Liber­ty Headp­ho­nes — slo­ven­ský pro­jekt, kto­rý pri­ná­ša revo­lú­ciu do sve­ta slú­cha­diel

Michal Sorkovský / 5. februára 2015 / Tech a inovácie

Liber­ty Headp­ho­nes spra­via z bež­né­ho počú­va­nia hud­by doko­na­le pohodl­ný záži­tok. Tie­to nové slú­chad­lá ponú­ka­jú skve­lý dizajn a pokro­ko­vú tech­no­ló­giu. Za celým zau­jí­ma­vým pro­jek­tom sto­jí slo­ven­ská dvo­j­ica Lukáš Gono a Filip Augus­tín, kto­rá sa roz­hod­la vyrie­šiť aj váš prob­lém so zamo­ta­ný­mi slú­chad­la­mi.

Pove­dz­me si úprim­ne, asi kaž­dé­mu z nás vadí to več­né roz­mo­tá­va­nie slú­cha­diel vždy, keď si chce­me vypo­čuť hud­bu. Medzi ďal­šie neprí­jem­nos­ti pat­rí tiež bolesť uší, kto­rá pri­chá­dza po urči­tom čase so slú­chad­la­mi na hla­ve a občas nasta­ne aj prob­lém s veľ­kos­ťou slú­cha­diel, kvô­li kto­rej ich jed­no­du­cho nie je kam dať, keď ich aku­rát nepot­re­bu­je­me.

Všet­kých tých­to neprí­jem­nos­tí by nás mali zba­viť Liber­ty Headp­ho­nes. Z náz­vu vyplý­va, že slú­chad­la pri­ná­ša­jú oslo­bo­de­nie od zby­toč­ných káb­lov či zlo­ži­tých kon­štruk­cií. Okrem toho si člo­vek môže v čase keď ich aku­rát nepot­re­bu­je pri­pev­niť Liber­ty Headp­ho­nes naprí­klad na ruku. Ako je to mož­né? Slú­chad­lá Liber­ty sú vyro­be­né z fle­xi­bil­né­ho mate­riá­lu, kto­rý sa síce doká­že pohodl­ne pris­pô­so­biť tva­ru hla­vy, no v čase keď člo­vek hud­bu nepo­čú­va sa vrá­ti do pôvod­né­ho tva­ru, kto­rým je špi­rá­la.

Vo výho­dy toh­to mate­riá­lu verí aj Lukáš Gono, kto­rý ako jeden z dvo­j­ice mla­dých Slo­vá­kov s nápa­dom na pokro­ko­vé slú­chad­lá pri­šiel: „Jed­ná sa o druh plas­tu, kto­rý je veľ­mi ohyb­ný, prak­tic­ky sa nedá zlo­miť, poško­diť ohý­ba­ním a pamä­tá si základ­ný tvar.“

Liber­ty Headp­ho­nes okrem toho dis­po­nu­jú aj pokro­ko­vou tech­no­ló­gi­ou. Vo vnút­ri slú­cha­diel sa totiž nachá­dza­jú repro­duk­to­ry s cit­li­vos­ťou 115 deci­be­lov, kto­rá zaru­ču­je sil­ný a kva­lit­ný zvuk. Li-lon baté­ria, kto­rú slú­chad­lá obsa­hu­jú má kapa­ci­tu 1500mAh, je nabí­ja­teľ­ná pro­stred­níc­tvom Mic­ro-USB a pou­ží­va­te­ľo­vi po jed­nom plnom nabi­tí zaru­ču­je až pri­bliž­ne 16 hodín počú­va­nia hud­by. Nie zlé, čo povie­te? Slú­chad­lá si okrem toho môže­te spo­jiť so svo­jim Andro­idom pomo­cou blu­e­to­ot­hu 4.1 s dosa­hom až na 15 met­rov. No a pod­ľa tvor­cov pro­jek­tu je v prie­be­hu výro­by naplá­no­va­ná aj kom­pa­ti­bi­li­ta s iOS či Win­do­ws Mobi­le. 

„V prvom rade sme chce­li prí­sť s nie­čím novým a hlav­ne jedi­neč­ným na trh. S nie­čím čo nikto ešte nepo­nú­ka. Spo­jiť výho­dy drô­to­vých a bez­drô­to­vých slú­cha­diel v jed­no , a posu­núť ich tak na čo naj­vyš­šiu úro­veň. K tvor­be slú­cha­diel ma inšpi­ro­va­la hlav­ne hud­ba , kto­rú počú­va hádam kaž­dý na sve­te.“

To čo teraz ten­to zau­jí­ma­vý pro­jekt potre­bu­je sú finan­cie, aby sa tie­to pokro­ko­vé slú­chad­lá moh­li
dostať medzi ľudí. Nápad by si to urči­te zaslú­žil. 

Tak­že ak vás ten­to pro­jekt zau­jal a chce­li by ste cha­la­nom pomôcť, sta­čí klik­núť SEM.

zdroj:indiegogo.com

Pridať komentár (0)