Luxus­né hodin­ky pre­hrá­va­jú bit­ku so smart­ho­din­ka­mi

Lukáš Timko, mojesmarthodinky.sk / 10. marca 2016 / Tech a inovácie

Nikdy nekon­čia­ca deba­ta o súbo­ji luxus­ných hodi­niek so smart­ho­din­ka­mi zís­ka­la sil­ný argu­ment v pros­pech inte­li­gent­ných hodi­niek. Pod­ľa naj­nov­ších výsled­kov od ana­ly­tic­kej fir­my Stra­te­gy Ana­ly­tics pre­ko­na­li pre­da­je smart­ho­di­niek po prvý krát na glo­bál­nej úrov­ni švaj­čiar­ske luxus­né hodin­ky.

Šta­tis­ti­ky pochá­dza­jú zo štvr­té­ho kvar­tá­lu minu­lé­ho roka, čo bol čas, kedy boli Sam­sung Gear S2 celo­sve­to­vo dostup­né a App­le Watch pokra­čo­va­li vo svo­jej domi­nan­cii. Pre­da­je švaj­čiar­skych hodi­niek kles­li o 5% v porov­na­ní s tým istým kvar­tá­lom roka 2014. Chyt­ré hodin­ky narást­li o neuve­ri­teľ­ných 316% – čo via­ce­rých núti zamys­lieť sa nad dlho­do­bým vzťa­hom medzi zákaz­ník­mi a luxus­ný­mi hodin­ka­mi.

watches-2

foto: cnet.com

Luxus­né hodin­ky a ich výrob­co­via

Veľ­kú časť pokle­su pre­da­jov luxus­ných hodi­niek, obzvlášť tých švaj­čiar­skych, má na sve­do­mí neús­peš­ný prie­nik výrob­cov luxus­ných hodi­niek na pole smart­ho­di­niek. Exis­tu­jú však spo­loč­nos­ti ako naprí­klad TAG Heuer, kto­ré sa nevzda­li a dosiah­li veľ­ký úspech. Žiaľ, luxus­né spo­loč­nos­ti ako Patek Phi­lip­pe, Bre­it­ling, Rolex, Tis­sot a ostat­ní sa stá­le držia tra­dič­ných hodi­niek a uka­zu­jú len malý ale­bo žia­den záu­jem o výro­bu inte­li­gent­ných hodi­niek.

Pre­da­je nie sú všet­ko – uka­zu­jú ale, že sa trend nose­nia hodi­niek mení. S fun­kci­ona­li­tou smart­ho­di­niek a s ich dizaj­nom podob­ným smart­fó­nom (doty­ko­vá obra­zov­ka, noti­fi­ká­cie, atď.) je ľah­ké vysvet­liť naras­ta­jú­cu popu­la­ri­tu.

mojeSmarthodinky_banner

zdroj: mojesmarthodinky.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: visiblebanking.com

Pridať komentár (0)