Laici, ktorí obsa­dili pozí­cie vo veľ­kých fir­mách: Netra­dičná suc­cess story slo­ven­ských prog­ra­má­to­rov

Michal Sorkovský / 30. novembra 2016 / Rozhovory

Traja oby­čajní cha­lani — Jano Majer­ník, Stano Kuchá­rik a Pat­rik Weis­sa­bel — ani jeden z nich sa neve­no­val IT, no všetci sa roz­hodli stať pro­fíkmi v pro­gra­mo­vaní. Teraz sú dôka­zom toho, že pokiaľ máš chuť a odhod­la­nie, môžeš za rela­tívne krátku dobu doká­zať to, na čom iní pra­cujú polku života.

Ahojte, môžte sa našim čita­te­ľom na začia­tok tro­chu pred­sta­viť, kto ste a čomu sa venu­jete? :-) 

Jano: Čaute, volám sa Jano, mám 26 rokov a som z Bra­ti­slavy. Vyštu­do­val som úplne niečo iné, ako to, čomu sa teraz venu­jem. Pra­cu­jem ako Junior front-end deve­lo­per vo firme WEZEO.

Stano: Som Stano a doká­žem toto: (škoda, že ma teraz nevi­díte). Pokiaľ ide o prácu, venu­jem sa JavaSc­ript prog­ra­mo­va­niu — najmä front-end (Angu­lar).

Pat­rik: Ahojte, mám 25 rokov, volám sa Pat­rik. V súčas­nosti pra­cu­jem ako junior web bac­kend v spo­loč­nosti MGROUP a po veče­roch som lek­to­rom Lear­n2Code web­di­zajnu v Ban­skej Bys­trici.

Kto z vás má za sebou naj­net­ra­dič­nej­šiu cestu k prog­ra­mo­va­niu? Ako ste sa dostali k tomuto remeslu?

Stano: Neviem, či je to naj­net­ra­dič­nej­šia cesta, no určite nie je nor­málna. Dal som výpo­veď v práci, šiel som na výlet do Špa­niel­ska a jeden zau­jí­mavý člo­vek sa ma tam opý­tal, čo by som chcel robiť, keby som mohol robiť čokoľ­vek. Po krát­kej debate na tému mys­le­nia mimo ška­tuľky som pri­šiel na to, že čaro­vať. Na Pro­fe­sii k tomu bolo najb­liž­šie prog­ra­mo­va­nie, tak som to skú­sil a už ma to nepus­tilo.

unnamed-1

foto: Pat­rik Weis­sa­bel so svo­jím men­to­rom Mar­ti­nom Pechov­ským, foto:learn2code

Čo vás na tejto práci baví naj­viac, prečo je pre vás tá pravá?

Pat­rik: Naj­viac je asi tá výzva, ktorú so sebou táto práca pri­náša, je to pre mňa akási kom­bi­ná­cia inte­li­gen­cie a kre­a­ti­vity. Pote­še­nie, že nie­kto má úži­tok z vecí, ktoré vytvo­rím alebo vytvo­ríme ako tím, že sme uží­va­te­ľom uľah­čili život. Mož­nosť prog­ra­mo­vať hocikde, hoci­kedy, v hocik­to­rej polohe. Či tomu veríte alebo nie, popri týchto kom­plex­ných puzzle, naj­rad­šej na prog­ra­mo­vaní mám písa­nie, a tým nemys­lím len kód, ale hlavne doku­men­tá­ciu, komen­táre pre kole­gov, vyjad­ro­vať tech­nické názory a podobne.

Je podľa vás pre web deve­lo­pera lepší spô­sob samo­vzde­lá­va­nia alebo pro­stred­níc­tvom rôz­nych kur­zov?

Pat­rik: Naj­lep­šie všetky mož­nosti sys­te­ma­ticky. Kurzy sú super, cítite sa viac v cen­tre dia­nia, pre súťa­živé typy o to lep­šie. Čo sa týka samo­vzde­lá­va­nia, nemô­žete cho­diť na kurzy a čakať, že po kurze bude z vás uva­rený prog­ra­má­tor, všetko potre­buje svoj čas, veno­vať sa tomu. Čo je však na kurze vyni­ka­júce, je sám inštruk­tor, kto­rého sa môžete pýtať, čo vám napadne, ktorý tiež môže vystu­po­vať ako men­tor a uká­zať vám ten správny smer.

Jano: Tak podľa mňa kaž­dému vyho­vuje niečo iné. Mne osobne vyho­vuju skôr kurzy. Samoz­rejme, že sa samo­vzde­lá­vam aj doma či v práci, to určite treba, no nie vždy je čas, prí­padne sa k tomu nie­kedy neviem doko­pať. Keď si ale zakú­pim kurz, viem že tam pôj­dem, čiže určite sa niečo nové naučím a je tu aj pries­tor na moje otázky a rie­še­nia prob­lé­mov. Takže taká kom­bi­ná­cia oboch. :-)

collage2

foto:learn2code

Prečo ste sa roz­hodli pri­hlá­siť na Lear­n2Code kurzy Web Desig­nerWeb­re­bel PHP, a v čom vám pomohli naj­viac?

Pat­rik: Pomohli mi v náj­dení mož­ností, ktoré som pred­tým nemal. Tieto kurzy odpo­rú­čam kaž­dému, kto to s prog­ra­mo­va­ním myslí vážne. Dokonca aj ľudom, ktorí práve pochy­bujú o tom, či začať, či nato majú a pod. Skúste si naprí­klad pozrieť pár epi­zód s Yabl­kom (lek­tor Roman Hraška) a tak­mer okam­žite zme­níte názor na prog­ra­mo­va­nie. Vo videu máte, čo potrebujete,tiež sa určite poba­víte, potom máte k dis­po­zí­cii úlohy, dis­ku­siu a máte prog­ra­má­tor­skú prí­ručku Google, čo viac by ste chceli?

collagen-1

foto:learn2code

Jano: Chcel som sa začať tomu veno­vať viac, pred­tým som začal sle­do­vať Yabl­kové videa na jeho blogu, ktoré ma chy­tili. Keď som sa dozve­del že Yablko bude lek­to­rom kurzu Web desig­ner, hneď som sa pri­hlá­sil a uro­bil som veľmi dobre! Ja osobne mám rad­šej keď vidím reálne ako sa niečo tvorí, môžem sa rovno opý­tať, a rie­šiť prob­lémy na mieste. Toto mi doma pri kni­hách a inter­nete chý­balo.Kurz mi pomo­hol hlavne k mojej práci vo WEZEO, kde pra­cu­jem dote­raz za čo som veľmi vďačný.

Stano: Ja som robil iba Web Desig­ner kurz, ktorý ma zau­jal mož­nos­ťou robiť ho naživo (nevir­tu­álne). V tej dobe som bol skoro rok doma, robil jeden online kurz za dru­hým a v istom momente som si uve­do­mil, že sa prí­liš často roz­prá­vam sám so sebou, a že je čas íst medzi ľudí. Okrem toho ma zau­jal Yablko — vyze­ral, že vie, o čom hovorí, takže som mal pocit, že to bude stáť za to. Nes­kla­mal.

Ako vyze­ralo zhá­na­nie vašich prvých jobov?

Stano: Opý­tal som sa pri pive po kurze Yablka, či by ma neve­del nie­kam poslať na stáž. Vedel, poslal, zobrali ma, stáž som ustál a už druhý rok zo mňa robia prog­ra­má­tora vo firme Wezeo. Majú kyslé rybičky v bufete. Nebol dôvod odchá­dzať.

Pat­rik: Tým, že Maťo Pechov­ský, ako vte­dajší ško­li­teľ kurzu, mi toho času dal hneď úlohy a neskôr prí­le­ži­tosť pra­co­vať na pro­jek­toch jeho spo­loč­nosti, čo vyko­ná­vam dodnes, nemu­sel som zhá­ňať joby sám, no sna­žím sa do pro­jek­tov vlo­žiť všetko, čo som sa naučil a neus­tále sa roz­ví­jať.

Jano: Počas nášho kurzu v L2C sme boli v jeden deň nav­ští­viť práve už zmie­nenú firmu WEZEO, kde nám pre­sta­vili tech­no­ló­gie ktoré pou­ží­vaju, postup ako pra­cujú, a tak vše­obecne veci okolo prog­ra­mo­va­nia. Následne padla od nich ponuka, že do neja­kého času im môžeme poslať naše vytvo­rené stránky pomo­cou tech­no­ló­gie SASS a oni si následne spo­me­dzi nás vyberú stá­žistu, ktorý môže po konci stáže zís­kať reálny job priamo u nich vo firme. Poda­rilo sa mi to vyhrať a úspešne začať kari­éru fron­tend deve­lo­pera.

unnamed

foto: Ján Majer­ník

Čo by ste odpo­ru­čili začí­na­jú­cim slo­ven­ským deve­lo­pe­rom? Na čo si dať pozor a naopak, čo netreba pre­há­ňať?

Pat­rik: Určite skrom­nosť, pokoru a úctu k svojmu remeslu a zákaz­ní­kom. Aby vedeli spo­lu­pra­co­vať a neus­tále sa učili nové veci. Dôle­žité je zis­tiť, na čo sa zame­rať a budete chcieť trá­viť svoj čas zlep­šo­va­ním sa v oblas­tiach, na kto­rých vám záleží. Keď už viete, čo chcete, dostať sa tam je jed­no­duch­šie.

Nie­kedy mi príde, že prog­ra­má­tori si mys­lia, že jedine oni sú tí doko­nalí a musia mať vždy pravdu. Samoz­rejme, nemô­žem pau­ša­li­zo­vať, a preto som veľmi rád, že sa nachá­dzam teraz v kolek­tíve spo­loč­nosti, ktorá je mladá, dyna­mická a začína pra­co­vať na nových pro­jek­toch. Sú tu super ľudia, sme­jeme sa a je to niečo, čomu hovo­rím život.

collage3

foto:learn2code

zdroj foto­gra­fií: archív lear­n2code

Pridať komentár (0)