Fran­cúz­sky gigant pre zdie­ľa­nie jázd BlaB­la­Car dnes pri­šiel na Slo­ven­sko!

Martin Bohunický / 13. januára 2016 / Tech a inovácie

Fran­cúz­ska spo­loč­nosť BlaB­la­Car, ktorá sa špe­cia­li­zuje na zdie­ľa­nie jázd autom na dlh­šie trasy, vstu­puje na český a slo­ven­ský trh!

fresh

Nestalo sa tak priamo, ale akvi­zí­ciou podob­ných slu­žieb Jazdomat.sk a Jizdomat.cz. BlaB­la­Car už fun­guje na 22 trhoch sveta a s nad­hľa­dom ho možno ozna­čiť za “Uber na dlh­šie vzdia­le­nosti”. Hod­nota akvi­zí­cie je tajná, no dá sa oča­ká­vať, že BlaB­la­Car to teraz v našich kon­či­nách roz­balí vo veľ­kom.

BlaB­la­Car je zdie­ľa­nie jázd so špe­ciál­nou fun­kciou — vieš na škále ozna­čiť, ako veľmi uke­caný si. Naroz­diel od Uberu, či Lyftu sa BlaB­la­Car viac zame­riava na dlh­šie jazdy. Potre­bu­ješ naprí­klad z Bra­ti­slavy do Ber­lína, zapí­šeš sa a nie­kto ťa vezme. Nejde tu však o záro­bok, pre ktorý mnohí využí­vajú naprí­klad Uber, cenovo je to fakt na úrovni nákla­dov.

banner3

Okam­žite po spus­tení služby sa obja­vilo hneď nie­koľko ponúk, suma za pre­sun z Bra­ti­slavy do Košíc sa pohy­buje na úrovni od 8 do 13 eur.

Opäť sme o krok bliž­šie k tomu, aby sme spro­stred­ko­vali našu službu diaľ­ko­vej spo­lu­jazdy na každý trh, kde je možné dopravu zdo­ko­na­ľo­vať. Vní­mame výborné pri­ja­tie spo­lu­jazdy po celom svete. Nadobro meníme spô­sob, akým ľudia využí­vajú svoje autá,“ teší sa na budúc­nosť spo­lu­jazdy u nás Fré­dé­ric Maz­zella, zakla­da­teľ spo­loč­nosti BlaB­la­Car.

Česko-slo­ven­ský Jíz­do­mat od svojho vzniku v roku 2010 pre­pra­vil sta­ti­síce ces­tu­jú­cich a vodiči ponúkli viac ako 4,5 mili­onu miest v aute. „Aby sa z nášho pro­jektu stal naozaj plno­hod­notný spô­sob dopravy, je potrebné ho v rámci našich kra­jín posu­núť na vyš­šiu úro­veň. Sme radi, že vďaka BlaB­la­Car môžu ľudia na Slo­ven­sku i v Čechách zís­kať v rámci spo­lu­jazdy lep­šie služby. Celo­sve­tová komu­nita umož­ňuje rých­lej­šie spo­pu­la­ri­zo­va­nie spo­lu­jazdy u nás a tiež lep­šiu mož­nosť stretu ponuky s dopy­tom,“ vysvet­ľuje Jan Mitt­ner, zakla­da­teľ por­tálu Jazdomat.sk.

Expan­zia BlaB­la­Car pri­chá­dza po narai­so­vaní 160 mili­ó­nov ame­ric­kých dolá­rov. Hod­nota firmy sa dnes pohy­buje okolo 1,5 miliardy dolá­rov.

Pridať komentár (0)