Mar­tin S. Hau­ge, inves­tor v Spo­ti­fy bude men­to­ro­vať slo­ven­ské start-upy

TS / 1. decembra 2014 / Lifehacking

V posled­ných rokoch ako­by sa vre­ce so start-upmi doslo­va roz­trh­lo. Niet sa čomu diviť, pre­po­je­nie celé­ho sve­ta a moder­ných tech­no­ló­gií by bola ško­da nevy­užiť ako pre tvor­cov, tak aj pre uží­va­te­ľov. Pro­fi­tu­jú na tom obe sku­pi­ny, ľudia si vďa­ka novým pro­jek­tom uľah­čia život a tí dru­hí si na pro­jek­te doká­žu pek­ne zaro­biť.

Recept na úspeš­ný celo­sve­to­vý start-up neexis­tu­je. Sú však zná­me fak­to­ry výraz­ne ovplyv­ňu­jú­ce rast a poten­ciál pro­jek­tov. Medzi ne pat­ria tím, kon­tak­ty na inves­to­rov, pries­to­ry, networ­king či v nepo­sled­nom rade men­to­ring skú­se­ných osôb z oblas­ti start-upov s boha­tý­mi skú­se­nos­ťa­mi. Prá­ve tie­to výho­dy náj­du už v decem­bri mla­dí, ini­cia­tív­ni ino­vá­to­ri v bra­ti­slav­skom inku­bá­to­re s náz­vom Rubi­xLab.

O rady sa pode­lí aj Mar­tin S. Hau­ge, inves­tor do spo­loč­nos­tí Spo­ti­fy a Vivi­no.

Nájsť si na roz­beh pro­jek­tu ceno­vo výhod­nú kan­ce­lá­riu je hrač­ka, zís­kať sluš­né­ho inves­to­ra už o nie­čo ťaž­šie. Ak by ste však mali záu­jem o men­to­ring od člo­ve­ka, kto­rý má zo sve­ta start-upov dlho­roč­né skú­se­nos­ti a mal doči­ne­nia s naj­po­pu­lár­nej­ší­mi služ­ba­mi sve­ta, je bez mála nemož­né. Veci sa však posu­nu­li. Začiat­kom decem­bra sa v hlav­nom mes­te spúš­ťa medzi­ná­rod­ný inku­bá­tor Rubi­xLab, kto­rý by ma otvo­riť dve­re do sve­ta pro­jek­tom z celé­ho regi­ó­nu stred­nej Euró­py.

V roz­ho­vo­re na tému, čo môže náš regi­ón pri­niesť do start-upo­vej scé­ny, nám viac pre­zra­dil pán Mar­tin S. Hau­ge. V súčas­nos­ti jeden z hlav­ných par­tne­rov v naj­väč­šom škan­di­náv­skom inves­tič­nom fon­de Cre­an­dum, kto­rý pod­po­ru­je rých­lo­ras­tú­ce pro­jek­ty z oblas­ti tech­no­ló­gii. V nedáv­nej dobe inves­to­va­li naprí­klad do služ­by Spo­ti­fy, tá má dnes viac než 40 mili­ó­nov uží­va­te­ľov po celom sve­te.

Kto­ré aspek­ty na pozí­cii inves­to­ra, či inves­tič­nej spo­loč­nos­ti Vás naj­viac bavia? 

Rad úzko spo­lu­pra­cu­jem so začí­na­jú­ci­mi pod­ni­ka­teľ­mi na budo­va­ní ich biz­ni­sov, cez tvor­bu sil­ných tímov, vytvá­ra­nie pro­duk­to­vých stra­té­gii až po rie­še­nie go-to-mar­ket plá­nov. Tak­tiež je dôle­ži­té vytvo­re­nie rea­lis­tic­ké­ho finanč­né­ho plá­nu a inves­tič­nej stra­té­gie.

Aké sú naj­zá­sad­nej­šie kri­té­ria, pod­ľa kto­rých sa roz­ho­du­je pre inves­tí­ciu do nádej­né­ho pro­jek­tu?

Keď­že usku­toč­ňu­je­me inves­tí­cie v sko­rých fázach pro­jek­tov (ear­ly sta­ge), tak jeden z naj­dô­le­ži­tej­ších aspek­tov je kva­li­ta a schop­nos­ti zakla­da­te­ľov. Tak­tiež zva­žu­je­me veľ­kosť trhu a prob­lém, kto­rý star­tup rie­ši – môže z toho byt reál­ny pod­nik?

Ak by ste mali zosta­viť reb­rí­ček naj­lep­ších miest pre začí­na­jú­ce start-upy, ako by vyze­ral?

Lon­dýn by bol roz­hod­ne na prvom mies­te, čo sa týka tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov, a Štok­holm by bol dru­hý pred Ber­lí­nom.

Ako vyze­rá start-upo­vé pro­stre­die v Škan­di­ná­vii a ako hod­no­tí­te oblasť stred­nej Euró­py?

Start-upo­vé pro­stre­die v Škan­di­ná­vii je aktív­ne už tak­mer 20 rokov a počas posled­ných 10 rokov vznik­la miliar­do­vá spo­loč­nosť kaž­dý dru­hý rok. Toto vytvo­ri­lo skú­se­ných séri­ových pod­ni­ka­te­ľov a zopár z tých najús­peš­nej­ších sa sta­li angel inves­tor­mi ale­bo si zalo­ži­li ven­tu­re capi­tal fon­dy. Ten­to fakt násled­ne dopo­mo­hol k dozre­tiu celé­ho eko sys­té­mu. Váš regi­ón bude zrej­me musieť ist cez podob­ný pro­ces dozrie­va­nia, ale so skú­se­nos­ťa­mi a pomo­cou iných regi­ó­nov bude mož­ne ten­to pro­ces urých­liť.

Na Slo­ven­sku doká­žu ľudia zís­kať kva­lit­né vzde­la­nie v tech­nic­kých odvet­viach a väč­ši­na mla­dých ľudí ovlá­da mini­mál­ne anglič­ti­nu. Čo by ste odpo­ru­či­li mla­dým ľudom, ak by raz aj oni chce­li pre­ra­ziť vo sve­te start-upov?

Moja rada : Nasle­duj svo­je sny a chod za nimi! Uis­ti­te sa aby ste mali správ­nych advi­so­rov, kto­rí vám pomô­žu a pora­dia budo­vať star­tup. Tiež si náj­di­te vzo­ry čo sa týka vod­cov­stva, pro­duk­tov a budo­va­nia firiem.

Mar­tin S. Hau­ge nav­ští­vi Bra­ti­sla­vu už v prvý decem­bro­vý týž­deň, kde sa pred­sta­ví ako hlav­ný men­tor nové­ho bra­ti­slav­ské­ho inku­bá­to­ra Rubi­xLab. Cowor­kin­go­vé mies­to pre naj­zau­jí­ma­vej­šie start-upy z regi­ó­nu stred­nej Euró­py, bude od feb­ru­ára hos­tiť vybra­né pro­jek­ty po dobu 18 mesia­cov. Okrem rád od celo­sve­to­vo uzná­va­ných ľudí z bran­že a pries­to­ru, budú ambi­ci­óz­ne pro­jek­ty pod­po­re­né aj prvou inves­tí­ci­ou.

Pridať komentár (0)