Ján Tkáč — prvý slo­vák, ktorý je pri­jatý na štú­dium diri­go­va­nia na Cam­bridge zbiera peniaze na štú­dium

Veronika Horváthová / 15. júna 2016 / Rozhovory

Odpo­rúča ho sve­to­známy operný spe­vák Mar­tin Mala­chov­ský či hudobná kapa­cita Tomáš Boroš. Janko je ambi­ci­ózny cha­lan, ktorý sa nedávno dozve­del, že po mesia­coch príp­ravy bol nako­niec pri­jatý na štú­dium na pre­stíž­nej uni­ver­zite. Po štú­diu je roz­hod­nutý vrá­tiť sa späť a vzde­lá­vať mla­dých ľudí, lebo Slo­ven­sko jed­no­značne potre­buje viac takýchto ľudí. 

Janko, v minu­lom roku štu­do­valo na Cam­brid­gei len 38 post­gra­du­ál­nych štu­den­tov hudby, gra­tu­lu­jeme k super úspe­chu! Ako je to tento rok?

Ďaku­jem! Presné čísla nepo­znám, no na poho­vore som sa dozve­del, že v odbore nás bude naj­viac 10.

Máš tu cel­kom roz­be­hnutú kari­éru, ale roz­ho­dol si sa odísť preč a štu­do­vať ďalej. Aké sú tvoje oča­ká­va­nia pred začiat­kom štú­dia?

Skôr si mys­lím, že som na úpl­nom začiatku. Od októbra som bojo­val s pri­hláš­kou a pri­jí­mač­kami a teraz boju­jem s fun­drai­sin­gom. Takže zatiaľ som sa nemal čas zaobe­rať oča­ká­va­niami :), ale určite viem, a to je hlavné, že budem štu­do­vať na jed­nej z najp­res­tíž­nej­ších uni­ver­zít, ktorá mi jasne dekla­ro­vala, čo ma za tie peniaze naučia a na to sa veľmi teším!

Roz­ho­dol si sa vyzbie­rať peniaze na tvoje školné pomo­cou verej­nej zbierky. Prečo si zvo­lil túto formu?

Dôvo­dov je viac. Jed­nak mi nevyšli šti­pen­diá – slo­ven­ské sa neot­vo­rili, zahra­ničné bolo ťažko dostať. Ale oveľa dôle­ži­tej­šie je aj to, že môj pro­jekt nie je len o mne. Je to o tom, že chcem žiť na Slo­ven­sku a pra­co­vať s mla­dými ľuďmi a to už je vec nás všet­kých. Chcem aktívne budo­vať budúc­nosť Slo­ven­ska a preto si mys­lím, že ľuďom na tom bude zále­žať. Je to náš spo­ločný prí­beh. Budem šťastný, ak sa mojím prí­be­hom inšpi­ruje nejaký ďalší cha­lan alebo baba zo Slo­ven­ska, ktorý majú veľký sen a podarí sa im to!

Unknown2

Zdroj: Sta­ni­slav Holota

Spo­lu­pra­cu­ješ na rôz­nych pro­jek­toch na pod­poru vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku. Prečo je pre teba dôle­žité pris­pie­vať do komu­nity takýmto spô­so­bom?

Pred­ne­dáv­nom som nav­ští­vil komu­nitu slo­ven­ských vyso­koš­ko­lá­kov v Prahe. Mal som dôvod čakať, že budú mať iné názory, pre­tože to nebolo cel­kom oby­čajné spo­lo­čen­stvo. No keď som pove­dal, že si mys­lím, že mesto Košice má veľký poten­ciál, pri­pa­dalo im to úplne vtipné a začali si robiť žarty. To je niečo, čo potre­bu­jeme zme­niť. Potre­bu­jeme vzde­lá­vať našu mlá­dež, aby videli, že Slo­ven­sko je dobrá kra­jina, ktorá patrí do Európy, má bohaté dedič­stvo, má na čom sta­vať. Mladí ľudia nesmú odchá­dzať preč natrvalo, to je naj­väč­šia strata! Musíme si uve­do­miť, že tu nebu­deme hrať hneď prvú ligu, ale to nie je dôvod na rezig­ná­ciu. Chcem pra­co­vať s mla­dými, aby mali radi našu kra­jinu a európ­sku tra­dí­ciu, hod­noty, his­tó­riu…

Veľa ľudí nepo­va­žuje štú­dium ume­nia za dosta­točne dobrý základ do budúc­nosti, ty však z toho ťažíš a pomá­haš ľuďom okolo seba. Čo by si pora­dil mla­dým ľuďom, aby nasle­do­vali svoje sny?

Momen­tálne sa na tú pomoc viac pri­pra­vu­jem, i keď už nejednu skú­se­nosť mám. Som asi ešte pri­mladý na to, aby som nie­komu radil do života, ale v živote som stre­tol veľký počet múd­rych a inšpi­ra­tív­nych ľudí – v mojej rodine, uči­te­ľov, duchov­ných… a od nich som sa naučil, že svoje túžby a moti­vá­cie treba dlho a pra­vi­delne skú­mať. Treba zis­tiť, či to, čo chcem bude slú­žiť dobru a pravde, či to nie je nejaká ilú­zia, únik. A hlavná otázka – aký to dáva zmy­sel v kon­texte mojej minu­losti a budúc­nosti. Ja osobne verím, že nad nami je niečo, čo nás vedie živo­tom, ak to dovo­líme. A samoz­rejme, keď už zis­títe, čo chcete, treba za tým ísť. Mne to trvalo 7 rokov, kým sa to celé uká­zalo a pre­šiel som si sku­točne vše­li­čím. Nie­ktorí ma odrá­dzali, neda­rilo sa mi, nevi­del som zmy­sel… a nako­niec sa môj život nasme­ro­val cel­kom jasne. Je to vytrva­losť a pre­mýš­ľa­nie. A ešte jedna vec do tre­tice – pria­teľ­stvo. Pria­teľ­stvo je dobro, ktoré už nejed­ného člo­veka či národ zachrá­nilo. Budo­vať silný vzťah a zdie­ľať svoj život s nie­kým blíz­kym je pre mňa nena­hra­di­teľné! Pria­te­lia vám dajú feed­back, povzbu­dia, pokar­hajú… všetko čo potre­bu­jete. A nieste nikdy na nič sám.

Zdroj: Filip Mor­jak

Plá­nu­ješ sa po štú­diu vrá­tiť na Slo­ven­sko. Čo keď príde luk­ra­tívna ponuka zo zahra­ni­čia? 

Zopár ľudí sa ma na to už spý­talo. Je to jed­no­du­ché, lebo som via­ce­rým ľuďom sľú­bil, že sa vrá­tim. Najprv som pri­púš­ťal mož­nosť, že budem ešte musieť spla­tiť dlh a ostať rok nie­kde v zahra­ničí. Ale dnes sa uka­zuje, že to asi nebude nutné a navyše mám už dohod­nuté nejaké spo­lu­práce. Sľú­bil som to všet­kým v mojom videu, takže teraz už je to jasné. Život je dosť dlhý a dob­rých ponúk snáď ešte bude. Pre mňa je luk­ra­tívna ponuka robiť niečo čo má zmy­sel a zabez­pečí mi to rela­tívne slušný život na Slo­ven­sku a to sa zdá, že mať budem mať.

Zdroj titulná fotka: Lukáš Čer­man

Pridať komentár (0)