Google Fit ide do boja proti Apple Health­Kit

Šandi / 15. jún 2014 / Business

Maga­zín For­bes tvrdí, že Google už 25. júna na kon­fe­ren­cii I/O pred­staví službu Fit, ktorá bude agre­go­vať dáta z fit­ness a zdra­vot­ných apli­ká­cií. To isté nedávno pred­sta­vil Apple ako Health­Kit, ktorý sa stane súčas­ťou iOS 8. Sam­sung uvie­dol vlastnú plat­formu Sami.

Google Fit má pozos­tá­vať z otvo­re­ných API, vďaka kto­rým si budú môcť apli­ká­cie vymie­ňať zme­rané dáta. Zatiaľ ale nie je jasné, či sa Fit stane súčas­ťou nového Andro­idu alebo bude dostupný ako samos­tatná apli­ká­cia. Cie­ľom bude ako u kon­ku­ren­cie merať špor­tové výkony, srd­cový tep, tep­lotu, prí­padne aj váhu, a ďal­šie údaje podľa toho, aké sen­zory budú s Google FIT komu­ni­ko­vať.

Na I/O sa tiež pred­staví finálna ver­zie hodi­niek Moto 360 a LG G Watch, ktoré by mali obsa­ho­vať sní­mače mera­júce telesnú akti­vitu a tieto záznamy ihneď posie­lať cez Blu­e­to­oth do tele­fónu alebo tab­letu.

Otvo­rená plat­forma Fit má zabez­pe­čiť, aby všetko mohlo komu­ni­ko­vať so všet­kým. Google zatiaľ tieto špe­ku­lá­cie nechce komen­to­vať, takže si musíme ešte dva týždne počkať na prí­padné potvr­de­nie priamo z kon­fe­ren­cie I/O.

Že má Google záu­jem o zdra­vie, nemožno pop­rieť. Zalo­žil firmu Calico, ktorá sa bude zaobe­rať dlho­ve­kos­ťou, a pra­cuje na kon­takt­ných šošov­kách pre dia­be­ti­kov. Firma už pred rokmi uviedla plat­formu Health, ktorá mala slú­žiť ako elek­tro­nická zdra­votná karta. Kvôli nezá­ujmu ju však pred­vlani ukon­čila.

Zdroj: For­bes

Pridať komentár (0)