Misia Gaia vytvorí najp­re­cíz­nej­šiu 3D mapu Mlieč­nej dráhy

Martina Ditrichová / 27. septembra 2016 / Zaujímavosti

ESA (Európ­ska ves­mírna agen­túra) sa chystá odha­liť zatiaľ najp­res­nej­šiu mapu Mlieč­nej dráhy v 3D roz­lí­šení.

19. decem­bra 2013 vyslala ESA na obežnú dráhu koz­mickú loď Gaia vyba­venú integ­ro­va­nou kame­rou s miliar­dami pixe­lov. Výsled­kom 5-roč­nej misie bude najp­re­cíz­nej­šia 3D mapa Mlieč­nej dráhy vôbec. 

Prvý súbor dát, ktorý sa chystá odha­liť, bude obsa­ho­vať polohu a velo­citu 1 miliardy hviezd na oblohe a pozí­ciu v gala­xii tak­mer dvoch mili­ó­nov z nich.

milk

zdroj:spaceandintelligence.com

Kľú­čo­vou úlo­hou misie je lep­šie roz­umieť gala­xii Mlieč­nej dráhy,” vyjad­ril sa Timo Prusti, ESA Gaia pro­jek­tový výskum­ník. „V urči­tom zmysle, Mliečna dráha je ľah­kým ter­čom. Kedy­koľ­vek sa pozriete hore, poze­ráte na Mliečnu dráhu. Záro­veň je ale extrémne náročné poro­zu­mieť jej úplne, musíte sa poze­rať všet­kými smermi.”

Prvá dátová ukážka odhalí schop­nosti prí­stroja. Sonda je tak presná, že dokáže merať veľ­kosť mince na Mesiaci. Vie sle­do­vať objekty 500 000 krát bliž­šie ako ľud­ské oko a každú jednu hviezdu bude pozo­ro­vať asi 70 krát. Toto umožní neuve­ri­teľne presnú mapu miliardy hviezd. „Čo je špe­ciálne na tejto mape je to, že bude obsa­ho­vať miliardu hviezd, a to iba z jed­ného pozo­ro­va­nia a ešte k tomu bude neuve­ri­teľne presná,” dodáva Ant­hony Brown z Lei­den Uni­ver­zity, ktorý sa stará o ana­lýzu dát.

Nie je to však jedi­ným cie­ľom. Toto sle­do­va­nie pri­ne­sie aj nové poznatky o exop­la­né­tach veľ­kosti Jupi­tera až do 500 sve­tel­ných rokov od nás, a to ešte stále nie je všetko. Sonda tiež hodí očkom na blízke aste­ro­idy, kto­rých kla­si­fi­kuje desať­ti­síce.

Finálna ver­zia dát by mala byť dostupná kon­com roku 2017. Už čoskoro budeme mať oveľa jas­nej­šiu pred­stavu o tom, kde to vlastne sme.

zdroj:iflscience.com zdroj titul­nej fotografie:sci.esa.int

Pridať komentár (0)