Liberty Headp­ho­nes — slo­ven­ský pro­jekt, ktorý pri­náša revo­lú­ciu do sveta slú­cha­diel

Michal Sorkovský / 5. februára 2015 / Tech a inovácie

Liberty Headp­ho­nes spra­via z bež­ného počú­va­nia hudby doko­nale pohodlný záži­tok. Tieto nové slú­chadlá ponú­kajú skvelý dizajn a pokro­kovú tech­no­ló­giu. Za celým zau­jí­ma­vým pro­jek­tom stojí slo­ven­ská dvo­j­ica Lukáš Gono a Filip Augus­tín, ktorá sa roz­hodla vyrie­šiť aj váš prob­lém so zamo­ta­nými slú­chad­lami.

Pove­dzme si úprimne, asi kaž­dému z nás vadí to večné roz­mo­tá­va­nie slú­cha­diel vždy, keď si chceme vypo­čuť hudbu. Medzi ďal­šie neprí­jem­nosti patrí tiež bolesť uší, ktorá pri­chá­dza po urči­tom čase so slú­chad­lami na hlave a občas nastane aj prob­lém s veľ­kos­ťou slú­cha­diel, kvôli kto­rej ich jed­no­du­cho nie je kam dať, keď ich aku­rát nepot­re­bu­jeme.

Všet­kých týchto neprí­jem­ností by nás mali zba­viť Liberty Headp­ho­nes. Z názvu vyplýva, že slú­chadla pri­ná­šajú oslo­bo­de­nie od zby­toč­ných káb­lov či zlo­ži­tých kon­štruk­cií. Okrem toho si člo­vek môže v čase keď ich aku­rát nepot­re­buje pri­pev­niť Liberty Headp­ho­nes naprí­klad na ruku. Ako je to možné? Slú­chadlá Liberty sú vyro­bené z fle­xi­bil­ného mate­riálu, ktorý sa síce dokáže pohodlne pris­pô­so­biť tvaru hlavy, no v čase keď člo­vek hudbu nepo­čúva sa vráti do pôvod­ného tvaru, kto­rým je špi­rála.

Vo výhody tohto mate­riálu verí aj Lukáš Gono, ktorý ako jeden z dvo­j­ice mla­dých Slo­vá­kov s nápa­dom na pokro­kové slú­chadlá pri­šiel: „Jedná sa o druh plastu, ktorý je veľmi ohybný, prak­ticky sa nedá zlo­miť, poško­diť ohý­ba­ním a pamätá si základný tvar.“

Liberty Headp­ho­nes okrem toho dis­po­nujú aj pokro­ko­vou tech­no­ló­giou. Vo vnútri slú­cha­diel sa totiž nachá­dzajú repro­duk­tory s cit­li­vos­ťou 115 deci­be­lov, ktorá zaru­čuje silný a kva­litný zvuk. Li-lon baté­ria, ktorú slú­chadlá obsa­hujú má kapa­citu 1500mAh, je nabí­ja­teľná pro­stred­níc­tvom Micro-USB a pou­ží­va­te­ľovi po jed­nom plnom nabití zaru­čuje až pri­bližne 16 hodín počú­va­nia hudby. Nie zlé, čo poviete? Slú­chadlá si okrem toho môžete spo­jiť so svo­jim Andro­idom pomo­cou blu­e­to­othu 4.1 s dosa­hom až na 15 met­rov. No a podľa tvor­cov pro­jektu je v prie­behu výroby naplá­no­vaná aj kom­pa­ti­bi­lita s iOS či Win­dows Mobile. 

„V prvom rade sme chceli prísť s nie­čím novým a hlavne jedi­neč­ným na trh. S nie­čím čo nikto ešte nepo­núka. Spo­jiť výhody drô­to­vých a bez­drô­to­vých slú­cha­diel v jedno , a posu­núť ich tak na čo naj­vyš­šiu úro­veň. K tvorbe slú­cha­diel ma inšpi­ro­vala hlavne hudba , ktorú počúva hádam každý na svete.“

To čo teraz tento zau­jí­mavý pro­jekt potre­buje sú finan­cie, aby sa tieto pokro­kové slú­chadlá mohli
dostať medzi ľudí. Nápad by si to určite zaslú­žil. 

Takže ak vás tento pro­jekt zau­jal a chceli by ste cha­la­nom pomôcť, stačí klik­núť SEM.

zdroj:indiegogo.com

Pridať komentár (0)