Knoyd – Slováci, ktorí u nás budujú Big Data talent

Martin Faith / 8. júla 2016 / Rozhovory

IoT je za dve­rami. S jeho ná­stu­pom sa množ­stvo dát, ktoré zbie­rame zná­sobí. To je ale iba jedna po­lo­vica „prob­lému“. Z tej dru­hej vzniká otázka, čo s tý­mito dá­tami bu­deme ro­biť. Od­po­veď na ňu pri­náša am­bi­ci­ózny tím, ktorý stojí za pro­jek­tom Knoyd (čí­taj [nojd], „the ‚k‘ is si­lent“).

Tro­j­ica ešte stále po­merne čerstvých ab­sol­ven­tov vy­so­kých škôl pô­vo­dom zo Ži­liny sa vy­dala na vý­pravu za ovlád­nu­tím dát. Tie už dnes zbiera každá triezvo uva­žu­júca firma (patrí tá tvoja me­dzi ne?). Z nich je možné vďaka ma­te­ma­tic­kej ana­lýze vy­po­zo­ro­vať rôzne trendy a sú­vis­losti, ktoré často vedú k mno­hým žia­dú­cim vý­stu­pom. Zní­že­nie lo­gis­tic­kých ná­kla­dov, zvý­še­nie opa­ko­va­ných ná­ku­pov alebo zvý­še­nie od­po­rú­ča­nosti va­šich slu­žieb sú len špič­kou ľa­dovca mož­ností, ktoré so se­bou data science pri­náša.

Spo­me­nul som, že Kno­y­ďáci sú am­bi­ci­ózni. V ich prí­pade to nie je prázdne klišé ozna­če­nie. Prečo? Chcú to­tiž pra­co­vať len s naj­lep­šími a ne­chýba im se­ba­ve­do­mie oslo­viť top firmy sú­čas­nosti. Viac vám už ale po­ve­dia sami. Po­roz­prá­val som sa so za­kla­da­teľmi – Ju­rom a Lu­ká­šom.

Screen Shot 2016-02-21 at 11.49.02

Páni, zo za­čiatku sko­čím do va­šej mi­nu­losti. Obaja ste sa po­čas svojho štú­dia ve­no­vali ma­te­ma­tike, šta­tis­tike a dá­to­vej ana­lýze, čo sú dnes jedny z naj­žia­da­nej­ších od­vetví. Bol to do­predu pre­mys­lený krok za skve­lou bu­dúc­nos­ťou alebo vás tá ma­tika proste ba­vila?

Lu­káš: Mňa ma­tika ba­vila. Až po­čas štú­dia som zis­til, že sama o sebe sa až tak nedá po­u­žiť. K data mi­ningu som sa do­stal ako slepé kura k zrnu. Vy­bral som si ba­ka­lárku s najz­lo­ži­tej­šie zne­jú­cim ti­tu­lom (kvôli imi­džu) u Mar­tina Ře­záča (te­raz Chief Risk Of­fi­cer v čes­kom Ho­meC­re­dite). Toto, plus pred­mety, ktoré na Ma­sa­ryčke učil nám asi obom zme­nili ži­vot. Po­tom to už išlo jedno po dru­hom.

Juro: Až také pre­mys­lené to ne­bolo. Na stred­nej som dlho chcel štu­do­vať ché­miu, až rok pred ma­tu­ri­tou ma ma­te­ma­tika za­čala ba­viť, tak som svoje roz­hod­nu­tie zme­nil. S od­stu­pom času sa na to po­ze­rám ako na vý­borný krok a keby som si mal vy­brať znova, vy­be­riem si opäť to isté. Ku sa­mot­nému data mi­ningu som sa do­stal vďaka Lu­ká­šovi, ktorý mi to po jeho ba­ka­lárke od­po­ru­čil. Okam­žite som na­stú­pil do roz­be­hnu­tého vlaku a za­tiaľ som z neho ne­vys­tú­pil.

 

Obaja už máte za se­bou zau­jí­mavé pra­covné skú­se­nosti – Lu­káš ty naj­skôr Kre­di­tech a po­tom Ul­mon, Juro ty zase silnú Te­ra­datu. Te­raz prišlo na rad roz­hod­nu­tie sa osa­mos­tat­niť. Prečo?

Lu­káš: Dl­h­šie sme ve­deli, že v na­šich kra­ji­nách má Data Science prob­lém. Po­cí­tili sme to na vlast­nej koži. Je tu veľa ľudí a fi­riem, ktorí majú na to, aby spĺňali štan­dard Sil­li­con Val­ley, ale ve­ľa­krát im dvere ostanú za­tvo­rené. Keď sme sa s Ju­rom zase stretli po pár ro­koch na jed­nom mieste, tak sa to ne­jako za­čalo vy­ví­jať.

Juro: Pre mňa to bolo jed­no­du­ché roz­hod­nu­tie. Ako som spo­me­nul vyš­šie, vďaka Lu­ká­šovi som sa do­stal k data mi­ningu a vždy bol pre mňa vzo­rom (to platí aj te­raz), ktorý ma že­nie do­predu a chcem sa mu vy­rov­nať. Takže keď pri­šiel za mnou s po­nu­kou na spo­ločnú firmu, ne­mal som o čom roz­mýš­ľať.

Knoyd

foto: ar­chív Knoyd

 

Dá­tový ves­mír dáva tak­mer ne­ob­me­zené mož­nosti. Je niečo, na čo sa Knoyd špe­cia­li­zuje? Ako by ste stručne opí­sali uni­kátnu hod­notu, ktorú kli­en­tom viete do­ru­čiť?

Lu­káš: Data Science ako ju po­známe dnes je ukáž­kový prí­klad te­órie vzác­nych zdro­jov. Firmy chcú na­jať ľudí, ktorí majú skú­se­nosti s prá­cou s re­ál­nymi dá­tami a hlavne v prí­pade men­ších fi­riem majú prob­lém si týchto ľudí sami vy­cho­vať. Po­tre­bujú pri­danú hod­notu čo naj­rých­lej­šie. Na dru­hej strane sú ľu­dia, ktorí chcú v tomto od­bore ro­biť, ale Data Science je niečo, na čo vás aka­de­mické pro­stre­die ne­prip­raví. A máme za­ča­ro­vaný kruh. My chceme fir­mám po­môcť vy­cho­vať ta­lent, ktorý bude už po­čas svojho tré­ningu pro­du­ko­vať hod­notu. Ro­bíme data con­sul­ting, kde de­li­ve­rab­les sú ok­rem kódu aj ľu­dia. Hlavne pre men­šie firmy je to veľmi vý­hodný mo­del.

Juro: Lu­káš to opí­sal per­fektne, ešte by som k tomu do­dal, že chceme po­nú­kať “cus­to­mi­zed” data so­lu­ti­ons. To zna­mená, že všetko ušité priamo pre po­treby zá­kaz­níka. Toto ur­čite bude sem tam vy­ža­do­vať ve­do­mosti, ktoré budú aj pre nás nové, ale nie je nič, čo by ne­šlo na­štu­do­vať. My sa chceme tiež pri práci učiť a zlep­šo­vať.

 

 

Knoyd

Ste ešte stále na za­čiatku svo­jej pod­ni­ka­teľ­skej cesty, ur­čite sa ale po­ze­ráte do­predu. Keď vás za rok zo­be­riem na pivo (čo ja vždy rád uro­bím :)) a spý­tam sa vás, ako firma, ako bude podľa va­šich dneš­ných pred­stáv znieť od­po­veď?

Lu­káš: Ide­álne by sme chceli naz­bie­rať do­sta­tok pro­jek­tov na roz­be­hnu­tie pr­vej ge­ne­rá­cie nášho vý­u­ko­vého prog­ramu. Tiež by som bol rád keby sa nám po­da­rilo oslo­viť a po­môcť fir­mám s no­vými ná­padmi a zau­jí­ma­vými prob­lé­mami, ktoré sa dajú rie­šiť po­mo­cou dát. A na to pivo ťa be­riem za slovo :)

Juro: Naše ciele sú spo­ločné, takže úplne sú­hla­sím. Bude pekné, ak bu­deme mať na na­šom webe ne­jaké re­fe­ren­cie od zná­mych alebo po­kro­ko­vých fi­riem.

 

Ako som už spo­mí­nal, o ob­lasť dá­to­vej ana­lýzy je dnes ob­rov­ský zá­u­jem, ktorý stále stúpa. Dá sa teda oča­ká­vať, že kon­ku­ren­cia bude tvrdá. Ako to s ňou vy­zerá?

Lu­káš: Možno bu­deš prek­va­pený, ale kon­ku­ren­cia v na­šich kra­ji­nách nie je veľmi vý­razná. Firmy, ktoré po­nú­kajú data con­sul­ting sú väč­šinu staré kor­po­ráty ako SAS alebo Adas­tra, ktoré sa špe­cia­li­zo­vali na wa­re­hou­sing a roz­ši­rujú svoje pô­so­be­nie aj do týchto ob­lastí. Tieto sú ale väč­ši­nou prí­liš drahé pre men­šie firmy. Je tu pár vý­bor­ných fi­riem, ktoré ro­bia ana­ly­tiku v mar­ke­tingu, ale na ne­jaký kom­plex­nejší mo­de­ling sa tu toho moc ne­nájde. Zo strany prak­tic­kého vzde­la­nia ne­exis­tuje na vý­chod od Ne­mecka skoro nič.

Juro: Vy­soká kon­ku­ren­cia je práve pre veľké kor­po­ráty ako SAS, Ac­cen­ture alebo IBM. Tieto spo­loč­nosti ale väč­ši­nou po­nú­kajú služby veľ­kým fir­mám, na­prí­klad te­le­fón­nym ope­rá­to­rom alebo ban­kám. Pri men­ších pod­ni­koch sme sa naj­čas­tej­šie stretli s ná­zo­rom, že každý ho­vorí o Big Data, ale väč­šina ne­vie ako ich po­u­žiť (alebo ani čo to presne je:)). Tu pri­chá­dzame na scénu my s na­šimi skú­se­nos­ťami a prog­ra­mom.

big-data-growth

foto: re­uters

 

Čím sa Knoyd od exis­tu­jú­cej kon­ku­ren­cie od­li­šuje?

Lu­káš: Ak máš malú alebo strednú firmu a po­vieš si: “Je­diné čo ro­bím s dá­tami je, že pla­tím účty za sto­rage. Čo keby mi ko­nečne za­čali po­má­hať?”, tak za­vo­láš nám. Chceme byť “one-stop-shop” pre pre­chod k data bu­si­nessu. Od pr­vot­ného rie­še­nia, cez stra­té­giu a ob­sta­ra­nie pr­vého tímu.

Juro: Sme malá firma s jed­no­du­chou štruk­tú­rou, a tým je naša cena prí­stupná aj pre men­šie pod­niky. Vďaka nášmu prog­ramu pre ta­lenty, bude mať zá­kaz­ník mož­nosť zís­kať ľudí, ktorí pra­co­vali priamo na jeho pro­jek­toch pod na­šou záš­ti­tou.

Mo­men­tálne ste vo firme traja – Lu­káš, Juro a Bar­bora, ktorá sa stará o mar­ke­ting a or­ga­ni­začné zá­le­ži­tosti. Ak sa firma bude roz­ví­jať podľa va­šich pred­stáv, akých ľudí bu­dete pri­jí­mať do tímu? Inak po­ve­dané, aké by mali byť ich schop­nosti a vlast­nosti?

Lu­káš: Po tech­nic­kej stránke bu­deme hľa­dať ľudí so skú­se­nos­ťami s prog­ra­mo­va­ním alebo ma­ti­kou (to druhé sa budú mu­sieť na­učiť :)), ale aj s po­riad­nymi soft-skills. Data Science je ob­lasť, kde treba svoje vý­sledky ve­dieť pre­zen­to­vať a nie­kedy aj pre­dať, takže dobrá ko­mu­ni­ká­cia je zá­klad. Čo sa týka os­tat­ných ob­lastí vo firme, bu­deme ur­čite chcieť viac ľudí ako Baja. Ta­kých, čo rie­šia od­po­veď na všetky otázky sú­vi­siace s prob­lé­mom ešte pred tým, ako sa ich opý­taš.

Juro: Ur­čite mu­sia byť od­hod­laní (as­poň tak ako my :)) Zby­tok sa dá na na­učiť. Chceme mať v tíme aj štu­den­tov, pre kto­rých bu­deme vý­cho­dis­ko­vým bo­dom pre ich ka­ri­éru.

foto: Asigra

Pridať komentár (0)