Misia Gaia vytvo­rí najp­re­cíz­nej­šiu 3D mapu Mlieč­nej drá­hy

Martina Ditrichová / 27. septembra 2016 / Zaujímavosti

ESA (Európ­ska ves­mír­na agen­tú­ra) sa chys­tá odha­liť zatiaľ najp­res­nej­šiu mapu Mlieč­nej drá­hy v 3D roz­lí­še­ní.

19. decem­bra 2013 vysla­la ESA na obež­nú drá­hu koz­mic­kú loď Gaia vyba­ve­nú integ­ro­va­nou kame­rou s miliar­da­mi pixe­lov. Výsled­kom 5-roč­nej misie bude najp­re­cíz­nej­šia 3D mapa Mlieč­nej drá­hy vôbec. 

Prvý súbor dát, kto­rý sa chys­tá odha­liť, bude obsa­ho­vať polo­hu a velo­ci­tu 1 miliar­dy hviezd na oblo­he a pozí­ciu v gala­xii tak­mer dvoch mili­ó­nov z nich.

milk

zdroj:spaceandintelligence.com

Kľú­čo­vou úlo­hou misie je lep­šie roz­umieť gala­xii Mlieč­nej drá­hy,” vyjad­ril sa Timo Prus­ti, ESA Gaia pro­jek­to­vý výskum­ník. „V urči­tom zmys­le, Mlieč­na drá­ha je ľah­kým ter­čom. Kedy­koľ­vek sa pozrie­te hore, poze­rá­te na Mlieč­nu drá­hu. Záro­veň je ale extrém­ne nároč­né poro­zu­mieť jej úpl­ne, musí­te sa poze­rať všet­ký­mi smer­mi.”

Prvá dáto­vá ukáž­ka odha­lí schop­nos­ti prí­stro­ja. Son­da je tak pres­ná, že doká­že merať veľ­kosť min­ce na Mesia­ci. Vie sle­do­vať objek­ty 500 000 krát bliž­šie ako ľud­ské oko a kaž­dú jed­nu hviez­du bude pozo­ro­vať asi 70 krát. Toto umož­ní neuve­ri­teľ­ne pres­nú mapu miliar­dy hviezd. „Čo je špe­ciál­ne na tej­to mape je to, že bude obsa­ho­vať miliar­du hviezd, a to iba z jed­né­ho pozo­ro­va­nia a ešte k tomu bude neuve­ri­teľ­ne pres­ná,” dodá­va Ant­ho­ny Bro­wn z Lei­den Uni­ver­zi­ty, kto­rý sa sta­rá o ana­lý­zu dát.

Nie je to však jedi­ným cie­ľom. Toto sle­do­va­nie pri­ne­sie aj nové poznat­ky o exop­la­né­tach veľ­kos­ti Jupi­te­ra až do 500 sve­tel­ných rokov od nás, a to ešte stá­le nie je všet­ko. Son­da tiež hodí očkom na blíz­ke aste­ro­idy, kto­rých kla­si­fi­ku­je desať­ti­sí­ce.

Finál­na ver­zia dát by mala byť dostup­ná kon­com roku 2017. Už čosko­ro bude­me mať ove­ľa jas­nej­šiu pred­sta­vu o tom, kde to vlast­ne sme.

zdroj:iflscience.com zdroj titul­nej fotografie:sci.esa.int

Pridať komentár (0)