Mie­ri Drink­Box do Ame­ri­ky? Toto a ešte ove­ľa viac sa dočí­ta­te v roz­ho­vo­re!

Ráchel Matušková / 23. apríla 2015 / Tech a inovácie

O Drink­Bo­xe, auto­ma­tic­kom bar­ma­no­vi, kto­rý oko­re­ní kaž­dú pár­ty , sme už písa­li. Teraz sme pre Vás vyspo­ve­da­li jed­né­ho z čle­nov tímu, kto­rý sto­jí za myš­lien­kou Drink­Bo­xu. Peter Šurín nám v roz­ho­vo­re pre­zra­dil, čo stá­lo na začiat­ku pro­jek­tu a či je prav­da, že o Drink­Box majú záu­jem aj za veľ­kou mlá­kou.

Koho nápad bol zho­to­viť Drink­Box? Ako a pre­čo ten­to nápad vzni­kol?

Nápad nevzni­kol spô­so­bom „poď­me uro­biť“ Drink­Box. Na úpl­nom začiat­ku napad­lo kole­gu, Mariá­na Hlin­ku, nech vytvo­rí­me prí­stroj na dáv­ko­va­nie alko­ho­lu cez tab­let. Ten mal mať jedi­ný účel – oko­re­niť pár­ty po dokon­če­ní veľ­ké­ho pro­jek­tu v O2 CZ, kto­ré­ho súčas­ťou boli podob­né inte­rak­tív­ne hrač­ky. Keď sme vide­li, že sa to ľuďom páči, zača­li sme uva­žo­vať ďalej a vzni­kol Drink­Box – skôr kolek­tív­ne než indi­vi­du­ál­ne.

Kedy zača­la prá­ca na pro­jek­te? Ako dlho trval vývoj? Ako sa Drink­Box zme­nil od začiat­ku až po dnes?

Prvá ver­zia spo­mí­na­ná skôr bola na pár­ty v decem­bri 2013. Bola to narých­lo zbú­cha­ná dre­ve­ná ška­tu­ľa s potla­čou a pri­pev­ne­ným tab­le­tom. Kli­en­tom z O2 sa to zapá­či­lo a objed­na­li si jeden kus na výsta­vu, kto­rú spon­zo­ro­va­li. Tam sme už zapra­co­va­li na novom oša­te­ní – stá­le dre­ve­ná ška­tu­ľa, ale už zís­ka­la úhľad­ný tvar. A keď sme vide­li už naozaj zau­ja­tú verej­nosť, zača­li sme s návrhom a tvor­bou Drink­Bo­xu ako ho vidí­me dnes, to nám trva­lo neja­ký ten pol­rok.

Čo bolo najz­lo­ži­tej­šie počas vývo­ja? Nie sú v tej­to oblas­ti neja­ké obme­dze­nia, čo sa týka naprí­klad pre­da­ju alko­ho­lu ale­bo nie­čo iné?

Vzhľa­dom na to, že sa stá­le baví­me o pro­to­ty­pe, najz­lo­ži­tej­šie bolo navr­hnúť a vyro­biť vhod­nú for­mu samot­né­ho Drink­Bo­xu. Samoz­rej­me, na pre­daj alko­ho­lu exis­tu­jú obme­dze­nia. Rov­na­ko aj na pres­né dáv­ko­va­nie aké­ho­koľ­vek nápo­ja. Drink­Box však nápo­je zatiaľ pria­mo nepre­dá­va. Je súčas­ťou uzav­re­tých pár­ty, kde drin­ky podá­va ako odme­nu za správ­ny kvíz, emai­lo­vú adre­su, Face­bo­oko­vý like a podob­ne.

Drink­Box fun­gu­je na pre­náj­mo­vom mode­ly, tak by ma zau­jí­ma­lo ako ten­to pro­ces fun­gu­je. Dodá­va­te ho už s alko­ho­lom ale­bo ten si zákaz­ník musí dopl­niť sám? Dajú sa tam dať aj iné dru­hy alko­ho­lu ako je tých šesť, kto­ré máte uve­de­né?

Zále­ží od kon­krét­nej doho­dy, stá­le tes­tu­je­me, čo je pre kli­en­tov najv­hod­nej­šie. Počas akcie je väč­ši­nou prí­tom­ný aj náš pra­cov­ník, kto­rý sa o Drink­Box sta­rá a v prí­pa­de potre­by alko­hol dopl­ní. Dodá­va­nie alko­ho­lu však nie je našou pri­ori­tou. Výber dru­hov alko­ho­lu je na zákaz­ní­ko­vi. Môže využiť maxi­mál­ne 6 indi­vi­du­ál­nych nápl­ní a nemu­sí to byť strikt­ne alko­hol. Momen­tál­ne vie Drink­Box podá­vať aké­koľ­vek neper­li­vé nápo­je a džú­sy bez duži­ny.

Je už reál­ne mož­né aby som mala Drink­Box na mojej osla­ve? Aká je cena?

Je to mož­né, už nav­ští­vil via­ce­ro akcií. Cena je vždy indi­vi­du­ál­na — zále­ží od doby pre­náj­mu, potreb­nej obslu­hy, ser­vi­su a podob­ne. Sta­čí sa ozvať na naše kon­takt­né úda­je a radi pre­ná­jom nezá­väz­ne nace­ní­me.

Je Drink­Box urče­ný aj do barov naprí­klad ale­bo viac menej pre súkrom­né využí­va­nie?

Kvô­li limi­tá­ciám pre­da­ja a dáv­ko­va­nia alko­ho­lu je zatiaľ dostup­ný len pre uzav­re­té akcie, hlav­ne s kon­tro­lo­va­ným prí­stu­pom mla­dist­vých.

Viem si okrem dru­hu alko­ho­lu navo­liť aj množ­stvo?

Momen­tál­ne Drink­Box podá­va štan­dard­né dáv­ky alko­ho­lu, teda 0,04l. Urči­te sa však zamys­lí­me aj nad mož­nos­ťou zme­ny dáv­ko­va­nia pre „skú­se­nej­ších“.

Kvíz – pri kaž­dom nalia­tí tre­ba zod­po­ve­dať otáz­ku, resp. ako to fun­gu­je s kví­zom? Aké typy otá­zok tam sú? Kto vymýš­ľal tie­to otáz­ky?

Zatiaľ sme otáz­ky pri­pra­vo­va­li my, spo­loč­ne s kli­ent­mi. Tie sme sa sna­ži­li vždy pris­pô­so­biť pod­ľa typu akcie. Nemu­sí­me však ostať pri kví­ze. Ako som vra­vel, Drink­Box vie­me nasta­viť aj na nalie­va­nie za like, men­ti­on na Twit­te­ri, zada­nú emai­lo­vú adre­su – mož­nos­ti sú naozaj širo­ké.

Aké máte plá­ny s Drink­Bo­xom do budúc­nos­ti? Je prav­da, že je záu­jem až z Ame­ri­ky? Majú neja­ké špe­ciál­ne požia­dav­ky?

Áno, momen­tál­ne rie­ši­me záu­jem z USA. Pre ten­to trh pri­pra­vu­je­me aj mixo­va­nie s neal­ko nápoj­mi, keď­že čis­tý alko­hol tam pijú pome­nej:). Okrem iné­ho, pri­pra­vu­je­me aj ďal­šie oži­ve­nie – ale to sa nechaj­te prek­va­piť.

Aké máte dote­raj­šie ohla­sy na Drink­Box? Bol už využi­tý na pár­ty?

Ohla­sy sú zatiaľ vyni­ka­jú­ce. Drink­Box už bol na via­ce­rých akciách, vždy sa dostal do cen­tra pozor­nos­ti a zau­jal náv­štev­ní­kov.

A kto vlast­ne pra­cu­je na Drink­Bo­xe?

Vzhľa­dom na to, že sme reklam­nou agen­tú­rou, všet­ci čle­no­via tímu sú súčas­ťou agen­tú­ry. Vizu­ál­ny návrh pro­duk­tu mal na sta­ros­ti Mar­tin Babic, gra­fic­ké spra­co­va­nie pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia Michal Gre­guš. Sof­vé­ro­vý vývoj mal na sta­ros­ti Mar­tin Mre­ni­ca s jeho tímom, o hard­vér som sa posta­ral ja (Peter Šurín). Komu­ni­ká­ciu a pro­pa­gá­ciu už má na sta­ros­ti žen­ské trio – Kris­tí­na Dugo­vi­čo­vá, Baš­ka Kli­me­ko­vá a Kata­rí­na Holet­zo­vá.

Ďaku­je­me za roz­ho­vor a Drink­Bo­xu drží­me pal­ce aj za veľ­kou mlá­kou:).

Pridať komentár (0)