Google opět přek­va­puje — kon­taktní čočka s foto­apa­rá­tem

Šandi / 27. máj 2014 / Business

Spo­leč­nost Google vyvíjí kon­taktní čočky vyba­vené minia­tur­ním foto­apa­rá­tem. Ten by ve spo­jení s počí­ta­čem měl vědět roz­poz­ná­vat barvy, obli­čeje, tvary nebo kon­krétní objekty a mohl tak pomoci (nejen) lidem s oční vadou.

Nyní Google pokro­čil dál a do čoček chce namon­to­vat rov­nou minia­turní foto­apa­rát. Zda, a kdy by se tento vyná­lez mohl dostat do běž­ného pou­žití není zatím jasné, detaily plá­no­va­ného pro­jektu vyply­nou z paten­tové přih­lášky.

Iden­ti­fi­kace tváří a nebez­pečí

Vlastní čidlo by byl na kon­taktní čočce umís­těn tak, aby neov­liv­ňo­val zorné pole oka. Obraz z něj by byl pře­ná­šen na další zpra­co­vání a infor­mace mohou být vizu­ali­zo­vány do vašeho smartp­honu , nebo přímo do čočky . ” Výhoda foto­apa­rátu přímo v čočce je jasná, otáz­kou je však bez­peč­nost pou­žití tako­vého zaří­zení. Je velmi prav­děpo­dobné, že pro­dej tako­vého zaří­zení může EU zaká­zat .

Vizu­ali­zo­vaná data mohou přesně kores­pon­do­vat se scé­nou , na kte­rou se člo­věk dívá . Napří­klad na pře­chodu může sys­tém varo­vat hla­sem , že se blíží vozidlo a pře­jít není zrovna bez­pečné. Využití vyná­lezu je široké. Kromě pomoci lidem s vadou zraku zde je celá paleta mož­ností “roz­ší­ření rea­lity ” podobně , jako to už dnes ví Google Glass. Sys­tém roz­poz­ná­vání tváří může pomoci poli­cis­tům při běž­ných sil­nič­ních kon­tro­lách a pou­hým pohle­dem dovnitř vozidla pře­kon­tro­lo­vat v data­bázi hle­da­ných osob.

V kaž­dém pří­padě se od Google máme na co těšit.

Zdroj: 

Pridať komentár (0)