Fran­cúz­sko do roku 2023 defi­ni­tívne zatvorí všetky uhoľné elek­trárne

Linda Cebrová / 18. november 2016 / Eko

Fran­cúzi idú vzo­rom ostat­ným kra­ji­nám sveta.

Zasad­nu­tie OSN, ktoré sa týkalo kli­ma­tic­kých zmien sa tento rok usku­toč­nilo v Mara­kéši v Maroku. Jeden z kľú­čo­vých reč­ní­kov bol fran­cúz­sky pre­zi­dent Hol­land, ktorý pred dele­gátmi ohlá­sil, že Fran­cúz­sko zavrie všetky svoje uhoľné elek­trárne naj­ne­skôr do roku 2023. Tak­tiež si neod­pus­til pochvá­liť kona­nie Obamu a kri­ti­zo­val Trumpa, čo sa pub­liku veľmi páčilo.

Rola ktorú zohrá­val Barack Obama bola kľú­čová v dosia­hnutí Paríž­skej dohody. Roz­hod­nu­tie je nez­vratné a hlavy naj­moc­nej­ších štá­tov sveta si plne uve­do­mujú, že je nevy­hnutné dosiah­nuť uhlí­kovú neut­ra­litu naj­ne­skôr do roku 2050. Fran­cúz­sko sa preto roz­hodlo, že uhľové elek­trárne nebudú súčas­ťou tvorby ich ener­ge­tic­kého mixu v prie­behu najb­liž­ších šesť alebo sedem rokov.

m1

foto: energyandpolicy.org
Toto je vítaná správa, ktorá pri­chá­dza aj s ďal­šími opti­mis­tic­kými pred­sav­za­tiami od ostat­ných štá­tov, ktoré sa chcú takisto zapo­jiť do boja o uhlí­kovú neut­ra­litu. Nemecko dúfa, že zníži svoje emi­sie skle­ní­ko­vých ply­nov až o 95% do roku 2050. V Bri­tá­nii chcú zase zatvo­riť všetky uhoľné elek­trárne do roku 2025.

Fran­cúz­sko sa už teraz radí medzi sve­to­vých líd­rov, pokiaľ ide o skladbu zdro­jov s níz­kymi emi­siami uhlíka. Kra­jina, ktorá v minu­losti mohutne inves­to­vala do jad­ro­vej ener­gie, teraz zís­kava viac ako 75% svo­jej elek­triny zo štie­pe­nia jadra. To pro­du­kuje také veľké množ­stvo ener­gie, že sa veľa z nej vyváža do oko­li­tých štá­tov v hod­note vyše 3,2 miliárd dolá­rov (cca 2,9 miliárd eur) ročne.

leo

foto: energyandpolicy.org

Pre­zi­dent Hol­land sa pri­tom stále snaží pri­po­mí­nať ľuďom, že Trump pred­sta­vuje reálnu hrozbu pre boj proti kli­ma­tic­kým zme­nám. Nie­len, že je to pre­zi­dent, ktorý verejne popiera exis­ten­ciu glo­bál­neho otep­ľo­va­nia, ale je aj veľ­kým zás­tan­com uhľo­vých elek­trární. Spa­ľo­va­nie uhlia pri­tom nie je deštruk­tívne len pre životné pro­stre­die, ale aj pre ľud­ské zdra­vie a klímu. V sku­toč­nosti nič nepro­du­kuje viac oxidu uhli­či­tého a toxic­kých čas­tíc na 1 gram, ako je to pri spa­ľo­vaní uhlia.

hez

foto: energyandpolicy.org

Našťas­tie glo­bálna spot­reba uhlia neus­tále klesá a je to hneď z nie­koľ­kých dôvo­dov. Jed­nak sú obno­vi­teľné zdroje čoraz viac dostup­nej­šie a stá­vajú sa kaž­do­den­nou súčas­ťou našich živo­tov. A tak­tiež uhoľné elek­trárne pred­sta­vujú čoraz väč­šie bre­meno nie­len z envi­ron­men­tál­neho, ale aj z eko­lo­gic­kého hľa­diska.
Roz­vo­jové kra­jiny, ako India, pre­fe­rujú uhlie pre­dov­šet­kým kvôli jeho cene. Ale nebude trvať dlho, kým si väč­šina sveta uve­domí, že čis­tej­šia ener­gia je tou správ­nou ces­tou.

zdroj:iflscience.com zdroj obrázkov:energyandpolicy.org zdroj titul­nej fotografie:i.ytimg.com/i.ytimg.com

Pridať komentár (0)