Inves­tori sa klepli po vrecku: Do slo­ven­ského Safer­pass naliali milión dolá­rov!

Martin Bohunický / 18. mája 2016 / Startupy

Ame­ricko-slo­ven­ský star­tup Safer­pass zís­kal seed inves­tí­ciu v hod­note milión dolá­rov. Posta­rali sa o ňu inves­tori z LRJ Capi­tal a Neulogy Ven­tu­res.

freshNews

Ako Safer­pass infor­mo­val na svo­jom blogu, pre firmu táto inves­tí­cia poslúži na vývoj nových pro­duk­tov a prv­kov na zabez­pe­če­nie súkro­mia a pomôže pri glo­bál­nej expan­zii.

Safer­Pass vzni­kol v roku 2014 a jeho pro­duk­tom je soft­vér rov­no­men­ného názvu, ktorý fun­guje ako správca hesiel. Jed­no­du­cho si doň ulo­žíš všetky svoje heslá, ktoré máš pod kon­tro­lou vďaka jed­nému “mas­ter pas­swordu” a môžeš tak na nete fun­go­vať bez prob­lé­mov a hlavne bez­pečne. Téma bez­peč­nosti na inter­nete sa v posled­ných mesia­coch sklo­ňuje čoraz čas­tej­šie a Safer­pass navyše má obrov­ský poten­ciál, preto je vstup inves­to­rov do pro­jektu len logic­kým vyús­te­ním.

V nad­väz­nosti na túto veľkú novinku sa Safer­pass roz­ho­dol pote­šiť svo­jich fanú­ši­kov — doži­votnú pré­mi­ovú licen­ciu ponúka krát­ko­dobo za 29,99 eur.

Screen Shot 2016-05-18 at 18.16.27

safer­pass, foto: safer­pass

Pridať komentár (0)