Luxus­né vily, v kto­rých môžeš aj s par­ti­ou bývať za pár drob­ných

Linda Cebrová / 25. decembra 2016 / Lifehacking

Plá­nu­ješ ces­to­vať vo veľ­kom štý­le, ale za pri­ja­teľ­ný bud­get? Vo Fran­cúz­sku, Por­tu­gal­sku ale­bo USA si môžeš uro­biť krá­ľov­skú dovo­len­ku. Sta­čí spo­jiť peňa­žen­ky s pria­teľ­mi ale­bo rodi­nou a bude­te môcť za cenu jed­nej noci v bež­nom hote­li, bývať vo vile s bazé­nom a mini chlad­nič­ka­mi.

Pri výbe­re uby­to­va­nia na ces­tách sa nemu­síš obme­dziť len na ponu­ku hos­te­lov, hote­lov a airb­nb. USA, ale aj Euró­pa ponú­ka­jú zopár neoby­čaj­ných domov, kto­ré sú stvo­re­né na oku­po­va­nie veľ­kou par­ti­ou. Zažiť aspoň jeden pre­dĺže­ný víkend v jed­nom z nich je záži­tok, kto­rý sa opla­tí zažiť aspoň jeden­krát za život.

Niž­šie uve­de­né ceny sú roz­de­le­né pod­ľa cel­ko­vej kapa­ci­ty ľudí, kto­rí môžu v danej nehnu­teľ­nos­ti pre­no­co­vať. Ak si to dob­re zme­ne­žu­je­te, môže­te sa dostať na veľ­mi zau­jí­ma­vé ceny aj bez toho, aby ste napl­ni­li cel­ko­vú kapa­ci­tu.

Bea­ver Moun­tain Lod­ge v Uta­hu

1

10 kúpeľ­ní, 12 obý­va­cích miest­nos­tí plus poze­mok s roz­lo­hou 40 akrov. V tom­to dvoj­pos­cho­do­vom dome náj­deš bas­ket­ba­lo­vé aj teni­so­vé ihris­ko, von­kaj­ší pla­vec­ký bazén a záh­ra­da môže poslú­žiť ako gol­fo­vé ihris­ko. Ak sa ti nebu­de chcieť cho­diť po scho­doch, neva­dí, je tam šmyk­ľav­ka.

Kapa­ci­ta: 64 ľudí

Cena: $11 oso­ba / noc

11

111

Blue Rid­ge Moun­tains v Sever­nej Karo­lí­ne

blu

Ten­to super dom je obko­le­se­ný divo­kou prí­ro­dou a je v blíz­kos­ti nie­koľ­kých vodo­pá­dov. Avšak dať zabrať môže aj pre­chádz­ka po pozem­ku, kto­rý má vyše 400 akrov. K výba­ve domu pat­rí nie­koľ­ko kuchýň, domá­ca kino­sá­la, kniž­ni­ca s biliar­dom ale aj vlast­né kúpe­le.

Kapa­ci­ta: 40 ľudí

Cena: $37 oso­ba / noc

blu2

Man­si­on Bel­le Oasis v Las Vegas

vegas

Las Vegas je vždy dob­rý nápad. Per­fekt­ná vila pre par­tiu ľudí, hľa­da­jú­cich súkrom­né pár­ty mies­to v mes­te neob­me­dze­ných mož­nos­tí. V prí­pa­de potre­by, sa do gará­že zmes­tí oko­lo 30 áut. Vnút­ro domu je ele­gant­né a záro­veň moder­né. Náj­deš tu her­ňu, bazé­ny, jacuz­zi a nie­koľ­ko obra­zo­viek na hra­nie hier ale­bo pro­fe­si­onál­ny stôl na poker.

Kapa­ci­ta: 32 ľudí

Cena: $42 oso­ba / noc

vegasss

Man­si­on In The Sky v Ten­nes­see

sky

Ak pre­fe­ru­ješ cha­ty a dre­ve­né domy urči­te sa ti tu zapá­či. Pano­ra­ma­tic­ká troj­pos­cho­do­vá vila s roz­lo­hou 7200 m2 ponú­ka krás­ne výhľa­dy na ští­ty hôr, keď­že je vzdia­le­ná len 10 minút od národ­né­ho par­ku Smo­ky Moun­tains. Na blíz­ku je mes­to Gat­lin­burg, kde sa dá výhod­ne naku­po­vať. Je tu aj jacuz­zi, her­ňa a útul­ná kino­sá­la.

Kapa­ci­ta: 40 ľudí

Cena: $31 oso­ba / noc

sky1

Brec­ken­rid­ge v Colo­ra­de

col

Výhľad na hory z kaž­dej jed­nej miest­nos­ti. Dom, v kto­rom sa dajú napl­no užiť zim­né, ale aj let­né práz­dni­ny. Mohol by to byť tvoj vlast­ný mini rezort. V lete si uži­ješ jaz­du na koňoch po oko­li­tých lesoch, turis­ti­ku ale­bo golf. V zime je na blíz­ku pre­stíž­ne lyžiar­ske stre­dis­ko a bobo­vá drá­ha.

Kapa­ci­ta: 30 ľudí

Cena: $50 oso­ba / noc

col2

The Châte­au de la Cani­ère vo Fran­cúz­sku

f

V tom­to palá­ci sa budeš cítiť, ako by si sa vrá­ti­li do minu­los­ti (ale do tej krá­ľov­skej). Nehnu­teľ­nosť stvo­re­ná na prin­cez­nov­skú svad­bu ale­bo poho­do­vý víkend s pria­teľ­mi. V tej­to vile si uži­ješ Fran­cúz­sko aj napriek tomu, že Eif­fe­lov­ku vôbec nenav­ští­viš. Náj­deš tu 26 miest­nos­tí, bar, teni­so­vý kurt a veľa iných prek­va­pe­ní.

Kapa­ci­ta: 60 ľudí

Cena: 28€ oso­ba / noc

ffvila

Gran­do­la Vil­la v Por­tu­gal­sku

2j

Plá­žo­vá vila s moder­ným dizaj­nom a len 200 met­rov od mora. V Por­tu­gal­sku pri­tom môžeš nájsť tie najk­raj­šie pie­soč­na­té plá­že a záto­ky, tak­že nemu­síš ces­to­vať až do ďale­ké­ho Thaj­ska. „All-whi­te“ inte­ri­ér môže byť na prvý pohľad výzva, ale veľ­ká záh­ra­da s pal­ma­mi a bazé­nom sto­ja za pre­skú­ma­nie.

Kapa­ci­ta: 32 ľudí

Cena: $36 osoba/noc

2jj

zdroj:simplemost.com zdroj všet­kých foto­gra­fií: pinterest.com

Pridať komentár (0)