Film o slo­ven­ských tatrans­kých nosi­čoch zís­kal v Kanade obrov­ské uzna­nie

Linda Cebrová / 21. februára 2017 / Zo Slovenska

zdroj: vimeo.com

Pred pár dňami sa konal 12. roč­ník fil­mo­vého fes­ti­valu v kanad­skom Van­cou­veri z kto­rého si doku­men­tárny film Pavla Bara­báša odnie­sol cenu Best Moun­tain Cul­ture Film. O tento titul pri­tom bojo­valo až 98 titu­lov.

Tento uni­kátny film je o slo­bode, vášni a sile cha­rak­teru, ktorá je spo­jená so vzác­nym slo­ven­ským remes­lom, ktoré sa poda­rilo zacho­vať aj v dneš­nej dobe. Za ich počin Slo­boda pod nákla­dom im tak k viac ako 300 oce­ne­niam pri­bu­dol ďalší vzácny kúsok. Toto dielo je posta­vené na poc­ti­vej a tvr­dej, no záro­veň krás­nej práci nosi­čov v slo­ven­ských horách.

zdroj fotografie:vimeo.com

Už sme si cel­kom zvykli, že keď sa pod niečo pod­píše Pavol Bara­báš, pôjde o kva­litnú prácu, ktorá si zaslúži uzna­nie. Jeho naj­nov­šie dielo nie je ani zďa­leka oby­čaj­ným doku­men­tár­nym fil­mom. Táto práca je spra­co­vaná jedi­nečne, tak, že ju člo­vek vníma skôr ako celo­ve­černý film. Z celého prí­behu budeš cítiť nad­hľad a skon­cen­tro­vanú pokoru, ktorú repre­zen­tuje náročná práca nosiča.

zdroj fotografie:vimeo.com

Nato­čiť dielo ako toto si vyžia­dalo enormné množ­stvo ener­gie a času strá­ve­ného nad pre­mýš­ľa­ním, ako zachy­tiť tra­dičnú prácu nosi­čov, čo možno naiin­ten­zív­nej­šie. Prvá upú­tavka vznikla ešte v roku 2002. Film v tom čase však nevy­šiel, Pavol Bara­báš totiž ešte nemal úplne jasno, ako celú tému ucho­piť. Nako­niec sa však uká­zalo, že čas uro­bil svoju prácu a počkať sa vypla­tilo. Z jeho filmu je cítiť zre­lého fil­mára, ktorý v kaž­dej sekunde vie, ako v divá­kovi vyvo­lať emó­ciu a zau­jať ho. Film mapu­júci životnú cestu tatrans­kých nosi­čov nene­chá chlad­ného zrejme ani jed­ného Slo­váka.

zdroj fotografie:vimeo.com

V tejto snímke pri­tom nebu­deš počuť žia­den komen­tár v pozadí, ktorý je typický pre doku­menty. Dá sa vní­mať skôr ako ume­lecké dielo, ktoré zdô­raz­ňuje poetické momenty a divá­kovi roz­ši­ruje hor­ské obzory. Počas celého filmu budeš puto­vať spo­ločne so štyrmi hlav­nými aktérmi, ktorí dielo obo­ha­cujú o ich hlboké komen­táre s nad­hľa­dom im vlast­ným.

zdroj fotografie:vimeo.com

Aj vďaka Pav­lovi Bara­bá­šovi sa pred tebou odhalí ťažká, no záro­veň krásna práca tatrans­kých nosi­čov. Roz­prá­va­nie Vik­tora Beránka, Ladi­slava Kulagu, Petra Petrasa a Ladi­slava Chu­díka ťa okam­žite vtiahne do deja, upúta a dojme. Kamera sa s nimi pohy­buje v tom najex­trém­nej­šom teréne, v kto­rom majú prob­lém sa pohy­bo­vať aj ľudia s kla­sic­kým turis­tic­kým bato­hom. Tatranský nosiči si však bežne na ramená nasa­dzujú 80 až 130 kg, no výnim­kou nie je ani 200kg náklad.

zdroj fotografie:vimeo.com

Film ti poskytne jedi­nečný pohľad na krásu slo­ven­skej prí­rody, dá ti množ­stvo odpo­vedí, no záro­veň nechá pries­tor na vlastné inter­pre­tá­cie. Pre­mys­lený strih, pod­ma­nivá kamera, pokora a múd­rosť nosi­čov ťa vynesú až nad oblaky.

Pridať komentár (0)