Máš problém rozhodnúť sa? S týmto pravidlom to budeš mať oveľa jednoduchšie

Henrieta Balázsová / 7. marca 2019 / Lifehacking

  • S ne­roz­hod­nos­ťou sa viac či me­nej stre­táva každý
  • Za­čína to ráno pri pre­mýš­ľaní, čo na seba, po­kra­čuje to pre­mýš­ľa­ním nad kaž­dým jed­lom a nad pra­cov­nými úlo­hami a končí ve­čer, keď sa ne­do­ká­žeš roz­hod­núť, či si po­zrieš film alebo pre­čí­taš knihu
  • K sku­toč­ným prob­lé­mom však do­chá­dza vtedy, keď sa mu­síš po­sta­viť pred ne­jaké zá­važné ži­votné roz­hod­nu­tie
zdroj: Pexels
  • S ne­roz­hod­nos­ťou sa viac či me­nej stre­táva každý
  • Za­čína to ráno pri pre­mýš­ľaní, čo na seba, po­kra­čuje to pre­mýš­ľa­ním nad kaž­dým jed­lom a nad pra­cov­nými úlo­hami a končí ve­čer, keď sa ne­do­ká­žeš roz­hod­núť, či si po­zrieš film alebo pre­čí­taš knihu
  • K sku­toč­ným prob­lé­mom však do­chá­dza vtedy, keď sa mu­síš po­sta­viť pred ne­jaké zá­važné ži­votné roz­hod­nu­tie

Pra­vidlo 10/10/10

Au­tor­kou tejto me­tó­dy je Suzy Wel­chová, ktorá je pub­li­cis­t­kou a re­dak­tor­kou pre Har­vard Bu­si­ness Re­view. Suzy po­tre­bo­vala vy­vá­žiť svoj hek­tický ži­vot a vy­tvo­riť tak rov­no­váhu me­dzi svo­jím pra­cov­ným a sú­krom­ným ži­vo­tom. Mu­sela však če­liť via­ce­rým ži­vot­ným di­le­mám, no ako sa ho­vorí – všetko zlé je na niečo dobré. Práve v tomto ob­dobí to­tiž vy­mys­lela „Pra­vidlo 10/10/10“.

zdroj: pe­xels.com

Jeho pod­stata je veľmi jed­no­du­chá. Ak sto­jíš pred dô­le­ži­tou ži­vot­nou di­le­mou a ne­do­ká­žeš sa roz­hod­núť, sú­streď sa na jednu z po­nú­ka­ných mož­ností a po­lož si na­sle­dovné 3 otázky:

  • Aké dô­sledky bude mať tvoje roz­hod­nu­tie o 10 mi­nút? Ako sa cí­tiš, keď si ich pred­sta­vu­ješ?
  • Ak sa roz­hod­neš pre danú mož­nosť, ako sa bu­deš cí­tiť takto o 10 me­sia­cov?
  • Ak sa roz­hod­neš pre danú mož­nosť, ako sa bu­deš cí­tiť takto o 10 ro­kov?

Ne­roz­ho­duj sa s ho­rú­cou hla­vou, od­po­vede si spíš na pa­pier a dô­kladne nad nimi pop­re­mýš­ľaj.

Po­u­ží­va­nie Pra­vidla 10/10/10

Toto pra­vidlo mô­žeš po­u­žiť prak­ticky všade. Či pre­mýš­ľaš nad pre­sťa­ho­va­ním sa, nad svad­bou či nad zme­nou práce, do­káže ti po­môcť v kaž­dej si­tu­ácii.

Každý člo­vek má ne­jaké pri­ority. Cie­ľom tejto me­tó­dy je práve to, aby si sa nad nimi za­mys­lel, no zá­ro­veň pre­hod­no­til, čo by sa v prie­behu 10 me­sia­cov či 10 ro­kov mohlo zme­niť. Toto pra­vidlo ti po­môže zís­kať po­trebný nad­hľad, ktorý nám mno­ho­krát pri rie­šení ťaž­kých ži­vot­ných si­tu­ácií chýba.

Zdroj: li­fe­hack.org

Pridať komentár (0)