Hover­bo­ard pre­koná všetky vaše skromné oča­ká­va­nia!

Šandi / 13. jún 2014 / Business

Asi pred tromi rokmi, fran­cúz­sky maj­ster vo vod­ných skút­roch Franky Zapata uro­bil dojem na ceý svet so svo­jou vtedy horú­cou novin­kou Fly­bo­ard.

Videá množ­stva ľudí pred­va­dzá­jich sa na Fly­bo­arde, zapla­vili celý inter­net a stali sa z nich okam­žite virálne videá. Dokonca sa z toho stal taký úspech, že pár mesia­cov na to vznikli “Fly­bo­ard maj­strov­stvá sveta,” a tak­tiež množ­stvo ďal­ších neofo­ciál­nych súťaží. 

Teraz sa Zapata vrá­til s ešte väč­ším bláz­nov­stvom, ktoré sa volá Hover­bo­ard. Táto ultra­ľahká doska, ktorú poháňa silný prúd vody, ktorý je tla­čený priamo z mora, dokáže vyvi­núť nesku­točnú rých­losť až 39km/h Jazdci sú pri­pev­není k doske, ako by to bol wake­bo­ard — no len bez pri­chy­te­nia za loďov. Hover­bo­ard sa dostane do pre­daja ešte tento mesiac a je k dis­po­zí­cii na pre­dob­jed­návku, ako pre­chod od modelu Fly­bo­ard za 2675 dolá­rov, alebo ako kom­pletný kit za 5850 dolá­rov. 

Zdroj: zapa­ta­ra­cing, the­verge

Pridať komentár (0)