Koniec ples­ni­vým rohom v byte! Slo­vák vymys­lel prak­tické a štý­lové rie­še­nie

Marianna Mikešová / 23. november 2016 / Startupy

Pri­chá­dza zima a s ňou aj prob­lém mno­hých Slo­vá­kov. Ak bývaš v hor­šie izo­lo­va­nom či star­šom byte alebo dome, možno aj ty boju­ješ s vlh­kými rohmi stien, ktoré sú doko­na­lým pro­stre­dím pre vznik škod­li­vej plesne. S vyná­le­zom Dry­deco im pre­dí­deš nadobro. 

Za týmto ino­va­tív­nym nápa­dom stojí Slo­vák Marek Zvara, ktorý tiež počas zimy bojo­val s neus­tále mok­rými rohmi vo svo­jom byte. “Začal som hľa­dať rie­še­nie na inter­nete a rôz­nych fórach. Každé zaria­de­nie, príp­ra­vok alebo postup, ktorý sa dote­raz odpo­rú­čal, však pri­ná­šal aj niečo nega­tívne. Keďže som nebol schopný to akcep­to­vať, roz­ho­dol som sa ísť vlast­nou ces­tou a začal som vymýš­ľať a kon­štru­ovať,” pove­dal Marek s tým, že za nápa­dom nebol žia­den biz­nis plán.

_1070344b

foto: Marek Zvara

Prvotná fáza vývoja trvala asi tri roky. Marek svoj prob­lém vyrie­šil a fun­go­valo to. Rohy boli suché. Život išiel ďalej. “No potom ma rodina a známi nakopli, stále mi opa­ko­vali, aká je to účinná vecička, a prečo s tým nero­bím niečo viac. Otvo­ril som oči a zrazu som to videl — veď toľko ľudí má rov­naký prob­lém,” pokra­čo­val Marek, ktorý sa do pro­jektu okam­žite pus­til. Oprá­šil spáj­ko­vačku, zabe­hol do žele­ziar­stva, domá­cich potrieb, zohnal elek­tro­niku, a začal chr­liť jeden pro­to­typ za dru­hým. “Menil sa výkon, uchy­te­nie, hluč­nosť, napá­ja­nie, cel­ková ergo­nó­mia, pre­bie­halo zdĺhavé tes­to­va­nie. Boli to skvelé večery…,” pri­znal Marek.

img_20160122_204138_elektrikar

foto: Marek Zvara

Po čase však sám na všetko nesta­čil, pre­tože potre­bo­val nie­len pomoc, ale aj nový pohľad na vec. Oslo­vil zná­meho — kre­a­tívca a dizaj­néra, kto­rého práca sa mu páčila, a tiež nie­koľko kon­štruk­té­rov. Dry­deco začalo konečne nabe­rať nové kon­túry. Zdalo by sa, že je to len taká zábavka, no opak je prav­dou. Marek pôvodne netu­šil, aké neuve­ri­teľne kom­plexné a zdĺhavé je nájsť rie­še­nie prí­čin vzniku mok­rých rohov v byte. Ak sa to aj podarí, často je to finančne a kon­štrukčne nere­a­li­zo­va­teľné. Che­mické pros­triedky rie­šia až dôsledky, a aj to len dočasne. Dry­deco je však ino­va­tívne - lokál­nym vysu­še­ním už vlh­kých stien vzniku plesní priamo pred­chá­dza.

drydeco-plesnivy-roh

foto: Marek Zvara

Rieši dôsledky sla­bej cir­ku­lá­cie vzdu­chu v rohoch miest­ností. Pomo­cou ven­ti­lá­cie sto­jatý vzduch roz­po­hy­buje, čím odstráni kon­den­zát a zame­dzí aj tvorbe typic­kých plesní,” vysvet­lil Marek a dodal, že priamu kon­ku­ren­ciu ich pro­duktu zatiaľ neob­ja­vili. V podob­nom rie­šení vlh­kosti v byte však súperí naprí­klad s odsá­vačmi vlh­kosti. Iným dostup­ným rie­še­ním sú che­mické nátery, vet­ra­nie, zatep­le­nie budov a podobne.

collagen

foto: Marek Zvara

Pro­dukt nemá v názve “deco” len tak pre nič za nič. Okrem prak­tic­kej fun­kcie má totiž aj deko­ra­tívnu. Zákaz­ník si môže vybrať z via­cero motí­vov tak, aby ladili s jeho inte­ri­é­rom a nepô­so­bili rušivo, ale ako dizaj­nový prvok. Marek do zaria­de­nia navyše pri­dal LED svetlá, aby mohlo byť využité aj ako ambientné osvet­le­nie. V budúc­nosti pri­budne tiež mož­nosť navr­hnúť si vlastný motív.

flower-testrender-14-b_tmavy

foto: Marek Zvara

Dnes má už pro­dukt za sebou tes­to­va­ciu fázu a začína prvý pre­daj. Feed­back od prvých maji­te­ľov pro­duktu je podľa Mareka skvelý a potvr­dzuje, že rie­še­nie fun­guje. Tím už teraz pra­cuje na ďal­ších vylep­še­niach — pri­bud­núť má ovlá­da­nie mobi­lom, svetlo bude mať RGB farby, zlepší sa napá­ja­nie z baté­rií a odľahčí kon­štruk­cia a mnoho ďal­šieho. “Rok sme tes­to­vali vysú­ša­nie muriva, ktoré bolo navl­hnuté kapi­la­ri­tou zo zeme. Práve dizaj­nu­jeme takéto rie­še­nie, už teraz máme kli­en­tov, ktorí na výro­bok čakajú,” dodal Marek.

drydeco-airflow-render-01

foto: Marek Zvara

Okrem vlast­ného pro­jektu Marek Zvara pomáha s mar­ke­tin­gom a komu­ni­ká­ciou mla­dým ino­va­tív­nym fir­mám v star­tu­po­vom štú­diu Laun­cher. Venuje sa tiež malej reklam­nej agen­túre a vo voľ­nom čase sa rád postaví za foto­apa­rát.

Zdroj foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: Marek Zvara

Pridať komentár (0)