Hot­Sauce a Chi­cory: Apli­ká­cie, ktoré vám vidia do žalúdka

Petra Kochanova / 10. jún 2014 / Business

Člo­vek rieši otázky “kam pôjde na obed” a “čo bude jesť” každý deň. Ľudia, ktorí pre­fe­rujú reštau­rá­cie, sa určite stre­tá­vajú s prob­lé­mom, čo si z den­nej ponuky vybrať. Tí, ktorí rad­šej varia doma, si zase neve­dia dať rady s tým, čo budú variť. Pre obi­dve hladné sku­piny však exis­tujú šikovné apli­ká­cie.

Pre náv­štev­ní­kov reštau­rá­cií je tu apli­ká­cia Hot­Sauce, ktorá ana­ly­zuje mili­óny recen­zií na reštau­rá­cie pros­ted­níc­tvom webo­vých dát. Dáva tak uží­va­te­ľovi nástroj na výber vhod­nej reštau­rá­cie či jedla. Vďaka Hot­Sauce môže uží­va­teľ zis­tiť stručné infor­má­cie o jedle a jeho popu­la­rite. Apli­ká­cia poradí, čo je vhodné si objed­nať a čomu je dobré sa vyva­ro­vať.

Pre turis­tov a ces­to­va­te­ľov by mohla byť uži­točná špe­ciálna fun­kcia wiki. Vysvet­ľuje názov jedla a pri­kladá k nemu pod­rob­nej­šie infor­má­cie v jed­no­du­chej anglič­tine. Určite nebude prob­lém ani jazy­ková bari­éra pri objed­návke jedla — apli­káca vám totiž presnú výslov­nosť pre­zradí. Hot­Sauce je možné pre­po­jiť s Face­book či Twit­ter účtom, čo poteší pre­dov­šet­kým tých, ktorí sa budú chcieť pode­liť o svoje kuli­nár­ske zážitky.

Hot­Sauce chce k svo­jim fun­kciám pri­dať jednu novú, ktorá by uží­va­te­ľom pomohla vybrať jedlo počas diéty. Len by do apli­ká­cie zadal potra­viny, na ktoré je aler­gický, alebo zložky pokr­mov, kto­rým sa chce vyhnúť. I keď to apli­ká­cia môže “mys­lieť” dobre, na mieste aler­gika by som stále bola opatrná a rad­šej sa ria­dila vlast­nými skú­se­nos­ťami. 

Apli­ká­cia jed­no­značne pomôže neroz­hod­ným či prie­ber­či­vým ľuďom a uľahčí výber reštau­rá­cie. Pod­niky si môžu budo­vať dobré meno vďaka pozi­tív­nym recen­ziám od zákaz­ní­kov, a tak pri­lá­kať viac ľudí.

Stále tu však máme sku­pinku ľudí, ktorí nemajú čas a možno ani pros­triedky, aby reštau­rá­ciu nav­ští­vili. Pre tých ponú­kam apli­ká­ciu Chi­cory.

Tá rieši hneď dva prob­lémy, a to: čo a z čoho sa bude variť. Gaz­dinky alebo gur­máni si môžu ukla­dať do apli­ká­cie recepty priamo z blo­gov o varení a vytvo­riť si plán. Pred vare­ním už len zadajú, ktoré ingre­dien­cie im chý­bajú, a apli­ká­cia ich objedná v miest­nom obchode. Po doru­čení potra­vín zapnete spo­rák a začnete variť.

Obi­dve pred­chá­dza­júce apli­ká­cie sa sna­žia pomôcť člo­veku nájsť presne to, po čom jeho žalú­dok túži — či už je vonku, v zahra­ničí alebo v pohodlí svojho domova. Ces­to­va­te­lia oce­nia, že sa už nemu­sia báť objed­nať si miestnu špe­cia­litu. Zanep­ráz­dnené gaz­dinky zase ušet­ria čas, pre­tože potra­viny prídu priamo ku nim.

Zdroj: hotsauce.io, chicoryapp.com

Pridať komentár (0)