-anQj0iB7-rLqn4Q4rQOGUA

Alt­man tvrdí, že pre open-source sa roz­hodli preto, aby dovo­lili celému svetu bojo­vať proti cen­tra­li­zo­va­nej ume­lej inte­li­gen­cii. “Ak z výroby vznikne jediný robot, mili­on­krát sil­nejší ako čokoľ­vek iné, ak sa dostane do nespráv­nych rúk a nebu­deme mať nič, čím by sme proti nemu bojo­vali, potom sme vážne na zlom mieste,” pove­dal v roz­ho­vore pre Back­chan­nel, avšak následne uvá­dza veci na pravú mieru: “Veci ako ter­mi­ná­tor a podobne, toho sa v krát­ko­do­bom hľa­disku nebo­jím. Ide tu o iné veci, ktoré by s roz­ší­re­nou AI boli výzvou — masívna auto­ma­ti­zá­cia a v toho dôsledku obrov­ská neza­mest­na­nosť.”

Keďže AI má veľmi prek­va­pu­júcu his­tó­riu, je ťažké pred­po­ve­dať, kedy dosiahne úrovne člo­veka. A keď sa to stane, bude dôle­žité mať jednu výskumnú inšti­tú­ciu, ktorá na to dohliadne,” dodáva.

Google, Face­book aj Mic­ro­soft majú svoje vlastné výskumné labáky, kde sa uče­niu mašín a vše­obecne ume­lej inte­li­gen­cii venujú. Všetky tri síce pra­vi­delne svoje výsledky pub­li­kujú, no v Ope­nAI majú strach, aby sa tento flow neza­sta­vil, keď sa výsledky stanú eko­no­micky zau­jí­ma­vej­šími. Akti­vita Ope­nAI teda bude pre­dov­šet­kým zame­raná na dohľad nad týmito troma gigantmi, plus nad vlá­dami kra­jín, ktoré by mohli pou­ží­vať AI ako vojen­skú silu.

1-AtAOQlM8-CvA9W3_ND5pvA

Elon Musk hovorí o nebez­pe­čen­stvách ume­lej inte­li­gen­cie už roky. “Toto je niečo, z čoho som vážne zne­po­ko­jený. Preto každé jedno poten­ci­onálne riziko, o kto­rom niečo zis­tíme, okam­žite zve­rej­níme.” Na konci roz­ho­voru však prek­va­pil. “Mys­lím si, že naj­lep­šou obra­nou proti AI je, aby bola AI čo naj­do­stup­nej­šia pre všet­kých. Ak ju bude mať k dis­po­zí­cií každý, zabrá­nime tým, aby nejaká indi­vi­du­alita alebo malá sku­pina zís­kala moc.”

Zdroj:medium.com

Pridať komentár (0)