Luxusné hodinky pre­hrá­vajú bitku so smart­ho­din­kami

Lukáš Timko, mojesmarthodinky.sk / 10. marca 2016 / Tech a inovácie

Nikdy nekon­čiaca debata o súboji luxus­ných hodi­niek so smart­ho­din­kami zís­kala silný argu­ment v pros­pech inte­li­gent­ných hodi­niek. Podľa naj­nov­ších výsled­kov od ana­ly­tic­kej firmy Stra­tegy Ana­ly­tics pre­ko­nali pre­daje smart­ho­di­niek po prvý krát na glo­bál­nej úrovni švaj­čiar­ske luxusné hodinky. 

Šta­tis­tiky pochá­dzajú zo štvr­tého kvar­tálu minu­lého roka, čo bol čas, kedy boli Sam­sung Gear S2 celo­sve­tovo dostupné a Apple Watch pokra­čo­vali vo svo­jej domi­nan­cii. Pre­daje švaj­čiar­skych hodi­niek klesli o 5% v porov­naní s tým istým kvar­tá­lom roka 2014. Chytré hodinky narástli o neuve­ri­teľ­ných 316% – čo via­ce­rých núti zamys­lieť sa nad dlho­do­bým vzťa­hom medzi zákaz­níkmi a luxus­nými hodin­kami.

watches-2

foto: cnet.com

Luxusné hodinky a ich výrob­co­via

Veľkú časť poklesu pre­da­jov luxus­ných hodi­niek, obzvlášť tých švaj­čiar­skych, má na sve­domí neús­pešný prie­nik výrob­cov luxus­ných hodi­niek na pole smart­ho­di­niek. Exis­tujú však spo­loč­nosti ako naprí­klad TAG Heuer, ktoré sa nevzdali a dosiahli veľký úspech. Žiaľ, luxusné spo­loč­nosti ako Patek Phi­lippe, Bre­it­ling, Rolex, Tis­sot a ostatní sa stále držia tra­dič­ných hodi­niek a uka­zujú len malý alebo žia­den záu­jem o výrobu inte­li­gent­ných hodi­niek.

Pre­daje nie sú všetko – uka­zujú ale, že sa trend nose­nia hodi­niek mení. S fun­kci­ona­li­tou smart­ho­di­niek a s ich dizaj­nom podob­ným smart­fó­nom (doty­ková obra­zovka, noti­fi­ká­cie, atď.) je ľahké vysvet­liť naras­ta­júcu popu­la­ritu.

mojeSmarthodinky_banner

zdroj: mojesmarthodinky.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: visiblebanking.com

Pridať komentár (0)