Mic­ro­soft sa roz­ho­dol — pre­hlia­dač Edge odte­raz zasta­vuje Flash

Filip Mosnár / 8. apríla 2016 / Tech a inovácie

Už dlho sa pre Adobe Flash obloha zatem­ňo­vala, ale Mic­ro­soft teraz spra­vil rázny krok. Vše­tok “neopot­rebný” flash con­tent bude zasta­vený.

freshNews

Všetko, čo je navyše a nepot­rebné, ako sú ran­dom ani­má­cie, reklamy a podobne, bude zasta­vené. Teda až dovtedy, pokiaľ na ne uží­va­teľ sám nek­likne, aby ich akti­vo­val. Podľa Mic­ro­fostu to výrazne zre­du­kuje množ­stvo spot­re­bo­va­nej ener­gie. 

Mic­ro­soft ďalej tvrdí, že tento update je dosť smart na to, aby doká­zal roz­lí­šiť “peri­férny” obsah, ako sú reklamy, od toho, ktorý je hlavný, ako videá a hry. Ale aj keby sa tento tool mýlil, určite rad­šej klik­nem o jeden­krát viac na video, ako keby mi mali reklamy zožrať polku baté­rie za hodinu.

adobe-flash-player

foto: applefan.com

Ja si osobne mys­lím, že toto je krok k lep­šiemu. Nepo­chybne je ešte mnoho vecí, ktoré sa dajú zme­niť, pop­rí­pade obme­dziť, ale aspoň sa už začalo s ana­lý­zou toho, čo je sku­točne dôle­žité a nevy­hnutné. A konečne aj Mic­ro­soft uká­zal prs­tom na nepot­rebné zby­toč­nosti. Tool pri­po­mína ten, ktorý vydal Google pre svoj Chrome 42.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)