Keby som dnes roz­bie­hala pod­ni­ka­nie, roz­behla by som niečo z tohto

Naďa Stránská / 9. júl 2015 / Tools a produktivita

Páči sa mi, keď u nás vidím fun­go­vať ino­va­tívne lokálne biz­nisy. Pre nejaký dôvod k nim mám od istého momentu veľmi blízky vzťah. Vždy ma naprí­klad dostanú trhy (je úplne jedno s čím), kde som schopná utra­tiť nepo­rov­na­teľne viac peňazí ako v shop­ping cen­tre. Asi to bude tou domá­cou atmo­sfé­rou. :)

Sú pro­jekty, o kto­rých viem, že by som im hneď pod­ľahla – keby u nás exis­to­vali. Zatiaľ sa o ne s vami pode­lím aspoň v rovine inšpi­rá­cie.

1. Obchod s potra­vi­nami bez oba­lov

Naku­po­va­nie budúc­nosti. Žiadne ige­litky ani pre­by­točný odpad. Eko ver­zia toho, čo bežne rie­šime každý deň – naku­po­va­nie a kon­zu­má­cia potra­vín. A pro­du­ku­jeme pri­tom nemalý odpad! Prie­merný Slo­vák a Čech vraj až 325kg ročne – z jed­no­ra­zo­vých oba­lov a vyho­de­ných potra­vín.

Takéto pro­jekty už fun­gujú vo svete aj v sused­nom Česku. Mys­lím, že sa môžme baviť o ras­tú­com glo­bál­nom trende.

2. Sexy healthy fast­food

Žiadna novinka, takýchto nápa­dov tu už bolo veľa. Ale stále mám pocit, že keď sa v meste potre­bu­jem rýchlo, chutne a zdravo najesť, často neviem kam ísť. Domáce bur­gre síce zaží­vajú svoje zlaté časy v našich zeme­pis­ných šír­kach (a nie­len u nás), ale ruku na srdce, o čo zdrav­šie a viac fit sa cítite po ich zje­dení? :)

Foriem môže byť veľa – šalá­tový bar, sezónne lokálne jedlá (ako napr v bel­gic­kom EXKI), poliev­ká­reň, smo­ot­hies obo­ha­tené o biel­ko­viny a tuky (novov­ni­ka­júci pro­jekt Smood od Samuel Ižar) či novo­dobý hot­dog na štýl sushi (mala som mož­nosť ochut­nať, chutí výborne a snáď už čoskoro ho v Bra­ti­slave pred­sta­via Michal Mat­loň s tímom).

Inak len tak som si hodila do googlu “healthy fast food” a cel­kom ma poba­vil výsle­dok:

…:)

3. Bike sha­ring

Moja obľú­bená akti­vita pri spoz­ná­vaní zahra­nič­ných miest – poži­čať si na pár hodín bicy­kel a ísť na výlet. V Auck­lande na Novom Zélande mi k tomu sta­čila kre­ditka, do pár minút som mala bicy­kel aj s hel­mou.

Takýto pro­jekt u nás už nejaký (dosť dlhý) čas rieši Cyk­lo­ko­alí­cia. Mesto vraj nemá peniaze. Žeby to chcelo súkrom­níka?

4. Cowor­king pre mom­pre­ne­urs

Feno­mén cowor­kin­gov po celom svete naďa­lej boomuje. Nový fle­xi­bilný štýl práce, otvo­re­nosť pro­stre­dia, networ­king si našli svoju pria­zeň nie­len u ľudí na voľ­nej nohe ale čoraz viac pri­ťa­hujú aj ino­va­tívne firmy či malých pod­ni­ka­te­ľov. Komu­nitný štýl práce sa roz­ši­ruje naprieč spo­loč­nos­ťou. Dote­raz nepo­kry­tou sku­pi­nou sú mamičky (otec­ko­via) na mater­skej, počas kto­rej pre­vádz­kujú svoje (často­krát roz­be­hnuté) pod­ni­ka­nie – mom­pre­ne­urs.

Ako to skĺbiť so sta­rost­li­vos­ťou o svojho drobca a nájsť si aspoň pár hodín na sústre­denú prácu? Exis­tuje ešte iné rie­še­nie ako jasle a škôlka? Áno, exis­tuje – cowor­king s profi det­skou sta­rost­li­vos­ťou. Kon­cept ove­rený v zahra­ničí má svoje bene­fity – dieťa je na dosah ak treba, záro­veň je oň posta­rané a mamička/otecko pod­ni­ka­te­lia sa môžu sústre­diť na prácu.

Na tomto kon­cepte už v Con­necte pra­cu­jeme spolu s Pet­rou Dzu­rov­či­no­vou a jej tímom. Čoskoro sa snáď už aj Bra­ti­slava bude môcť tešiť na svoj prvý cowor­king tohto druhu!

Ak máte aj vy nejaké zau­jí­mavé nápady na lokálny/sezónny/globálny biz­nis podeľte sa o ne, možno vás to nakopne k ich rea­li­zá­cii! A možno tak náj­dete aj par­ťáka na roz­beh :)

zdroj: connect-network.com 

Pridať komentár (0)