Man­da­li­ve – vyfar­bi svo­je nevi­di­teľ­né ja v mobi­le

Nikola Brehová / 29. septembra 2016 / Lifehacking

Slo­ven­skí odbor­ní­ci na osob­nost­ný roz­voj vytvo­ri­li uni­kát­nu apli­ká­ciu.

Od sep­tem­bra je v App­le App Sto­re pre uží­va­te­ľov na celom sve­te dostup­ná apli­ká­cia Man­da­li­ve, kto­rú vyvi­nu­la tro­j­i­ca Slo­vá­kov, exper­tov na osob­nost­ný roz­voj. Apli­ká­cia je vďa­ka jed­no­du­ché­mu a zábav­né­mu vyfar­bo­va­niu špe­ciál­nych man­dál účin­ným nástro­jom seba­roz­vo­ja. Teraz k nej pri­bud­la aj kniž­ná pub­li­ká­cia Man­da­ly pre lep­ší život, kto­rú spo­lu s apli­ká­ci­ou pokrs­ti­la zná­ma tenis­t­ka Janet­te Husá­ro­vá.

Odbor­níč­ka na osob­nost­ný roz­voj cez prá­cu s neve­do­mím PhDr. Ľubi­ca Hama­ro­vá, gra­fic­ký dizaj­nér a expert na tvor­bu man­dál akad.mal. Pavol Roz­lož­ník ArtD. a Dana Hama­ro­vá, kouč­ka so zame­ra­ním na neve­do­mú myseľ, pred­sta­vi­li prvú app­ku na sve­te, kto­rou môžu uží­va­te­lia akti­vo­vať svoj poten­ciál cez vyfar­bo­va­nie emó­cií a vlast­nos­tí. Mobil­ná apli­ká­cia Man­da­li­ve, čer­pá z dlho­roč­ných skú­se­nos­ti svo­jich auto­rov a pri­ná­ša tera­pe­utic­ký poten­ciál man­dál pria­mo do mobi­lov pou­ží­va­te­ľov. Špe­ci­fic­ká je aj nový­mi mož­nos­ťa­mi vyfar­bo­va­nia obráz­kov.

mandalive1

foto: ituneapple.com

Auto­ri apli­ká­cie mys­le­li aj na tých, kto­rí nema­jú iPho­ne ale­bo iPad a v spo­lu­prá­ci s vyda­va­teľ­stvom Slo­vart vyda­li kni­hu Man­da­ly pre lep­ší život, v kto­rej okrem samot­ných man­dál náj­du záu­jem­co­via aj zákla­dy teórie prá­ce s tieň­mi a využi­tia man­dál pre osob­nost­ný roz­voj. „S man­da­la­mi v Man­da­li­ve som sa prvý­krát stret­la v roku 2009. Odvte­dy sa sta­li neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou mojej teni­so­vej príp­ra­vy a spre­vá­dza­li ma na teni­so­vých tur­na­joch po celom sve­te. Urči­te som ich za tú dobu vyfar­bi­la viac ako tisíc,“ pri­zná­va tenis­t­ka Husá­ro­vá.

Okrem rela­xu a upo­ko­je­nia pri­ná­ša app­ka Man­da­li­ve jed­no­du­chú a zábav­nú for­mu seba­roz­vo­ja, kedy si uží­va­teľ pro­stred­níc­tvom vyfar­bo­va­nia špe­ciál­nych man­dál emó­cií a vlast­nos­tí v digi­tál­nej či papie­ro­vej podo­be môže upev­niť dušev­né zdra­vie, vycib­riť emo­ci­onál­nu inte­li­gen­ciu, zlep­šiť kon­cen­trá­ciu, vzťa­hy, ale aj schop­nosť roz­umieť samé­mu sebe. Mobil­ná apli­ká­cia Man­da­li­ve tak v sebe kom­bi­nu­je v jed­nom uni­kát­nom nástro­ji bene­fi­ty arte­ra­pie, prá­ce s man­da­la­mi a prá­ce s tieň­mi.

mandalive2

foto: itunesapple.com

Pod poj­mom tie­ne sa v psy­cho­ló­gii ozna­ču­jú vlast­nos­ti a emó­cie – pozi­tív­ne aj nega­tív­ne, kto­ré máme potla­če­né v neve­do­mí. Pozi­tív­ne tie­ne sú vlast­nos­ti, kto­ré vní­ma­me pozi­tív­ne, ale mys­lí­me si, že nám chý­ba­jú. V neve­do­mí sa však nachá­dza­jú v podo­be poten­ciá­lu, kto­rý je potreb­né akti­vo­vať. Nega­tív­ne tie­ne sú zase vlast­nos­ti, kto­ré nech­ce­me mať. Ak sa ich však sna­ží­me dlho­do­bo eli­mi­no­vať, dosta­nú sa do neve­do­mia a nemá­me k dis­po­zí­cii ich men­tál­nu ener­giu. Okrem toho sa časom začnú do náš­ho živo­ta vra­cať deštruk­tív­nym spô­so­bom. Ak sa ich však naučí­me pro­ak­tív­ne „pre­sú­vať“ z neve­do­mia do vedo­mia, nebu­dú pred­sta­vo­vať „hroz­bu“ a bude­me mať dosta­tok men­tál­nej ener­gie žiť naozaj har­mo­nic­ký a napl­ne­ný život. Vyfar­bo­va­nie špe­ciál­nych man­dál v Man­da­li­ve je jed­ným zo spô­so­bov, ako to môže­me dosiah­nuť,“ vysvet­li­la autor­ka kon­cep­tu Man­da­li­ve PhDr. Ľubi­ca Hama­ro­vá.

Auto­rom man­dál v apli­ká­cii je gra­fic­ký dizaj­nér akad. mal. Pavol Roz­lož­ník. „Vyfar­bo­va­ním man­dál, kto­ré pred­sta­vu­jú naše vlast­nos­ti a emó­cie, doká­že­me nazrieť do svoj­ho vnút­ra. Môže­me sa kon­fron­to­vať s našou nezod­po­ved­nos­ťou, chu­do­bou, smút­kom, neús­pe­chom, samo­tou ale­bo hrdos­ťou či seba­ve­do­mím. Spo­zná­me ich tvar a tvár. „Vyfar­bia“ sa v plnej krá­se v man­da­le a nie v našom živo­te v podo­be nega­tív­nych skú­se­nos­tí, situ­ácií ale­bo sabo­tér­ske­ho sprá­va­nia,“ hovo­rí Pavol Roz­lož­ník.

mandalive

foto: facebook.com

Špe­ciál­ne man­da­ly vlast­nos­tí, emó­cií a sta­vov urče­né na sebas­poz­ná­va­nie vytvo­ri­li auto­ri app­ky už pred vyše desia­ti­mi rok­mi a odvte­dy ich úspeš­ne využí­va­jú v rám­ci kou­čin­gov a roz­vo­jo­vých prog­ra­mov. Prá­ve tie­to man­da­ly sa sta­li zákla­dom apli­ká­cie Man­da­li­ve.

Pozi­tív­na spät­ná odoz­va od kli­en­tov nám vnuk­la myš­lien­ku pred­sta­viť man­da­ly, kto­ré sa dote­raz vyfar­bo­va­li len na papie­ri, aj v podo­be digi­tál­ne­ho vyfar­bo­va­nia kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek počas dňa. Pri tvor­be app­ky sme sa spo­ji­li s fir­mou Turn s.r.o., za kto­rou sto­ja jed­ni z naj­skú­se­nej­ších slo­ven­ských deve­lo­pe­rov mobil­ných apli­ká­cií. Man­da­ly, kto­ré pomá­ha­jú žiť har­mo­nic­ký a napl­ne­ný život, tak majú uží­va­te­lia neus­tá­le po ruke – vo svo­jom mobil­nom tele­fó­ne,“ dopl­ni­la Dana Hama­ro­vá, ďal­šia z tro­j­i­ce auto­rov apli­ká­cie.

Základ­né úda­je o app­ke Man­da­li­ve:

Mobil­ná app­ka pre iPho­ne a iPad.

Základ­ná ver­zia apli­ká­cie, kto­rá obsa­hu­je 6 man­dál je zadar­mo.

Plná ver­zia so 44 man­da­la­mi.

Pridať komentár (0)