youtube_logo_mini ČLÁNKY KOMUNITA EVENTY VIDEÁHOT

Eventy

Star­tup Grind Bra­ti­slava Hosts Lucia Šic­ková (Pixel Fede­ra­tion)

03.04.2017 / 18:30 / Bratislava
Close

Star­tup Grind Bra­ti­slava Hosts Lucia Šic­ková (Pixel Fede­ra­tion)

Bratislava

 • Bratislava
 • 03.04.2017 18:30

Popis

You are invi­ted to Star­tup Grind Bra­ti­slava — (powe­red by Google for Entrep­re­ne­urs)!

This time we are taking place on the 3rd of April 2017 at Impact Hub Bra­ti­slava, Hviez­do­sla­vovo námes­tie 20, 81102 Bra­ti­slava.

Ple­ase regis­ter and pur­chase your tic­ket here: https://goo.gl/zHsCNF

Star­tup Grind is an inter­view con­cept coming out of Sili­con Val­ley and our 16th inter­vie­wee will be Lucia Šic­ková — Edu­ca­tion Prog­ram Mana­ger at Pixel Fede­ra­tion.

Agenda is a bit dif­fe­rent as usual:
18:30 — Networ­king
19:30 — Fire­side Chat with Lucia Šic­ková
20:30 — Networ­king

Close

iKa­ri­éra Dni prí­le­ži­tostí Bra­ti­slava jar 2017

Bratislava

 • FEI STU BA Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovakia
 • 04.04.2017

Popis

50 poho­vo­rov za deň? Že to nejde? Príď sa pre­sved­čiť!
FEI STU BA, 4. — 5. apríl lebo kto hľadá, nájde.

ČO môžeš zís­kať:
 — diplomovku/bakalárku
 — stáž, prax, prácu
 — kon­takty vo svo­jom novom povo­laní

Veľ­trh ti pri­náša medzi­ná­rodná štu­dent­ská orga­ni­zá­cia IAESTE.
Viac info: https://dniprilezitosti.sk/veltrh/bra­ti­slava

Zúčast­nené spo­loč­nosti:

4. april 2017

ADAS­TRA, s.r.o.
ARTIN Solu­ti­ons, s.r.o.
AT&T Glo­bal Network Ser­vi­ces Slo­va­kia
Accen­ture
Alza.sk s.r.o.
BSH Dri­ves and Pumps s.r.o.
Bran­son Ultra­so­nics, a.s.
Con­ti­nen­tal Auto­mo­tive Sys­tems Slo­va­kia s.r.o
Dell s r.o.
ELE­TECH­NIK s.r.o.
First Data Slo­va­kia
Huawei Tech­no­lo­gies (Slo­vak), s.r.o.
IBM Inter­na­ti­onal Ser­vi­ces Cen­tre s.r.o.
Innovatrics,s.r.o.
Inteva Pro­ducts Slo­va­kia, spol. s r.o.
Iveco Slo­va­kia s.r.o.
Kauf­land Slo­ven­ská repub­lika, v. o. s.
Krauss­Maf­fei Tech­no­lo­gies, spol.s.r.o.
Mobis Slo­va­kia s.r.o.
NES Nová Dub­nica s.r.o.
NIKÉ, spol. s r.o.
Nestlé Česko s.r.o.
ON Semi­con­duc­tor
ProHR. s.r.o.
Qualy­soft Infor­ma­tion Tech­no­logy s.r.o.
Reinto, s.r.o.
Scha­eff­ler Ska­lica spol. s r.o.
Sche­idt & Bach­mann Slo­ven­sko s.r.o.
Schind­ler Dunaj­ská Streda a.s.
Schne­i­der Elect­ric Sys­tems Slo­va­kia s.r.o.
Stre­a­mUn­li­mi­ted
ŠKODA AUTO
ŠKODA TRAN­S­POR­TA­TION a.s.
TEM­PEST, a.s
Timan s.r.o.
Ver­tiv Slo­va­kia, a. s.

5. april 2017

Adient Slo­va­kia s.r.o.
Ama­zon Logis­tic Pra­gue s.r.o.
Anritsu Solu­ti­ons SK, s.r.o.
Asseco Cen­tral Europe, a.s.
Atos IT Solu­ti­ons and Ser­vi­ces s.r.o.
Auto­mo­tive Ligh­ting s.r.o.
CB&I s.r.o.
CN Group CZ s.r.o. orga­ni­začná zložka SK
Con­ti­nen­tal Auto­mo­tive Sys­tems Slo­va­kia s.r.o
Data­vard s. r. o.
Delo­itte Audit, s.r.o.
ELE­TECH­NIK s.r.o.
ESET, spol. s r.o.
Eaton Euro­pean Inno­va­tion Cen­ter
Elek­tro­tech­nický ústav SAV
GA Dril­ling a.s.
Kia Motors Slo­va­kia, s. r. o.
MBtech Bohe­mia s.r.o.
Mue­hl­bauer Tech­no­lo­gies s.r.o.
NIKÉ, spol. s r.o.
Nokia
Pivo­vary Topvar,a.s.
Pors­che Engi­ne­e­ring Ser­vi­ces s r.o.
PosAm, spol. s r.o.
Pri­ce­wa­ter­hou­se­Co­opers Slo­ven­sko s.r.o.
ProHR. s.r.o.
Pro­cess Auto­ma­tion Solu­ti­ons s.r.o.
Reinto, s.r.o.
Rin­gier Axel Sprin­ger Slo­va­kia a.s.
SLOV­NAFT, a.s.
Sche­idt & Bach­mann Slo­ven­sko s.r.o.
Semik­ron s.r.o.
sféra, a.s.
Sie­mens Health­care s.r.o.
Sie­mens s.r.o.
Slo­va­net, a.s.
Slo­ven­ský ply­ná­ren­ský prie­my­sel, a.s.
Sof­tec, spol. s.r.o.
Softp­lan Slo­va­kia, s.r.o.
Soit­ron s.r.o.
Swiss Re Mana­ge­ment AG, orga­ni­začná zložka
UniC­re­dit Busi­ness Integ­ra­ted Solu­ti­ons S.C.p
Uni­corn
Valeo
XIMEA, s.r.o.
Zápa­do­slo­ven­ská ener­ge­tika, a.s.

04.04.2017 / 15:00 / Bratislava

TECH INNO DAY 2017

Close

TECH INNO DAY 2017

Bratislava

 • FIIT STU Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, Slovakia
 • 04.04.2017

Popis

Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický inku­bá­tor STU — InQb orga­ni­zuje v spo­lu­práci s hlav­ným par­tne­rom podu­ja­tia Nadá­cia ESET a spo­loč­nos­ťou ESET networ­kin­gové podu­ja­tie, kto­rého cie­ľom je pred­sta­viť súčasné ino­vá­cie star­tup firiem a štu­dent­ských tímov v rôz­nych tech­nic­kých oblas­tiach a tiež poskyt­núť pries­tor na networ­king.

Podu­ja­tie sa bude konať v pries­to­roch FIIT STU v Mlyn­skej doline pod záš­ti­tou rektora STU — prof. Ing. Roberta Red­ham­mera, PhD.

Po úvod­nom otvo­rení podu­ja­tia sa počas krát­kych pre­zen­tá­cií pred­sta­via jed­not­livé vysta­vu­júce tímy štu­den­tov a firiem. Nasle­do­vať bude pane­lová dis­ku­sia zástup­cov úspeš­ných firiem. Následne budú vyhod­no­tené 3 naj­lep­šie tímy v kate­gó­riách “firma” a “štu­dent”, ktoré zís­kajú zaují­mavé ceny od par­tne­rov. V závere podu­ja­tia bude pries­tor na networ­king, pri­čom účast­níci a náv­štev­níci podu­ja­tia si budú môcť dohod­núť krátke stret­nu­tia so zau­jí­ma­vými osob­nos­ťami z pane­lo­vej dis­ku­sie.

Regis­trá­cia pre vysta­vo­va­te­ľov je otvo­rená do 17.3.2017 — do tohto ter­mínu je potrebné zaslať vypl­nené pro­fily, ktoré náj­dete na stránke:www.inqb.sk/techinnoday.
Pre všetky pri­hlá­sené tímy pri­pra­vu­jeme pred podu­ja­tím tré­ning pre­zen­tač­ných zruč­ností.

Regis­trá­cia pre náv­štev­ní­kov podu­ja­tia bude spus­tená čoskoro, o všet­kých aktu­ál­nych infor­má­ciách týka­jú­cich sa podu­ja­tia budeme prie­bežne infor­mo­vať na stránke tejto uda­losti a budú tak­tiež aktu­ali­zo­vané na web stránke podu­ja­tia www.inqb.sk/techinnoday.

V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok nás kon­tak­tujte na: info@inqb.sk, 0918 669 209 (Lenka Bed­ná­rová), 0917 669 155 (Oľga Guš­ta­fí­ková).

Ďaku­jeme a tešíme sa na vašu účasť :)

07.04.2017 / 09:00 / Bratislava

Mas­ters­Gate Eshop Sum­mit

Close

Mas­ters­Gate Eshop Sum­mit

Bratislava

 • FIIT STU Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, Slovakia
 • 07.04.2017

Popis

Súťaž Mas­ters­Gate tento rok vyvr­cholí jedi­neč­nou kon­fe­ren­ciou Mas­ters­Gate Eshop Sum­mit, akú nikde inde neza­ži­jete. Máme pre vás pri­pra­vené až 2 stage, na kto­rých vám bude pred­ná­šať okolo 20 spík­rov na témy, ako sú naprí­klad sociálne mediá, UX, bran­ding, ana­ly­tics, finan­cie, export alebo inves­tí­cie. Tešiť sa môžete aj na pred­nášky úspeš­ných maji­te­ľov e-sho­pov.

V tre­tej miest­nosti sa bude odo­hrá­vať finále súťaže Mas­ters­Gate, kde sa 12 fina­lis­tov bude pre­zen­to­vať pred odbor­nou poro­tou. Celú kon­fe­ren­ciu ukončí odo­vzda­nie cien víťa­zom súťaže Mas­ters­Gate.

Na kon­fe­ren­cii Mas­ters­Gate Eshop Sum­mit nezís­kate len uži­točné know-how. Budete aj môcť networ­ko­vať s ostat­nými 150 účast­níkmi kon­fe­ren­cie, stret­núť sa s úspeš­nými fir­mami z oblasti e-com­merce a nad­via­zať nové obchodné kon­takty. Kon­fe­ren­cia sa usku­toční 7.4. v pries­to­roch FIIT STU. Prog­ram budeme zve­rej­ňo­vať postupne a môžete si byť istí, že sa máte na čo tešiť!

Pla­tobný brána spus­tená :) Uchmat­nite si Early Bird lís­tok do 11.3. :)http://bticket.sk/mas­ters­gate-eshop-sum­mit

Neza­bud­nite preto sle­do­vať našu fan­page Mas­ters­Gate pre naj­čerstvej­šie infor­má­cie a novinky.

07.04.2017 / 17:00 / Bratislava

Swiss Re Hac­kat­hon, Bra­ti­slava 2017

Close

Swiss Re Hac­kat­hon, Bra­ti­slava 2017

Bratislava

 • 0100 Campus Stare Grunty 18, 841 04 Bratislava, Slovakia
 • 07.04.2017

Popis

Swiss Re’s repu­ta­tion as a lea­der in the insu­rance indus­try is not by chance. As a com­pany, Swiss Re is pas­si­onate about att­rac­ting and deve­lo­ping talent, and spar­king inno­va­tion throug­hout the indus­try. Swiss Re stron­gly belie­ves in the power of inno­va­tion and is con­ti­nu­ally wor­king to pro­mote this cul­ture wit­hin the com­pany.

As a result of this con­ti­nu­ous effort, Swiss Re is hos­ting their first hac­kat­hon in Bra­ti­slava, Slo­va­kia. Talen­ted desig­ners and deve­lo­pers who have a pas­sion for deve­lo­ping user based apps, data science, and cog­ni­tive tech­no­logy are all invi­ted to par­ti­ci­pate and com­pete for a grand prize money 10,000 EUR for the 1st place!

The chal­lenge: Indi­vi­du­als will form teams of up to 5 people and will have a total of 48 hours to deve­lop a new web or mobile app, cen­te­red on the theme “My Per­so­nal Risk Advi­sor”

Sig­nup as an indi­vi­dual or part of the team.

The place is limi­ted to 100 par­ti­ci­pants, who will be selec­ted from the pool of regis­te­red par­ti­ci­pants under disc­re­tion of the event orga­ni­zer.

Where

The event will take place at our 0100Cam­pus in Bra­ti­slava from Fri­day, April 7 to Sun­day, April 9, 2017 when the win­ning team will be announ­ced.

For those selec­ted par­ti­ci­pants who will be tra­ve­ling to Bra­ti­slava, finan­cial sup­port for tra­vel cost and accom­mo­da­tion is avai­lable sub­ject to Swiss Re disc­re­tion.

Sign up now and hack with us in April! Regi­stra­tion clo­ses on Fri­day March 24th, 2017. Selec­ted par­ti­ci­pants will be noti­fied by Fri­day March 31st, 2017.

Fol­low us! #SRHACKSBTS

Sign-up at Eventb­rite link below:
https://www.eventbrite.com/e/swiss-re-hac­kat­hon-bra­tislava-2017-tic­kets-32153933280

For addi­ti­onal details, ple­ase see:
http://www.swissre.com/events/bratislavahackathon.html

11.04.2017 / 19:00 / Bratislava

Noc pre­daja

Close

Noc pre­daja

Bratislava

 • KC Dunaj Nedbalova 3, 81101 Bratislava, Slovakia
 • 11.04.2017

Popis

Vzde­lá­vačky pokra­čujú, zima je preč a s pri­chá­dza­jú­cou jarou treba roz­be­hnúť aj pre­daj!
Už tra­dične v 3 pred­náš­kach sa vám pred­sta­via 3 spíkri, ktorí vám dajú tipy a inšpi­rá­cie ako zvý­šiť a nakop­núť pre­daje.

Viac info o pred­ná­ša­jú­cich a pred­náš­kach už čoskoro! :)

19.04.2017 / 08:00 / Bratislava

Daro­va­nie krvi v Con­necte 2017

Close

Daro­va­nie krvi v Con­necte 2017

Bratislava

 • Connect Olive Stromová, Bratislava, Slovakia
 • 19.04.2017

Popis

Máme nový ter­mín na daro­va­nie krvi v Con­nect Olive! :)

Krv nás spája všet­kých. Rov­nako. Bez roz­dielu.

Spo­jili sme sa pre dobrú vec a tak ako po minulé roky vám pod záš­ti­tou Národ­nej tráns­fúz­nej služby SR pri­ná­šame mož­nosť prísť daro­vať krv a pomôcť tým, ktorí to potre­bujú.

Môcť daro­vať krv je dar a stačí 15 minút vášho času, vďaka kto­rým môžete nie­komu daro­vať celý život.

Všetky infor­má­cie o daro­vaní krvi — kto môže a naopak nemôže daro­vať krv, ako sa pri­pra­viť na odber, či ako pre­bieha odber, náj­dete na webo­vej stránke Národ­nej trans­fúz­nej služby SR — http://www.ntssr.sk/

Nezá­leží na tom, či ste pra­vi­delný darca alebo ste krv ešte neda­ro­vali, stačí prísť, veno­vať svo­jich 15min a ukon­čiť pra­covný týž­deň s poci­tom, že práve vaša krv zachráni nie­komu život.
Pri­dáte sa k nám?

Vidíme sa 19.4.2017 od 8.00 – 11.00 v Con­nect Olive.
Tešíme sa na vás! :)

Close

Y- GAMES (Naj­väčší herný tur­naj na Slo­ven­sku) 22.-23.4

Bratislava

 • FIIT STU Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, Slovakia
 • 22.04.2017

Popis

Blíži sa šieste pokra­čo­va­nie naj­väč­šieho her­ného tur­naja na Slo­ven­sku.
Podtvrďte sa na uda­losť a sle­dujte našu fan­page Y-Games Slo­va­kia, na ktorú budeme postupne pri­dá­vať všetky dôle­žité infor­má­cie.

- HRY NA Y-GAMES TUR­NAJI -
Dota 2 (5vs5)
FIFA 2017 (1vs1) XBOX
Coun­ter strike: GO (5vs5)
Lea­gue of Legends (5vs5)
Hearths­tone (1vs1)

NOVINKA: NHL(1vs1)
 — pra­vidlá na jed­not­livé hry náj­dete na www.ygames.sk

! ! ! ! Na akciu je nutné pri­niesť vlastný PC / NTB (BYOC) ! ! ! !
(Neplatí pre hru FIFA a NHL)

Ceny pre víťa­zov hier v hod­note viac ako 8000,- eur (216 000,- CZK), z toho 4000 cash!
Garan­to­vaný pri­ze­pool pre prvé 3 miesta!

–PRI­ZE­POOL–

CS:GO
1.miesto: 1000€, 2.miesto: 400€, 3.miesto: 200€
DOTA 2
1.miesto: 500€, 2.miesto: 200€, 3.miesto: 100€
LOL
1.miesto: 500€, 2.miesto: 200€, 3.miesto: 100€
HS
1.miesto:250€, 2.miesto:100€, 3.miesto:50€
FIFA
1.miesto:160€, 2.miesto:60€, 3.miesto:30€
NHL
1.miesto:100€, 2.miesto:40€, 3.miesto:20€

Ceny pre hrá­čov, kom­pletný prog­ram s hos­ťami, atrak­ci­ami a vysta­vo­va­teľmi postupne zve­rej­níme v uda­losti a na ofi­ciál­nej fan­page Y-Games Slo­va­kia .

COSP­LAY súťaž cosplay@ygames.sk
Pra­vidlá : http://y-games.sk/novinky/cosplay-s17/

–POTVR­DENÍ HOS­TIA -
Sajfa
Matej Zrebný
Ger­mia
Postupne dopĺňame ďal­ších !

- VSTU­PENKY pre Verej­nosť -
Pred­pre­daj 6,- €
Na mieste 8,- €
NOVINKA: V.I.P pre verej­nosť 19 € ( iba 30 ks ) -
(Sede­nie v prvých 2 radách v hlav­nej sále pre lepší kon­takt s účin­ku­jú­cimi + dar­ček pri vstupe + vip par­ko­va­nie)
(Lís­tky pla­tia 2 dni : Deti do 6 rokov zadarmo)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Link na PRED­RE­DAJ lís­tkov pre verej­nosť:
http://bticket.sk/y-games-slo­va­kia-2017
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Regis­trá­cia hrá­čov tu : http://reg.ygames.sk/profiles/register/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- VSTU­PENKY Hráči–
 — 15 €
 — 18 € od 14.03.2017 20:01 (čle­no­via Ynet o.z 25% zľava)
V.I.P: 150 €/tím ( vstup pre 5+1: kli­ma­ti­zo­vaná odde­lená miest­nosť so strá­že­ním, vlastná obsluha, 2 x vip par­ko­va­nie,)

(V štar­tov­nom je zahr­nuté občerstve­nie, ener­ge­ticky nápoj #red­bull a všetky výhody vstupu pre verej­nosť)

- UBY­TO­VA­NIE -
Hotel:
17,- € / 1 noc
33,- € / 2 noci
Raňajky 3€
Priame spo­je­nie elek­trič­kou na miesto kona­nia (10min) a veľké par­ko­visko zadarmo.
Inšti­tút pre verejnú správu
Adresa : Ul. M. Schne­i­dera — Trnav­ského 1/a
GPS : 48.17671530499476,17.04560526054388

Telo­cvična mlyn­ská dolina :
3,- € / noc
(Telo­cvičňa — odpo­rú­čame pri­niesť si kari­matku a spa­cák)
Mapa uby­to­va­nia v telo­cvični: https://goo.gl/maps/XPL­D31NSfvr

Kon­takt: ubytovanie@ygames.sk

Sle­dujte našu fan­page Y-Games Slo­va­kia

Hla­dáte spo­lu­hrá­čov? Pri­dajte sa do našej sku­piny
https://www.facebook.com/groups/382091195299108

Video z pred­cha­dza­jú­cej akcie :
https://www.facebook.com/YGamesSlovakia/videos/1776306045969223/

Kon­takty:
info@ygames.sk
Kon­takt admini:
cs@ygames.sk, fifa@ygames.sk, hs@ygames.sk
lol@ygames.sk, dota@ygames.sk, nhl@ygames.sk
cosplay@ygames.sk

Tur­naj Y-Games ti pri­ná­šajú dob­ro­voľ­níci a štu­denti, v spo­lu­práci s orga­ni­zá­ciami Akcie na Mly­noch a ŠPEAI. Pri zalo­žení a začiat­koch tur­naja stálo aj O.Z. Ynet

29.04.2017 / 09:00 / Bratislava

Word­Camp Bra­ti­slava 2017

Close

Word­Camp Bra­ti­slava 2017

Bratislava

 • Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1/B, 852 35 Bratislava, Slovakia
 • 29.04.2017

Popis

WordP­ress uda­losť roka v Bra­ti­slave 29.4.!

Už 6. roč­ník dobre zná­mej kon­fe­ren­cie Word­Camp sa usku­toční na Eko­no­mic­kej uni­ver­zite v sobotu 29.4.2017. Dobre si poznačte tento dátum ;)

EARLY BIRDS lís­tky za zní­ženú cenu len do 28.2.2017.
Štu­dent: 12€
Dospelý: 15€

Štan­dardná cena lís­tku: 20 €
(v cene je vstup, obed, občerstve­nie, prek­va­pe­nie a after party)

PROG­RAM: pri­pra­vu­jeme… čaká vás 14 spe­a­ke­rov v dvoch miest­nos­tiach + bohatý sprie­vodný prog­ram :)

Close

Práca popri škole? Bari­éra alebo Kari­éra?

Bratislava

 • Binarium Staré grunty 18, 84014 Bratislava, Slovakia
 • 27.03.2017

Popis

Na tom, čo robíš popri škole záleží!

Chceš sa dozve­dieť prečo je dobré popri VŠ pra­co­vať? Aké možnosti/stáže ponú­kajú štu­den­tom nezis­kovky, koor­po­rá­cie, star­tupy? Zis­tiť ktorá sféra Ti dá naj­viac?

Tak zober svo­jich kamo­šov, zare­gis­truj sa, spoz­naj osobne naších spík­rov a omnoho viac. Čakajú Ťa dve pane­lové dis­ku­sie, skvelí hos­tia a niečo pod zub. ;)

Nepre­márni svoju prí­le­ži­tosť v pon­de­lok 27.3. 2017. Vidíme sa o 16:00 v Bina­riu, Staré Grunty 18, Bra­ti­slava.

• • • • • •
Agenda:

• 16:00 — 16:20 -> pred­sta­ve­nie 0100 Cam­pus-u

• 16:30 — 17:30 -> 1. Pane­lova dis­ku­sia:

Čo ti dala/dáva VŠ? Prečo si začal pra­co­vať? Ako si si našiel čas?…

Juraj Zambor­ský (Kon­ten­tino)
Ondrej Javorka (Emark s.r.o.)
Andrea Tit­te­lová (Youth Poli­ti­cal Edu­ca­tion)
Jakub Juro­vých (Ope­ram)

• 17:30 — 18:00 -> Coffe Break + Networ­king

• 18:00 — 19:00 -> 2. Pane­lová dis­ku­sia :

Zmy­sel práce v kor­po­rá­cii, v nezis­kovke, v stur­tupe — mož­nosti pre štu­den­tov..

Dušan Duf­fek (0100 Cam­pus)
Lenka Kuče­rová (Start­lift)
Zuzka Štai­ni­ge­rová (Slo­vak Tele­com)
Ivka Čor­bová (Nadá­cia Integra)

• 19:00 — 20:00 -> Networ­king

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?