Goog­le doká­že určiť loka­li­tu z akej­koľ­vek fot­ky

Sebastian Mach / 27. februára 2016 / Tech a inovácie

O čo ide. Vyber si hoci­ja­kú fot­ku na webe. A teraz skús zis­tiť, kde bola cvak­nu­tá. Ak je na nej neja­ká zná­ma vec, napr. Eif­fe­lo­va veža, tak nie je o čom. Prob­lém je, keď potre­bu­ješ zis­tiť loka­li­tu z obráz­ku, kto­rý bol zho­to­ve­ný nie­kde upro­stred ničo­ho.

A teraz si pred­stav, že tá fot­ka zho­to­ve­ná upro­stred ničo­ho je vlast­ne zho­to­ve­ná v inte­ri­é­ri. Ale­bo je na nej detail čumá­ka tvoj­ho psa, jed­no­du­cho teore­tic­ky nemáš šan­cu.

Limi­ty však pre nie­kto­rých ľudí asi neexis­tu­jú. Nie­kto­rým sku­toč­ne sta­čí málo, aby doká­za­li loka­li­tu aspoň veľ­mi pri­bliž­ne odhad­núť. Že by to ale doká­za­la maši­na? Zdá sa to nemož­né. Ako?

Dopo­siaľ nija­ko, až kým Tobias Wey­and z Goog­le nevyt­vo­ril prog­ram, kto­rý doká­že vyčí­tať loka­li­tu doslo­va z čoho­koľ­vek. 

Wey­and s tímom roz­de­lil svet na 26000 štvor­če­kov, čím viac fotiek v danom štvor­ci našli, tým bol väč­ší. Ich data­bá­za pozos­tá­va­la zo 126 mili­ó­nov obráz­kov, z kto­rých vytvo­ri­li ner­vo­vú sieť. Potom jed­no­du­cho uplo­ad­neš obrá­zok, ten celou sie­ťou prej­de a pokú­si sa určiť pres­nú loka­li­tu.

planet

foto: technologyreview.com

Výsled­ky sú na tak zlo­ži­tý sys­tém cel­kom zau­jí­ma­vé. Na otes­to­va­nie sa pou­ži­lo 2,3 mili­ó­na obráz­kov. Pla­Net, ako sa ten­to sys­tém nazý­va, našiel správ­nu loka­li­tu na úrov­ni uli­ce v 3,6% prí­pa­dov, na úrov­ni mes­ta v 10,1% prí­pa­dov. Kra­ji­nu odha­dol sys­tém správ­ne v 28,4% prí­pa­dov a kon­ti­nent v 48,0% prí­pa­dov.

To je dosť sluš­né. Veď si nároč­nosť celej úlo­hy skús sám — www.geoguessr.com .

Pla­Net videl toľ­ko miest na sve­te, že doká­že rozo­znať aj tie naj­men­šie roz­die­ly,” pove­dal Wey­ond.

Landscape_of_a_winding_gravel_road_on_the_picturesque_mountain_plateau.0.0

foto: theverge.com

Pla­Net teraz ide ďalej a sna­ží sa doká­zať zís­kať loka­li­tu aj z fotiek v inte­ri­é­ri a z takých, kde nie je vid­no oko­lie. Ako to fun­gu­je? No je to mož­né len vte­dy, ak je obrá­zok súčas­ťou neja­ké­ho albu­mu, kde sú všet­ky fot­ky zho­to­ve­né na rov­na­kom mies­te.

A čo je ešte fra­jer­ské, celý Pla­Net zože­rie fakt málo RAM­ky, kon­krét­ne teda 377 MB. To zna­me­ná, že Pla­Net by mohol bez naj­men­ších prob­lé­mov fun­go­vať aj v smart­fó­noch.

zdroj: technologyreview.com, titul­ná foto: gizmodo.com

Pridať komentár (0)