Micha­e­la Koči­ová: Dizaj­no­vé roz­hod­nu­tia bez dát a pou­ží­va­te­ľov, to je ako tvo­riť pro­dukt cez ružo­vé oku­lia­re

Martin Bohunický / 24. apríla 2016 / Rozhovory

Miš­ka Koči­ová je skú­se­ná UX dizaj­nér­ka, kto­rá pred časom vyme­ni­la prá­cu pre kli­en­tov za prá­cu na pro­duk­te. Poroz­prá­va­li sme sa s ňou o tom, čo to zna­me­ná byť UX dizaj­nér­kou v spo­loč­nos­ti, akou je Sygic.

Pre­zraď nám na úvod nie­čo o sebe.

Mys­lím si, že som člo­vek, kto­rý keď nie­čo robí, musí tam byť istá dáv­ka váš­ne a nad­še­nia, inak to pre mňa nemá zmy­sel. V rám­ci mojej prá­ce sa tou­to váš­ňou sta­li prá­ve digi­tál­ne pro­duk­ty a cel­ko­vo výdo­byt­ky moder­nej tech­ni­ky a ich ergo­nó­mia. Postup­ne som zabŕd­la do tém ako inte­rakč­ný dizajn, digi­tál­na ergo­nó­mia a v súčas­nos­ti pra­cu­jem ako UX dizaj­nér­ka v Sygi­cu.

Keď sa ťa opý­ta­jú rodi­čia, ale­bo kama­rá­ti, čo robíš, ako im odpo­vieš?

To zále­ží od toho, ako veľ­mi to dotyč­nú oso­bu zau­jí­ma. Pre rých­lu odpo­veď odpo­viem, že som dizaj­nér­ka, nie je nič ľah­šie :).

Ak je nie­kto zve­da­vý o troš­ku viac, sta­čí mu pri­po­me­núť bra­ti­slav­ské auto­ma­ty na lís­t­ky. Záži­tok s kupo­va­ním lís­tkov je totiž čas­to spo­je­ný s istý­mi kom­pli­ká­cia­mi. Moja násled­ná odpo­veď je, že ja sa sna­žím prá­ve o to, aby tie­to kom­pli­ká­cie naprí­klad aj pri kupo­va­ní lís­t­ku nena­sta­li. A aby bol nákup lís­t­ku pre kaž­dé­ho jed­no­du­chý.

A ako by si vysvet­li­la nám, čo to zna­me­ná byť UX dizaj­né­rom?

UX je skrat­ka — User Expe­rien­ce. Pozí­cia ako UX dizaj­nér môže pre­to znieť troš­ku mätú­co, pre­to­že “pou­ží­va­teľ­ský záži­tok” je nie­čo, čo ľudia majú a nie je mož­né ten­to záži­tok nadi­zaj­no­vať.

Čo ale mož­né je, je dizaj­no­vať pre záži­tok, kto­rý z dané­ho pro­duk­tu ale­bo služ­by pou­ží­va­te­lia majú. Ten­to záži­tok by mal byť pozi­tív­ny a zohľad­ňu­jú­ci potre­by pou­ží­va­te­ľov v kaž­dom momen­te. Aby to aj tak bolo, exis­tu­jú dáta, roz­ho­vo­ry s pou­ží­va­teľ­mi, tes­tin­gy, výsku­my a mno­hé iné metó­dy, vďa­ka kto­rým UX dizaj­né­ri navrhu­jú pro­duk­ty a služ­by tak, aby ich ľudia bez­sta­rost­ne pou­ží­va­li a mali radi.

ii_154281b3130df0fe

Ako to vyze­rá v pra­xi?

Naprí­klad záži­tok z apli­ká­cie začí­na už vte­dy, keď vám ju odpo­ru­čí kamoš a vy si ju ide­te s nad­še­ním stiah­nuť, až po to, keď si s ňou nevie­te rady, potre­bu­je­te pomoc a píš­te na sup­port. Nie je to len o tom, čo vidí­te na obra­zov­ke, je to o všet­kých inte­rak­ciách, kto­ré máte s pro­duk­tom ale­bo služ­bou.

To znie ako zau­jí­ma­vá prá­ca. A ako sa k nej dosta­la?

Začí­na­la som ako editor/copywriter pre webo­vé strán­ky, čiže žiad­ny UI dizajn či prog­ra­mo­va­nie. Po neja­kom čase som nastú­pi­la do Ligh­ting Beet­le, kde som prvé mesia­ce robi­la čis­to copy. Ako sa fir­ma postup­ne trans­for­mo­va­la na UX štú­dio, tak som sa zača­la viac vzde­lá­vať v oblas­ti UX a nabe­rať prax. Po čase som už pra­co­va­la na pozí­cii UX kon­zul­tant / dizaj­nér. Postup­ne som si pre­šla v digi­tál­nom sve­te rôz­ny­mi pro­jek­ta­mi a mala chuť si vyskú­šať opač­nú stra­nu, stra­nu pro­duk­tu. A tak neja­ko sa situ­ácia vyvi­nu­la, až som teraz v Sygi­cu.

Tak­že si nako­niec vyme­ni­la kli­ent­ske pro­stre­die za pro­dukt. Čo teraz pres­ne v Sygi­cu robíš?

V Sygi­cu pra­cu­jem ako UX dizaj­nér­ka na pro­duk­to­vom odde­le­ní. Pri­már­ne sa venu­jem Sygic navi­gá­cii pre iOS, ale sem-tam kon­zul­tu­jem a pomá­ham aj iným odde­le­niam.

Čo stá­lo za tvo­jím roz­hod­nu­tím posu­núť sa do Sygi­cu?

Po rokoch v Ligh­ting Beet­le ma láka­lo vyskú­šať si opač­nú stra­nu min­ce, a teda byť na stra­ne pro­duk­tu. Zau­jí­ma­lo ma, aké by to bolo pra­co­vať na jed­nom pro­duk­te dlho­do­bej­šie. Pozo­ro­vať vývoj, zme­ny, dáta, sprá­va­nie pou­ží­va­te­ľov a ako rea­gu­jú na dizaj­no­vé zme­ny. Táto zve­da­vosť bola asi aj hlav­ným dôvo­dom, pre kto­rý som sa roz­hod­la zme­niť prá­cu. Ale nebo­lo to roz­hod­nu­tie zo dňa na deň.

A ako u teba vyze­ra­lo toto roz­ho­do­va­cie obdo­bie? Bol pri­jí­ma­cí pro­ces do Sygi­cu nie­čím špe­ci­fic­ký?

Ja som to ani nevní­ma­la, že to bol vyslo­ve­ne neja­ký pri­jí­ma­cí pro­ces. Celé to zača­lo skôr nefor­mál­ny­mi roz­ho­vor­mi. Obe stra­ny sme si potre­bo­va­li utvr­diť, či hľa­dá­me to isté. U mňa sa naprí­klad tá moja zve­da­vosť po pro­duk­te umoc­ni­la prá­ve počas tých­to roz­ho­vo­rov. Pre mňa to boli prí­jem­né a zau­jí­ma­vé stret­nu­tia. V Sygi­cu v tom čase hľa­da­li člo­ve­ka s UX pra­xou, hlad­né­ho po infor­má­ciách, nie­ko­ho pri­ro­dze­ne zve­da­vé­ho, kto chce pomôcť tímu, nie­len sa zviezť.

UX dizaj­né­rov je na Slo­ven­sku nedos­ta­tok, pred­po­kla­dám, že ponu­ka zo Sygi­cu nebo­la jedi­ná. Pre­čo teda prá­ve Sygic?

Ponu­ka od Sygi­cu nebo­la prvá, ale asi prvá, nad kto­rou som zača­la po spo­loč­ných stret­nu­tiach váž­nej­šie uva­žo­vať. V tom čase, keď ma oslo­vi­li, som neuva­žo­va­la nad zme­nou. V Ligh­ting Beet­le som pra­co­va­la na pozí­cii, kde som sa cíti­la kom­for­tne a prá­ca na pro­jek­toch ma bavi­la. Nako­niec som si pove­da­la, že je na čase opus­tiť moju kom­fort­nú zónu a vyskú­šať si nie­čo nové.

Pri­znám sa, že som sa cel­kom obá­va­la tej­to zme­ny. Pred­sta­vo­va­la som si zdĺha­vé pro­ce­sy, sede­nie v otvo­re­nom pries­to­re namies­to kan­ce­lá­rie. Cel­ko­vo sa vyno­ri­lo mno­ho ďal­ších stra­šia­kov a otá­zok v podo­be — a bude ma to vlast­ne baviť? Ono sa to nez­dá, ale odísť z kli­ent­ske­ho pro­stre­dia s počtom kole­gov 17 do pro­duk­to­vo orien­to­va­nej fir­my, kde je zhru­ba 140 ľudí, je pred­sa len troš­ku zme­na. Všet­ky tie­to oba­vy boli našťas­tie neopod­stat­ne­né. Sygic nie je žiad­na skost­na­te­ná a pre­pro­ce­so­va­ná kor­po­rá­cia, čo mne veľ­mi vyho­vu­je.

Open space

Čím sa líši prá­ca v Sygi­cu od toho, čo si robi­la pred­tým?

Je to úpl­ne iné. Veľ­kou výho­dou agen­túr­ne­ho pro­stre­dia je to, že pri prá­ci na množ­stve odliš­ných pro­jek­tov sa UX dizaj­nér veľ­mi veľa naučí. Záro­veň však nie je až taká mož­nosť ísť do hĺb­ky. Čas­tej­šie sa robia len jed­no­ra­zo­vé vylep­še­nia, síce zau­jí­ma­vé výsku­my, ale po odo­vzda­ní pro­jek­tu už nie je mož­nosť odsle­do­vať efek­ti­vi­tu navr­hnu­tých zmien. Sú pro­jek­ty, kde je síce spo­lu­prá­ca dlho­do­bej­šia, ale zväč­ša sa netý­ka len jed­né­ho pro­duk­tu.

Prá­ca v agen­tú­re teda so sebou pri­ná­ša väč­šiu varia­bi­li­tu. Nie je pre teba prá­ca na jedi­nom pro­duk­te ste­re­oty­pom?

Zatiaľ to ste­re­otyp urči­te nie je. Sygic je dyna­mic­ká fir­ma a kaž­dý týž­deň so sebou pri­ná­ša nové úlo­hy. Nez­dá sa to, ale Sygic navi­gá­cia je cel­kom robust­ný pro­jekt, kde sa veru nikdy nenu­dí­te.

A ako teda vyze­rá tvoj pra­cov­ný deň?

V rám­ci navi­gá­cie mám témy, kto­rým sa venu­jem dlho­do­bej­šie, ale aj napriek tomu je kaž­dý deň odliš­ný. Jeden deň robí­me výskum s pou­ží­va­teľ­mi zame­ra­ný na nový biz­nis model. Ďal­ší deň nie­čo ski­cu­je­me, tes­tu­je­me nové návrhy s pou­ží­va­teľ­mi, skú­ša­me nové ana­ly­tic­ké nástro­je, je to naozaj rôz­ne.

Aby to nezne­lo len pozi­tív­ne, urči­te sa cez deň nevyh­nem aj neja­kej tej ope­ra­tí­ve. Keď­že celý pro­duk­to­vý tím sedí pri sebe, neus­tá­le som v kon­tak­te s pro­duk­ťák­mi, prog­ra­má­tor­mi, a dizaj­nér­mi, s kto­rý­mi spo­loč­ne kon­zul­tu­je­me návrhy. Cie­ľom je neus­tá­le zlep­šo­vať kva­li­tu navi­gá­cie na zákla­de dát a vyví­jať ju spo­lu s naši­mi pou­ží­va­teľ­mi. Dizaj­no­vé roz­hod­nu­tia bez dát a pou­ží­va­te­ľov, to je pod­ľa mňa ako tvo­riť pro­dukt cez ružo­vé oku­lia­re, cel­kom vzdia­le­né rea­li­te.

05_screen_desktop

Z toho, čo hovo­ríš usu­dzu­jem, že si tu spo­koj­ná. Čo sa ti v Sygi­cu ale naj­viac páči?

Kom­bi­ná­cia pro­duk­tu a ľudí. Je to mies­to, kde trá­vim cez deň veľa času, keby ma tie­to dve veci neba­vi­li, tak už v Sygi­cu nie som. A samoz­rej­me, že sa vďa­ka tej­to kom­bi­ná­cii učím nové veci a posú­vam ďalej, čo je pre mňa veľ­mi dôle­ži­té.

Je aj nie­čo, čo vní­maš v Sygi­cu nega­tív­ne?

Samoz­rej­me, nikto nie je doko­na­lý a samot­ná firem­ná kul­tú­ra je nasta­ve­ná tak, že aj robe­nie chýb je súčas­ťou vývo­ja, pokiaľ sa z nich vie­me pou­čiť a rých­lo ich napra­viť. Tak­že áno, občas sa nie­čo obja­ví, ale skôr je pod­stat­né sa ozvať, ako sa iba sťa­žo­vať. Naprí­klad tu boli nie­kto­ré zby­toč­né mítin­gy. Ale už sa zru­ši­li, aby sa nero­bi­la prá­ca pre prá­cu, čo hod­no­tím pozi­tív­ne.

Je nie­čo, v čom by si sa chce­la ďalej zlep­šo­vať?

Samoz­rej­me, stá­le sú oblas­ti, v kto­rých sa potre­bu­jem vzde­lá­vať. V súčas­nos­ti sa veľa učím o samot­nom pro­duk­te, z pohľa­du kole­gov, ale aj našich zákaz­ní­kov. Navi­gač­ný seg­ment je pre mňa nová oblasť, čiže je kam sa posú­vať.

Čo by si na záver odpo­ru­či­la začí­na­jú­cim UX dizaj­né­rom?

Ak zrov­na neštu­du­je­te inte­rakč­ný dizajn ale­bo HCI, tak odpo­rú­čam hlav­ne zís­kať prak­tic­ké skú­se­nos­ti. Nie je to o tom, čo musí­te vedieť, ale či chce­te. Ak naozaj chce­te, tak prí­le­ži­tos­ti na Slo­ven­sku veru sú. Sta­čí sle­do­vať naprí­klad našu Slo­ven­skú User Expe­rien­ce Aso­ciá­ciu, ale­bo SUX fórum na Face­bo­oku. A, samoz­rej­me, držím pal­ce!

zdroj foto­gra­fií: archív/M.Kočiová, sygic.com

Pridať komentár (0)