Grape Story: Prvá mobilná mar­ke­tin­gová agen­túra

Stanka Brezániová / 27. mája 2014 / Business

Každá sociálna sieť z nie­čoho pro­fi­tuje. Face­book má pla­tenú reklamu a na You­tube nás začali otra­vo­vať krátke reklamné spoty s čaka­cou dobou päť sekúnd. Teraz pri­šiel Gary Vay­ner­chuk a s dvoma ďal­šími kole­gami – bra­tom AJ-om a hviez­dou Vine Jero­mom Jar­rom — našli dieru na trhu: Vine videá. Dnes sú títo traja zakla­da­teľmi prvej mobil­nej mar­ke­tin­go­vej agen­túry na svete, ktorá hľadá ľudí s poten­ciá­lom pre­slá­viť sa za nece­lých 6 sekúnd. A pri­tom slušne zaro­biť.

Vtipný je aj pre­ne­sený význam názvu spo­loč­nosti — Grape Story (Prí­beh hrozna), ktorý ozna­čuje dozretý talent začí­na­júci “výhon­ko­vými” Vine vide­ami. Keď si šesť­se­kun­dové video pus­títe prvý­krát, príde vám to ako absur­dis­tan. Vtip je v tom, že tak­mer nikdy si ho nepus­títe len raz. Agen­túra sa špe­cia­li­zuje na tvorbu nevtie­ra­vej formy reklamy, ktorú ste si dokonca ochotní pus­tiť dva-, tri- a pokojne aj šty­ri­krát. Čo by za to aká­koľ­vek spo­loč­nosť dala.

A veru aj dáva. Za dve minúty takýchto minis­po­tov ročne má autor zaro­bené na živo­by­tie. Už teraz poču­jem ten hlasný povzdych “To snáď nie! A ja tu driem ako mulica”.

Ako však aj sám Gary Vay­ner­chuk hovorí, nie je to jed­no­du­ché. Často sa stáva, že úspešný talent z podob­nej plat­formy, akou je naprí­klad You­tube, na Vine úspech mať nemusí. Vedieť výstižne a vtipne vyjad­riť pointu za šesť sekúnd popi­suje dokonca ako špe­ciálnu schop­nosť. Navyše, každý autor má svoju vlastnú špe­cia­li­zá­ciu. Agen­túra slúži ako spro­stred­ko­va­teľ medzi “her­com” a zadá­va­te­ľom.

Otáz­kou teraz je, či agen­túra takýto prí­stup uplatní aj pri kon­ku­renč­nom Ins­ta­grame, ktorý tiež umož­nil uve­rej­ňo­va­nie krát­kych videí. Len pre pri­po­me­nu­tie, Vine patrí pod krí­delká Twittru, Ins­ta­gramu sa zmoc­nil Face­book. Agen­túra bude vraj zatiaľ pôso­biť len na sta­bil­nej plat­forme Vine. 

Aj tu platí, že ten, kto pri­šiel s ino­vá­ciou ako prvý, zostane zafi­xo­vaný ako číslo 1. Ak teda nezaspí dobu. Pri Ins­ta­grame sa videá vní­majú ako ďalší pokus Face­bo­oku dohnať, prí­padne aj pred­be­hnúť kon­ku­ren­ciu. V čom, úprimne pove­dané, zatiaľ nedo­sa­huje až také dobré výsledky.

Prvým kli­en­tom agen­túry Grape Story bola spo­loč­nosť Vir­gin mobile. Port­fó­lio agen­túry sa odvtedy, samoz­rejme, roz­rástlo. Zoznam všet­kých Vine celeb­rít je na ich ofi­ciál­nej stránke. Mne sa na prvý pohľad zapá­čili Nicho­las Mega­lisLele Pons. A určite stojí za to pozrieť si aj takého Zacha Kinga. Zau­jí­mavé je, že takáto forma reklamy sa nestre­táva s odpo­rom. Skôr naopak, ľudia sa z nej tešia. 

Zdroje: grapestory.co, vine.co, whichsocialmedia.com

Pridať komentár (0)