Katka Huty­rová o NOSENE: Chceme uká­zať, že za naku­po­va­nie v seká­čoch sa nemusí nikto han­biť

Veronika Horváthová / 8. mája 2016 / Rozhovory

To, že second handy sú dnes v móde nemôže nikto spo­chyb­niť. My ti pri­ná­šame roz­ho­vor s člo­ve­kom, ktorý stojí za NOSENE – nie veľmi kla­sic­kým, no o to zau­jí­ma­vej­ším seká­čom. Katky Huty­ro­vej, ktorá v Bra­ti­slave tento kon­cept spolu s Jaku­bom Pta­či­nom roz­bieha, sme sa pýtali na to, ako chápe second handy ona, ale aj to, na akej myš­lienke je posta­vený celý jej pro­jekt.

Katka, povedz nám o sebe, čo si štu­do­vala a kedy nastala tá chvíľa, že si sa roz­hodla, že si otvo­ríš second hand a budeš sa veno­vať prob­le­ma­tike udr­ža­teľ­nej módy? 

Som člo­vek, ktorý keď sa pre niečo roz­hodne vyhr­nie si rukávy a pustí sa naplno do práce. Veci sa sna­žím robiť naj­lep­šie ako viem. Štu­do­vala som na Žilin­skej uni­ver­zite – odbor Zasie­la­teľ­stvo a Logis­tika. Tému fast fas­hion som začala naj­skôr vní­mať for­mou zahra­nič­ných člán­kov. Počas stred­nej i vyso­kej školy som pod­ľahla trendu fast fas­hion. Ešte počas det­stva ma babka brá­vala do seká­čov, k čomu sa neskôr vrá­tila.

O tému udr­ža­teľ­nej som sa začala zau­jí­mať, najmä po uda­los­tiach v Ban­gla­déši, ktoré sa odo­hrali v roku 2013. Fast fas­hion alebo rýchla móda spô­so­buje, že módny prie­my­sel pro­du­kuje odpad, ktorý končí v mno­hých prí­pa­doch na sklád­kach, kde sa roky roz­kladá. Mno­ho­krát pri­tom ide o oble­če­nie, ktoré bolo oble­čené iba pár­krát, nie­kedy sú to i úplne nové, nevy­užité veci.

NOSENE je nový kon­cept v Bra­ti­slave, kde si sa nechala inšpi­ro­vať?

NOSENE vzniklo ako idea štý­lo­vého a voňa­vého second handu, s kto­rou pri­šiel Jakub Pta­čin. Nápad sme spolu rozp­ra­co­vali a vzniklo NOSENE – obchod s dob­rým poci­tom a voňa­vým oble­če­ním. Inšpi­rá­cia prišla v momente, keď sme si obaja uve­do­mili, že nám chýba second hand, kam sa ľudia nebudú han­biť cho­diť a dokonca sa tam radi vrá­tia. Chceli sme pri­niesť pro­ti­váhu bež­ným seká­čom, kde je tovar nahá­dzaný s nie veľmi prí­jem­nou vôňou. Samoz­rejme nájdu sa výnimky a sami sa sem-tam radi “pohra­beme” aj v bež­nom sekáči. U nás to však chceme mať inak. Sna­žíme sa ľuďom uká­zať, že nie vždy to tak musí byť a za naku­po­va­nie v seká­čoch sa už nikto nemusí han­biť.

RP1A3143

Vysvetli nám celý pro­ces ako vzni­kajú kúsky v tvo­jom butiku. Môžem Vám ja pri­niesť moje staré oble­če­nie a vy z neho vyro­bíte krásne nové odevy?

Do pre­dajne poc­tivo a pracne vybe­ráme oble­ce­nie, ktoré by sme si vedeli sami pred­sta­viť v našom šat­níku. Tieto sú následne vyčis­tené a roz­lo­žené na pre­dajni tak, aby keď si ich pre­ze­ráte vám nepa­dali vešiaky po zemi. Ak si nie­ktorý z nich chcete vyskú­šať nebe­riete zo šten­dra ďal­šie 4 kusy nale­pené na sebe ☺

Po čase sa nám však nahro­ma­dilo oble­če­nie, ktoré malo svoje naj­lep­šie časy za sebou. Vtedy sme sa roz­hodli z nefo­rem­ných, poško­de­ných či nepre­daj­ných kusov vymys­lieť čo s nimi. Upcyc­ling kúsky pod znač­kou Rene­wals by Nosene majú novú šancu zažia­riť a pris­pie­vajú tak k zni­žo­va­niu odpadu z fas­hion prie­myslu. Kúsky, ktoré sú viac neno­si­teľné, prí­padne majú poško­de­nie nájdu vďaka našim diev­ča­tám nové využi­tie.

Ak sa v tvo­jom šat­níku nachá­dzajú veci, ktoré už viac nevy­uži­ješ alebo boli nákup­ným „omy­lom“, môžeš ich k nám pri­niesť.

My ich pre­trie­dime a buď si nájdu nový domov alebo im vdých­nene nový život vrámci Rene­wals by Nosene. V kaž­dom z týchto prí­pa­dov odvá­dzame samoz­rejme časť z ceny na pomoc týra­ným ženám, takže tým pris­pe­ješ na dobrú vec.

RP1A3179

Povedz nám o tvo­jom tíme a ľudoch s kto­rými spo­lu­pra­cu­ješ!

Zákla­dom kaž­dého pro­jektu je tím šikov­ných a spo­ľah­li­vých ľudí, nala­de­ných na podobnú vlnu. Tím sa vždy sna­žím vys­kla­dať z ľudí, na kto­rých sa viem spo­ľa­hnúť a sú sto­tož­není s celým kon­cep­tom.

V súčas­nosti máme tím diev­čat, ktoré zabez­pe­čujú denný chod pre­dajne a ďal­šie sa venujú pre­rá­ba­niu oble­če­nia.

Začiatky zvyknú byť kom­pli­ko­vané. Akým prob­lé­mom si ty musela čeliť a ako si sa s nimi vyspo­ria­dala? 

Začiatky sú pre kaž­dého tes­tom odhod­la­nosti. Ako každý začia­tok i ten náš spre­vá­dzali rôzne úska­lia. Keď však máte pohon v pre­sved­čení a vôľu chcieť to spra­viť, sna­žíte sa pro­jekt roz­vi­núť naj­lep­šie ako viete.

RP1A3180

Ceny v obchode sú vyš­šie ako sú ľudia zvyk­nutí z ostat­ných second han­dov. Sú ľudia ochotní inves­to­vať do jedi­neč­ného kúsku z NOSENE?

Sna­žíme sa ľuďom pri­niesť miesto, kam sa radi vrá­tia a nemu­sia han­biť, že vošli a nakú­pili v second hande. Kúsky sú pekne ulo­žené, voňavé a pri­pra­vené na nose­nie bez obáv či daný tovar nie je poško­dený alebo veľmi opot­re­bo­vaný.

Ľudia často neve­dia ako bolo ich oble­če­nie vyro­bené naprí­klad spot­reba vody na jedno bavl­nené tričko je 2700 lit­rov vody. Mys­líš si, že ľudia na Slo­ven­sku sú dosta­točne infor­mo­vaní o prob­le­ma­tike udr­ža­teľ­nej módy?

Na Slo­ven­sku sa o udr­ža­teľ­nej móde veľa neho­vorí. V posled­nom období vzni­kajú prí­padne pre­ni­kajú aj k nám ini­cia­tívy a akti­vity pod­po­ru­júce trend slow fas­hion, ako naprí­klad pre­hliadka recyk­lo­va­nej módy Reso­nance či akti­vity Fas­hion Revo­lu­tion Day. Ľudia si zatiaľ držia odstup a dávajú pred­nosť jed­no­duch­šej ceste nákupu. Pomaly je však cítiť záu­jem o udr­ža­teľ­nosť a recyk­lá­ciu nie­len v oblasti módy.

RP1A3198

Veľa fast-fas­hion reťaz­cov zavá­dza prog­ramy na recyk­lá­ciu oble­če­nia. No na dru­hej strane pokra­čujú vo výrobe svojho oble­če­nia vo swe­ats­ho­poch v Ázii. Nie je to len taký mar­ke­tin­gový trik ako si zlep­šiť repu­tá­ciu? 

Je skvelé, že tieto značky si všimli ini­cia­tívy od ľudí, kto­rým nie je jedno kde a ako sa ich oble­če­nie vyro­bilo . Či je to celé iba mar­ke­tin­gový trik na repu­tá­ciu sa odrazí po čase samo a ja verím v to, že tieto spo­loč­nosti dokážu nasta­viť svoje sys­témy tak, aby recyk­lá­cia oble­če­nia bola nie­čim, čo bude samoz­rej­mos­ťou a pris­pe­jeme tak všetci k lep­šiemu svetu pre život.

Časť zisku z pre­daja ide na nezis­kovú orga­ni­zá­ciu My Mamy. Prečo si sa roz­hodla pod­po­riť práve túto nezis­kovku?

Zau­jal nás prí­beh o tom, ako sa oby­va­te­lia síd­liska pokú­šali zne­mož­niť snahu zdru­že­nia posta­viť daný azy­lový dom petí­ciou a rôz­nymi krokmi, pre­tože sa báli kri­mi­na­lity, ktorú by tento azy­lový dom pri­nie­sol.

Téma týra­ných žien sa totiž u nás veľmi nepre­berá, a ak áno, často len v okra­jo­vých prí­pa­doch. Pri­tom ženy v takejto život­nej situ­ácii veľa krát neve­dia nájsť výcho­disko. Je skvelé, že takáto ini­cia­tíva exis­tuje a snaží sa zlep­šiť život nie­len ženám ale aj ich deťom.

RP1A3289

Zatiaľ si otvo­rila jeden obchod v Bra­ti­slave. Plá­nu­ješ roz­ší­riť tvoj biz­nis aj do iných Slo­ven­ských miest?

V súčas­nosti je pre nás prvo­radé nasta­viť aktu­álnu pre­vádzku. Pri­pra­vu­jeme pre­po­je­nie s deťmi, nakoľko deti nosia kúsky iba chvíľu, vyrastú z nich za týž­deň a pri­tom sú ako nové. Určite naše ďal­šie akti­vity pre­zra­díme čoskoro.

Nako­niec nám povedz, kde berieš moti­vá­ciu v práci, ale aj osob­nom živote!

Moti­vá­ciou sú pre mňa ľudia, ktorí sa nevzdá­vajú, hľa­dajú spô­sob ako spra­viť a robiť veci lep­šie a nesťa­žujú sa na to, že niečo musia spra­viť alebo niečo nefun­guje.

RP1A3170RP1A3269RP1A3236RP1A3221

zdroj foto­gra­fií: NOSENE, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pkacademy.eu/NOSENE

Pridať komentár (0)