Knoyd – Slo­váci, ktorí u nás budujú Big Data talent

Martin Faith / 8. júla 2016 / Rozhovory

IoT je za dve­rami. S jeho nástu­pom sa množ­stvo dát, ktoré zbie­rame zná­sobí. To je ale iba jedna polo­vica „prob­lému“. Z tej dru­hej vzniká otázka, čo s týmito dátami budeme robiť. Odpo­veď na ňu pri­náša ambi­ci­ózny tím, ktorý stojí za pro­jek­tom Knoyd (čítaj [nojd], “the ‘k’ is silent”).

Tro­j­ica ešte stále pomerne čerstvých absol­ven­tov vyso­kých škôl pôvo­dom zo Žiliny sa vydala na výpravu za ovlád­nu­tím dát. Tie už dnes zbiera každá triezvo uva­žu­júca firma (patrí tá tvoja medzi ne?). Z nich je možné vďaka mate­ma­tic­kej ana­lýze vypo­zo­ro­vať rôzne trendy a súvis­losti, ktoré často vedú k mno­hým žia­dú­cim výstu­pom. Zní­že­nie logis­tic­kých nákla­dov, zvý­še­nie opa­ko­va­ných náku­pov alebo zvý­še­nie odpo­rú­ča­nosti vašich slu­žieb sú len špič­kou ľadovca mož­ností, ktoré so sebou data science pri­náša.

Spo­me­nul som, že Kno­y­ďáci sú ambi­ci­ózni. V ich prí­pade to nie je prázdne klišé ozna­če­nie. Prečo? Chcú totiž pra­co­vať len s naj­lep­šími a nechýba im seba­ve­do­mie oslo­viť top firmy súčas­nosti. Viac vám už ale pove­dia sami. Poroz­prá­val som sa so zakla­da­teľmi — Jurom a Luká­šom.

Screen Shot 2016-02-21 at 11.49.02

Páni, zo začiatku sko­čím do vašej minu­losti. Obaja ste sa počas svojho štú­dia veno­vali mate­ma­tike, šta­tis­tike a dáto­vej ana­lýze, čo sú dnes jedny z naj­žia­da­nej­ších odvetví. Bol to dopredu pre­mys­lený krok za skve­lou budúc­nos­ťou alebo vás tá matika proste bavila?

Lukáš: Mňa matika bavila. Až počas štú­dia som zis­til, že sama o sebe sa až tak nedá pou­žiť. K data miningu som sa dostal ako slepé kura k zrnu. Vybral som si baka­lárku s najz­lo­ži­tej­šie zne­jú­cim titu­lom (kvôli imi­džu) u Mar­tina Řezáča (teraz Chief Risk Offi­cer v čes­kom HomeC­re­dite). Toto, plus pred­mety, ktoré na Masa­ryčke učil nám asi obom zme­nili život. Potom to už išlo jedno po dru­hom.

Juro: Až také pre­mys­lené to nebolo. Na stred­nej som dlho chcel štu­do­vať ché­miu, až rok pred matu­ri­tou ma mate­ma­tika začala baviť, tak som svoje roz­hod­nu­tie zme­nil. S odstu­pom času sa na to poze­rám ako na výborný krok a keby som si mal vybrať znova, vybe­riem si opäť to isté. Ku samot­nému data miningu som sa dostal vďaka Luká­šovi, ktorý mi to po jeho baka­lárke odpo­ru­čil. Okam­žite som nastú­pil do roz­be­hnu­tého vlaku a zatiaľ som z neho nevys­tú­pil.

Obaja už máte za sebou zau­jí­mavé pra­covné skú­se­nosti — Lukáš ty naj­skôr Kre­di­tech a potom Ulmon, Juro ty zase silnú Tera­datu. Teraz prišlo na rad roz­hod­nu­tie sa osa­mos­tat­niť. Prečo?

Lukáš: Dlh­šie sme vedeli, že v našich kra­ji­nách má Data Science prob­lém. Pocí­tili sme to na vlast­nej koži. Je tu veľa ľudí a firiem, ktorí majú na to, aby spĺňali štan­dard Sil­li­con Val­ley, ale veľa­krát im dvere ostanú zatvo­rené. Keď sme sa s Jurom zase stretli po pár rokoch na jed­nom mieste, tak sa to nejako začalo vyví­jať.

Juro: Pre mňa to bolo jed­no­du­ché roz­hod­nu­tie. Ako som spo­me­nul vyš­šie, vďaka Luká­šovi som sa dostal k data miningu a vždy bol pre mňa vzo­rom (to platí aj teraz), ktorý ma ženie dopredu a chcem sa mu vyrov­nať. Takže keď pri­šiel za mnou s ponu­kou na spo­ločnú firmu, nemal som o čom roz­mýš­ľať.

Knoyd

foto: archív Knoyd

Dátový ves­mír dáva tak­mer neob­me­zené mož­nosti. Je niečo, na čo sa Knoyd špe­cia­li­zuje? Ako by ste stručne opí­sali uni­kátnu hod­notu, ktorú kli­en­tom viete doru­čiť?

Lukáš: Data Science ako ju poznáme dnes je ukáž­kový prí­klad teórie vzác­nych zdro­jov. Firmy chcú najať ľudí, ktorí majú skú­se­nosti s prá­cou s reál­nymi dátami a hlavne v prí­pade men­ších firiem majú prob­lém si týchto ľudí sami vycho­vať. Potre­bujú pri­danú hod­notu čo naj­rých­lej­šie. Na dru­hej strane sú ľudia, ktorí chcú v tomto odbore robiť, ale Data Science je niečo, na čo vás aka­de­mické pro­stre­die neprip­raví. A máme zača­ro­vaný kruh. My chceme fir­mám pomôcť vycho­vať talent, ktorý bude už počas svojho tré­ningu pro­du­ko­vať hod­notu. Robíme data con­sul­ting, kde deli­ve­rab­les sú okrem kódu aj ľudia. Hlavne pre men­šie firmy je to veľmi výhodný model.

Juro: Lukáš to opí­sal per­fektne, ešte by som k tomu dodal, že chceme ponú­kať “cus­to­mi­zed” data solu­ti­ons. To zna­mená, že všetko ušité priamo pre potreby zákaz­níka. Toto určite bude sem tam vyža­do­vať vedo­mosti, ktoré budú aj pre nás nové, ale nie je nič, čo by nešlo naštu­do­vať. My sa chceme tiež pri práci učiť a zlep­šo­vať.

Knoyd

Ste ešte stále na začiatku svo­jej pod­ni­ka­teľ­skej cesty, určite sa ale poze­ráte dopredu. Keď vás za rok zobe­riem na pivo (čo ja vždy rád uro­bím :)) a spý­tam sa vás, ako firma, ako bude podľa vašich dneš­ných pred­stáv znieť odpo­veď?

Lukáš: Ide­álne by sme chceli naz­bie­rať dosta­tok pro­jek­tov na roz­be­hnu­tie prvej gene­rá­cie nášho výu­ko­vého prog­ramu. Tiež by som bol rád keby sa nám poda­rilo oslo­viť a pomôcť fir­mám s novými nápadmi a zau­jí­ma­vými prob­lé­mami, ktoré sa dajú rie­šiť pomo­cou dát. A na to pivo ťa beriem za slovo :)

Juro: Naše ciele sú spo­ločné, takže úplne súhla­sím. Bude pekné, ak budeme mať na našom webe nejaké refe­ren­cie od zná­mych alebo pokro­ko­vých firiem.

Ako som už spo­mí­nal, o oblasť dáto­vej ana­lýzy je dnes obrov­ský záu­jem, ktorý stále stúpa. Dá sa teda oča­ká­vať, že kon­ku­ren­cia bude tvrdá. Ako to s ňou vyzerá? 

Lukáš: Možno budeš prek­va­pený, ale kon­ku­ren­cia v našich kra­ji­nách nie je veľmi výrazná. Firmy, ktoré ponú­kajú data con­sul­ting sú väč­šinu staré kor­po­ráty ako SAS alebo Adas­tra, ktoré sa špe­cia­li­zo­vali na ware­hou­sing a roz­ši­rujú svoje pôso­be­nie aj do týchto oblastí. Tieto sú ale väč­ši­nou prí­liš drahé pre men­šie firmy. Je tu pár výbor­ných firiem, ktoré robia ana­ly­tiku v mar­ke­tingu, ale na nejaký kom­plex­nejší mode­ling sa tu toho moc nenájde. Zo strany prak­tic­kého vzde­la­nia neexis­tuje na východ od Nemecka skoro nič.

Juro: Vysoká kon­ku­ren­cia je práve pre veľké kor­po­ráty ako SAS, Accen­ture alebo IBM. Tieto spo­loč­nosti ale väč­ši­nou ponú­kajú služby veľ­kým fir­mám, naprí­klad tele­fón­nym ope­rá­to­rom alebo ban­kám. Pri men­ších pod­ni­koch sme sa naj­čas­tej­šie stretli s názo­rom, že každý hovorí o Big Data, ale väč­šina nevie ako ich pou­žiť (alebo ani čo to presne je:)). Tu pri­chá­dzame na scénu my s našimi skú­se­nos­ťami a prog­ra­mom.

big-data-growth

foto: reuters

Čím sa Knoyd od exis­tu­jú­cej kon­ku­ren­cie odli­šuje?

Lukáš: Ak máš malú alebo strednú firmu a povieš si: “Jediné čo robím s dátami je, že pla­tím účty za sto­rage. Čo keby mi konečne začali pomá­hať?”, tak zavo­láš nám. Chceme byť “one-stop-shop” pre pre­chod k data busi­nessu. Od prvot­ného rie­še­nia, cez stra­té­giu a obsta­ra­nie prvého tímu.

Juro: Sme malá firma s jed­no­du­chou štruk­tú­rou, a tým je naša cena prí­stupná aj pre men­šie pod­niky. Vďaka nášmu prog­ramu pre talenty, bude mať zákaz­ník mož­nosť zís­kať ľudí, ktorí pra­co­vali priamo na jeho pro­jek­toch pod našou záš­ti­tou.

Momen­tálne ste vo firme traja — Lukáš, Juro a Bar­bora, ktorá sa stará o mar­ke­ting a orga­ni­začné zále­ži­tosti. Ak sa firma bude roz­ví­jať podľa vašich pred­stáv, akých ľudí budete pri­jí­mať do tímu? Inak pove­dané, aké by mali byť ich schop­nosti a vlast­nosti?

Lukáš: Po tech­nic­kej stránke budeme hľa­dať ľudí so skú­se­nos­ťami s prog­ra­mo­va­ním alebo mati­kou (to druhé sa budú musieť naučiť :)), ale aj s poriad­nymi soft-skills. Data Science je oblasť, kde treba svoje výsledky vedieť pre­zen­to­vať a nie­kedy aj pre­dať, takže dobrá komu­ni­ká­cia je základ. Čo sa týka ostat­ných oblastí vo firme, budeme určite chcieť viac ľudí ako Baja. Takých, čo rie­šia odpo­veď na všetky otázky súvi­siace s prob­lé­mom ešte pred tým, ako sa ich opý­taš.

Juro: Určite musia byť odhod­laní (aspoň tak ako my :)) Zby­tok sa dá na naučiť. Chceme mať v tíme aj štu­den­tov, pre kto­rých budeme výcho­dis­ko­vým bodom pre ich kari­éru.

foto: Asigra

Pridať komentár (0)