Mic­ro­soft sa roz­ho­dol — pre­hlia­dač Edge odte­raz zasta­vu­je Flash

Filip Mosnár / 8. apríla 2016 / Lifehacking

Už dlho sa pre Ado­be Flash oblo­ha zatem­ňo­va­la, ale Mic­ro­soft teraz spra­vil ráz­ny krok. Vše­tok “neopot­reb­ný” flash con­tent bude zasta­ve­ný.

freshNews

Všet­ko, čo je navy­še a nepot­reb­né, ako sú ran­dom ani­má­cie, rekla­my a podob­ne, bude zasta­ve­né. Teda až dovte­dy, pokiaľ na ne uží­va­teľ sám nek­lik­ne, aby ich akti­vo­val. Pod­ľa Mic­ro­fos­tu to výraz­ne zre­du­ku­je množ­stvo spot­re­bo­va­nej ener­gie. 

Mic­ro­soft ďalej tvr­dí, že ten­to upda­te je dosť smart na to, aby doká­zal roz­lí­šiť “peri­fér­ny” obsah, ako sú rekla­my, od toho, kto­rý je hlav­ný, ako videá a hry. Ale aj keby sa ten­to tool mýlil, urči­te rad­šej klik­nem o jeden­krát viac na video, ako keby mi mali rekla­my zožrať pol­ku baté­rie za hodi­nu.

adobe-flash-player

foto: applefan.com

Ja si osob­ne mys­lím, že toto je krok k lep­šie­mu. Nepo­chyb­ne je ešte mno­ho vecí, kto­ré sa dajú zme­niť, pop­rí­pa­de obme­dziť, ale aspoň sa už zača­lo s ana­lý­zou toho, čo je sku­toč­ne dôle­ži­té a nevy­hnut­né. A koneč­ne aj Mic­ro­soft uká­zal prs­tom na nepot­reb­né zby­toč­nos­ti. Tool pri­po­mí­na ten, kto­rý vydal Goog­le pre svoj Chro­me 42.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)