Luxusné vily, v kto­rých môžeš aj s par­tiou bývať za pár drob­ných

Linda Cebrová / 25. decembra 2016 / Tools a produktivita

Plá­nu­ješ ces­to­vať vo veľ­kom štýle, ale za pri­ja­teľný bud­get? Vo Fran­cúz­sku, Por­tu­gal­sku alebo USA si môžeš uro­biť krá­ľov­skú dovo­lenku. Stačí spo­jiť peňa­ženky s pria­teľmi alebo rodi­nou a budete môcť za cenu jed­nej noci v bež­nom hoteli, bývať vo vile s bazé­nom a mini chlad­nič­kami.

Pri výbere uby­to­va­nia na ces­tách sa nemu­síš obme­dziť len na ponuku hos­te­lov, hote­lov a airbnb. USA, ale aj Európa ponú­kajú zopár neoby­čaj­ných domov, ktoré sú stvo­rené na oku­po­va­nie veľ­kou par­tiou. Zažiť aspoň jeden pre­dĺžený víkend v jed­nom z nich je záži­tok, ktorý sa oplatí zažiť aspoň jeden­krát za život.

Niž­šie uve­dené ceny sú roz­de­lené podľa cel­ko­vej kapa­city ľudí, ktorí môžu v danej nehnu­teľ­nosti pre­no­co­vať. Ak si to dobre zme­ne­žu­jete, môžete sa dostať na veľmi zau­jí­mavé ceny aj bez toho, aby ste napl­nili cel­kovú kapa­citu.

Bea­ver Moun­tain Lodge v Utahu

1

10 kúpeľní, 12 obý­va­cích miest­ností plus poze­mok s roz­lo­hou 40 akrov. V tomto dvoj­pos­cho­do­vom dome náj­deš bas­ket­ba­lové aj teni­sové ihrisko, von­kajší pla­vecký bazén a záh­rada môže poslú­žiť ako gol­fové ihrisko. Ak sa ti nebude chcieť cho­diť po scho­doch, nevadí, je tam šmyk­ľavka.

Kapa­cita: 64 ľudí

Cena: $11 osoba / noc

11

111

Blue Ridge Moun­tains v Sever­nej Karo­líne

blu

Tento super dom je obko­le­sený divo­kou prí­ro­dou a je v blíz­kosti nie­koľ­kých vodo­pá­dov. Avšak dať zabrať môže aj pre­chádzka po pozemku, ktorý má vyše 400 akrov. K výbave domu patrí nie­koľko kuchýň, domáca kino­sála, kniž­nica s biliar­dom ale aj vlastné kúpele.

Kapa­cita: 40 ľudí

Cena: $37 osoba / noc

blu2

Man­sion Belle Oasis v Las Vegas

vegas

Las Vegas je vždy dobrý nápad. Per­fektná vila pre par­tiu ľudí, hľa­da­jú­cich súkromné párty miesto v meste neob­me­dze­ných mož­ností. V prí­pade potreby, sa do garáže zmestí okolo 30 áut. Vnútro domu je ele­gantné a záro­veň moderné. Náj­deš tu herňu, bazény, jacuzzi a nie­koľko obra­zo­viek na hra­nie hier alebo pro­fe­si­onálny stôl na poker.

Kapa­cita: 32 ľudí

Cena: $42 osoba / noc

vegasss

Man­sion In The Sky v Ten­nes­see

sky

Ak pre­fe­ru­ješ chaty a dre­vené domy určite sa ti tu zapáči. Pano­ra­ma­tická troj­pos­cho­dová vila s roz­lo­hou 7200 m2 ponúka krásne výhľady na štíty hôr, keďže je vzdia­lená len 10 minút od národ­ného parku Smoky Moun­tains. Na blízku je mesto Gat­lin­burg, kde sa dá výhodne naku­po­vať. Je tu aj jacuzzi, herňa a útulná kino­sála.

Kapa­cita: 40 ľudí

Cena: $31 osoba / noc

sky1

Brec­ken­ridge v Colo­rade

col

Výhľad na hory z kaž­dej jed­nej miest­nosti. Dom, v kto­rom sa dajú naplno užiť zimné, ale aj letné práz­dniny. Mohol by to byť tvoj vlastný mini rezort. V lete si uži­ješ jazdu na koňoch po oko­li­tých lesoch, turis­tiku alebo golf. V zime je na blízku pre­stížne lyžiar­ske stre­disko a bobová dráha.

Kapa­cita: 30 ľudí

Cena: $50 osoba / noc

col2

The Château de la Cani­ère vo Fran­cúz­sku

f

V tomto paláci sa budeš cítiť, ako by si sa vrá­tili do minu­losti (ale do tej krá­ľov­skej). Nehnu­teľ­nosť stvo­rená na prin­cez­nov­skú svadbu alebo poho­dový víkend s pria­teľmi. V tejto vile si uži­ješ Fran­cúz­sko aj napriek tomu, že Eif­fe­lovku vôbec nenav­ští­viš. Náj­deš tu 26 miest­ností, bar, teni­sový kurt a veľa iných prek­va­pení.

Kapa­cita: 60 ľudí

Cena: 28€ osoba / noc

ffvila

Gran­dola Villa v Por­tu­gal­sku

2j

Plá­žová vila s moder­ným dizaj­nom a len 200 met­rov od mora. V Por­tu­gal­sku pri­tom môžeš nájsť tie najk­raj­šie pie­soč­naté pláže a zátoky, takže nemu­síš ces­to­vať až do ďale­kého Thaj­ska. „All-white“ inte­riér môže byť na prvý pohľad výzva, ale veľká záh­rada s pal­mami a bazé­nom stoja za pre­skú­ma­nie.

Kapa­cita: 32 ľudí

Cena: $36 osoba/noc

2jj

zdroj:simplemost.com zdroj všet­kých foto­gra­fií: pinterest.com

Pridať komentár (0)