Google dokáže určiť loka­litu z akej­koľ­vek fotky

Sebastian Mach / 27. februára 2016 / Tech a inovácie

O čo ide. Vyber si hoci­jakú fotku na webe. A teraz skús zis­tiť, kde bola cvak­nutá. Ak je na nej nejaká známa vec, napr. Eif­fe­lova veža, tak nie je o čom. Prob­lém je, keď potre­bu­ješ zis­tiť loka­litu z obrázku, ktorý bol zho­to­vený nie­kde upro­stred ničoho.

A teraz si pred­stav, že tá fotka zho­to­vená upro­stred ničoho je vlastne zho­to­vená v inte­ri­éri. Alebo je na nej detail čumáka tvojho psa, jed­no­du­cho teore­ticky nemáš šancu.

Limity však pre nie­kto­rých ľudí asi neexis­tujú. Nie­kto­rým sku­točne stačí málo, aby doká­zali loka­litu aspoň veľmi pri­bližne odhad­núť. Že by to ale doká­zala mašina? Zdá sa to nemožné. Ako?

Dopo­siaľ nijako, až kým Tobias Wey­and z Google nevyt­vo­ril prog­ram, ktorý dokáže vyčí­tať loka­litu doslova z čoho­koľ­vek. 

Wey­and s tímom roz­de­lil svet na 26000 štvor­če­kov, čím viac fotiek v danom štvorci našli, tým bol väčší. Ich data­báza pozos­tá­vala zo 126 mili­ó­nov obráz­kov, z kto­rých vytvo­rili ner­vovú sieť. Potom jed­no­du­cho uplo­ad­neš obrá­zok, ten celou sie­ťou prejde a pokúsi sa určiť presnú loka­litu.

planet

foto: technologyreview.com

Výsledky sú na tak zlo­žitý sys­tém cel­kom zau­jí­mavé. Na otes­to­va­nie sa pou­žilo 2,3 mili­óna obráz­kov. Pla­Net, ako sa tento sys­tém nazýva, našiel správnu loka­litu na úrovni ulice v 3,6% prí­pa­dov, na úrovni mesta v 10,1% prí­pa­dov. Kra­jinu odha­dol sys­tém správne v 28,4% prí­pa­dov a kon­ti­nent v 48,0% prí­pa­dov.

To je dosť slušné. Veď si nároč­nosť celej úlohy skús sám — www.geoguessr.com .

Pla­Net videl toľko miest na svete, že dokáže rozo­znať aj tie naj­men­šie roz­diely,” pove­dal Wey­ond.

Landscape_of_a_winding_gravel_road_on_the_picturesque_mountain_plateau.0.0

foto: theverge.com

Pla­Net teraz ide ďalej a snaží sa doká­zať zís­kať loka­litu aj z fotiek v inte­ri­éri a z takých, kde nie je vidno oko­lie. Ako to fun­guje? No je to možné len vtedy, ak je obrá­zok súčas­ťou neja­kého albumu, kde sú všetky fotky zho­to­vené na rov­na­kom mieste.

A čo je ešte fra­jer­ské, celý Pla­Net zože­rie fakt málo RAMky, kon­krétne teda 377 MB. To zna­mená, že Pla­Net by mohol bez naj­men­ších prob­lé­mov fun­go­vať aj v smart­fó­noch.

zdroj: technologyreview.com, titulná foto: gizmodo.com

Pridať komentár (0)