Man­da­live – vyfarbi svoje nevi­di­teľné ja v mobile

Nikola Brehová / 29. septembra 2016 / Tools a produktivita

Slo­ven­skí odbor­níci na osob­nostný roz­voj vytvo­rili uni­kátnu apli­ká­ciu.

Od sep­tem­bra je v Apple App Store pre uží­va­te­ľov na celom svete dostupná apli­ká­cia Man­da­live, ktorú vyvi­nula tro­j­ica Slo­vá­kov, exper­tov na osob­nostný roz­voj. Apli­ká­cia je vďaka jed­no­du­chému a zábav­nému vyfar­bo­va­niu špe­ciál­nych man­dál účin­ným nástro­jom seba­roz­voja. Teraz k nej pri­budla aj knižná pub­li­ká­cia Man­daly pre lepší život, ktorú spolu s apli­ká­ciou pokrs­tila známa tenis­tka Janette Husá­rová.

Odbor­níčka na osob­nostný roz­voj cez prácu s neve­do­mím PhDr. Ľubica Hama­rová, gra­fický dizaj­nér a expert na tvorbu man­dál akad.mal. Pavol Roz­lož­ník ArtD. a Dana Hama­rová, koučka so zame­ra­ním na neve­domú myseľ, pred­sta­vili prvú appku na svete, kto­rou môžu uží­va­te­lia akti­vo­vať svoj poten­ciál cez vyfar­bo­va­nie emó­cií a vlast­ností. Mobilná apli­ká­cia Man­da­live, čerpá z dlho­roč­ných skú­se­nosti svo­jich auto­rov a pri­náša tera­pe­utický poten­ciál man­dál priamo do mobi­lov pou­ží­va­te­ľov. Špe­ci­fická je aj novými mož­nos­ťami vyfar­bo­va­nia obráz­kov.

mandalive1

foto: ituneapple.com

Autori apli­ká­cie mys­leli aj na tých, ktorí nemajú iPhone alebo iPad a v spo­lu­práci s vyda­va­teľ­stvom Slo­vart vydali knihu Man­daly pre lepší život, v kto­rej okrem samot­ných man­dál nájdu záu­jem­co­via aj základy teórie práce s tieňmi a využi­tia man­dál pre osob­nostný roz­voj. „S man­da­lami v Man­da­live som sa prvý­krát stretla v roku 2009. Odvtedy sa stali neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou mojej teni­so­vej príp­ravy a spre­vá­dzali ma na teni­so­vých tur­na­joch po celom svete. Určite som ich za tú dobu vyfar­bila viac ako tisíc,“ pri­znáva tenis­tka Husá­rová.

Okrem relaxu a upo­ko­je­nia pri­náša appka Man­da­live jed­no­du­chú a zábavnú formu seba­roz­voja, kedy si uží­va­teľ pro­stred­níc­tvom vyfar­bo­va­nia špe­ciál­nych man­dál emó­cií a vlast­ností v digi­tál­nej či papie­ro­vej podobe môže upev­niť duševné zdra­vie, vycib­riť emo­ci­onálnu inte­li­gen­ciu, zlep­šiť kon­cen­trá­ciu, vzťahy, ale aj schop­nosť roz­umieť samému sebe. Mobilná apli­ká­cia Man­da­live tak v sebe kom­bi­nuje v jed­nom uni­kát­nom nástroji bene­fity arte­ra­pie, práce s man­da­lami a práce s tieňmi. 

mandalive2

foto: itunesapple.com

Pod poj­mom tiene sa v psy­cho­ló­gii ozna­čujú vlast­nosti a emó­cie – pozi­tívne aj nega­tívne, ktoré máme potla­čené v neve­domí. Pozi­tívne tiene sú vlast­nosti, ktoré vní­mame pozi­tívne, ale mys­líme si, že nám chý­bajú. V neve­domí sa však nachá­dzajú v podobe poten­ciálu, ktorý je potrebné akti­vo­vať. Nega­tívne tiene sú zase vlast­nosti, ktoré nech­ceme mať. Ak sa ich však sna­žíme dlho­dobo eli­mi­no­vať, dostanú sa do neve­do­mia a nemáme k dis­po­zí­cii ich men­tálnu ener­giu. Okrem toho sa časom začnú do nášho života vra­cať deštruk­tív­nym spô­so­bom. Ak sa ich však naučíme pro­ak­tívne „pre­sú­vať“ z neve­do­mia do vedo­mia, nebudú pred­sta­vo­vať „hrozbu“ a budeme mať dosta­tok men­tál­nej ener­gie žiť naozaj har­mo­nický a napl­nený život. Vyfar­bo­va­nie špe­ciál­nych man­dál v Man­da­live je jed­ným zo spô­so­bov, ako to môžeme dosiah­nuť,“ vysvet­lila autorka kon­ceptu Man­da­live PhDr. Ľubica Hama­rová.

Auto­rom man­dál v apli­ká­cii je gra­fický dizaj­nér akad. mal. Pavol Roz­lož­ník. „Vyfar­bo­va­ním man­dál, ktoré pred­sta­vujú naše vlast­nosti a emó­cie, doká­žeme nazrieť do svojho vnútra. Môžeme sa kon­fron­to­vať s našou nezod­po­ved­nos­ťou, chu­do­bou, smút­kom, neús­pe­chom, samo­tou alebo hrdos­ťou či seba­ve­do­mím. Spo­známe ich tvar a tvár. „Vyfar­bia“ sa v plnej kráse v man­dale a nie v našom živote v podobe nega­tív­nych skú­se­ností, situ­ácií alebo sabo­tér­skeho sprá­va­nia,“ hovorí Pavol Roz­lož­ník.

mandalive

foto: facebook.com

Špe­ciálne man­daly vlast­ností, emó­cií a sta­vov určené na sebas­poz­ná­va­nie vytvo­rili autori appky už pred vyše desia­timi rokmi a odvtedy ich úspešne využí­vajú v rámci kou­čin­gov a roz­vo­jo­vých prog­ra­mov. Práve tieto man­daly sa stali zákla­dom apli­ká­cie Man­da­live.

Pozi­tívna spätná odozva od kli­en­tov nám vnukla myš­lienku pred­sta­viť man­daly, ktoré sa dote­raz vyfar­bo­vali len na papieri, aj v podobe digi­tál­neho vyfar­bo­va­nia kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek počas dňa. Pri tvorbe appky sme sa spo­jili s fir­mou Turn s.r.o., za kto­rou stoja jedni z naj­skú­se­nej­ších slo­ven­ských deve­lo­pe­rov mobil­ných apli­ká­cií. Man­daly, ktoré pomá­hajú žiť har­mo­nický a napl­nený život, tak majú uží­va­te­lia neus­tále po ruke – vo svo­jom mobil­nom tele­fóne,“ dopl­nila Dana Hama­rová, ďal­šia z tro­j­ice auto­rov apli­ká­cie.

Základné údaje o appke Man­da­live:

Mobilná appka pre iPhone a iPad.

Základná ver­zia apli­ká­cie, ktorá obsa­huje 6 man­dál je zadarmo.

Plná ver­zia so 44 man­da­lami.

Pridať komentár (0)