Micha­ela Koči­ová: Dizaj­nové roz­hod­nu­tia bez dát a pou­ží­va­te­ľov, to je ako tvo­riť pro­dukt cez ružové oku­liare

Martin Bohunický / 24. apríla 2016 / Rozhovory

Miška Koči­ová je skú­sená UX dizaj­nérka, ktorá pred časom vyme­nila prácu pre kli­en­tov za prácu na pro­dukte. Poroz­prá­vali sme sa s ňou o tom, čo to zna­mená byť UX dizaj­nér­kou v spo­loč­nosti, akou je Sygic.

Pre­zraď nám na úvod niečo o sebe.

Mys­lím si, že som člo­vek, ktorý keď niečo robí, musí tam byť istá dávka vášne a nad­še­nia, inak to pre mňa nemá zmy­sel. V rámci mojej práce sa touto váš­ňou stali práve digi­tálne pro­dukty a cel­kovo výdo­bytky moder­nej tech­niky a ich ergo­nó­mia. Postupne som zabŕdla do tém ako inte­rakčný dizajn, digi­tálna ergo­nó­mia a v súčas­nosti pra­cu­jem ako UX dizaj­nérka v Sygicu.

Keď sa ťa opý­tajú rodi­čia, alebo kama­ráti, čo robíš, ako im odpo­vieš?

To záleží od toho, ako veľmi to dotyčnú osobu zau­jíma. Pre rýchlu odpo­veď odpo­viem, že som dizaj­nérka, nie je nič ľah­šie :).

Ak je nie­kto zve­davý o trošku viac, stačí mu pri­po­me­núť bra­ti­slav­ské auto­maty na lís­tky. Záži­tok s kupo­va­ním lís­tkov je totiž často spo­jený s istými kom­pli­ká­ciami. Moja následná odpo­veď je, že ja sa sna­žím práve o to, aby tieto kom­pli­ká­cie naprí­klad aj pri kupo­vaní lís­tku nena­stali. A aby bol nákup lís­tku pre kaž­dého jed­no­du­chý.

A ako by si vysvet­lila nám, čo to zna­mená byť UX dizaj­né­rom?

UX je skratka — User Expe­rience. Pozí­cia ako UX dizaj­nér môže preto znieť trošku mätúco, pre­tože “pou­ží­va­teľ­ský záži­tok” je niečo, čo ľudia majú a nie je možné tento záži­tok nadi­zaj­no­vať.

Čo ale možné je, je dizaj­no­vať pre záži­tok, ktorý z daného pro­duktu alebo služby pou­ží­va­te­lia majú. Tento záži­tok by mal byť pozi­tívny a zohľad­ňu­júci potreby pou­ží­va­te­ľov v kaž­dom momente. Aby to aj tak bolo, exis­tujú dáta, roz­ho­vory s pou­ží­va­teľmi, tes­tingy, výskumy a mnohé iné metódy, vďaka kto­rým UX dizaj­néri navrhujú pro­dukty a služby tak, aby ich ľudia bez­sta­rostne pou­ží­vali a mali radi.

ii_154281b3130df0fe

Ako to vyzerá v praxi?

Naprí­klad záži­tok z apli­ká­cie začína už vtedy, keď vám ju odpo­ručí kamoš a vy si ju idete s nad­še­ním stiah­nuť, až po to, keď si s ňou neviete rady, potre­bu­jete pomoc a píšte na sup­port. Nie je to len o tom, čo vidíte na obra­zovke, je to o všet­kých inte­rak­ciách, ktoré máte s pro­duk­tom alebo služ­bou.

To znie ako zau­jí­mavá práca. A ako sa k nej dostala?

Začí­nala som ako editor/copywriter pre webové stránky, čiže žiadny UI dizajn či prog­ra­mo­va­nie. Po neja­kom čase som nastú­pila do Ligh­ting Beetle, kde som prvé mesiace robila čisto copy. Ako sa firma postupne trans­for­mo­vala na UX štú­dio, tak som sa začala viac vzde­lá­vať v oblasti UX a nabe­rať prax. Po čase som už pra­co­vala na pozí­cii UX kon­zul­tant / dizaj­nér. Postupne som si pre­šla v digi­tál­nom svete rôz­nymi pro­jek­tami a mala chuť si vyskú­šať opačnú stranu, stranu pro­duktu. A tak nejako sa situ­ácia vyvi­nula, až som teraz v Sygicu.

Takže si nako­niec vyme­nila kli­ent­ske pro­stre­die za pro­dukt. Čo teraz presne v Sygicu robíš?

V Sygicu pra­cu­jem ako UX dizaj­nérka na pro­duk­to­vom odde­lení. Pri­márne sa venu­jem Sygic navi­gá­cii pre iOS, ale sem-tam kon­zul­tu­jem a pomá­ham aj iným odde­le­niam.

Čo stálo za tvo­jím roz­hod­nu­tím posu­núť sa do Sygicu?

Po rokoch v Ligh­ting Beetle ma lákalo vyskú­šať si opačnú stranu mince, a teda byť na strane pro­duktu. Zau­jí­malo ma, aké by to bolo pra­co­vať na jed­nom pro­dukte dlho­do­bej­šie. Pozo­ro­vať vývoj, zmeny, dáta, sprá­va­nie pou­ží­va­te­ľov a ako rea­gujú na dizaj­nové zmeny. Táto zve­da­vosť bola asi aj hlav­ným dôvo­dom, pre ktorý som sa roz­hodla zme­niť prácu. Ale nebolo to roz­hod­nu­tie zo dňa na deň.

A ako u teba vyze­ralo toto roz­ho­do­va­cie obdo­bie? Bol pri­jí­mací pro­ces do Sygicu nie­čím špe­ci­fický?

Ja som to ani nevní­mala, že to bol vyslo­vene nejaký pri­jí­mací pro­ces. Celé to začalo skôr nefor­mál­nymi roz­ho­vormi. Obe strany sme si potre­bo­vali utvr­diť, či hľa­dáme to isté. U mňa sa naprí­klad tá moja zve­da­vosť po pro­dukte umoc­nila práve počas týchto roz­ho­vo­rov. Pre mňa to boli prí­jemné a zau­jí­mavé stret­nu­tia. V Sygicu v tom čase hľa­dali člo­veka s UX pra­xou, hlad­ného po infor­má­ciách, nie­koho pri­ro­dzene zve­da­vého, kto chce pomôcť tímu, nie­len sa zviezť.

UX dizaj­né­rov je na Slo­ven­sku nedos­ta­tok, pred­po­kla­dám, že ponuka zo Sygicu nebola jediná. Prečo teda práve Sygic?

Ponuka od Sygicu nebola prvá, ale asi prvá, nad kto­rou som začala po spo­loč­ných stret­nu­tiach váž­nej­šie uva­žo­vať. V tom čase, keď ma oslo­vili, som neuva­žo­vala nad zme­nou. V Ligh­ting Beetle som pra­co­vala na pozí­cii, kde som sa cítila kom­for­tne a práca na pro­jek­toch ma bavila. Nako­niec som si pove­dala, že je na čase opus­tiť moju kom­fortnú zónu a vyskú­šať si niečo nové.

Pri­znám sa, že som sa cel­kom obá­vala tejto zmeny. Pred­sta­vo­vala som si zdĺhavé pro­cesy, sede­nie v otvo­re­nom pries­tore namiesto kan­ce­lá­rie. Cel­kovo sa vyno­rilo mnoho ďal­ších stra­šia­kov a otá­zok v podobe — a bude ma to vlastne baviť? Ono sa to nezdá, ale odísť z kli­ent­skeho pro­stre­dia s počtom kole­gov 17 do pro­duk­tovo orien­to­va­nej firmy, kde je zhruba 140 ľudí, je predsa len trošku zmena. Všetky tieto obavy boli našťas­tie neopod­stat­nené. Sygic nie je žiadna skost­na­tená a pre­pro­ce­so­vaná kor­po­rá­cia, čo mne veľmi vyho­vuje.

Open space

Čím sa líši práca v Sygicu od toho, čo si robila pred­tým?

Je to úplne iné. Veľ­kou výho­dou agen­túr­neho pro­stre­dia je to, že pri práci na množ­stve odliš­ných pro­jek­tov sa UX dizaj­nér veľmi veľa naučí. Záro­veň však nie je až taká mož­nosť ísť do hĺbky. Čas­tej­šie sa robia len jed­no­ra­zové vylep­še­nia, síce zau­jí­mavé výskumy, ale po odo­vzdaní pro­jektu už nie je mož­nosť odsle­do­vať efek­ti­vitu navr­hnu­tých zmien. Sú pro­jekty, kde je síce spo­lu­práca dlho­do­bej­šia, ale zväčša sa netýka len jed­ného pro­duktu.

Práca v agen­túre teda so sebou pri­náša väč­šiu varia­bi­litu. Nie je pre teba práca na jedi­nom pro­dukte ste­re­oty­pom?

Zatiaľ to ste­re­otyp určite nie je. Sygic je dyna­mická firma a každý týž­deň so sebou pri­náša nové úlohy. Nezdá sa to, ale Sygic navi­gá­cia je cel­kom robustný pro­jekt, kde sa veru nikdy nenu­díte.

A ako teda vyzerá tvoj pra­covný deň?

V rámci navi­gá­cie mám témy, kto­rým sa venu­jem dlho­do­bej­šie, ale aj napriek tomu je každý deň odlišný. Jeden deň robíme výskum s pou­ží­va­teľmi zame­raný na nový biz­nis model. Ďalší deň niečo ski­cu­jeme, tes­tu­jeme nové návrhy s pou­ží­va­teľmi, skú­šame nové ana­ly­tické nástroje, je to naozaj rôzne.

Aby to neznelo len pozi­tívne, určite sa cez deň nevyh­nem aj neja­kej tej ope­ra­tíve. Keďže celý pro­duk­tový tím sedí pri sebe, neus­tále som v kon­takte s pro­duk­ťákmi, prog­ra­má­tormi, a dizaj­nérmi, s kto­rými spo­ločne kon­zul­tu­jeme návrhy. Cie­ľom je neus­tále zlep­šo­vať kva­litu navi­gá­cie na základe dát a vyví­jať ju spolu s našimi pou­ží­va­teľmi. Dizaj­nové roz­hod­nu­tia bez dát a pou­ží­va­te­ľov, to je podľa mňa ako tvo­riť pro­dukt cez ružové oku­liare, cel­kom vzdia­lené rea­lite.

05_screen_desktop

Z toho, čo hovo­ríš usu­dzu­jem, že si tu spo­kojná. Čo sa ti v Sygicu ale naj­viac páči?

Kom­bi­ná­cia pro­duktu a ľudí. Je to miesto, kde trá­vim cez deň veľa času, keby ma tieto dve veci neba­vili, tak už v Sygicu nie som. A samoz­rejme, že sa vďaka tejto kom­bi­ná­cii učím nové veci a posú­vam ďalej, čo je pre mňa veľmi dôle­žité.

Je aj niečo, čo vní­maš v Sygicu nega­tívne?

Samoz­rejme, nikto nie je doko­nalý a samotná firemná kul­túra je nasta­vená tak, že aj robe­nie chýb je súčas­ťou vývoja, pokiaľ sa z nich vieme pou­čiť a rýchlo ich napra­viť. Takže áno, občas sa niečo objaví, ale skôr je pod­statné sa ozvať, ako sa iba sťa­žo­vať. Naprí­klad tu boli nie­ktoré zby­točné mítingy. Ale už sa zru­šili, aby sa nero­bila práca pre prácu, čo hod­no­tím pozi­tívne.

Je niečo, v čom by si sa chcela ďalej zlep­šo­vať?

Samoz­rejme, stále sú oblasti, v kto­rých sa potre­bu­jem vzde­lá­vať. V súčas­nosti sa veľa učím o samot­nom pro­dukte, z pohľadu kole­gov, ale aj našich zákaz­ní­kov. Navi­gačný seg­ment je pre mňa nová oblasť, čiže je kam sa posú­vať.

Čo by si na záver odpo­ru­čila začí­na­jú­cim UX dizaj­né­rom?

Ak zrovna neštu­du­jete inte­rakčný dizajn alebo HCI, tak odpo­rú­čam hlavne zís­kať prak­tické skú­se­nosti. Nie je to o tom, čo musíte vedieť, ale či chcete. Ak naozaj chcete, tak prí­le­ži­tosti na Slo­ven­sku veru sú. Stačí sle­do­vať naprí­klad našu Slo­ven­skú User Expe­rience Aso­ciá­ciu, alebo SUX fórum na Face­bo­oku. A, samoz­rejme, držím palce!

zdroj foto­gra­fií: archív/M.Kočiová, sygic.com

Pridať komentár (0)