Kam to dotiahli fina­listi Star­tu­pA­wards 2014?

Ráchel Matušková / 21. septembra 2015 / Tools a produktivita

Star­tu­pA­wards 2014, kto súťa­žil, kto vyhral a ako sa im darí dnes? A sú ešte vôbec? Osviežme si pamäť, pri­po­meňme si kto súťa­žil v roku 2014 a zis­time ako sú na tom dnes. Ale neza­bú­dajme ani na aktu­álny roč­ník!

4 kate­gó­rie, 12 fina­lis­tov, 4 víťazi, 1 abso­lútny víťaz. O nie­kto­rých je aktívne počuť aj dnes, o iných tak­mer vôbec, a tak som sa sna­žila zis­tiť kam sa fina­listi po súťaži posu­nuli. V nie­kto­rých prí­pa­doch to bolo priam pát­ra­nie. Pro­jekty, o kto­rých bolo počuť menej som oslo­vila a pýtala sa ako sa im darí. Tí, čo sa ozvali späť ma vyviedli z omylu, a infor­mo­vali ma o tom, čo aktu­álne robia. No a tí, čo nere­a­go­vali tak vlastne len potvr­dili moje dom­nienky, veď kto mlčí ten svedčí, nie? Poďme si pekne po poradí prejsť všetky kate­gó­rie a pospo­mí­nať na star­tupy, ktoré v nich bojo­vali v roku 2014.

V kate­gó­rii Society sa pred­sta­vili Yous­tice, Eco­cap­sule Crop­Tek.

Yous­tice mal za cieľ zefek­tív­niť a zrých­liť pro­ces rie­še­nia domá­cich aj cez­hra­nič­ných spot­re­bi­teľ­ských spo­rov a sťaž­ností. Hoci o Yous­tice počuť pome­nej, podľa vyjad­re­nia Zuzky Jakub­ko­vej sa im darí dobre a pra­cujú na nových vylep­še­niach. „Yous­tice sa momen­tálne teší popu­la­rite, využíva nás nie­koľko pro­mi­nent­ných sho­pov. Pri­pra­vuje sa roz­ší­re­nie základ­ného modulu (zame­raný na retail a eshopy) do sek­to­rov car ren­tal, tran­s­por­ta­tion a gam­bling. V rámci ochrany spot­re­bi­teľa sme zaviedli ini­cia­tívu Outs­tan­ding Cus­to­mer Care, v kto­rej pro­pa­gu­jeme prin­cípy exce­lent­nej sta­rost­li­vosti o zákaz­níka (v spo­lu­práci s exper­tami pub­li­ku­jeme štú­die, články, orga­ni­zu­jeme semi­náre a webi­náre).“

Na dru­hej strane o Eco­cap­sule je v posled­nom čase počuť dosť veľa a dosť nahlas. Ide o netra­dičné, mobilné býva­nie, ktoré je nezá­vislé od ener­ge­tic­kej siete a tva­rom pri­po­mína vajíčko. Pro­to­typ bol pred­sta­vený na Pione­ers 2015 vo Viedni, kde zožal veľký úspech a dostalo sa mu mnoho pozor­nosti. Eco­cap­sule spô­so­bila sen­zá­ciu aj v zahra­nič­ných médiách, ktoré vidia v tomto pro­jekte poten­ciál a budúc­nosť.

Kate­gó­riu Society vyhral Crop­Tech, ktorý chce pes­to­vať rast­liny v bytoch bez pôdy pomo­cou hyd­ro­po­nic­kej tech­no­ló­gie a zdá sa, že sa mu to aj darí. Crop Tech od víťazs­tva sti­hol ešte vyšper­ko­vať svoj pro­dukt, zís­kať peknú inves­tí­ciu, vysta­vo­vať na EXPO 2015 Milano a nit­rian­skom Agro­kop­lexe . A teraz ponúka mož­nosť pre­dob­jed­na­nia pro­duktu.

Art & Design

Druhá kate­gó­ria, Art & Design, pri­niesla tiež zau­jí­mavé pro­jekty. Ako víťaz z boja vzišlo FOSALI®, svie­tidlá vyro­bené z optic­kých vlá­kien s využi­tím LED tech­no­ló­gie, ktorí nešli na súťaž ako úplní nová­či­ko­via, nejaké skú­se­nosti s trhom už mali za sebou. Stojí za nimi zabe­hnutý pod­nik, ktorý sa venuje led svie­tid­lám, čo im určite pomáha a dáva určitú istotu a tak FOSALI® fičí na plné obrátky.

Ďalší fina­lista Tageme, je tak tro­chu skla­ma­ním. Tento ino­va­tívny lost&found sys­tém, posta­vený na základe QR kódu, bojo­val aj na Idie­gogo. Kde sú teraz ťažko pove­dať, posledná akti­vita na ich FB stránke je z decem­bra 2014 a stránka nefun­guje. Nuž, stra­tené veci pomo­cou Tageme už asi nenáj­deme. Škoda.

O pro­jekte Guide som mi neda­rilo nič nájsť, až kým ma sám Jaro­slav Ľup­ták neupo­zor­nil, že Guide je vlastne ixworx, do kto­rých Neulogy inves­to­valo tento rok. (Hups z mojej strany!) Ixworx je posky­to­va­te­ľom ino­va­tív­nych 3D vizu­ali­zá­cií pre e-com­merce. Spo­loč­nosť vyvíja mul­ti­plat­for­mový soft­vé­rový nástroj GUIDE, ktorý pri­náša 3D vizu­ali­zá­ciu kon­fi­gu­rá­cie pro­duktu, inte­rak­tívny návody na pou­ži­tie, ako aj mož­nosť komu­ni­ká­cie medzi zákaz­ní­kom a výrob­com a tiež naj­nov­šie aktu­ali­zá­cie pro­duktu a vyba­ve­nia. GUIDE je vhodný pre širokú škálu odvetví. 

Science

Kate­gó­ria, v kto­rej sú názvy pro­jek­tov ako vystri­hnuté z The Big Bang The­ory je Science a pred­sta­vila veľmi zau­jí­mavé pro­jekty. Mierne futu­ris­ticky znie nápad Zemný aku­mu­lá­tor tepla, ktorý chce počas leta ukla­dať teplo pod zem do zásob­ní­kov a v zime ich vytiah­nuť a využí­vať na vyhrie­va­nie. Tento pro­jekt nako­niec aj zís­kal prven­stvo a stojí za ním Rese­arch Cen­ter Uni­ver­sity of Žilina. Tento pro­jekt si určite vyža­duje veľa práce a jeho reálne využi­tie je v dlho­do­bej­šom časo­vom hori­zonte.

Podobne nároč­ným pro­jek­tom, pochá­dza­jú­cim z aka­de­mic­kého pro­stre­dia, je Bio­deg­ra­dable poly­mers, ktorý vzni­kol spo­lu­prá­cou ved­cov STU a SAV, rieši prob­lém roz­kla­da­nia plas­tov, ktoré sú váž­nou envi­ro­men­tál­nou záťa­žou. Výsled­kom dlho­do­bej práce sú mate­riály z obno­vi­teľ­ných zdro­jov, ako je škrob a cukor a ich následná eko­lo­gická roz­lo­ži­teľ­nosť. Pro­jekt, ktorý si určite vyža­duje veľa práce a môže pris­pieť k lep­šiemu životu nás všet­kých.

Tarqu­ini Leone nie je pro­dukt pre bež­ného pou­ží­va­teľa, ide o inte­li­gentné tričko určené gol­fis­tom. Tričko obsa­huje naj­mo­der­nej­šiu tech­no­ló­giu, ktorá sle­duje pohyby a ana­ly­zuje gol­fový švih či pohyb tela. Prvé pro­to­typy mali byť k dis­po­zí­cii v tomto roku, na ich stránke tomu však nič nena­sved­čuje, pre­daj pro­stred­níc­tvom stránky zatiaľ spus­tený nie je. Tarqu­ini sa v marci zúčast­nilo Wea­rable Tech­no­logy Show, čo je však aj posledná zazna­me­naná akti­vita tohto star­tupu.

Digi­tal

Z kate­gó­rie Digi­tal vzi­šiel cel­kový víťaz Star­tu­pA­wards 2014 Staf­fino, ktorý bojo­val s Divano a Opi­neon.

O appke Divano ste už určite počuli, nejaký čas sa obja­vuje aj na tele­víz­nych obra­zov­kách. Appka spája diváka a prog­ram, ktorý sle­duje v telke, pri­náša exklu­zívny obsah, ktorý vypĺňa čas reklám a mnoho iného. Počet stia­hnutí appky svedčí o tom, že pro­jekt žije a darí sa mu.

Opi­neon sľu­bo­val ino­va­tívny prí­stup k mar­ke­tin­go­vému výskumu, naštar­to­va­nie efek­tív­nej, online kon­ver­zá­cie so zákaz­níkmi. Ako sa darí Opi­neon mi pre­zra­dil Peter Netri: „Opi­neon sa už počas minu­lo­roč­ných Star­tup Awards uchá­dzal o inves­tí­ciu. Ponuky sme nako­niec dostali, ale odmietli sme ich. Pro­jekt sa odvtedy samo­fi­nan­cuje (zákaz­ní­kov sme mali už pred tým ako sme išli na Star­tup Awards). Spra­vili sme však rôzne dôle­žité roz­hod­nu­tia a pro­jekt sme ref­reshli z hľa­diska dizajnu, UX aj fun­kci­ona­lity oproti tomu ako sme ho pre­zen­to­vali vo finále Star­tup Awards 2014. Táto nová ver­zia je vo vývoji. Opi­neon vo svo­jej pôvod­nej ver­zii stále fun­guje a zákaz­níci si pochva­ľujú kva­litu dát, feed­back a infor­má­cie, ktoré vďaka nemu zís­kali.“

Staf­fino, víťaz kate­gó­rie Digi­tal a drži­teľ špe­ciál­nej ceny 25 000 USD, sa stal abso­lút­nym víťa­zom Star­tu­pA­wards 2014. Staf­fino je apli­ká­cia, pro­stred­níc­tvom kto­rej môžu pou­ží­va­te­lia ohod­no­tiť per­so­nál v reštau­rá­cii, pri­čom hod­no­te­nie pôjde pria­mok mana­žé­rovi pre­vádzky. Staf­fino nestojí na jed­nom mieste, vyvíja sa a pra­cujú na ďal­ších zlep­še­niach. Staf­fino sa už dokonca infil­tro­val aj na mest­ské úrady, zatiaľ v Trnave a Mar­tine, kde si zobral na paš­kál ich zamest­nan­cov.

A ako Staf­fino hod­notí rok po súťaži? Pre­zradí Katka Klin­ková.

Staf­fino sa v roku 2014 stalo dvoj­ná­sob­ným víťa­zom, prvé miesto v kate­gó­rii Digi­tal a zís­kalo aj špe­ciálnu cenu 25 000 dolá­rov. Kon­ku­ren­cia bola veľká a sily vyrov­nané. Čo podľa Teba roz­hodlo o tom, že zví­ťa­zilo Staf­fino? A že ste zís­kali aj špe­ciálnu cenu?

Toto je skôr otázka na čle­nov poroty. Mys­lím si však, že okrem zau­jí­ma­vého pro­duktu, ktorý sa dá šká­lo­vať sa porote páčil náš silný tím. Veríme, že porota roz­poz­nala, že Staf­fino nie je iba ďal­šia hod­no­tiaca apli­ká­cia. Výrazný odli­šo­vač v hod­no­tení kon­krét­nych ľudí a pozí­tivna moti­vá­cia čle­nov obsluhy dáva maji­te­ľom pre­vá­dzok úplne nový pohľad na biz­nis. Špe­ciálnu cenu sme dostali od divá­kov, ktorí takto potvr­dili, že rie­šime aktu­álny prob­lém. Okrem toho náš Tomáš skvele pre­zen­tuje, takže ich aj pre­zen­tá­cia určite zau­jala.

Čo Staf­finu Star­tu­pA­wards, súťaž ako taká, dala? Alebo možno čo mu aj vzala?

Vďaka Star­tup Awards sme dostali všetci v tíme ďalši vie­tor do pla­chiet. Každý úspech je skve­lou moti­vá­ciou pokra­čo­vať ďalej a tvrdo makať. Počas príp­rav sme sa museli zamýš­ľať, ako odpo­ve­dať na neča­kané či kom­pli­ko­va­nej­šie otázky inves­to­rov. Počas Boot­campu sme sa stretli so zau­jí­ma­vymi men­tormi, mnohí vniesli pohľad na biz­nis model a vôbec budúce sme­ro­va­nie pro­jektu. Možno vás aj prek­vapí, že na Boot­campe sme spoz­nali aj jed­ného z našich budú­cich kor­po­rát­nych kli­en­tov.

A čo Staf­finu dalo víťazs­tvo?

Pomohlo nám to aj na stret­nu­tiach s kli­entmi, kde sa naša hod­nota v ich očiach zvy­šo­vala aj vďaka cene, ktorú sme zís­kali. Zrazu sme mali v rukách jed­no­značné uzna­nie, že to, čo robíme, má zmy­sel. A nie­len v našich srd­ciach.

Ako cel­kovo hod­no­tíš Star­tu­pA­wards?

Pre mňa osobne, výhra Star­tup Awards bol jeden z najk­raj­ších momen­tov v mojom živote. Je to veľmi ťažká práca zor­ga­ni­zo­vať takýto dnes už celo­ná­rodný event a robiť ho z roka na rok atrak­tív­nej­ším. Mnohé kra­jiny podobnú súťaž nemajú a z reak­cií inves­to­rov či pub­lika si dovo­lím tvr­diť, že tento for­mát by mohol pre­ra­ziť aj za hra­ni­cami. Star­tup komu­nita na Slo­ven­sku má veľké šťas­tie, že tím ľudí okolo Micha­ely Jaco­vej doká­zal v takej malej kra­jine vytvo­riť z ino­va­tív­nych nápa­dov tak dôle­žitú agendu, o kto­rej hovo­ria od ria­di­te­ľov stred­ných škôl, pod­ni­ka­te­ľov až po pre­zi­denta repub­liky.

Čo by si pora­dila star­tu­pom, ktoré budú bojo­vať v aktu­ál­nom roč­níku?

Dajte do toho všetko a učte sa z kaž­dej situ­ácie. Píšte si každú prek­va­pu­júcu otázku od men­to­rov, pre­tože raz ju budete musieť zod­po­ve­dať. A nacvičte si pitch. Sto­krát. Tisíc­krát. Otá­čajte každé jedno slovka, zva­žujte, ako to pove­dať krat­šie, zábav­nej­šie, úder­nej­šie, zapa­mä­ta­teľ­nej­šie. Lebo prídu chvíle, keď ozaj budete mať 30 sekúnd, aby ste váš nápad pre­dali. Kli­en­tovi, uží­va­te­ľovi či inves­to­rovi. Mne sa to bodlo nie­koľ­ko­krát. A to naj­dô­le­ži­tej­šie, neza­bud­nite si na gala­ve­čer do divadla pozvať rodi­čov.

Keby bola mož­nosť pri­hlá­siť sa ešte raz, išlo by Staf­fino do toho?

Áno.

Bude Staf­fino nejako zapo­jené aj do tohto roč­níka?

Ak budeme môcť ako­koľ­vek pomôcť tímom alebo pod­po­riť orga­ni­zá­to­rov, určite to veľmi radi uro­bíme. Táto otázka je však skôr na nich. Určite sa prí­deme pozrieť na finálne pre­zen­tá­cie.

Ako sa Staf­finu momen­tálne darí?

Na Slo­ven­sku máme už viac ako 1500 pre­vá­dzok, obcho­dov, slu­žieb. Medzi nimi aj kor­po­rá­cie ako VÚB banka, Slov­naft, Tatry Motion, Exi­sport, FaxCopy a iné. Už nie sme iba mobilná apli­ká­cia pre reštau­rá­cia a hotely, ale pomerne robustný nezá­vislý hod­no­tiaci sys­tém pre prak­ticky všetky seg­menty trhu. Nedávno sa do hod­no­te­nia pri­hlá­sili mestá Mar­tin a Trnava, ktoré umož­ňujú obča­nom mesta hod­no­tiť úrad­ní­kov na mest­ských úra­doch. Pla­tia­cich kli­en­tov máme už aj v Čes­kej repub­like a výrazne sme posu­nuli našu stra­té­giu vstupu aj anglický trh a blízky východ.

Je zjavné, že porota sa pri výbere víťa­zov jed­not­li­vých kate­gó­rií neuro­bila krok vedľa. Vybrali skvelé pro­jekty, ktoré nezas­pali na vav­rí­noch a stále na sebe makajú.

Star­tu­pA­wards 2015

A čo nás čaká tento rok? Pri­hlášky do aktu­ál­neho roč­níka sa uzat­vá­rajú 17. októbra o 23:59 CET. Pri­hlá­siť sa môžu slo­ven­ské pod­niky alebo pod­niky, ktoré majú aspoň jed­ného Slo­váka medzi zakla­da­teľmi a záro­veň majú šká­lo­va­teľný poten­ciál. Kate­gó­rie ostá­vajú nezme­nené aj pre tento rok.

Roč­ník 2015 už odštar­to­val podu­ja­tím Kick-off, kde mal prí­ho­vor aj pre­zi­dent Andrej Kiska. Úspešne pre­behli aj všetky regi­onálne podu­ja­tia, Roads­how v Koši­ciach, Žiline a Ban­skej Bys­trici. Vybrané pro­jekty, pred samot­ným finále, čaká už len Boot­Camp v novem­bri. Dátum 27.novembra 2015 si do kalen­dára zaznačte čer­ve­ným perom, vtedy sa usku­toční veľ­ko­lepé finále v his­to­ricky krás­nej budove Slo­ven­ského národ­ného divadla.

O všet­kom Vás budeme aj naďa­lej infor­mo­vať a už netr­pez­livo čakáme na fina­lis­tov kate­gó­rií!

Zdroj: startupawards.sk,

Pridať komentár (0)