Mini­WEB — osobný web, ktorý pre­koná tvoj nudný živo­to­pis a tvojmu pod­ni­ka­niu dodá štýl

Rišo Néveri / 20. júl 2015 / Business

Mini­WE­Bom od slo­ven­skej Mini­Fak­túry si vytvo­ríš osobný, či pro­fe­si­onálny web rých­lej­šie, ako stih­neš vypiť kávu. Či si pod­ni­ka­teľ, alebo jed­not­li­vec a chceš sa pre­zen­to­vať, toto je ten správny spô­sob. Cha­la­nom z pries­kumu vyply­nulo, že viac ako 90% z ich zákaz­ní­kov nemá vlastný web, preto prišli s novým rie­še­ním.

Mini­Web je určený pre kaž­dého pod­ni­ka­teľa, ale aj jed­not­livca, ktorý nemá webovú stránku. Pod­ni­ka­te­ľom ponúka mož­nosť pro­fe­si­onálne pre­zen­to­vať svoje pod­ni­ka­nie a zís­kať tak nových kli­en­tov, kým jed­not­liv­com umožní vytvo­re­nie osob­ného webu. Stačí, ak sa zadarmo zare­gis­tru­ješ na stránke Mini­Fak­túry a vytvo­ríš si vlastný mini­WEB. Na vytvo­re­nie nepot­re­bu­ješ vedieť prog­ra­mo­vať a nečaká ťa nič kom­pli­ko­vané. Celý pro­ces je intu­itívny a pohodlne jed­no­du­chý. Ja som si vlastný web vykli­kal do 5 minút :). 

Určite si obľú­biš mož­nosť tvorby port­fó­lia, či sek­cie na pre­zen­tá­ciu svo­jich schop­ností a zruč­ností. Mini­WEB tak môžeš využiť na vytvo­re­nie kre­a­tív­neho CV, či pre­zen­tá­ciu svojho koníčka. Jedná sa síce o dopl­ňu­jú­cou službu Mini­Fak­túry, ale má poten­ciál oslo­viť široké obe­cen­stvo. Cha­lani túto novinku ešte ani ofi­ciálne nepred­sta­vili a predsa ju už teraz pou­ží­vajú desiatky firiem. Spo­loč­nosť Beat­tu­ners vytvo­rila vlastný web medzi prvými a vyzerá naozaj cool! Ďaľ­šou kva­lit­nou ukáž­kou mini­Webu je stránka Erika Hudáka , samot­ného CTO Mini­Fak­túry.

Web si vytvo­ril aj náš kapi­tán ;)

Po vytvo­rení stránky dostáva každý zákaz­ník, kto­rému odoš­leš fak­túru mož­nosť ohod­no­tiť tvoje pod­ni­ka­nie, čím zís­ka­vaš uži­točný feed­back od kli­en­tov a reálne pre­zen­tu­ješ kva­litu svo­jej firmy. Keďže je Mini­WEB pre­po­jený s Mini­Fak­tú­rou, vytvo­re­ním webu zís­ka­vaš aj pro­fe­si­onálny fak­tu­račný sys­tém, v kto­rom vyfak­tu­ru­ješ čokoľ­vek pohodlne aj cez smart­fó­nom. Cha­lani ti však chceli naozaj vyho­vieť a pri­dali navyše mož­nosť, zadať vlastnú doménu pre zacho­va­nie tvojho brandu. Pokiaľ si s nie­čím nevieš rady, napíš im v chate a radi pomôžu.

Vytvor si vlastný web hneď teraz!

Pridať komentár (0)