Investori sa klepli po vrecku: Do slovenského Saferpass naliali milión dolárov!

Martin Bohunický / 18. mája 2016 / Startupy

Ame­ricko-slo­ven­ský star­tup Sa­fer­pass zís­kal seed in­ves­tí­ciu v hod­note mi­lión do­lá­rov. Po­sta­rali sa o ňu in­ves­tori z LRJ Ca­pi­tal a Ne­ulogy Ven­tu­res.

Ame­ricko-slo­ven­ský star­tup Sa­fer­pass zís­kal seed in­ves­tí­ciu v hod­note mi­lión do­lá­rov. Po­sta­rali sa o ňu in­ves­tori z LRJ Ca­pi­tal a Ne­ulogy Ven­tu­res.

freshNews

Ako Sa­fer­pass in­for­mo­val na svo­jom blogu, pre firmu táto in­ves­tí­cia po­slúži na vý­voj no­vých pro­duk­tov a prv­kov na za­bez­pe­če­nie sú­kro­mia a po­môže pri glo­bál­nej expan­zii.

Sa­fer­Pass vzni­kol v roku 2014 a jeho pro­duk­tom je soft­vér rov­no­men­ného názvu, ktorý fun­guje ako správca he­siel. Jed­no­du­cho si doň ulo­žíš všetky svoje heslá, ktoré máš pod kon­tro­lou vďaka jed­nému „mas­ter pas­swordu“ a mô­žeš tak na nete fun­go­vať bez prob­lé­mov a hlavne bez­pečne. Téma bez­peč­nosti na in­ter­nete sa v po­sled­ných me­sia­coch sk­lo­ňuje čo­raz čas­tej­šie a Sa­fer­pass na­vyše má ob­rov­ský po­ten­ciál, preto je vstup in­ves­to­rov do pro­jektu len lo­gic­kým vy­ús­te­ním.

V nad­väz­nosti na túto veľkú no­vinku sa Sa­fer­pass roz­ho­dol po­te­šiť svo­jich fa­nú­ši­kov – do­ži­votnú pré­mi­ovú li­cen­ciu po­núka krát­ko­dobo za 29,99 eur.

Screen Shot 2016-05-18 at 18.16.27

sa­fer­pass, foto: sa­fer­pass

Pridať komentár (0)