Impact Hub Bra­ti­slava — miesto, kam necho­díte iba za prá­cou

Lukáš Gašparík jr. / 13. apríla 2015 / Zo Slovenska

Bra­ti­slav­ský Impact Hub otvo­ril svoje brány iba pred nedáv­nom, no napriek tomu si už zís­kal svoju popu­la­ritu. Okrem ľudí, ktorí sem cho­dia denne pra­co­vať, si sem nájdu cestu aj ľudia, ktorí prídu na zau­jí­mavé eventy či networ­kingy. My sme sa preto roz­hodli vyspo­ve­dať tím ľudí, ktorý má toto celé na sve­domí.

Takže, pove­dzte nám o čom Impact Hub vôbec je?

Brano Šmidt: Začnem tým, čím nie je — alebo by aspoň nemal byť. Iba pries­to­rom pre prácu. Pra­co­vať môžeš z domu, kaviarne alebo akej­koľ­vek kla­sic­kej kan­ce­lá­rie, čo nie kaž­dému vyho­vuje . Impact HUB je pries­tor, miesto, a v koneč­nom dôsledku celá mapa miest (na svete je nás už skoro 70), kde môžeš stret­núť ľudí, ktorí ťa možu inšpi­ro­vať, posu­núť ďalej, pomôcť. Okrem posky­to­va­nia kla­sic­kého cowor­kingu a prí­jem­ného pries­toru na prácu sa sna­žíme spo­jiť aktív­nych a ino­va­tív­ných ľudí, ktorí menia naše oko­lie ino­vá­ciami, komu­nit­nými pro­jektmi, ori­gi­nál­nymi nápadmi a rie­še­niami. Pre­pá­jame ich medzi sebou, spá­jame ich s medzi­ná­rod­nou komu­ni­tou podobne zmýš­ľa­jú­cich ľudí a pomá­hame im v rea­li­zá­cii ich vízií a snov. Preto sme medzi­ná­rodný works­pace, event venue, incu­ba­tor aj cre­a­tive lab v jed­nom zdie­ľa­júci spo­ločné hod­noty a vízie ako by sme mali spo­lu­pra­co­vať a žiť.

Koľko ludí a aký tím stojí za týmto pro­jek­tom?

Juraj Palo­vič: Základný tím, ktorý Impact HUB na Slo­ven­sko pri­nie­sol sa postupne roz­ší­ril o via­ce­rých cen­ných ľudí. Exe­ku­tívnu časť tímu dnes tvorí Baška Kli­mek, Braňo Šmidt a ja. Jadro tímu ďalej dopĺňajú pro­jek­toví mana­žéri a porad­co­via, a via­cerí mladí aktívni ľudia, ktorí nám pomá­hajú s orga­ni­zo­va­ním jed­not­li­vých podu­jatí alebo kaž­do­den­ných akti­vít pre našich čle­nov a pre verej­nosť. Každý z nás pri­nie­sol do HUBu iný pohľad a skú­se­nosti z oblasti, kto­rej sa pra­covne venuje, od mana­ge­mentu, ria­de­nia tímov a pro­jek­tov, cez skú­se­nosti z kre­a­tív­neho prie­myslu alebo z kon­zul­tač­ných spo­loč­ností.

Nájsť si nás môže každý na http://impacthub.sk/o-nas/

Pries­tory Impact Hubu ste otvo­rili len pred pár mesiacmi, no záu­jem verej­nosti vyzerá byť značný. Čomu to pri­pi­su­jete?

Baška Kli­mek: Sme nový pries­tor, s medzi­ná­rod­ným backg­roun­dom, to vyvo­láva zve­da­vosť :). Na tú sme sa však nemohli spo­lie­hať, samo o sebe to predsa nič nezna­mená. Nie­koľko mesia­cov pred samot­ným otvo­re­ním sme začali aktívne oslo­vo­vať ľudí aj orga­ni­zá­cie, pro­jekty, ktoré sa sna­žia niečo v Bra­ti­slave zme­niť a posu­núť. Je za tím obrov­ské množ­stvo stret­nutí aj s jed­not­liv­cami, ktorí nás kon­tak­to­vali. Veľa ľudí tiež zažilo HUB v iných kra­ji­nách a majú prak­tickú skú­se­nosť, ktorú si k nám prišli ove­riť. Komu­nitu pod­po­ro­va­te­ľov myš­lienky HUBu sme začali budo­vať oveľa skôr, ako sme našli vôbec pries­tor. Pries­tor je nevy­hnutný základ, aby si mal kde pri­tiah­nuť ľudí, dôle­žité je to, koho chceš oslo­viť a čo mu okrem pries­toru vieš dať. O tom je aj celá naša komu­ni­ká­cia online či off­line a teda záujmu o HUB vďa­číme hlavne ľuďom. O nich to celé je, oni si medzi sebou pove­dia, čo stojí za to, kam ísť a aj naopak, čomu sa neo­platí veno­vať pozor­nosť. Ich záu­jem nás teší a je to pre nás obrov­ský osobný závä­zok.

Keď ste na trh vstu­po­vali, ľudia neve­rili, že ďalší cowor­king sa tu môže sku­točne uži­viť. Takže uživí?

Braňo Šmidt: Ľudia sa nepý­tali túto otázku zby­točne:). Samoz­rejme to nie je ľahké, ale to sme vedeli od začiatku. Myš­lienka HUBu a jeho fun­go­va­nia je o robení a pod­pore zmys­lu­pl­ných a dlho­dobo udr­ža­teľ­ných vecí a pro­jek­tov, ktoré majú pozi­tívny dopad na oko­lie, komu­nity, pod­ni­ka­nie, ľudí a spo­loč­nosť. Kľú­čové je, aby si dané akti­vity vedeli na seba zaro­biť a mohli sa roz­ví­jať. Je to tak tro­chu beh na dlhé trate. Podobne je to aj s HUBom. Ale aby som odpo­ve­dal na otázku priamo: Áno, uživí, ak sa však nie­kto púšťa do podob­ného pro­jektu s víziou rýchlo a bez námahy zbo­hat­núť, tak je odsú­dený na veľký neús­pech. Vyža­duje to, aby ste boli iní, držali sa svo­jich hod­nôt a verili tomu, že sa to dá, aj keď vám veľa ľudí hovorí opak. Musíte mať vyni­ka­júci tím, pod­poru sil­ných par­tne­rov a spo­lu­pra­co­vať s podobne zmýš­la­jú­cimi fir­mami a jed­not­liv­cami. U nás sa do veľ­kej miery tieto aspekty stre­tá­vajú, takže odpo­veď je áno. 

V čom ste iní a lepší ako kon­ku­renčné cowor­kingy?

Juraj Palo­vič: “v čom sme lepší” — to necháme na posú­de­nie našich čle­nov a ľudí, ktorí s nami pri­chá­dzajú do pria­meho kon­taktu. Kaž­dému vyho­vuje niečo iné. V čom sa sna­žíme byť iní, je obsa­hové a stra­te­gické zame­ra­nie na rôzne oblasti. Samoz­rejme, časť záuj­mov sa nám všet­kým spo­ločne pre­krýva. Určite je našim cie­ľom veno­vať sa témam ako “social inno­va­tion”, spo­lo­čen­sky zod­po­vedné pod­ni­ka­nie, udr­ža­teľ­nosť nových pro­jek­tov a star­tu­pov, ako aj akti­vi­tám nezis­ko­vých orga­ni­zá­cii a ich spá­ja­niu s komerč­ným pro­stre­dím.

Aké firmy môžeme v súčas­nosti vo vašich pries­to­roch nájsť? Sú tam aj nejaké tech star­tupy?

Baška Kli­mek: Zlo­že­nie je pes­tré — to je jedna z vecí, o ktorú usi­lu­jeme. Rôz­no­ro­dosť vedie k novým nápa­dom. Náj­dete tu fre­e­lan­ce­rov, ktorí pra­cujú z Hviezdka pre zahra­ničné star­tupy, ale aj kor­po­rá­cie v USA či Holand­sku, archi­tek­tov, gra­fic­kých dizaj­né­rov, mar­ke­té­rov, deve­lo­pe­rov či čle­nov, ktorí sa venujú život­nému pro­stre­diu a vzde­lá­va­niu urči­tých sku­pín. Na dru­hej strane tu náj­dete tímy ako Teach For Slo­va­kia a spo­lu­pra­cu­jeme aj s ďal­šími NGOs. Zo star­tu­pov spo­me­niem cha­la­nov z Pixel­Cut či min60, ktorí sa podie­ľali aj na Staf­fine a slo­ven­sko-fín­sky Sol­ved.

S akými pod­mien­kami môže firma, jed­not­li­vec v prí­pade záujmu o pries­tory rátať?

Braňo: Podľa mňa s trans­pa­ren­tými a fér pod­mien­kami, ktoré sa sna­žíme ponú­kať. Rov­nako aj fle­xi­bil­nými. Jed­not­li­vec alebo firma sa s nami stretne, poradí sa a otes­tuje náš pries­tor. Ak je spo­kojný vybe­rie si jeden z našich mem­bers­hi­pov a stane sa našim čle­nom (v prí­pade tímov sa robia balíčky rôz­nych člens­tiev a výhod). Popri tom sa spoz­ná­vame a spo­ločne hľa­dáme mož­nosti, ako vieme pomôcť jeho akti­vity posu­núť ďalej, nasme­ro­vať. Člen­stvá sú fle­xi­bilné, jeden mesiac môžete byť naprí­klad pra­covne v USA, tak si z HUB Addic­ted zme­níte člen­stvo na Let´s HUB, a keď sa vrá­tite, môžete sa vrá­tiť späť na pôvodné člen­stvo. Je to hlavne o otvo­re­nosti a komu­ni­ká­cii, ostatné sa dá vždy pris­pô­so­biť a dola­diť.

Koľko miest máte ešte voľ­ných?

Juraj: Sme otvo­rení štvrtý mesiac, tomu aj zod­po­vedá obsa­de­nosť nášho pries­toru. Kapa­city máme napl­nené zhruba na polo­vicu našich reál­nych mož­ností. Veľmi záleží od typu jed­not­li­vých člens­tiev, kan­ce­lá­rie máme pre­na­jaté všetky, na člen­stvo HUB FIX, pri kto­rom má člen vyhra­dený vlastný stôl a neob­me­dzený časový prí­stup máme už len 2 voľné miesta, pre člen­stvá s niž­šími počtami pra­cov­ných hodín v pries­tore je voľ­ných miest ešte rela­tívne dosť.

Plá­nu­jete v najb­liž­šej dobe nejaké zau­jí­mavé akcie, na ktoré sa určite oplatí prísť?

Braňo: Určite nie­ktorí z HUB Works­ho­pov, takisto plá­nu­jeme aj ďalší MAS­HUP — ten­to­krát so zame­ra­ním na ženy, ktoré toho naozaj veľa doká­zali a nemu­sia byť dosta­točne známe verej­nosti. MAS­HUP for­mát pred­sta­vuje slo­ven­ské talenty a firmy pre inšpi­rá­ciu ostat­ným — nech začneme byť hrdí na to, čo doma máme. No a postupne sa zame­ria­vame aj na stra­te­gic­kej­šie vzde­lá­va­nie a men­šie inku­bá­tory — o tom pre­zra­díme viac čoskoro.

Budete otvá­rať aj ďal­šie Impact Huby po Slo­ven­sku?

Baška: Otvá­rať jasné, maľo­vať a reno­vo­vať už nikdy :) Teraz vážne, ešte je pri­skoro hovo­riť o “sieti” HUBov na Slo­ven­sku. Uvi­díme ako vyla­díme náš súčasný biz­nis model. Ale určite je snom kaž­dého z nás to, čo sa poda­rilo nášmu sis­ter HUBu v Prahe, ktorý bol našim men­to­rom pre zís­ka­nie licen­cie Impact Hub. Ich tím v súčast­nosti otvo­ril v rov­naký deň ako my Impact HUB Ostrava a začiat­kom apríla už aj HUB Brno.

A na záver, čo by ste odká­zali čita­te­ľom Star­ti­tup?

Juraj: Aby mali jasný dlho­dobý cieľ, vedeli hlavne v úvod­nej fáze pro­jektu využiť poten­ciál šikov­ných ľudí v ich okolí a vždy mys­leli na finančnú a cel­kovú udr­ža­teľ­nosť svojho pro­jektu. Nemali by sa nechať odra­diť prob­lé­mami a zakop­nu­tiami, ktoré sú súčas­ťou aké­ho­koľ­vek roz­behu a pod­mien­kou neskor­šieho úspe­chu. Veľa pro­jek­tov, s kto­rými sa stre­tá­vame je zame­ra­ných na rýchly štart, ale nerie­šia dlho­do­bej­šie plá­no­va­nie a reálnu udr­ža­teľ­nosť.

Za roz­ho­vor ďaku­jem Impact Hub tímu v zlo­žení Baška Kli­mek, Braňo Šmidt a Juraj Palo­vič. Držíme palce! :)

Foto­gra­fie: Stanči Karel­lová 

Pridať komentár (0)