Mišene Juhász učarovala modrotlač. Teraz sa vracia ku koreňom

Mária Ambrózyová / 6. novembra 2017 / Zo Slovenska

Folk­lór sa na Slo­ven­sku vďaka mno­hým ši­kov­ným pro­jek­tom znovu stáva veľ­kou sú­čas­ťou nášho kaž­do­den­ného ži­vota. Pris­pieva k tomu aj ši­kovná Mi­šena Ju­hász, ktorá ťa za­halí do krás­nej mod­ro­tlače.

zdroj: www.facebook.com/misenajuhaszfashiondesigner/

Folk­lór sa na Slo­ven­sku vďaka mno­hým ši­kov­ným pro­jek­tom znovu stáva veľ­kou sú­čas­ťou nášho kaž­do­den­ného ži­vota. Pris­pieva k tomu aj ši­kovná Mi­šena Ju­hász, ktorá ťa za­halí do krás­nej mod­ro­tlače.

Tu­šil si, že mod­ro­tlač je za­pí­saná do ne­hmot­ného kul­túr­neho de­dič­stva Slo­ven­ska a stalo sa tak len v roku 2016? Spolu s ňou sa tam do­stal aj zvučný ho­reh­ron­ský spev.

Krásna tech­nika ma­ľo­va­nia na tex­til má u nás ko­rene už od ne­pa­mäti, no prác­nosť vý­roby mno­hých od jej vy­uži­tia od­rá­dza a sia­hajú tak po lát­kach vy­rá­ba­ných v ti­síc­kach met­rov. Každý správny zás­tanca kva­lity však vie, že ruč­nej práci sa nič ne­vy­rovná, a tohto hesla sa drží aj ši­kovná Mi­šena Ju­hász, ktorá vy­tvára je­di­nečné odevy práve s vy­uži­tím mod­ro­tlače.

28-ročná slo­bodná umel­kyňa Mi­cha­ela, vy­štu­do­vala odevný di­zajn na Vy­so­kej škole vý­tvar­ných umení v Bra­ti­slave pod ve­de­ním pro­fe­sorky Jú­lie Sa­bo­vej, akad. mal., ktorá ju podľa jej vlast­ných slov in­špi­ro­vala k zá­ujmu o star­šie tech­niky vý­roby tka­nín. Dnes má Miška dve deti a z Bra­ti­slavy od­išla do ma­leb­nej de­dinky Las­to­mír na vý­chode Slo­ven­ska, kde sa pod jej ru­kami ro­dia ča­ro­vné kúsky ode­vov s vy­uži­tím sta­ruč­kej, až tri­sto­roč­nej tech­niky, mod­ro­tlače.

Ako táto tech­nika vô­bec fun­guje? „Mod­ro­tlač je re­me­selná tech­nika far­be­nia a zdo­be­nia lá­tok, ktorá v skratke fun­guje na prin­cípe na­ná­ša­nia papu (re­zervy) na tie miesta bie­lej látky, ktoré po far­bení v roz­toku in­diga chceme za­cho­vať biele. Po nie­koľko ná­sob­nom po­ná­raní látky v in­digu, od­strá­není papu a man­gľo­vaní je látka pri­pra­vená na ši­tie. V ce­lom pro­cese vy­rá­ba­nia mod­ro­tla­čo­vej látky sa až na far­be­nie v in­digu, kto­rému sa ve­nujú na Slo­ven­sku dvaja maj­stri, sna­žím byť sa­mos­tatná. Od ná­vrhu di­zajnu ce­ruz­kou a pre­klo­pe­nia do vek­to­rov v po­čí­tači, cez na­svie­te­nie sita až po sie­ťo­tlač, kto­rej som sa ak­tu­álne tiež za­čala ve­no­vať.“, píše na svo­jom webe mi­sena.sk Miška.

Z dielne značky Mi­šena Ju­hász pra­vi­delne vy­chá­dzajú krásne šaty, šortky, muž­ské ko­šele, mo­tý­liky, kra­vaty či ka­belky, a jej meno sa ob­ja­vilo už v ne­jed­nom pre­stíž­nom ma­ga­zíne. Jej vý­tvory ste mohli vi­dieť na Bra­ti­slav­ských mód­nych dňoch, Ko­šice fas­hion Week, na Dob­rom trhu na Pa­nen­skej. Po­ko­chať sa touto krás­nou tech­ni­kou mô­žete na­prí­klad aj v jej ob­cho­díku na sashe.sk, na fa­ce­bo­oku alebo vlast­nom webe mi­sena.sk či priamo v ko­šic­kom úľuve. A ak vám uča­rujú bosé mo­delky a nad­še­nie pre prácu tak, ako mne, ur­čite bu­dete Mi­šenu sle­do­vať pra­vi­delne. Ši­kov­ných ľudí predsa treba pod­po­riť :)

Zdroj: mi­sena.sk

Pridať komentár (0)