Fran­cúz­sky gigant pre zdie­ľa­nie jázd BlaB­la­Car dnes pri­šiel na Slo­ven­sko!

Martin Bohunický / 13. januára 2016 / Tech a inovácie

Fran­cúz­ska spo­loč­nosť BlaB­la­Car, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je na zdie­ľa­nie jázd autom na dlh­šie tra­sy, vstu­pu­je na čes­ký a slo­ven­ský trh!

fresh

Nesta­lo sa tak pria­mo, ale akvi­zí­ci­ou podob­ných slu­žieb Jazdomat.sk a Jizdomat.cz. BlaB­la­Car už fun­gu­je na 22 trhoch sve­ta a s nad­hľa­dom ho mož­no ozna­čiť za “Uber na dlh­šie vzdia­le­nos­ti”. Hod­no­ta akvi­zí­cie je taj­ná, no dá sa oča­ká­vať, že BlaB­la­Car to teraz v našich kon­či­nách roz­ba­lí vo veľ­kom.

BlaB­la­Car je zdie­ľa­nie jázd so špe­ciál­nou fun­kci­ou — vieš na šká­le ozna­čiť, ako veľ­mi uke­ca­ný si. Naroz­diel od Ube­ru, či Lyf­tu sa BlaB­la­Car viac zame­ria­va na dlh­šie jaz­dy. Potre­bu­ješ naprí­klad z Bra­ti­sla­vy do Ber­lí­na, zapí­šeš sa a nie­kto ťa vez­me. Nej­de tu však o záro­bok, pre kto­rý mno­hí využí­va­jú naprí­klad Uber, ceno­vo je to fakt na úrov­ni nákla­dov.

banner3

Okam­ži­te po spus­te­ní služ­by sa obja­vi­lo hneď nie­koľ­ko ponúk, suma za pre­sun z Bra­ti­sla­vy do Košíc sa pohy­bu­je na úrov­ni od 8 do 13 eur.

Opäť sme o krok bliž­šie k tomu, aby sme spro­stred­ko­va­li našu služ­bu diaľ­ko­vej spo­lu­jaz­dy na kaž­dý trh, kde je mož­né dopra­vu zdo­ko­na­ľo­vať. Vní­ma­me výbor­né pri­ja­tie spo­lu­jaz­dy po celom sve­te. Nadob­ro mení­me spô­sob, akým ľudia využí­va­jú svo­je autá,“ teší sa na budúc­nosť spo­lu­jaz­dy u nás Fré­dé­ric Maz­zel­la, zakla­da­teľ spo­loč­nos­ti BlaB­la­Car.

Čes­ko-slo­ven­ský Jíz­do­mat od svoj­ho vzni­ku v roku 2010 pre­pra­vil sta­ti­sí­ce ces­tu­jú­cich a vodi­či ponúk­li viac ako 4,5 mili­onu miest v aute. „Aby sa z náš­ho pro­jek­tu stal naozaj plno­hod­not­ný spô­sob dopra­vy, je potreb­né ho v rám­ci našich kra­jín posu­núť na vyš­šiu úro­veň. Sme radi, že vďa­ka BlaB­la­Car môžu ľudia na Slo­ven­sku i v Čechách zís­kať v rám­ci spo­lu­jaz­dy lep­šie služ­by. Celo­sve­to­vá komu­ni­ta umož­ňu­je rých­lej­šie spo­pu­la­ri­zo­va­nie spo­lu­jaz­dy u nás a tiež lep­šiu mož­nosť stre­tu ponu­ky s dopy­tom,“ vysvet­ľu­je Jan Mitt­ner, zakla­da­teľ por­tá­lu Jazdomat.sk.

Expan­zia BlaB­la­Car pri­chá­dza po narai­so­va­ní 160 mili­ó­nov ame­ric­kých dolá­rov. Hod­no­ta fir­my sa dnes pohy­bu­je oko­lo 1,5 miliar­dy dolá­rov.

Pridať komentár (0)