Slovensko má svoj prvý prémiový gin. Nesie odkaz tradičného bylinkárstva aj modrotlače

Marianna Mikešová / 9. júla 2018 / Food biznis

  • Aj sveta al­ko­holu sa do­tý­kajú trendy, kto­rým dnes ok­rem iného vládne gin
  • Na Slo­ven­sku sme sa do­te­raz ne­mohli pý­šiť vlast­nou kva­lit­nou znač­kou
  • Me­dzeru na trhu za­pl­nila firma BVD, ktorá pri­náša prvý slo­ven­ský pré­mi­ový gin
  • Aj sveta al­ko­holu sa do­tý­kajú trendy, kto­rým dnes ok­rem iného vládne gin
  • Na Slo­ven­sku sme sa do­te­raz ne­mohli pý­šiť vlast­nou kva­lit­nou znač­kou
  • Me­dzeru na trhu za­pl­nila firma BVD, ktorá pri­náša prvý slo­ven­ský pré­mi­ový gin

Slo­ven­skí kon­zu­menti sú čo­raz ná­roč­nejší a dnes už sa ne­us­po­koja len tak s ho­ci­čím. Na­miesto lac­ného al­ko­holu ich čo­raz viac dáva pred­nosť kva­lit­ným des­ti­lá­tom, ktoré si ve­dia vy­chut­nať len tak alebo v dobre na­mie­ša­nom kok­taile. Vďaka sluš­nému po­čtu kva­lit­ných kok­tai­lo­vých ba­rov aj zna­čiek, ktoré na trh pri­ná­šajú re­me­selné pivo, víno či pré­mi­ové des­ti­láty, je Slo­ven­sko vi­di­teľ­nej­šie na mape Európy. Ko­nečne však nie­len ako kra­jina, kde sa dá lacno opiť.

Te­raz je náš trh s poc­ti­vým al­ko­ho­lom ešte bo­hatší, pre­tože sa ko­nečne mô­žeme po­chvá­liť vlast­ným kva­lit­ným gi­nom. Do­te­raz sme sa mu­seli uspo­ko­jiť so sve­to­vými znač­kami a zá­vi­deli sme Česku, že majú Žu­fánka a jeho OMG Gin. Táto dep­ri­vá­cia však končí a Slo­ven­sko tasí zbraň v po­dobe pré­mi­ovej značky ginu s príz­nač­ným náz­vom Gin Gin. Za jeho zro­dom stojí des­ti­lérka Bird Val­ley Dis­til­lery (BVD), kto­rej ma­ji­te­ľom je Ľu­bo­mír Fla­šík. Tá exis­tuje od roku 2010, na konte má nie­koľko kva­lit­ných pro­duk­tov a na­prí­klad aj prvú Bo­ro­vičku des­ti­lát na trhu.

Pred­sta­ve­nie pr­vého slo­ven­ského des­ti­lo­va­ného ginu sa ko­nalo v Sky bare, kde drinky z Gin Ginu mie­šali aj takí špič­koví bar­mani, ako Tony Ve­lich. Tento ná­poj však nie je uni­kátny len svo­jím pr­ven­stvom, ale aj zlo­že­ním. Gin tra­dične ob­sa­huje aj de­siatky rôz­nych by­lín, plo­dín a ko­re­nín, ktoré spolu vy­tvá­rajú vždy inú je­di­nečnú chuť. V Gin Gin-e však náj­deš len tie rý­dzo slo­ven­ské, pri­čom zá­kla­dom sú sa­moz­rejme naše bo­rievky. Tie v chuti a aróme do­pĺňajú na­prí­klad dula, baza, lipa, ma­te­rina dúška či ko­reň horca.

Dnes nie je možné zau­jať bez pek­ného obalu a ani tu značka ne­za­os­táva. Poctu Slo­ven­sku vzdali au­tori špe­ciál­nou fľa­šou evo­ku­jú­cou eli­xír, vy­ho­to­ve­nou v ko­bal­tovo mod­rej farbe, od­ka­zu­jú­cej na mod­ro­tlač, do­pl­ne­nej o zlatú a strie­bornú, ktoré sú in­špi­ro­vané tra­dí­ciou ťažby zlata a striebra. Každý je­den gin je uni­ká­tom a tento je vy­vr­cho­le­ním stá­roč­nej tra­dí­cie her­bál­nej me­di­cíny v na­šom re­gi­óne a ma­ce­ro­va­nia plo­dov a by­lín v po­do­mácky vy­ro­be­nom al­ko­hole.

Gin Gin roz­hodne po­hol slo­ven­skou ba­ro­vou a mi­xo­lo­gic­kou scé­nou a stojí za to sa s ním zo­zná­miť.

Pridať komentár (0)