Jarka a Kika spájajú umenie s pohybom. Vyrábajú oblečenie, v ktorom je radosť cvičiť

Marianna Mikešová / 25. novembra 2017 / Zo Slovenska

Na Slo­ven­sku im chý­balo poc­tivo spra­co­vané a po­hodlné ob­le­če­nie na jogu či cvi­če­nie, ktoré by ne­bolo nudné a fádne, ale plné hra­vosti. Veď pekné a po­hodlné ob­le­če­nie je tak ne­sku­točne mo­ti­vu­júce! Roz­hodli sa preto, že také samé vy­tvo­ria.

zdroj: Yoginess

Na Slo­ven­sku im chý­balo poc­tivo spra­co­vané a po­hodlné ob­le­če­nie na jogu či cvi­če­nie, ktoré by ne­bolo nudné a fádne, ale plné hra­vosti. Veď pekné a po­hodlné ob­le­če­nie je tak ne­sku­točne mo­ti­vu­júce! Roz­hodli sa preto, že také samé vy­tvo­ria.

O úžasne kre­a­tívne fas­hion značky na Slo­ven­sku ne­máme nú­dzu, či už sú to ori­gi­nálne tričká, re­tro te­nisky alebo crazy ba­tohy. Čo však ob­le­če­nie ur­čené na po­hyb? V tomto od­vetví bola na slo­ven­skom trhu do­ne­dávna veľká diera. Ne­exis­to­vala tu to­tiž žiadna značka štý­lo­vého ob­le­če­nia pre ženy ur­če­ného na jogu či fit­ness. Dve mladé slo­venky Ja­ro­slava Jan­čí­ková a Kika Du­go­vi­čová, ktoré sa spoz­nali v re­klam­nej agen­túre, sa roz­hodli to zme­niť!

„To, čo bolo pekné, funkčne ne­se­delo – le­gíny ani špor­tové pod­pr­senky ne­mali tvar, ktorý sme po­va­žo­vali za naj­lepší – a to, čo bolo pekné a zá­ro­veň funkčné, sa dalo kú­piť iba v za­hra­ničí. Ako nad­šen­kyne jogy a športu s váš­ňou pre módu, sme si za­čali pred­sta­vo­vať, aké krásne kúsky by mohli baby no­siť, keby sme ob­le­če­nie za­čali vy­rá­bať po svo­jom,“ po­ve­dala Kika pre por­tál Lo­vely.sk.

Od­vážny ná­pad sa roz­hodli pre­ta­viť do re­a­lity. Svoju vá­šeň pre maľbu, di­zajn a jogu chceli spo­jiť do jed­ného pro­jektu – au­tor­ského jo­gín­skeho ob­le­če­nia a do­pl­n­kov, ktoré budú zdo­bené ori­gi­nál­nymi maľ­bami a ilus­trá­ciami. Samo o sebe tak bude akýmsi ume­lec­kým die­lom a jeho no­si­te­ľovi bude ro­biť ra­dosť, bude po­sil­ňo­vať jeho kre­a­ti­vitu a mo­ti­vo­vať ho do po­hybu. Po­da­rilo sa a prvá slo­ven­ská jo­gín­ska značka Yo­gi­ness bola na svete! Prvé ob­jed­návky do­konca prišli už prvý deň spus­te­nia pre­daja.

Ich pre­krásne le­gíny, pod­pr­senky a do­pl­nky nie sú len es­te­ticky pekné a ori­gi­nálne, ale zá­ro­veň funkčné. Bez tohto fak­toru by to­tiž aká­koľ­vek snaha pri­niesť jo­gové a fit­ness ob­le­če­nie stra­tila zmy­sel. Každý je­den kú­sok je di­zaj­novo je­di­nečný a vy­tvo­rený pre čo na­prí­jem­nejší po­cit pri cvi­čení. Žiadne škria­ba­nie, škr­te­nie či vy­hŕňa­nie ob­le­če­nia sa ne­koná, pri­ne­sie ti len voľ­nosť, ktorú pri joge tak po­tre­bu­ješ.

Te­šiť sa z týchto kús­kov mô­žeš na­ozaj dlho, pre­tože baby ho vy­rá­bajú z kva­lit­ných elas­tic­kých ma­te­riá­lov ktoré do­vá­žajú zo Špa­niel­ska. Mali by tak vy­dr­žať na­ozaj veľa od­cvi­če­ných ho­dín, čím si pri „čín­skych“ kús­koch na­ozaj ne­mô­žeme byť istí. :) Kika a Jarka di­zajny na­vrhujú samé a do­konca ich aj no­sia. Ne­vy­rá­bajú to­tiž nič, čo by osobne ne­mi­lo­vali. Každý je­den ná­vrh vzniká tak, že ho jedna z nich na­ma­ľuje, po­tom ho od­fo­tia, prí­padne do­tvo­ria ilus­trá­ciami a ná­sledne špe­ciál­nou tech­ni­kou na­tla­čia na tex­til.

Všetky kúsky sa šijú na Slo­ven­sku, kon­krétne v jed­nej dielni v Bra­ti­slave. Zá­kaz­níčky si na Yo­gi­ness chvá­lia nie­len kre­a­tívny au­tor­ský di­zajn, ale tiež kva­litu spra­co­va­nia a ma­te­riálu. To všetko si môžu vy­skú­šať priamo v sho­wro­ome na Kar­pat­skej 2. Keďže dô­le­ži­tým zá­kla­dom ob­le­če­nia sú maľby či ilus­trá­cie, baby sa roz­hodli ešte viac túto stránku svo­jej značky pod­po­riť tým, že pre­dá­vajú aj svoje pla­gáty a ob­razy. Ich diela tiež mô­žeš vi­dieť na ich ume­lec­kých vý­sta­vách, ak­tu­álne v Sa­tori Stage.

Tieto mladé úspešné Slo­venky majú množ­stvo plá­nov a svoju značku chcú po­sú­vať stále ďa­lej. Ok­rem stále no­vých di­zaj­nov dám­skeho či det­ského ob­le­če­nia je ich no­vin­kou aj vý­roba sukní, te­ho­ten­ských le­gín, uva­žujú aj nad ob­le­če­ním na bežné no­se­nie. Fan­díme im a sme zve­daví, čo nové vy­mys­lia. :) Jed­no­značne do­ká­zali, že „ume­nie sa dá no­siť“! 

Pridať komentár (0)