Mieri Drink­Box do Ame­riky? Toto a ešte oveľa viac sa dočí­tate v roz­ho­vore!

Ráchel Matušková / 23. apríla 2015 / Tech a inovácie

O Drink­Boxe, auto­ma­tic­kom bar­ma­novi, ktorý oko­rení každú párty , sme už písali. Teraz sme pre Vás vyspo­ve­dali jed­ného z čle­nov tímu, ktorý stojí za myš­lien­kou Drink­Boxu. Peter Šurín nám v roz­ho­vore pre­zra­dil, čo stálo na začiatku pro­jektu a či je pravda, že o Drink­Box majú záu­jem aj za veľ­kou mlá­kou.

Koho nápad bol zho­to­viť Drink­Box? Ako a prečo tento nápad vzni­kol?

Nápad nevzni­kol spô­so­bom „poďme uro­biť“ Drink­Box. Na úpl­nom začiatku napadlo kolegu, Mariána Hlinku, nech vytvo­ríme prí­stroj na dáv­ko­va­nie alko­holu cez tab­let. Ten mal mať jediný účel – oko­re­niť párty po dokon­čení veľ­kého pro­jektu v O2 CZ, kto­rého súčas­ťou boli podobné inte­rak­tívne hračky. Keď sme videli, že sa to ľuďom páči, začali sme uva­žo­vať ďalej a vzni­kol Drink­Box – skôr kolek­tívne než indi­vi­du­álne.

Kedy začala práca na pro­jekte? Ako dlho trval vývoj? Ako sa Drink­Box zme­nil od začiatku až po dnes?

Prvá ver­zia spo­mí­naná skôr bola na párty v decem­bri 2013. Bola to narýchlo zbú­chaná dre­vená ška­tuľa s potla­čou a pri­pev­ne­ným tab­le­tom. Kli­en­tom z O2 sa to zapá­čilo a objed­nali si jeden kus na výstavu, ktorú spon­zo­ro­vali. Tam sme už zapra­co­vali na novom oša­tení – stále dre­vená ška­tuľa, ale už zís­kala úhľadný tvar. A keď sme videli už naozaj zau­jatú verej­nosť, začali sme s návrhom a tvor­bou Drink­Boxu ako ho vidíme dnes, to nám trvalo nejaký ten pol­rok.

Čo bolo najz­lo­ži­tej­šie počas vývoja? Nie sú v tejto oblasti nejaké obme­dze­nia, čo sa týka naprí­klad pre­daju alko­holu alebo niečo iné?

Vzhľa­dom na to, že sa stále bavíme o pro­to­type, najz­lo­ži­tej­šie bolo navr­hnúť a vyro­biť vhodnú formu samot­ného Drink­Boxu. Samoz­rejme, na pre­daj alko­holu exis­tujú obme­dze­nia. Rov­nako aj na presné dáv­ko­va­nie aké­ho­koľ­vek nápoja. Drink­Box však nápoje zatiaľ priamo nepre­dáva. Je súčas­ťou uzav­re­tých párty, kde drinky podáva ako odmenu za správny kvíz, emai­lovú adresu, Face­bo­okový like a podobne.

Drink­Box fun­guje na pre­náj­mo­vom modely, tak by ma zau­jí­malo ako tento pro­ces fun­guje. Dodá­vate ho už s alko­ho­lom alebo ten si zákaz­ník musí dopl­niť sám? Dajú sa tam dať aj iné druhy alko­holu ako je tých šesť, ktoré máte uve­dené?

Záleží od kon­krét­nej dohody, stále tes­tu­jeme, čo je pre kli­en­tov najv­hod­nej­šie. Počas akcie je väč­ši­nou prí­tomný aj náš pra­cov­ník, ktorý sa o Drink­Box stará a v prí­pade potreby alko­hol doplní. Dodá­va­nie alko­holu však nie je našou pri­ori­tou. Výber dru­hov alko­holu je na zákaz­ní­kovi. Môže využiť maxi­málne 6 indi­vi­du­ál­nych náplní a nemusí to byť striktne alko­hol. Momen­tálne vie Drink­Box podá­vať aké­koľ­vek neper­livé nápoje a džúsy bez dužiny.

Je už reálne možné aby som mala Drink­Box na mojej oslave? Aká je cena?

Je to možné, už nav­ští­vil via­cero akcií. Cena je vždy indi­vi­du­álna — záleží od doby pre­nájmu, potreb­nej obsluhy, ser­visu a podobne. Stačí sa ozvať na naše kon­taktné údaje a radi pre­ná­jom nezá­väzne nace­níme.

Je Drink­Box určený aj do barov naprí­klad alebo viac menej pre súkromné využí­va­nie?

Kvôli limi­tá­ciám pre­daja a dáv­ko­va­nia alko­holu je zatiaľ dostupný len pre uzav­reté akcie, hlavne s kon­tro­lo­va­ným prí­stu­pom mla­dist­vých.

Viem si okrem druhu alko­holu navo­liť aj množ­stvo?

Momen­tálne Drink­Box podáva štan­dardné dávky alko­holu, teda 0,04l. Určite sa však zamys­líme aj nad mož­nos­ťou zmeny dáv­ko­va­nia pre „skú­se­nej­ších“.

Kvíz – pri kaž­dom naliatí treba zod­po­ve­dať otázku, resp. ako to fun­guje s kví­zom? Aké typy otá­zok tam sú? Kto vymýš­ľal tieto otázky? 

Zatiaľ sme otázky pri­pra­vo­vali my, spo­ločne s kli­entmi. Tie sme sa sna­žili vždy pris­pô­so­biť podľa typu akcie. Nemu­síme však ostať pri kvíze. Ako som vra­vel, Drink­Box vieme nasta­viť aj na nalie­va­nie za like, men­tion na Twit­teri, zadanú emai­lovú adresu – mož­nosti sú naozaj široké.

Aké máte plány s Drink­Bo­xom do budúc­nosti? Je pravda, že je záu­jem až z Ame­riky? Majú nejaké špe­ciálne požia­davky?

Áno, momen­tálne rie­šime záu­jem z USA. Pre tento trh pri­pra­vu­jeme aj mixo­va­nie s nealko nápojmi, keďže čistý alko­hol tam pijú pome­nej:). Okrem iného, pri­pra­vu­jeme aj ďal­šie oži­ve­nie – ale to sa nechajte prek­va­piť.

Aké máte dote­raj­šie ohlasy na Drink­Box? Bol už využitý na párty?

Ohlasy sú zatiaľ vyni­ka­júce. Drink­Box už bol na via­ce­rých akciách, vždy sa dostal do cen­tra pozor­nosti a zau­jal náv­štev­ní­kov.

A kto vlastne pra­cuje na Drink­Boxe?

Vzhľa­dom na to, že sme reklam­nou agen­tú­rou, všetci čle­no­via tímu sú súčas­ťou agen­túry. Vizu­álny návrh pro­duktu mal na sta­rosti Mar­tin Babic, gra­fické spra­co­va­nie pou­ží­va­teľ­ského roz­hra­nia Michal Gre­guš. Sof­vé­rový vývoj mal na sta­rosti Mar­tin Mre­nica s jeho tímom, o hard­vér som sa posta­ral ja (Peter Šurín). Komu­ni­ká­ciu a pro­pa­gá­ciu už má na sta­rosti žen­ské trio – Kris­tína Dugo­vi­čová, Baška Kli­me­ková a Kata­rína Holet­zová.

Ďaku­jeme za roz­ho­vor a Drink­Boxu držíme palce aj za veľ­kou mlá­kou:).

Pridať komentár (0)