21-ročný Patrik predstavil revolučnú aplikáciu, ktorá pomôže aj tebe

Linda Cebrová / 26. februára 2018 / Tech a inovácie

  • Ná­pad štu­denta z Ko­šíc po­môže pa­cien­tom i le­ká­rom včas od­ha­liť ne­správne dr­ža­nie tela či po­ru­chy chrb­tice
  • Pat­rik z praxe vie, ako pa­cienti od­kla­dajú náv­števu le­kára a pod­ce­ňujú bo­lesti chrb­tice
  • Vy­mys­lel preto appku, ktorá na­po­vie, že máme prob­lém, ktorý treba rie­šiť a ih­neď po­núkne kon­krétne rie­še­nie v okolí
zdroj: facebook.com/patrik.konrady
  • Ná­pad štu­denta z Ko­šíc po­môže pa­cien­tom i le­ká­rom včas od­ha­liť ne­správne dr­ža­nie tela či po­ru­chy chrb­tice
  • Pat­rik z praxe vie, ako pa­cienti od­kla­dajú náv­števu le­kára a pod­ce­ňujú bo­lesti chrb­tice
  • Vy­mys­lel preto appku, ktorá na­po­vie, že máme prob­lém, ktorý treba rie­šiť a ih­neď po­núkne kon­krétne rie­še­nie v okolí

Pat­rik Kon­rády, 21-ročný štu­dent vyš­šieho od­bor­ného vzde­lá­va­nia Stred­nej zdra­vot­níc­kej školy na Ku­ku­čí­no­vej ulici v Ko­ši­ciach, chce svo­jím ná­pa­dom najmä zlep­šiť diag­nos­tiku po­hy­bo­vého apa­rátu. V sú­čas­nosti štu­duje dip­lo­mo­vaný od­bor fy­zi­ote­ra­peut na od­de­lení Fy­ziat­rie, bal­neo­ló­gie a lie­čeb­nej re­ha­bi­li­tá­cie Uni­ver­zit­nej ne­moc­nice L. Pas­tera. Prak­tická po­môcka v ob­lasti zdra­vot­níc­tva si vy­slú­žila pr­ven­stvo na ve­dec­kom kon­grese AGEL Sym­pó­zium v Olo­mouci.

Ak máte myš­lienku a dobrý tím, mô­žete uro­biť ho­cičo, tvrdí štu­dent fy­zi­ote­ra­pie Pat­rik Kon­rády. Ako stre­doš­ko­lák vy­vi­nul mo­bilnú ap­li­ká­ciu Bo­dy­fix. Jeho vy­ná­lez diag­nos­ti­kuje na­prí­klad prob­lémy s chrb­ti­cou po­mo­cou oby­čaj­nej fo­to­gra­fie. Ná­pad oce­nili aj na me­dzi­ná­rod­nom veľ­trhu vzde­lá­va­nia PRO EDUCO 2017 v Ko­ši­ciach.

Táto fy­zi­ote­ra­pe­uticky orien­to­vaná ap­li­ká­cia má po­môcť zrých­liť celý pro­ces diag­nos­tiky a vďaka mno­hým fun­kciám, ako je me­ra­nie dĺžok, vzdia­le­ností a uhlov, má umož­niť zís­kať lepší pre­hľad o zdraví člo­veka.

Pro­jekt Vy­stri sa!, kto­rého spo­lu­t­vor­com je ok­rem Pat­rika Kon­rá­dyho aj Ján Ši­roký, sa skladá z dvoch častí. Jed­nou je ap­li­ká­cia a dru­hou we­bová stránka. Jej tvor­co­via chcú ľu­ďom po­môcť diag­nos­ti­ko­vať svoj prob­lém po­hy­bo­vého apa­rátu. We­bová stránka má slú­žiť na vy­hľa­da­nie od­bor­níka vo svo­jom okolí.

Som štu­den­tom fy­zi­ote­ra­pie a denne sa stre­tá­vam s bo­les­ťou v praxi. Spolu so spo­lu­au­to­rom myš­lienky, Já­nom Ši­ro­kým, ktorý ku mne pra­vi­delne cho­dieva na ma­sáže, sme ro­zo­be­rali tému ako ino­va­tívne po­môcť ľu­ďom  s  prob­lé­mami, ktoré ich trá­pia,“ ho­vorí Pat­rik Kon­rády pre por­tál Veda na do­sah. Me­dzi tie radí na­prí­klad zlý ste­re­otyp chô­dze alebo zlý po­stoj pri práci.

Vy­svet­lil, že ich cie­ľom je uro­biť celú ap­li­ká­ciu čo naj­jed­no­duch­šie, aby bola do­stupná pre bež­ných ľudí. Vďaka sprie­vod­ným vi­deám chce uľah­čiť prácu s ap­li­ká­ciou. Prin­cíp diag­nos­tiky fun­guje na­sle­dovne: Vy­bo­du­jete si body na tele, po­tom si od­fo­títe po­stúru tela a cez ap­li­ká­ciu zis­títe ano­má­lie v po­stoji. Ná­sledne si bu­dete môcť nájsť od­bornú po­moc vo svo­jej blíz­kosti.

Pridať komentár (0)