Kristína a Martin sa ako jediní na Slovensku venujú tradičnej technike tlače, tá má v dnešnej dobe zlaté dno

Linda Cebrová / 8. novembra 2018 / Zo Slovenska

zdroj: Pressink
  • Ho­vorí sa, že re­meslo má zlaté dno, av­šak pravda je taká, že mnohé slo­ven­ské re­meslá sú skôr na dne
  • Jas­ným prí­kla­dom je aj pô­vodná tech­nika tlače, kto­rej sa mo­men­tálne v na­šej kra­jine ve­nujú len dvaja ľu­dia – Kris­tína a Mar­tin

Kris­tína sa pr­vý­krát do­stala k takz­va­nému let­ter­pressu na vy­so­kej škole v Lon­dýne. Jeho na­ozaj­stné čaro však ob­ja­vila až v jed­nom štú­dium v Re­yk­ja­víku.

Zvuk stroja, vôňa fa­rieb, sku­točný do­tyk s pís­mom a pa­pie­rom

Náš svet je dnes za­hl­tený di­gi­tál­nou tla­čou, ktorá kla­sickú tla­čia­ren­sku tech­niku vy­tla­čila do úza­dia. Let­ter­press je však na roz­diel od di­gi­tálu veľmi hma­ta­teľný. Práve tento as­pekt uča­ro­val dvom ši­kov­ným Slo­vá­kom, ktorí si za­lo­žili ate­liér Pre­ssink. V útul­ných pries­to­roch v cen­tre Bra­ti­slavy pra­cujú na sto­roč­nom stroji a vý­sled­kom ich práce sú je­di­nečné diela, ktoré sa s dneš­nou mo­der­nou tla­čou ne­dajú po­rov­nať.

Gu­ten­berg by mal ra­dosť, keby ve­del, že ani 500 ro­kov od jeho vy­ná­lezu nik ne­vy­na­šiel lepší a skvost­nejší stroj na tla­če­nie. Pô­vodné tla­čia­ren­ské stroje si vo svete vá­žia a staré re­meslo chrá­nia pre ďal­šie ge­ne­rá­cie. Di­zaj­néri oži­vujú re­meslo z nos­tal­gie, ale aj po­treby mať vplyv na pro­ces a vý­sle­dok.

„Prí­cho­dom do tla­čia­ren­skej dielne pri­chá­dzate do kon­taktu so svoj­ským zvu­kom stroja, vô­ňou fa­rieb, do­tý­kate sa písma s pa­pie­rom, če­líte tým sku­toč­nej re­pro­duk­cii di­zajnu. Len na Slo­ven­sku sme na let­ter­press už tak­mer za­budli,” kon­šta­tujú za­kla­da­te­lia ate­li­éru Pre­ssink.

Mar­tin a Kris­tína ich hlavnú pra­covnú po­môcku – his­to­rický stoj do­tiahli na Slo­ven­sko až z Am­ster­damu. Te­raz však ob­ja­vili cel­kom nový stroj, ešte väčší, aký býva na pre­daj len vý­ni­močne.


Spus­tili preto cro­wd­fun­ding, aby stoj zís­kali a mohlo ním vy­ba­viť za­tiaľ je­diný ate­liér, ktorý u nás his­tó­riu tlače do­ku­men­tuje. Skvostná ma­šinka z Ber­lína bude slú­žiť štu­den­tom, umel­com, di­zaj­né­rom a po­zrieť sa, ako tlačí, mô­žeš prísť aj ty. Tento stroj pred­sta­vuje chý­ba­júci člá­nok v na­šom štú­diu. Do­káže tla­čiť fa­rebné pre­chody a vďaka jed­no­duch­šiemu na­sta­ve­niu si ho môže vy­skú­šať každý,“ ho­vorí Mar­tin.


Stroj značky FAG Stan­dard AP – 510 sa mo­men­tálne na­chá­dza v Ber­líne v pro­dukč­nej dielni Die Let­ter­ty­pen le­gen­dár­neho Erika Spie­ker­manna a Da­niela Klotza. Ta­kéto skvosty si ich ma­ji­te­lia vá­žia, a len má­lo­kedy ich po­nú­kajú na pre­daj. Na po­dobnú po­nuku ča­kajú za­nie­tení tla­čiari nie­kedy aj celý ži­vot. Aj vďaka tebe môže byť no­vým do­mo­vom stroja práve Slo­ven­sko. Pod­po­riť ate­liér Pre­ssink mô­žeš priamo TU.

Pridať komentár (0)