Kramáre Burgers zatvoria veľkolepo. Vyhlasujú burgrový maratón

  • Dnes o 22:00 to vypukne
  • Kramáre Burgers ohlásili „zatváračku" spojenú s 24 hodinovým maratónom v príprave obľúbených burgrov
  • Tak neváhaj a choď si ich dať aj ty
kam
Kramáre Burgers
  • Dnes o 22:00 to vypukne
  • Kramáre Burgers ohlásili „zatváračku" spojenú s 24 hodinovým maratónom v príprave obľúbených burgrov
  • Tak neváhaj a choď si ich dať aj ty

Bra­ti­slav­ský „bur­grový kráľ“ Ju­raj Ora­vec opäť prek­va­puje. Alebo možno aj nie, pre­tože od neho sa dá ča­kať na­ozaj vše­ličo. Ten­to­krát sa roz­ho­dol, že sa pustí do vôbec prvého 24 hodinového maratónu v príprave burgrov na Slovensku. 

Možno si už na Facebooku Kramáre Burgers zachytil správu o chystanej zatváračke legendárnej burgrárne. Tá sa mala konať už túto stredu. Juraj si však neuvedomil, že svoj veľký deň naplánoval na štátny sviatok. Ako sám priznáva, nakoľko do klasickej práce príliš nechodí, v štátnych sviatkoch nemá dobrý prehľad a rozlišuje len Vianoce a sviatok Sv. Valentína. 

Na svojej fanpage však oznámil nový dátum, kedy jeho burgráreň oficiálne zatvorí svoje dvere. Bonusom bude možnosť kúpiť si poctivý burger od dnes 22. hodiny až do zajtra 31.8 taktiež do 22. hodiny.

Juraj taktiež sľúbil, že ten kto od neho v piatok dostane posledný burger, získa vodku a jazdu v limuzíne naprieč Bratislavou. Nemusíš sa však báť, že by si celkom prišiel o pôžitok z Jurajových burgrov. Síce sa končí jeho éra na kramároch, no už budúci týždeň sa chystá kúpiť nový foodtruck. Vznikne tak nová tratória, v ktorej si budeš môcť dať obľúbený street food.

Príbeh Kramáre Burgers

Juraj Oravec je hrdý Kra­már­čan, ktorý  za­čal svoj stre­et­fo­odový biz­nis inak, ako väč­šina jeho kon­ku­ren­tov. Ako? Úplne od pod­lahy. Pred­tým, ako si ko­nečne spl­nil svoj sen a ot­vo­ril Kra­máre Bur­gers pred ne­moc­ni­cou, mu­sel do­konca pár me­sia­cov pre­spá­vať v no­vi­no­vom stánku. O to väč­šiu ra­dosť a srdce však vlo­žil do svo­jich pr­vých bur­grov a robí to tak do­dnes. Aj preto ich mi­lujú nie­len Bra­ti­slav­ča­nia, ale po­znajú ich aj v ďa­le­kých kú­toch Slo­ven­ska. 

Ju­raj má o ži­vote jasné pred­stavy a ide si pria­mo­čiaro svo­jou ces­tou. Zrejme naj­lep­šie ho cha­rak­te­ri­zuje jeho často po­u­ží­vané motto „Stay true“, ktorý sa od­ráža aj v jeho bur­groch. Snaží sa používať čo naj­kva­lit­nej­šie su­ro­viny, ktoré sú čerstvé každý deň a bur­gre robí tak, aby chu­tili jemu sa­mot­nému. Jeho stá­nok sa stal po­pu­lár­nym najmä vďaka fre­es­tyle ot­vá­ra­cím ho­di­nám a bur­grom týždňa, o kto­rých vždy in­for­mo­val na Fa­ce­bo­oku.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech