Kno­yd – Slo­vá­ci, kto­rí u nás budu­jú Big Data talent

Martin Faith / 8. júla 2016 / Rozhovory

IoT je za dve­ra­mi. S jeho nástu­pom sa množ­stvo dát, kto­ré zbie­ra­me zná­so­bí. To je ale iba jed­na polo­vi­ca „prob­lé­mu“. Z tej dru­hej vzni­ká otáz­ka, čo s tými­to dáta­mi bude­me robiť. Odpo­veď na ňu pri­ná­ša ambi­ci­óz­ny tím, kto­rý sto­jí za pro­jek­tom Kno­yd (čítaj [nojd], “the ‘k’ is silent”).

Tro­j­i­ca ešte stá­le pomer­ne čerstvých absol­ven­tov vyso­kých škôl pôvo­dom zo Žili­ny sa vyda­la na výpra­vu za ovlád­nu­tím dát. Tie už dnes zbie­ra kaž­dá triez­vo uva­žu­jú­ca fir­ma (pat­rí tá tvo­ja medzi ne?). Z nich je mož­né vďa­ka mate­ma­tic­kej ana­lý­ze vypo­zo­ro­vať rôz­ne tren­dy a súvis­los­ti, kto­ré čas­to vedú k mno­hým žia­dú­cim výstu­pom. Zní­že­nie logis­tic­kých nákla­dov, zvý­še­nie opa­ko­va­ných náku­pov ale­bo zvý­še­nie odpo­rú­ča­nos­ti vašich slu­žieb sú len špič­kou ľadov­ca mož­nos­tí, kto­ré so sebou data scien­ce pri­ná­ša.

Spo­me­nul som, že Kno­y­ďá­ci sú ambi­ci­óz­ni. V ich prí­pa­de to nie je prázd­ne kli­šé ozna­če­nie. Pre­čo? Chcú totiž pra­co­vať len s naj­lep­ší­mi a nechý­ba im seba­ve­do­mie oslo­viť top fir­my súčas­nos­ti. Viac vám už ale pove­dia sami. Poroz­prá­val som sa so zakla­da­teľ­mi — Jurom a Luká­šom.

Screen Shot 2016-02-21 at 11.49.02

Páni, zo začiat­ku sko­čím do vašej minu­los­ti. Oba­ja ste sa počas svoj­ho štú­dia veno­va­li mate­ma­ti­ke, šta­tis­ti­ke a dáto­vej ana­lý­ze, čo sú dnes jed­ny z naj­žia­da­nej­ších odvet­ví. Bol to dopre­du pre­mys­le­ný krok za skve­lou budúc­nos­ťou ale­bo vás tá mati­ka pros­te bavi­la?

Lukáš: Mňa mati­ka bavi­la. Až počas štú­dia som zis­til, že sama o sebe sa až tak nedá pou­žiť. K data minin­gu som sa dostal ako sle­pé kura k zrnu. Vybral som si baka­lár­ku s najz­lo­ži­tej­šie zne­jú­cim titu­lom (kvô­li imi­džu) u Mar­ti­na Řezá­ča (teraz Chief Risk Offi­cer v čes­kom HomeC­re­di­te). Toto, plus pred­me­ty, kto­ré na Masa­ryč­ke učil nám asi obom zme­ni­li život. Potom to už išlo jed­no po dru­hom.

Juro: Až také pre­mys­le­né to nebo­lo. Na stred­nej som dlho chcel štu­do­vať ché­miu, až rok pred matu­ri­tou ma mate­ma­ti­ka zača­la baviť, tak som svo­je roz­hod­nu­tie zme­nil. S odstu­pom času sa na to poze­rám ako na výbor­ný krok a keby som si mal vybrať zno­va, vybe­riem si opäť to isté. Ku samot­né­mu data minin­gu som sa dostal vďa­ka Luká­šo­vi, kto­rý mi to po jeho baka­lár­ke odpo­ru­čil. Okam­ži­te som nastú­pil do roz­be­hnu­té­ho vla­ku a zatiaľ som z neho nevys­tú­pil.

Oba­ja už máte za sebou zau­jí­ma­vé pra­cov­né skú­se­nos­ti — Lukáš ty naj­skôr Kre­di­tech a potom Ulmon, Juro ty zase sil­nú Tera­da­tu. Teraz priš­lo na rad roz­hod­nu­tie sa osa­mos­tat­niť. Pre­čo?

Lukáš: Dlh­šie sme vede­li, že v našich kra­ji­nách má Data Scien­ce prob­lém. Pocí­ti­li sme to na vlast­nej koži. Je tu veľa ľudí a firiem, kto­rí majú na to, aby spĺňa­li štan­dard Sil­li­con Val­ley, ale veľa­krát im dve­re osta­nú zatvo­re­né. Keď sme sa s Jurom zase stret­li po pár rokoch na jed­nom mies­te, tak sa to neja­ko zača­lo vyví­jať.

Juro: Pre mňa to bolo jed­no­du­ché roz­hod­nu­tie. Ako som spo­me­nul vyš­šie, vďa­ka Luká­šo­vi som sa dostal k data minin­gu a vždy bol pre mňa vzo­rom (to pla­tí aj teraz), kto­rý ma ženie dopre­du a chcem sa mu vyrov­nať. Tak­že keď pri­šiel za mnou s ponu­kou na spo­loč­nú fir­mu, nemal som o čom roz­mýš­ľať.

Knoyd

foto: archív Kno­yd

Dáto­vý ves­mír dáva tak­mer neob­me­ze­né mož­nos­ti. Je nie­čo, na čo sa Kno­yd špe­cia­li­zu­je? Ako by ste struč­ne opí­sa­li uni­kát­nu hod­no­tu, kto­rú kli­en­tom vie­te doru­čiť?

Lukáš: Data Scien­ce ako ju pozná­me dnes je ukáž­ko­vý prí­klad teórie vzác­nych zdro­jov. Fir­my chcú najať ľudí, kto­rí majú skú­se­nos­ti s prá­cou s reál­ny­mi dáta­mi a hlav­ne v prí­pa­de men­ších firiem majú prob­lém si tých­to ľudí sami vycho­vať. Potre­bu­jú pri­da­nú hod­no­tu čo naj­rých­lej­šie. Na dru­hej stra­ne sú ľudia, kto­rí chcú v tom­to odbo­re robiť, ale Data Scien­ce je nie­čo, na čo vás aka­de­mic­ké pro­stre­die neprip­ra­ví. A máme zača­ro­va­ný kruh. My chce­me fir­mám pomôcť vycho­vať talent, kto­rý bude už počas svoj­ho tré­nin­gu pro­du­ko­vať hod­no­tu. Robí­me data con­sul­ting, kde deli­ve­rab­les sú okrem kódu aj ľudia. Hlav­ne pre men­šie fir­my je to veľ­mi výhod­ný model.

Juro: Lukáš to opí­sal per­fekt­ne, ešte by som k tomu dodal, že chce­me ponú­kať “cus­to­mi­zed” data solu­ti­ons. To zna­me­ná, že všet­ko uši­té pria­mo pre potre­by zákaz­ní­ka. Toto urči­te bude sem tam vyža­do­vať vedo­mos­ti, kto­ré budú aj pre nás nové, ale nie je nič, čo by nešlo naštu­do­vať. My sa chce­me tiež pri prá­ci učiť a zlep­šo­vať.

Knoyd

Ste ešte stá­le na začiat­ku svo­jej pod­ni­ka­teľ­skej ces­ty, urči­te sa ale poze­rá­te dopre­du. Keď vás za rok zobe­riem na pivo (čo ja vždy rád uro­bím :)) a spý­tam sa vás, ako fir­ma, ako bude pod­ľa vašich dneš­ných pred­stáv znieť odpo­veď?

Lukáš: Ide­ál­ne by sme chce­li naz­bie­rať dosta­tok pro­jek­tov na roz­be­hnu­tie prvej gene­rá­cie náš­ho výu­ko­vé­ho prog­ra­mu. Tiež by som bol rád keby sa nám poda­ri­lo oslo­viť a pomôcť fir­mám s nový­mi nápad­mi a zau­jí­ma­vý­mi prob­lé­ma­mi, kto­ré sa dajú rie­šiť pomo­cou dát. A na to pivo ťa beriem za slo­vo :)

Juro: Naše cie­le sú spo­loč­né, tak­že úpl­ne súhla­sím. Bude pek­né, ak bude­me mať na našom webe neja­ké refe­ren­cie od zná­mych ale­bo pokro­ko­vých firiem.

Ako som už spo­mí­nal, o oblasť dáto­vej ana­lý­zy je dnes obrov­ský záu­jem, kto­rý stá­le stú­pa. Dá sa teda oča­ká­vať, že kon­ku­ren­cia bude tvr­dá. Ako to s ňou vyze­rá?

Lukáš: Mož­no budeš prek­va­pe­ný, ale kon­ku­ren­cia v našich kra­ji­nách nie je veľ­mi výraz­ná. Fir­my, kto­ré ponú­ka­jú data con­sul­ting sú väč­ši­nu sta­ré kor­po­rá­ty ako SAS ale­bo Adas­tra, kto­ré sa špe­cia­li­zo­va­li na ware­hou­sing a roz­ši­ru­jú svo­je pôso­be­nie aj do tých­to oblas­tí. Tie­to sú ale väč­ši­nou prí­liš dra­hé pre men­šie fir­my. Je tu pár výbor­ných firiem, kto­ré robia ana­ly­ti­ku v mar­ke­tin­gu, ale na neja­ký kom­plex­nej­ší mode­ling sa tu toho moc nenáj­de. Zo stra­ny prak­tic­ké­ho vzde­la­nia neexis­tu­je na východ od Nemec­ka sko­ro nič.

Juro: Vyso­ká kon­ku­ren­cia je prá­ve pre veľ­ké kor­po­rá­ty ako SAS, Accen­tu­re ale­bo IBM. Tie­to spo­loč­nos­ti ale väč­ši­nou ponú­ka­jú služ­by veľ­kým fir­mám, naprí­klad tele­fón­nym ope­rá­to­rom ale­bo ban­kám. Pri men­ších pod­ni­koch sme sa naj­čas­tej­šie stret­li s názo­rom, že kaž­dý hovo­rí o Big Data, ale väč­ši­na nevie ako ich pou­žiť (ale­bo ani čo to pres­ne je:)). Tu pri­chá­dza­me na scé­nu my s naši­mi skú­se­nos­ťa­mi a prog­ra­mom.

big-data-growth

foto: reuters

Čím sa Kno­yd od exis­tu­jú­cej kon­ku­ren­cie odli­šu­je?

Lukáš: Ak máš malú ale­bo stred­nú fir­mu a povieš si: “Jedi­né čo robím s dáta­mi je, že pla­tím účty za sto­ra­ge. Čo keby mi koneč­ne zača­li pomá­hať?”, tak zavo­láš nám. Chce­me byť “one-stop-shop” pre pre­chod k data busi­nes­su. Od prvot­né­ho rie­še­nia, cez stra­té­giu a obsta­ra­nie prvé­ho tímu.

Juro: Sme malá fir­ma s jed­no­du­chou štruk­tú­rou, a tým je naša cena prí­stup­ná aj pre men­šie pod­ni­ky. Vďa­ka náš­mu prog­ra­mu pre talen­ty, bude mať zákaz­ník mož­nosť zís­kať ľudí, kto­rí pra­co­va­li pria­mo na jeho pro­jek­toch pod našou záš­ti­tou.

Momen­tál­ne ste vo fir­me tra­ja — Lukáš, Juro a Bar­bo­ra, kto­rá sa sta­rá o mar­ke­ting a orga­ni­zač­né zále­ži­tos­ti. Ak sa fir­ma bude roz­ví­jať pod­ľa vašich pred­stáv, akých ľudí bude­te pri­jí­mať do tímu? Inak pove­da­né, aké by mali byť ich schop­nos­ti a vlast­nos­ti?

Lukáš: Po tech­nic­kej strán­ke bude­me hľa­dať ľudí so skú­se­nos­ťa­mi s prog­ra­mo­va­ním ale­bo mati­kou (to dru­hé sa budú musieť naučiť :)), ale aj s poriad­ny­mi soft-skills. Data Scien­ce je oblasť, kde tre­ba svo­je výsled­ky vedieť pre­zen­to­vať a nie­ke­dy aj pre­dať, tak­že dob­rá komu­ni­ká­cia je základ. Čo sa týka ostat­ných oblas­tí vo fir­me, bude­me urči­te chcieť viac ľudí ako Baja. Takých, čo rie­šia odpo­veď na všet­ky otáz­ky súvi­sia­ce s prob­lé­mom ešte pred tým, ako sa ich opý­taš.

Juro: Urči­te musia byť odhod­la­ní (aspoň tak ako my :)) Zby­tok sa dá na naučiť. Chce­me mať v tíme aj štu­den­tov, pre kto­rých bude­me výcho­dis­ko­vým bodom pre ich kari­é­ru.

foto: Asig­ra

Pridať komentár (0)