FBStart ponúka vývo­já­rom nástroje za 30 000 dolá­rov

Stanka Brezániová / 25. máj 2014 / Business

Face­book, Adobe, Mail­chimp, Hoot­su­ite, Appu­rify, Asana, Quip a mnohí ďalší ponúknu svoje pro­dukty alebo men­to­ring apli­ká­ciám, ktoré sa dostanú do prog­ramu FBStart. Od mája má túto mož­nosť každý vývo­jár. Je jedno, či je jeho dielo určené pre iOS alebo Android plat­formu. Pod­mien­kou je, aby mobilná apli­ká­cia bola na svete aspoň 30 dní. 

Pôvodne bola táto mož­nosť určená len pre účast­ní­kov f8 kon­fe­ren­cie zame­ra­nej na Face­book vývo­já­rov. Až neskôr ponúkli takúto mož­nosť aj iným, takže apli­ká­cia nemusí byť pri­márne zame­raná na plat­formu Face­bo­oku. Kaž­do­pádne, je potrebné, aby bola uve­rej­nená na Google Play alebo AppS­tore. Či už máte apli­ká­ciu roz­be­hnutú alebo ešte len v plien­kach, takéto povzbu­de­nie môže zásadne posu­núť veci o kus dopredu. Naprí­klad taký Face­book ponúkne vybra­ným vývo­já­rom balí­ček reklám a ana­lýz.

FBStart pri­chá­dza hneď s dvoma úrov­ňami v rámci pro­jektu. Prvá je takz­vaná Boots­trap trasa –tu sa začína tak­mer od nuly. Má pomôcť novým pro­jek­tom správne sa odra­ziť. Dru­hou fázou je Acce­le­rate trasa pre roz­be­hnuté pro­jekty, aby sa posu­nuli o level vyš­šie.

Pre každý začí­na­júci pro­jekt je určený balík v hod­note 5000 USD. Kon­krétne môže zís­kať men­to­ring pro­stred­níc­tvom FBStart, Adobe Cre­a­tive cloud, Appu­rify tes­to­va­ciu sadu, desk.com pre sta­rost­li­vosť o zákaz­níka, Hoot­su­ite na sle­do­va­nie sociál­nych médií, Proto.io na vyho­to­ve­nie pro­to­typu, User­Tes­ting UX na pries­kumy a Wor­kable dopo­môže s hľa­da­ním nových posíl do tímu, keď už tých „pár sta­toč­ných“ nestíha. Face­book dodá aj kre­dit vo výške  150 USD na ana­lýzy a reklamu.

Keď už člo­vek nevie, ako ďalej, chce to pomoc odbor­níka. Alebo nie­koho nezain­te­re­so­va­ného. V balíku pre roz­be­hnuté pro­jekty sa dar­co­via buchli po vrecku o kúsok viac. Na roz­voj apli­ká­cie pris­peje okrem vyš­šie spo­mí­na­ných aj Blu­e­je­ans, Mail­chimp, ďal­šia „múdra opica“ v podobe Sur­ve­y­Mon­key, Internet.org, Trans­i­fex a Quip. Face­book sľu­buje aj pomoc v oblasti reklamy vďaka ich najob­ľú­be­nej­ším mar­ke­té­rom. Toto všetko dokopy je oce­nené na 30 000 USD. Mám istý tip, čo z toho bolo najd­rah­šie.

Kde je scho­vaný háčik?

Využi­teľ­nosti slu­žieb a pro­duk­tov, ktoré spon­zori ponú­kajú, je väč­ši­nou len na dobu určitú. Napriek tomu musím uznať, že ide o zau­jí­mavú pod­poru. 

Je možné pri­hlá­siť aj dva pro­jekty od jed­ného vývo­jára, len sa musia zora­diť podľa pri­ority. Rov­nako sa dá jeden pro­jekt zare­gis­tro­vať aj do oboch úrovní.

Prog­ram sa končí 30.04.2015, či je záro­veň aj dead­line, do kto­rého spon­zori pro­dukty poskytnú. Pri­hla­so­va­nie pro­jek­tov sa podľa pred­po­kladu Face­bo­oku ukončí v júni.

Pri­hlá­siť svoju apli­ká­ciu môžete tu a kom­pletné infor­má­cie náj­dete tu.

Zdroj: facebook.com, tech.co, videoguys.com

Pridať komentár (0)