Gra­pe Sto­ry: Prvá mobil­ná mar­ke­tin­go­vá agen­tú­ra

Stanka Brezániová / 27. mája 2014 / Business

Kaž­dá sociál­na sieť z nie­čo­ho pro­fi­tu­je. Face­bo­ok má pla­te­nú rekla­mu a na You­tu­be nás zača­li otra­vo­vať krát­ke reklam­né spo­ty s čaka­cou dobou päť sekúnd. Teraz pri­šiel Gary Vay­ner­chuk a s dvo­ma ďal­ší­mi kole­ga­mi – bra­tom AJ-om a hviez­dou Vine Jero­mom Jar­rom — našli die­ru na trhu: Vine videá. Dnes sú títo tra­ja zakla­da­teľ­mi prvej mobil­nej mar­ke­tin­go­vej agen­tú­ry na sve­te, kto­rá hľa­dá ľudí s poten­ciá­lom pre­slá­viť sa za nece­lých 6 sekúnd. A pri­tom sluš­ne zaro­biť.

Vtip­ný je aj pre­ne­se­ný význam náz­vu spo­loč­nos­ti — Gra­pe Sto­ry (Prí­beh hroz­na), kto­rý ozna­ču­je dozre­tý talent začí­na­jú­ci “výhon­ko­vý­mi” Vine vide­a­mi. Keď si šesť­se­kun­do­vé video pus­tí­te prvý­krát, prí­de vám to ako absur­dis­tan. Vtip je v tom, že tak­mer nikdy si ho nepus­tí­te len raz. Agen­tú­ra sa špe­cia­li­zu­je na tvor­bu nevtie­ra­vej for­my rekla­my, kto­rú ste si dokon­ca ochot­ní pus­tiť dva-, tri- a pokoj­ne aj šty­ri­krát. Čo by za to aká­koľ­vek spo­loč­nosť dala.

A veru aj dáva. Za dve minú­ty takých­to minis­po­tov roč­ne má autor zaro­be­né na živo­by­tie. Už teraz poču­jem ten hlas­ný povzdych “To snáď nie! A ja tu driem ako muli­ca”.

Ako však aj sám Gary Vay­ner­chuk hovo­rí, nie je to jed­no­du­ché. Čas­to sa stá­va, že úspeš­ný talent z podob­nej plat­for­my, akou je naprí­klad You­tu­be, na Vine úspech mať nemu­sí. Vedieť výstiž­ne a vtip­ne vyjad­riť poin­tu za šesť sekúnd popi­su­je dokon­ca ako špe­ciál­nu schop­nosť. Navy­še, kaž­dý autor má svo­ju vlast­nú špe­cia­li­zá­ciu. Agen­tú­ra slú­ži ako spro­stred­ko­va­teľ medzi “her­com” a zadá­va­te­ľom.

Otáz­kou teraz je, či agen­tú­ra taký­to prí­stup uplat­ní aj pri kon­ku­renč­nom Ins­ta­gra­me, kto­rý tiež umož­nil uve­rej­ňo­va­nie krát­kych videí. Len pre pri­po­me­nu­tie, Vine pat­rí pod krí­del­ká Twitt­ru, Ins­ta­gra­mu sa zmoc­nil Face­bo­ok. Agen­tú­ra bude vraj zatiaľ pôso­biť len na sta­bil­nej plat­for­me Vine. 

Aj tu pla­tí, že ten, kto pri­šiel s ino­vá­ci­ou ako prvý, zosta­ne zafi­xo­va­ný ako čís­lo 1. Ak teda nezas­pí dobu. Pri Ins­ta­gra­me sa videá vní­ma­jú ako ďal­ší pokus Face­bo­oku dohnať, prí­pad­ne aj pred­be­hnúť kon­ku­ren­ciu. V čom, úprim­ne pove­da­né, zatiaľ nedo­sa­hu­je až také dob­ré výsled­ky.

Prvým kli­en­tom agen­tú­ry Gra­pe Sto­ry bola spo­loč­nosť Vir­gin mobi­le. Port­fó­lio agen­tú­ry sa odvte­dy, samoz­rej­me, roz­rást­lo. Zoznam všet­kých Vine celeb­rít je na ich ofi­ciál­nej strán­ke. Mne sa na prvý pohľad zapá­či­li Nicho­las Mega­lisLele Pons. A urči­te sto­jí za to pozrieť si aj také­ho Zacha Kin­ga. Zau­jí­ma­vé je, že taká­to for­ma rekla­my sa nestre­tá­va s odpo­rom. Skôr naopak, ľudia sa z nej tešia. 

Zdro­je: grapestory.co, vine.co, whichsocialmedia.com

Pridať komentár (0)