Lýdia ovláda sedem jazykov a tvrdí, že žiaden extra talent na to netreba

Marianna Mikešová / 4. februára 2018 / Rozhovory

zdroj: Jazykový mentoring/archív Lýdie Machovej
  • V dneš­nom glo­ba­li­zo­va­nom svete sa bez cu­dzích ja­zy­kov ne­za­obíde tak­mer nik, no mno­hým robí prob­lémy aj zá­kladná an­glič­tina.
  • Sú však me­dzi nami aj gé­ni­ovia, ktorí tých ja­zy­kov ovlá­dajú ply­nule nie­koľko.
  • Ho­vo­ria si po­lyg­loti a pro­fe­si­onálna tl­moč­níčka Ly­dia Ma­chová je jed­nou z nich.
  • Ne­dávno roz­behla úspešný pro­jekt Ja­zy­kový men­to­ring, ktorý aj tebe môže po­môcť stať sa mul­ti­lin­gvál­nym maj­strom.

Ahoj Lydka, pre­zraď nám, koľ­kými ja­zykmi si dnes ho­vo­rila? :)

Práve dnes štyrmi :). Mo­men­tálne sa na­chá­dzam v Grécku, kde bude o pár dní veľká po­lyg­lot­ská kon­fe­ren­cia. An­glič­tina a slo­ven­čina sú u mňa na bež­nom po­riadku ako hlavné ko­mu­ni­kačné ja­zyky, a ok­rem toho som sa ba­vila po špa­niel­sky so svo­jou hos­ti­teľ­kou z Airbnb, ktorá strá­vila istý čas v Špa­niel­sku a ešte som pre­ho­dila pár slov po rusky s pá­ri­kom tu­ris­tov v meste.

Nie každý si môže v 27 ro­koch po­ve­dať, že sa do­ho­vorí sied­mimi ja­zykmi. Koľko vy­trva­losti a voľ­ného času je na to treba?

Veru tak, no nie každý má uče­nie sa ja­zy­kov ako svoje naj­väč­šie hobby. Keby ma to tak ne­ba­vilo, ur­čite sa ich toľko ne­učím. S kaž­dým ja­zy­kom trá­vim zhruba dva roky a po­čas nich sa s pre­stáv­kami, často aj nie­koľko týž­dňov, učím zhruba pol ho­dinu až ho­dinu denne. Môže sa to zdať ako veľa času, ale ja veľmi rýchlo pre­chá­dzam na uče­nie sa z au­ten­tic­kých ma­te­riá­lov (ori­gi­nál knihy, se­riály, au­di­ok­nihy), takže po pár pr­vých me­sia­coch mi ani ne­príde, že sa ten ja­zyk učím, len si v ňom čí­tam pre­klad ne­ja­kej knihy, ktorú by som si aj tak chcela pre­čí­tať.

Kedy si si uve­do­mila, že máš na ja­zyky zrejme ta­lent a že svoje skills mô­žeš odo­vzdať ďa­lej?

Ne­mys­lím si, že mám veľký ta­lent na ja­zyky. Ľu­dia to ne­radi po­čujú, lebo si ho­vo­ria, že ni­kto, kto vie toľko ja­zy­kov, ne­môže byť bez ta­lentu. Ja si však mys­lím, že keď to nie­koho tak veľmi baví a strávi s ja­zykmi toľko času ako ja, do­speje k rov­na­kým vý­sled­kom. Je to ako s pro­fe­si­onál­nymi špor­tov­cami – je otázne, na­koľko je Do­mi­nika Ci­bul­ková ta­len­to­vaná na te­nis, a na­koľko je to o tých ne­ko­neč­ných ho­di­nách, ktoré v ži­vote strá­vila na kur­toch. Ale to, že ma ja­zyky ba­via, som si všimla, keď som sa za­čala učiť an­glič­tinu na gym­ná­ziu. Po­ve­dala by som, že práve to je môj „ta­lent“ – uče­nie sa ja­zy­kov ma vždy ba­vilo tro­chu viac ako os­tat­ných.

14566400_1090648137656134_88842504840697925_oc

Takže byť po­lyg­lo­tom nie je su­per­sila, ale môže sa ním stať každý? 

Možno nie úplne každý, ale väč­šina ur­čite áno. Há­čik je, že väč­šina ľudí na to nemá dô­vod. Člo­veku po­väč­šine stačí je­den alebo dva cu­dzie ja­zyky, čo je úplne po­cho­pi­teľné. Ak by to však nie­kto chcel, je na to treba pre­dov­šet­kým se­ba­dis­cip­línu a tr­pez­li­vosť. Stre­tá­vam ľudí, ktorí sa chcú stať po­lyg­lotmi, lebo im to príde veľmi pre­stížne, ale idú na to ne­správne. Chcú sa na­učiť čo naj­viac ja­zy­kov čo naj­rých­lej­šie, no ne­uve­do­mujú si, že na to treba ísť po­stupne. Je zby­točné na­učiť sa zá­klady 5 ja­zy­kov po­čas 2 ro­kov, lebo o ďal­šie dva roky z nich už nič ne­bu­dete ve­dieť. S ja­zy­kom treba strá­viť do­sta­točný čas, aby sa pre nás stal pri­ro­dzený a aby sme tie zá­klady už ni­kdy ne­za­budli.

Vraví sa, že na to, aby sa člo­vek per­fektne na­učil cu­dziu reč, musí žiť istý čas v za­hra­ničí. Sú­hla­síš?

Vô­bec nie, je to mý­tus, ktorý po­chá­dza z dôb, keď sme ešte ne­mali in­ter­net a všetky vý­hody, ktoré nám po­núka. V čom je po­byt v za­hra­ničí taký úžasný? Po­núka nám mož­nosti po­čuť ten ja­zyk zo všet­kých strán a roz­prá­vať v ňom s mno­hými ľuďmi. To všetko mô­žem mať aj na Slo­ven­sku, keď tro­chu chcem. Viem sa ob­klo­piť na­hráv­kami v da­nom ja­zyku a do­hod­núť si roz­ho­vory s ro­de­nými ho­vo­ria­cimi aj viac­krát za deň. Je to len trošku ná­roč­nej­šie na or­ga­ni­zá­ciu, ale dá sa to, a ja to aj ro­bím. Väč­ši­nou po­tom idem do za­hra­ni­čia len na krátky po­byt a ja­zyk si tým ma­xi­málne za­kti­vi­zu­jem. Nie je to ne­vy­hnutné, ale po­máha to, a mňa to na­vyše aj veľmi baví – ces­to­vať a po­u­ží­vať novo na­učený ja­zyk.

Niet po­chýb, že s tvo­jou ja­zy­ko­vou pruž­nos­ťou by si sa v za­hra­ničí uchy­tila ľahko. Na­priek zá­ľube v ces­to­vaní však stále však ži­ješ na Slo­ven­sku. Ako je to možné?

A čože nám tu na Slo­ven­sku chýba? Aj ja som si mys­lela, že pôj­dem žiť do za­hra­ni­čia len čo skon­čím školu. Ale po­čas svo­jich po­čet­ných ciest som zis­tila, že to „tam vonku“ nie je o nič lep­šie ako u nás. Máme tu veľmi dobrý ži­votný štýl, skvelú úro­veň bý­va­nia, dobré služby, dob­ro­sr­deč­ných ľudí, krásnu prí­rodu a mám tu všet­kých ka­mo­šov a ro­dinu. Ne­vy­lu­ču­jem, že bu­dem žiť nie­kedy v za­hra­ničí, ale pop­ravde som za­tiaľ ne­našla kra­jinu, kde by som si po­ve­dala: Tak tu sa chcem usa­diť. A to som ich nav­ští­vila mnoho.

13680225_1030422087012073_7154193106675581440_ob

Pred­stav si mla­dého stre­doš­ko­láka, ktorý má veľké am­bí­cie, chce do­biť svet, no an­glič­tina mu stále robí prob­lém. Čo by si mu po­ra­dila?

Za­čať na tom riadne ma­kať. Stre­doš­ko­láci sa po­väč­šine budú sťa­žo­vať na zlú uči­teľku, na blbý škol­ský sys­tém, na málo času a ka­dečo iné. Ale všetko sa to za­čína u nás sa­mých. Ak sa roz­hod­neme na an­glič­tine za­ma­kať a sta­no­víme si to ako svoju mo­men­tálnu pri­oritu, za pár me­sia­cov sa dajú do­ká­zať divy. Je pri­tom tak­mer jedno, čo člo­vek robí, kým to robí efek­tívne a in­ten­zívne. Môže po­ze­rať se­riály, čí­tať knihy, ro­biť si cvi­če­nia na gra­ma­tiku, učiť sa slo­víčka, cvi­čiť roz­prá­va­nie, pri­čom po­sledné je na­je­fek­tív­nej­šie.

No nie­kedy je to na­ozaj práve sys­tém a uči­te­lia, ktorí žia­kov de­mo­ti­vujú. Dá sa proti tomu niečo ro­biť?

Mys­lím si, že celý náš škol­ský sys­tém uče­nia sa ja­zy­kov je za­lo­žený na zlých zá­kla­doch. Uče­nie sa z jed­nej učeb­nice, ktorá vždy vy­zerá rov­nako, je dnes už veľmi za­sta­ralé. S in­ter­ne­tom máme tých mož­ností omnoho viac, ale do škôl sa za­tiaľ ne­dos­tali. Mys­lím, že keby sa žia­kom uká­zala nut­nosť ovlá­da­nia ja­zy­kov vo svete, bolo by to jed­no­duch­šie. Bez toho berú žiaci an­glič­tinu len ako ďalší pred­met – ako ma­te­ma­tiku alebo de­je­pis, a ne­vi­dia v nej prak­tické vy­uži­tie.

Veľa ľudí sa púšťa do rôz­nych ja­zy­ko­vých cer­ti­fi­ká­tov. Má to podľa teba vý­po­vednú hod­notu a zmy­sel?

Majú zmy­sel, po­kiaľ ich nie­kto od vás vy­ža­duje, na­prí­klad na štú­dium alebo do práce alebo ešte ako mo­ti­vačný fak­tor, aby sa člo­vek pri­nú­til učiť sa. Inak v nich zmy­sel ne­vi­dím. Veľa ľudí sa oháňa tým, že spra­vili cer­ti­fi­kát na B2, ale keď sa s nimi re­álne po­roz­prá­vam alebo vi­dím, aké prob­lémy majú s po­cho­pe­ním ne­ja­kého textu, tak mi je jasné, že na tej úrovni nie sú. Keď sa to­tiž ne­jaký ja­zyk vy­že­nie na­hor veľmi rýchlo, aby sa uro­bil cer­ti­fi­kát, zvy­čajne aj rov­nako rýchlo klesne, ak sa mu člo­vek po cer­ti­fi­káte pre­stane ve­no­vať. Ja chcem do­siah­nuť, aby som ten ja­zyk ovlá­dala na da­nej úrovni dl­ho­dobo, a na to žia­den cer­ti­fi­kát ne­pot­re­bu­jem.

unnamed

Ok­rem bež­ných rečí ovlá­daš aj es­pe­ranto, takz­vaný me­dzi­ná­rodný ja­zyk. Aké prak­tické vy­uži­tie pre teba má?

Pre mňa osobne nemá až také prak­tické vy­uži­tie, pre­tože som sa ho na­učila ako svoj šiesty ja­zyk. Ale pre kaž­dého, kto by es­pe­ran­tom za­čal, by to malo ob­rov­ské vý­hody pri učení sa aké­ho­koľ­vek ďal­šieho ja­zyka. Es­pe­ranto je ne­smierne uži­točné v tom, že člo­veku po­môže po­cho­piť, ako fun­guje ja­zyk a gra­ma­tika. Je ab­so­lútne pra­vi­delné, nemá je­dinú vý­nimku, a tak sa ho viete na­učiť oveľa rých­lej­šie ako pri­ro­dzené ja­zyky. Je úžasné vi­dieť ľudí, ktorí sa ni­kdy ne­ve­deli na­učiť žia­den ja­zyk, ako v es­pe­rante bez prob­lé­mov ko­mu­ni­kujú po pár týžd­ňoch. Pre do­pl­ne­nie, ide o umelo vy­tvo­rený ja­zyk z roku 1887, ktorý vzni­kol za úče­lom, aby si ľu­dia na svete lep­šie roz­umeli, a aby žia­den ja­zyk pri ta­kejto ko­mu­ni­ká­cii ne­bol zvý­hod­nený. Viete sa ho za­darmo na­učiť napr. cez www.lernu.net.

Mys­líš, že si nie­kedy po­vieš, že už vieš tých ja­zy­kov dosť? Je ešte vô­bec ne­jaký, s kto­rým by si rada za­čala? 

Veľmi ma láka por­tu­gal­čina, ale mám pred ňou tro­chu re­špekt, lebo viem, že si ňou zrejme osla­bím ak­tu­álnu úro­veň špa­niel­činy. Stále som sa ne­roz­hodla, či sa do nej pus­tím. A do­sta­točný po­čet ja­zy­kov… Mys­lím, že 7 je už cel­kom dosť :). Ne­učím sa preto, aby som ve­dela ne­jaký po­čet ja­zy­kov, ale preto, že ten pro­ces uče­nia sa je ne­sku­točne zau­jí­mavý. Na za­čiatku ne­viem vô­bec nič a o rok si v tom ja­zyku čí­tam knihy a ve­diem roz­ho­vory s ľuďmi. Fas­ci­nuje ma, že sa to dá. Zhruba každé dva roky ma chytí nové nad­še­nie pre uče­nie sa ja­zyka od nuly, a tak po­stupne pri­be­rám nové. Mám vý­hodu oproti väč­šine ľudí v tom, že som si 100% istá, že uspe­jem a ten ja­zyk sa na­učím. Uvi­díme, do­kedy ma to bude ba­viť.

Zdá sa, že tvoj Ja­zy­kový men­to­ring sa už roz­be­hol a je z neho ná­dejný biz­nis…

Veru, uchy­tilo sa to veľmi dobre a veľmi rýchlo, až sa mi sa­mej nechce ve­riť. Nie­ktorí ľu­dia z môjho oko­lia ma od toho tro­chu od­ho­vá­rali s tvr­de­ním, že ľu­ďom sa dnes nechce učiť, že po­tre­bujú rýchle rie­še­nia bez ná­mahy. Lenže také žiaľ ne­exis­tujú a ja si mys­lím, že väč­šina ľudí to už po ro­koch po­ku­sov a omy­lov po­cho­pila. Ja­zy­kový men­to­ring veľmi oslo­vuje ľudí, ktorí sú ochotní na svo­jom ja­zyku za­pra­co­vať, ale ne­ve­dia ako. Ja im na to dá­vam de­tailný ná­vod a pod­poru, a od­me­nou za tú prácu sú im po­merne rýchle vý­sledky. Do bu­dúcna mám veľké plány, ako to celé roz­viť a úspešný za­čia­tok mi dáva ná­dej, že to pôjde.

uknitrosvlajkoupochodb

Kam až by si sa s ním chcela do­stať?

Mo­jím cie­ľom je zme­niť spô­sob, ako sa väč­šina ľudí na Slo­ven­sku učí ja­zyky. Chcem svetu uká­zať, že to ide aj inak ako len v škole, a že väč­šinu svojho ja­zy­ko­vého vzde­lá­va­nia do­kážu zvlád­nuť sami. Učiť sa ja­zyk sám je podľa mňa na­je­fek­tív­nejší spô­sob a sved­čia o tom aj ti­síce a mi­li­óny po­lyg­lo­tov, ktorí na to išli presne takto. Mám v pláne po­su­núť to ne­skôr aj do za­hra­ni­čia, čo mi zrejme uľahčí fakt, že už te­raz mám dobré meno me­dzi po­lyg­lotmi z ce­lého sveta.

Vy­sta­číš si ešte na všetko sama alebo máš spo­lu­pra­cov­ní­kov?

Ne­viem si pred­sta­viť, že by som ro­bila všetko sama. Mám troch skve­lých asis­ten­tov, ktorí pre mňa za­čali ro­biť za­darmo, lebo mi chceli po­môcť ší­riť dobrú myš­lienku. Osved­čili sa ako ši­kovní a spo­ľah­liví, a tak te­raz spo­lu­pra­cu­jeme aj for­málne. Môj tím sa bude v bu­dúc­nosti isto roz­ras­tať, lebo ja sa chcem čím ďa­lej, tým viac za­me­ria­vať na tvorbu ob­sahu a všetku ad­mi­ni­stra­tívu a čin­nosti sú­vi­siace s cho­dom biz­nisu by som rada de­le­go­vala. Za­tiaľ via­cero fun­kcií za­stá­vam ja sama, no je to aj preto, že sa tomu všet­kému učím a chcem tým pro­ce­som roz­umieť. Príde mi ne­uve­ri­teľné, čo všetko som sa za rok na­učila o mar­ke­tingu a pre­daji, bez­po­chyby aj vďaka môjmu vy­ni­ka­jú­cemu biz­nis men­to­rovi. Po­ve­dala by som, že to je po­lo­vica úspe­chu. Dobrý pro­dukt je tá druhá po­lo­vica.

Ve­dela by si na­ko­niec dať na­šim či­ta­te­ľom tip na uži­točné ap­li­ká­cie, stránky či po­môcky na uče­nie sa ja­zy­kov?

Jasné. Je toho veľa, ale vy­brala by som pod­casty na po­čú­va­nie a bi­lin­gválne knihy na čí­ta­nie. Pod­casty si vie každý stiah­nuť za­darmo a le­gálne do te­le­fónu, na­prí­klad cez appku Pod­cast & Ra­dio Ad­dict alebo cez iTu­nes a po­čú­vať tak na­ozaj zau­jí­mavé texty o akej­koľ­vek téme, ktorá sa mu páči. A ak chce nie­kto za­čať ro­biť na cu­dzom ja­zyku, ale ešte ne­vie čí­tať ori­gi­nál knihy, od­po­rú­čam za­čať dvoj­ja­zyč­nými, ktoré sa dajú bežne kú­piť v kníh­ku­pec­tvách. Skúste to, je to fakt jed­no­du­ché.

dsc_1322b

Viac o pro­jekte Ja­zy­kový men­to­ring sa do­zvieš tu

Pridať komentár (0)